Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 16/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-02-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÁAZÁ¼À 34 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw gÁeɲæà E§âgÀÆ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà Cw eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ jAUï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ CmÉÆà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JqÀªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥À°Ö ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É CmÉÆà ©zÀÄÝ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄß CmÉÆà ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ£ÉÆÃrzÀ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.04/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¨Áf vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀAUÀªÉÄ eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¦æAiÀiÁAPÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÉÆgÀUÀqÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁr EqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ UÁè¹£À ¨Ál® ¢Ã¥À ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¦æAiÀiÁAPÁ EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀŢݮè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÀÄ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £À¼ÉUÁAªÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ N«Ä¤ PÁgï £À°è ¨sÁ°Ì ¬ÄAzÀ £À¼ÉUÁAªÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-22 J£ï-1786 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆÃgÁå¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÁV §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 87 Pɦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà «ÃgÉÃAzÀæ J£À. ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ©Ã.UÁæ.¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ²æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «ÃQë¸À®Ä DgÉÆæ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ 30 3) CfêÀÄ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 4) ¸À¯ÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð 5) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 20 6) AiÀiÁPÀƧ vÀAzÉ ªÀÄĨÁgÀPï ¸Á§ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ 7) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀÅ UÉÆïÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ 1000 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëÀªÀÄ ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjªÀgÀ vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1300/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/02/11 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ 1200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¨sÉAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: zsÁ£ÉÆÃgÁ vÁ: £ÁAiÉÄUÁAªÀ f: £ÁAzÉÃqÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ «±ÀéA§gÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀ§Äâ PÀrzÀÄ ªÀiÁºÁvÁä UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ D£ÀAzÀ E§âgÀÄ PÀÆr §AqÉAiÀÄ ªÀÄUÀΰUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¸À£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ E¸Áä°AiÀÄ ±ÉÃR mÉA¥ÉÆ £ÀA JªÀiï.JZï-26/JZï-4064 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÁqÉƼÀw vÁ: CºÀªÀÄäzÀ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj D£ÀAzÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ D£ÀazÀ£À vÀÄnUÉ, ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÄ mÉA¥ÉÆzÀ°èzÀÝ zsÉÆArgÁªÀÄ E§âjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/11 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 65ªÀµÀð ¸Á: ¤A§ÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÆ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà ºÉƸÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ E¸Áä¬Ä¸Á§ §gÀUÁ¯É gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀĹãÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »AzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.02/2011, PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉnÖ vÀAzÉ §¸ÉmÉ¥Áà GZÁÑPÀgï ªÀaiÀÄ: 61 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÆgÀA© gÀªÀgÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀzÀAvÉ vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA-93/1 £ÉÃzÀPÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉÆqÀAVUÀ¼ÀÄ §A¢zÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀÄvÁÛ ªÉÆgÀA© ªÀÄvÀÄÛ gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ ZÀļÀÄQ £Á®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆzÁUÀ ZÀĽQ £Á®zÀ zÀqÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ §® ªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆqÀ®Ä CzÀgÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ°¯Áè ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÃUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É JA§ÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¸ÀºÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2011, PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2011 gÀAzÀ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀĸÀĨsÁgÀrØ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: PÀqÀ¥Áà (J¦) ¸ÀzsÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CªÀgÀ PÀA¥À¤UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ PÀA¥À¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ²ªÀgÁd gÁdVj 2] gÁdÄ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ PÀÄA¨ÁgÀ ºÁUÀÆ 8-10 d£ÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 14-2-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀdÓ£À vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄÄ Z˺Át, 40 ªÀµÀð ¸Á: £ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ PÀÄ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀdÓ£À Z˺Át, 17 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt G: r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyð ¸Á: £ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÀå «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ eÉÃgÀĸÉîA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ eÉÃgÀĸÉîA PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 7-2-2011 ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉ AiÀiÁVzÁÝ£É. JAzÀÄ PÉÆmï ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.07/2011, 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 14/02/11 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸À£ÀߪÀÄÄRªÁr vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ f: £ÁAzÉÃqÀ [JªÀiïJ¸ï] EªÀgÀÄ PÀ§Äâ PÀqÀÄAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄgÉÃSÁ¼À eÉÆvÉ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DV ¹nÖ£À §gÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀªÀÄ£Á¨sÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÉÛçUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aPÀQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÀ¸Áâ°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÉÄðUÉÃj 32 ªÀµÀð EªÀgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ CzsÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ EªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÁUÀ®Ä ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÝ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ gÁªÀĸÁé«Ä, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄrØ, ªÀÄ£ÉÆÃgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ, C¤ÃµÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á¨ï, ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ JA.J.¥Ánïï, gÁd±ÉÃRgï vÀAzÉ dA§tÚ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨ÉA§® ¤ÃrzÁV¤AzÀ ¥sÉÆãï PÀgɪÀiÁr, ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁÛĸÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:15.02.2011 gÀAzÀÄ C«±Áé¸À UÉÆvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À¢AzÀ PɼÀV½¸À®Ä wêÀiÁð¤¹zÀÝjAzÀ PÀÄ¥ÀàtÚ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°èAiÉÄà «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁÄ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÉÆPÁæt UÁææªÀĤªÁ¹, ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:15.02.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ UÁææªÀÄzÀ°è «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ:15.02.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ dAiÀÄA ZÀAzÀ¥Àà ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ£ÀÄ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ wªÀÄä¥Àà ¨ÁÄzÉÆrØ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ wªÀÄä¥Àà£À ¥ÀwßUÉ E°è £Á£ÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ mÉʪÀiï¥Á¸ï ªÀiÁrºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ E°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ EzÁÝgÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ:14.02.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸À«vÁ ¸Á:±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÆÌnAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀ¹Ã£Á UÀAqÀ ±À©âÃgïCºÀäzï @ §Ãgï ¸Á:F±ÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉ Q«ÄAzÀ gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¸ÀÆÌn ZÁ®QAiÀÄÄ ¸ÀÆÌnAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:15.02.2011 gÀAzÀÄ ±Á®A vÀAzÉ ±ÉÃSïCºÀäzï J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ:14.02.2011 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ¸Á:¥ÀwÛ PÉÆAqÀ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ, ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.02,JPïì.9599 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- ¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ¸Á:dPÀÌ®agÀªÀÅ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¥ÀAPÀÑgïDVzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.02,JPïì.8190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EArPÉÃlgï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉ, gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ¤°è¹, ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ©aÑ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ »A¢¤AzÀ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÀAUÁzÀgÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¨Á®gÁeï ¸Á: dPÀÌ® agÀĪÀÅ, ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.02,JPïì.8190 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ:14.02.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½î-¥ÀAZÀªÀÄÄT gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ f.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ ®QëöäÃgÉrØ ¸Á:UÀÄAd½î EªÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÉÆ¥Éà §t廃 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £É®Äè ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CVß ±ÁªÀÄPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹zÀÄÝ ¨ÉAQ£ÀA¢¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è C.Q.gÀÆ;1,00,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÉÆ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £É®ÄèºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:15.02.2011 gÀAzÀÄ f. zÀAiÀiÁ£ÀazÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ:15.02.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¸Á:zÉêÀgÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄ£É ¸ÀÄlÄÖ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DºÁgÀ zsÁ£Àå- §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:33,900/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ:15.02.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ n.J.¦.¹.JªÀiï.J¸ï UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è E¹àÃmïdÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà ¨Á®¥Àà JJ¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ d«Äïï CºÀäzï vÀAzÉ £ÀÆgÀCºÀäzï, SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï, dAiÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ¸ÀIJïÉÃAzÁæZÁgï, C§Äݯï gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²Ãzï J®ègÀÆ ¸Á:ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ£ÀUËqÀ ¸Á:GªÀĽ¥À£ÀÆßgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2560/- gÀÆ¥ÁÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.32 qÀ§Æè.4545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀļÀSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀwÛ RuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀæ±ÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀįÁè M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÀæ±ÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.