Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-11-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ ¢£ÀªÉïÁè HgÀÄ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-38/5697 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÉÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 2) ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 3) UÀt¥Àw vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 4) ¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ® ¹JZÀ¹-802 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ¢AzÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §eÁd ¹n 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ-38/eÉ-3195 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj£ÁxÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.JZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃrUÉ ¸ÀvÀÄÛ ©zÀÝ MAzÀÄ JªÉÄäUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ£À §®UÀqÉ ¨É£Àß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀÄÄPÁÛ£ÉÆÃgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¤UÉ ¤£Éß vÀ£ÀUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ DvÀ£À JqÀ§ÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà EªÀ¤UÉ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ EªÀ£ÀÄ CgÀUÀ°è£À vÀÄAr¤AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀÄÄPÁÛ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 2) FgÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£Éß gÁwæ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ¤£ÀUÉ J°è ¨ÉÊ¢zÉÝÃ£É CAvÀ C£ÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CgÀUÀ°è£À PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæAiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ CªÀgÀ C¥Àà FgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÉ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ¤J DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ, 3) ¨sÁVgÀxÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁdVÃgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉUÀ½UÉ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À gÀeÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄvÀÛ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 23-08-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ ºÉZï.¦ UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ C.Q 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 24/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ §¢AiÀÄ°è RƯÁè eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÁàV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ EgÀ¥Áà ¸Á: ºÀÆUÉÃj, 2) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ ¸Áéöå²AiÉÆà £ÀA PÉJ-39/JA-655 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ rVÎ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQìPÁå¨ï £ÀA PÉJ-38/797 £ÉÃzÀgÀ §®¨sÁUÀPÉÌ rd¯ï mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ ¸Áéöå²AiÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ºÀ®±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃmï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĺÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉºÀgÀÆ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß ²æêÀÄw gÀÆaPÁ EªÀgÀ£ÀÄß gÉïÉé ¤¯ÁÝt ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-5500 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ JA¥Áè¬ÄªÉÄAl PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/JeÉ-6001 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁj£ÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ²æêÀÄw gÀÆaPÁ EªÀgÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀ¢AzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ, vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvÀVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 24.11.2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ-»gÉúÀtV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀtV ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ©üêÀÄtÚ @ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÉÆ®ègÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 «-8895 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁAqÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ 24.11.2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÆ£Àå vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ FvÀ£ÀÄ qÁPÁå vÀAzÉ ¯Á¯ï ¹AUï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁj ©qÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¥ÀÆ£Àå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.11.2010 1430 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 32/5407 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ FPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ ©ÃgÀ¥Àà EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.11.2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÉë £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ,45 ªÀµÀð ,PÉÆgÀªÀgÀ,¹®égï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 05 PÉÆqÀUÀ°èAiÀÄ 95 °Ãlgï ºÉAqÀ C.Q,gÀÆ 950/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 480/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ®QëöäÃzÉë UÀAqÀ ¨É£ÀPÀAiÀÄå ,48 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄAzÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ E¯Ád PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 24.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚAiÀÄå vÀAzÉ ¨É£ÀPÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¸Á: GªÀÄ®Æn FvÀ£ÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 eÉ.8394 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄAqÁ- ¨ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÀÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¥Àà PɼÀV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£ÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    £ÀfÃgï CºÀäzÀ ¸Á: Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 24.11.2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¨sÁªÀ£Éà ºÉÆA¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ jAiÀiÁ£ï FPÉUÉ F ¢£À J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý ¤£ÀUÉ vÀ¯ÁPï PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrü ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¤Ã£ÀÄ EgÀ¨ÉÃqÀ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ CA¢zÀÝPÉÌ jAiÀiÁ£ï FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw jAiÀiÁ£ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                    

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ °AUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.11.2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¢£ÉñÀ vAzÉ ªÀÄÄgÁj CUÀgÀªÁ¯ï 15 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£ÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ NzÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¢Ã¥ÉñÀ ¨sÀAVPÀÄAmÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è . FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ V½ ºÀ¹gÀÄ §tÚ nà ±Àlð, PÀj §tÚzÀ ¥ÁåAmï,zsÀj¹zÀÄÝ, PÀj §tÚzÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, JvÀÛgÀ 4.5 Cr, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æà ªÀÄÄgÁj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.11.2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ aAZÀjQ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁ¸ÀÌgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà DzÉ¥Àà PÀ«vÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ªÀįÉÃjAiÀiÁ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ ºÁUÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÉ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ,¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æà DzÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà UÀuÉñÀ ªÀ¼ÀPÉÃj ªÀiÁf PÁ¥ÉÆÃðgÉlgï UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 1) UÀzÀÎAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 2) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 3) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 4) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 5) ±ÀgÀ§ªÀÄä vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 6) ±ÁAvÁ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 7) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà J®ègÀÄ ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ NtÂAiÀĪÀgÁzÀ «±Á® £ÀªÀgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥ÀÄà MAn gÀªÀgÉÆAzÀUÉ U˽ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ MAn, FvÀ£ÀÄ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÀtd®SÉÃqÀ ¸Á|| £ÀªÀgÀAUÀ ZÁ¼À UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É vÀ£Àß ¸ÉÆAlzÀ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀ£À½À ¸Á; §¼ÀîAqÀV gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¨É¼ÉUÉ JuÉÚ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zË®vÀgÁAiÀÄ ZÀÆj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ §¼ÀÆîAqÀV UÁæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ z˪À®vÀgÁAiÀÄ, ¹zÁæªÀÄ¥Àà EªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ¨ÁgÀPÉÆî UÀÄt¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.