Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 25, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-  

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 23-05-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ®ಲಿತಾಳ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರು ಕರೆಯಲು ಹೋದ ಸಂಗಿತಾಳೊಂದಿಗೆ  ಆರೋಪಿತಳು ಜಗಳತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆದಾಗ ಆಗ ಲಲಿತಾಳ ಅಣ್ಣನಾದ ಕೃಷ್ಟಪ್ಪನು ಸಂಗಿತಾಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿರುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹೊದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದಾಗ , ಅದನ್ನು ಕೇಳಲುಹೋದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೋಕೇಶ ಪವಾರ , ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ, :ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸಜಾತಿ: ಲಂಭಾಣಿಸಾ: ಜೆಕ್ಕೇರಮಡುತಾಂಡ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಕೃಷ್ಟಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಪವಾರ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ : ಒಕ್ಕಲುತನಜಾತಿ: ಲಂಭಾಣಿಸಾ: ಜೆಕ್ಕೇರಮಡುತಾಂಡFvÀ£ÀÄ ಕೂದಲು ಇಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ  ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2015 PÀ®A 323 , 324 , 354 (a)  355 504, 34 L¦¹. eÉ.eÉ,PÁAiÉÄÝ-200 .PÀ®A 22 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:24-05-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 0530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉÃðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÆÃvÀίï gÉÆÃqï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1] ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üà vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:¨ÉïÁÝgï PÉ®¸À ¸Á: ¨Á® £ÁUÀªÀÄä PÁ¯ÉÆä G¸Áä£ï ¯Áj qÉæöʪÀgï ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] gÀ« vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è, ¸Á: UÉÆñÁ® gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 3] EªÀiÁæ£ï @ f¯Á¤ EªÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ªÀgÀAiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 2 & 3 £ÉÃzÀÝgÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 4,550/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦üà FvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ J£ÀÄߪÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2015 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                   ¢£ÁAPÀ:24-5-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪಲ್ಕಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅನ್ನುವ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಾತ್ಮೀ ದೊರೆತ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೆ.ಎ.36/ಜಿ.162 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  1645 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಕಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಪಂಚರು ಮತ್ತು    ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಕಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಖಾಜಾ ಸಾಬ ಅನ್ನುವವರ ಶೆಡ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ  ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂದೆ ಹಸೇನಸಾಬ 60 ವರ್ಷ ಸಾ: ಪಲ್ಕಂದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಎಲೆಗಳ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಡಾತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಿನ ಹಣ ಒಟ್ಟು ರೂ.3340/- ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಕೈಕೊಂಡು ಸದರಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 3340/- ರೂ.ಗಳು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA:124/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
          ¢£ÁAPÀ: 24.05.2015 gÀAzÀÄ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1]  ಬಸಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಗಾಣಿಗೇರ್, 44 ವರ್ಷ, ಪಾನಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿ  ಸಾ: ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್  2] ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ್, 70 ವರ್ಷ, ಪಾನಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ EªÀgÀÄ  ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಇವರ ಪಾನಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ  ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ ಕುಳಿತಾಗ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ1 ] 2 ನಾಕ್ ಔಟ್  ಬೀರ್ 650 ಎಮ್.ಎಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು 1 ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 105 ರೂ ಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 2 ಬಾಟಲಿಗಳ  ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು  210/- ರೂ ಗಳು.2] 2 ಕಿಂಗ್ ಫೀಶರ್  ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್  ಟಿನ್ ಬೀರ್  ಗಳು ಇದ್ದು  .1 ಟಿನ್ನಿನ ಬೆಲೆ  60 ರೂ ಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 120/- ರೂ ಗಳು3] 2   ಮ್ಯಾಕಡೋವೆಲ್ 180 ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು  1 ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 123 ರೂ 80 ಪೈಸೆಯಂತೆ  ಒಟ್ಟು 2 ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆ 247 ರೂ 60 ಪೈಸೆ 4]  3   ಮ್ಯಾಕಡೋವೆಲ್  90 ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು  1 ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 63 ರೂ 85 ಪೈಸೆಯಂತೆ  ಒಟ್ಟು 3 ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆ 191 ರೂ 55 ಪೈಸೆ 5] 3   ಇಂಪಿರಿಯಲ್  ಬ್ಲೂ  180 ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು  1 ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ  123 ರೂ 80 ಪೈಸೆಯಂತೆ  ಒಟ್ಟು 3 ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆ 371 ರೂ 40 ಪೈಸೆ6] 10 ಮ್ಯಾಕ್ ಡೋವೆಲ್ ತ್ರಿ ಎಕ್ಷ ರಮ್  90 ಎಮ್.ಎಲ್. ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು 1 ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 35 ರೂ 40 ಪೈಸೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 23 ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆ 354/-  ರೂ . ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು  4030 ಎಮ್.ಎಲ್. ಗಳಷ್ಟು ಮಧ್ಯ ಇದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲಾ  ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 1494 ರೂ 55 ಪೈಸೆ ಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ ಅಂತಾ EzÀÝ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 149/15 ಕಲಂ 15(ಎ), 34 (3)  ಕೆ.ಈ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ : 24/5/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00ಗಂಟೆಗೆ ಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ ಬೋಮ್ಮಸದೊಡ್ಡಿಯವರು,  ವಯಸ್ಸು 41ವರ್ಷ,  ಜಾ:ನಾಯಕ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ ತಾ: ಮಾನವಿ FPÉAiÀÄÄ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌‌ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌‌ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನೀರು ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ದು,ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ 1] ರಾಮಣ್ಣ 2] ಶೇಖರಪ್ಪ 3]ದಂಡಯ್ಯ ನೇದ್ದವರಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಸೇರಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಗಂಡ & ಮಗನಿಗೂ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇ ರಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಿಗೆ & ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ:55/2015,ಕಲಂ: 143,147,148,323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2015 gÀAzÀÄ  200 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  29,800-/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-05-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-05-2015

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 24-05-2015 ರಂದು ಫಿಯಾಱದಿ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಕಾಂಬಳೆ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ, ಸಾ: ಎಕಲೂರು ರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಮಚೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ವಯ: 60 ವಷಱ, ಸಾ: ಎಕಲೂರ ಇವರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆರೋಪಿ ಮಚೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆನಂದ, ಜಗದೀಶ ಇವರು ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ತೆಗದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಾಗಾಯ ಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2015, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 24-05-2015 ರಂದು ಫಿಯಾಱದಿ ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ, ಸಾ: ಎಕಲೂರು ರವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಮಾಲಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿವರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ ಮಾಣಿಕ ಕಾಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಅನೀಲ ಕಾಂಬಳೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಎಕಲೂರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ನಾನು ಬೈಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಿನಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ-ಸಿಕ್ಕ ಜನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಜಗಳ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾಣಿಕ ಕಾಂಬಳೆ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೂಕಿ ಕೊಟ್ಟನು, ಅನೀಲ ಇತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮಾಣಿಕ ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.