Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 9, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಟಕಲ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸೀಗಿ ಸಾ|| ರಟಕಲ್ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ @ ರಾಜಶೇಖರ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:04-07-2012 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆ ಬಂದ್ದಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ: 09-07=2012 ರಂದು ಮುಕರುಂಭಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ನಿಂಗನಶೇಟ್ಟಿ ಸೂಗುರ ಇವರ ಹೊಲದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಹೆಣ ತೆಲುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ನೊಡಲು, ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ಯಾಂಟ ಗುರುತಿಸಿ ನೋಡಲು, ನನ್ನ ಮಗ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇತನಿಗೆ ಯಾರೋ ದೋತಿಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೋಲೆ ಮಾಡಿ ಅದೆ ದೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಮುಖ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ವೈರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 35/2012 ಕಲಂ, 302, 2012 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


                                 

                                            
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ £ÀqÀĪɠ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ DAiÀÄå¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý EzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ  ªÀiÁgÀ£É ¢ªÀ¸À ZÀAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ DAiÀÄå¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ D ºÉÆ® £ÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹gÀ¯Éà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ ¤ªÀÄä GqÀÄzÁgÀ UÀnÖAiÀiÁzÀ E¯Áè £ÉÆrPÉƽîgÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DAiÀÄå¥Àà DvÀ£À ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw CªÀiÁdªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ £ÁUÀ¥Àà ,¸ÉÆêÀÄ¥Àà zÁåªÀtÚ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ºÉÆ®zÀ°è ºÉZÀÄÑ ¨sÁUÀ ¤ÃªÀÅ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÉãÀ¯Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä°è AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MzÀgÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DAiÀÄå¥Àà¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛÀzÉ CAvÁDAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2012 PÀ®A: 147,148,302,¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ClÀPÀgï  vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: ²ªÀUÁAªÀ  ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀ«vÁ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj  9 d£ÀgÀÄ PÀÆr FUÉÎ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ PÀgÀrUÀÄqÀØ gÉÆÃr£À¯ÉÆ° ±ÉqÀμÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Æ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀUÉ ºÉÆÃV §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥ÉÆÃvÁß¼ï £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå±ÉnÖ EªÀgÀ ¦Pï D¥ï §Ä¯ÉgÉÆà £ÀA: PÉJ 36/J-2161 £ÉÃzÀÝgÀ°è ClÀPÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¨ÁµÁ ¸Á: ¥ÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀ¨ÁºÀ£ÀzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀUÉ ªÀiÁ£À« ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É rVæ PÁ¯ÉÃdÄ zÁn  ¨É¼ÀV£À 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üPï C¥ï ªÁºÀ£À »AzÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA: 28/qÀ§Æè 4882 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ SÁd¥Àà vÀAzÉ J¸ï. ªÉAPÀlAiÀÄå ¸Á: UÀArÃqÁ f: gÀAUÁgÉrØ (J.¦.) FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¦üPï C¥ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¸ÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀݪÀgÉ®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.PÁgÀt  E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA:115/2012 PÀ®A: 279,337.338.L.¦.¹. ºÁUÀÆ 192J¸À»vÀ 177 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2012 gÀAzÀÄ  80    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-07-2012

zsÀ£ÀÄßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 427, 431 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 021/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà CqÀQ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¤Ã®A£À½î ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ ¨Á¼ÀÄ PÀÄ®PÀtÂð, ¸ÀĨsÁµÀ PÁgÀ¨Áj ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ°è 300 jAzÀ 400 «ÄÃlgÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤ªÀiÁðt UÉÆAqÀ PÁgÁAeÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß eÁUÉAiÀÄ°è MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 25 jAzÀ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ºÀA¢PÉgÁ vÁAqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀ¥Àà£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ eÁzsÀªÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄQ𠧸ïì¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ OgÁzÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ²ªÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-28/1571 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ §®PÀtÂÚUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÁ±ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà ¹¸ÀðUÉ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¹¸ÉðUÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) PÁ«ÄðPÀ, ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-38/PÉ-4643 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ GqÀªÀÄ£À½î ªÀiÁUÀðªÁV PÀgÀPÀ£À½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-07-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® GqÀªÀÄ£À½î ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆUÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉƼÉ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV, EvÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ gÁAiÀÄ® CZÀðqÀzÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ - £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÉüÉAiÀÄ£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁÛUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ gÀnÖAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.            

GULBARGA DIST


ಗ್ರಾಮಿಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ, 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರ ಆರೋಪಿಗ ಬಂದನ:
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಕಾಶಿನಾಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ  ಡಿಎಸ್ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಇವರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದನದಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾವ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾ&ಸು),  ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಹಾಗರಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ (ಅವಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ  ಆನಂದ ಡೋಣಿ ಪಿಎಸ್ಐ (ಪ್ರೋ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸಿಗಳು, ಮೋಹಿಜೋದ್ದೀನ ಪಿಸಿ, ಹುಸೇನಬಾಷ ,ನರಸಿಂಹ ಚಾರ್ಯ, ಆನಂದ, ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಾ ಮಪಿಸಿ, ರವರುಗಳು, ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾದ ಬಂಡಪ್ಪ ಎಪಿಸಿ , ವಿಠಲ ಎಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿಯ  ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ  ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 07-07-2012 ರಂದು ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ ಮನೆಯಲಿದ್ದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ, ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ ರಿಂಗು. ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ, ಒಂದು ಟೈಟನ ಲೇಡಿಜ ಕೈ ಗಡಿಯಾರ ಒಟ್ಟು ಹೀಗೆ 1,42,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದ್ದನ್ನು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಗಂಡ ರುಕ್ಮಾಜಿ  ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಾಜಿ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾ:ಇಬ್ಬರೂ ರಾಮನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಉದಗೀರ ಪಟ್ಟಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಸಿ, ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.