Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 18, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÄQ£À ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ PÀ«vÁ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ 14 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt «zÁåyð¤ FPÉUÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ (ºÉÆmÉÖ¸ÀÆ®Ä) EzÀÄÝ DUÁUÀ C®è°è vÉÆj¹zÀÄÝ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀgÀ°®è. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ - vÁ¬Ä E§âgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ D ªÉüÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CPÉÃAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ AiÀÄÄ,Dgï,£ÀA 18/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 17-10-2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀµÀð: 35 eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ FvÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà,30ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ©lÄÖ ©vÀÛ£É ªÀiÁrj CAvÁ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÄâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2011 PÀ®A:-143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :17-10-2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃF±À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ªÀµÀð: 55 eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ
vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ
zÀvÀÛ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 30ªÀµÀð, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÀ CPÀæªÀÄ PÀÆlgÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F±À¥Àà¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F±À¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2011 PÀ®A:-143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ ²æà ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ¸ÁÕ¥sï £À¸Àð ( UÀÄwÛUÉ DzsÁjvÀ) ¸Á: ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï EªÀgÀÄ qÁ: ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¹ ºÉZï ¹ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï EªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ ¨ÉÊzÁr, £Á£ÀÄ UÀÄwÛUÉ DzÁgÀzÀ°èzÉÝÃ£É £Á£ÀÄ eÉðUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ²æà ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ gÀªÀjUÉ PÉÆÃuɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ.£ÀA.158/2011 PÀ®A.341 ,504, 506 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:15-10-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ PÀÄjªÀÄjUÉ vÀ¥Àà®Ä vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄAd¯ÉøÁ§ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ªÉÄt¹£À ¨ÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄAnÄAzÀ ºÀgÀV JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.30,000/-zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£ÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄAd¯ÉøÁ§ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆîªÀ£ÀÄß ºÀgÀUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ §Ä¢Þ ºÉý ºÀgÀUÀĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2011 gÀAzÀÄ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀÄjPÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ.£ÀA.157/2011 PÀ®A. 143,147,447,427 gÉ/« 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀĹÌAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà ¤Ã®PÀAmÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ EzÀÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀĹÌ, J.J¸ï.L.(JªÀiï.n) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÁzÀ ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ QrUÉuÉ¥Àà UËqÀÆgÀÄ 62 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| £ÁUÀgÀ¨ÉAa EvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ & FgÀtÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÉƣɪÀĤ °AUÁAiÀÄvÀ¸Á|| £ÁUÀgÀ¨ÉAa FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À anUÀ¼ÀÄ dÆeÁlzÀ ºÀt 315=00 gÀÆ¥ÁÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ 18-15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/10 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2011 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-10-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/11 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«íJPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ZÀgÀPÀ¥À½î [J¦] EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr CAvÀåQæÃAiÉÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ , ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛzÀªÁðeÁ zÁn ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝjAzÀ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, §®PÁ® vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 17-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÉÄúÀ§Æ§¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¤lÄÖgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ, ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/11 PÀ®A 193, 198, 417, 465, 466, 468, 471 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ vÀºÀ¹®zÁgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ §AzÀAvÀºÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°¹zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀÄPÁÌ¥Áà EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ vÀ¹®ÝgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ J¸À.n. UÉÆAqÁ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 20/06/1999 gÀªÀÄzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ±Á¯Á zÁR¯Áw ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÁåw PÀÄgÀħ JAzÀÄ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 7 vÀgÀUÀwAiÀÄ°è GwÛÃtð ºÉÆA¢ JAl£ÉÃAiÀÄ vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J¸ï.n UÉÆAqÁ JAzÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄ «zÁåC¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAvÉ ªÀÄvÉÛ ©ÃzÀgÀ vÀ¹¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ PÀÄgÀħ eÁåw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀævÀæ ¥ÀqÉzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢ð¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÀzÀå¸ÀgÁV UÉ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÀgÀªÁV ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ eÁåw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀævÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁÀgÀt ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/11 PÀ®A 279,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.

PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C«ÄgÉÆâݣÀ ¸ÉÃl gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÁØzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «Ä¤qÉÆgÀ CmÉÆ £ÀA PÉJ 39/ 1925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉĺÀ§Æ§¸ÁªÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®UÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¥ÀmÉ® gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/11 PÀ®A 102 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17-10-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸ÀªÀgÁeï vÉ𠹦L ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¨Á§±ÉnÖ JA§ªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀrvÀ d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ ªÁgÀ¸ÀzÁgÀj®èzÉà CQÌAiÀÄ aîUÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ 1) 25 PÉ. f. AiÀÄ 330 CQÌAiÀÄ ¥ÁåPÀ aîUÀ¼ÀÄ 2) ºÀjzÀ 50 CQÌAiÀÄ aîUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 10 PÉ.fAiÀĵÀÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ 8,750 PÉ.f CQÌ C. Q 2,45,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄ 3) JgÀqÀÄ vÁl¥ÀwæUÀ¼ÀÄ (PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã°) ºÁUÀÆ 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï C.Q 800/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 17-10-2011 gÀAzÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1090/- gÀÆ., MAzÀÄ ºÀ¼É ªÉÆèÉʯï, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ an d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÀA¨sÀıÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G-QgÁt CAUÀr ¸ÁB PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ UÀ°è EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ರಾಜ ತಂದೆ ಲಾಲಚಂದ ಧಾರುಂಗ ಸಾ: ಸಿಕಾತೊಡೆ ಪೋಸ್ಟ : ಪಸ್ಟ ಸಿಲೆ ಜಿ : ಈಸ್ಟಸಿಯಾಂಗ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾ.ವ : ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಹಾಸ್ಟೇಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ, ಬಾಸಕ್ ಕೋಯ್ಯೋ, ದೋರ್ಜಿ ಸೇರಿಂಗ್, ಲಿಂಗ ಬಿತ್ತಿನ್, ಆನಂದ ಪೈಥ ಧರ್ಮೇಶ, ವಿಚಿಕತಾ, ಮತ್ತು ರಫಿಯಾ ಥಾಯಾಂಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಹಾಸ್ಟೇಲ ದಿಂದ ಪಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೋರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸಂದೀಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಆಕಾಶ, ಸಂಗಡ ಸುಮಾರು 15 ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 186/11 ಕಲಂ 147, 148, 341, 323, 324,325, 506, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಿಂದೆ. ಸಾ: ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ : 17-10-2011 ರಂದು 12:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಿ.ಡಿ.ಎ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ ಎದುರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿದರೆ, ಆಕಾಶ ಒಂಟಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಪಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ರಫಿಯಾ ಎಂಬುವವನು ನನಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆನಂದ ಉತ್ತಮ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕೂಡಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 185/2011 ಕಲಂ 147, 148, 323, 324, 504, 506, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ. ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಹಬೂಬಿ ಗಂಡ ಮೆಹಬುಬ ಶಾಹಾ ಧರವೇರ ಸಾ|| ಹುಡಾ ಬಿ ರವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೇಡಂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೋಡಿ ನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ ಎಪಿ 28 ಎ.ಎಸ್ 6226 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಶೇಖ ಹಬೀಬ ಸಾ|| ತಾಂಡೂರ ಇವನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ಶೇಖ ಹಬೀಬ ಇವನ ವಿರುಧ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 95/2011 ಕಲಂ 279. 338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ :-
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಚಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಸಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 16-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮೂರ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಇವರು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಬಿ.ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಪಿಎಮ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ತಂಧೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ನಂದೂರ ಇವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಇತರೆ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಜಗದೀಶ ನಂದೂರ ಇತನ ಅಣ್ಣ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ನಂದೂರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ನಂದೂರ ಇವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೆ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀನೆ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜಗದೀಶ ನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಿರುವಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜಗದೀಶನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 235/11 ಕಲಂ 341.323.504.506 ಸಂ.34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸುಲ್ತಾನ ತಂದೆ ಜಾಫರ ಸಾ|| ಹೀರೆಬೂದುರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 16-10-2011 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಬಂದೆ ನವಾಜ ದರ್ಗಾ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾವೆಲ್ಲೂರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೆವು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗ ಬಾಬು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಬಾಬುಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 183/11 ಕಲಂ 279.337..ಐ.ಪಿ.ಸಿ. 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀÝzÀ°èè ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 76, ¦.¹. 37, 40, 131, 190, 91, 115, 117, 323 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ [2] ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-305 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:45 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ªÉAPÀmÉñÀégÁªï vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï 53 ªÀµÀð eÁ:PÁ¥ÀÄ®Ä, G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00, DgÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÉÌÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄzÀ zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ PÀj ©ÃgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀÄ, (2)    ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ (3) ªÀÄÄzÀPÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, (4) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 600-00, MAzÀÄ ¯ÁªÁ, MAzÀÄ ¸Éàöʸï, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 17-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ RAræ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, 2) §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà RAræ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, 3) ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀĸÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, 5) ZÀAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, 6) w¥ÉàøÁé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄR¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 7) gÁeÁ¨sÀQë vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ PÀA¦è, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, 8) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt, CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9,520=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.