Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 6, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-04/10/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-05/10/2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ  CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀgÁzÀ 1] PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ 10 ªÀµÀð 2] ¥ÀĤvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ 7 ªÀµÀð 3] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà 8 ªÀµÀð J®ègÀÄ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-¥ÀAzÀå£À EªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÀÄÄAqÀgÀV PÉgÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÝzÀjAzÀ PÉgÉAiÀÄ°è vÀÄA§ ¤ÃgÀÄ EgÀĪÀzÀÝjAzÀ FeÁ®Ä ¨ÁgÀzÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2013 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.10.2013 gÀAzÀÄ 25 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-10-2013

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 365, 302, 201, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 05-10-2013gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÉÄïÉÆÛÃj¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠠²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ©gÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð G: UÀÈ»t eÁw: J¸ïn UÉÆAqÁ ¸Á: ªÉʱÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÀ¼ÉzÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁt ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÀÆ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀµÀð 2013 £Éà ªÀiÁZÀð wAUÀ¼À°è gÁwæ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã® dªÀiÁzÁgÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À dªÀiÁzÁgÀ, ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀiÁtÂPÀgÁªï dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ``¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÀĤïï FvÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁt EªÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, ¸ÀÄzsÁgÁt CªÀ¼À ¸ÉÆçw ©qÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè, DvÀ »ÃUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝ°è DvÀ£À UÀw £ÉlÖVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ®èjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ drzÀÄ F NuɬÄAzÀ Mr¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ¸ÀÄzsÁgÁt ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀ PÁgÀtPÁÌV ¢£ÁAPÀ: 04-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÉ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀ  ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Áè. ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁtÂUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀªÀÄä EdÓvï ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý. ¤£ÀUÉ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄjUÉ w½¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 05-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£À, MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ©½ PÁgÀÄ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀªÀÅ. ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀiÁtÂPÀgÁªï dªÀiÁzÁgÀ, DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà ¸ÉÆÃgÀAUÉ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «oÀ® ¸ÉÆÃgÀAUÉ, ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªï CA©UÉÃgï, ºÁUÀÆ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÀqÉØ£ÉÆÃgÀ, E£ÀÄß 7-8 EvÀgÀ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ  J®ègÀÆ K ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ J°èzÁÝ£É CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÆ F ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ CªÀ¤UÉ §®ªÀAvÀªÁV JwÛPÉÆAqÀÄ PÉA¥ÀÄ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀAzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À eÉÆÃvÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ CªÀÄ£ï oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÉÄð£À ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĤïï FvÀ¤UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀzÀ Z˽ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ FvÀ£À PÀ©âtzÀ CAUÀrAiÀÄ°è MAiÀÄÄÝ C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ §rUÉ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄïÉ, PÀÄAr wPÀzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É EvÁå¢ PÀqÉ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃvÉ EzÀݪÀgÀÄ ¸ÀĤïï FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃrj CAvÁ PÉýPÉÆAqÀgÀÆ, PÉüÀzÉ vÀªÀÄUÉ ºÉzÀj¹zÁÝV, ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ ¨sɺÉÆñÀ DVzÀÝjAzÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝV w½¹zÀ£ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB £ÁªÀÅ UÁ§jAiÀiÁV D PÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ d£ÀgÀÄ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÁÝV «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä EvÀgÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä, ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀ EvÀÄÛ. ±ÀªÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zɪÀÅ. zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. ¨ÉÃgÉ §mÉÖ vÉÆr¹gÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛ PÀ¯ÉAiÀÄ §mÉÖ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.       ªÉÄð£À PÁgÀt¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ CPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄÝ £Ë¨ÁzÀzÀ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ FvÀ£À PÀ©âtzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ F vÀgÀºÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆjPÉ. G½zÀ EvÀgÀ 7-8 d£ÀjUÉ £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-

ದಿನಾಂಕ 05-10-2013 ರಂದು 1245 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ರಾ. ಹೆ. ನಂ. 9 ರ ಮೇಲೆ ಶಾಮತಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 1420  ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಹಿಮತ ಅಲಿ ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ ವಯ: 32 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ವಿಧ್ಯಾಸಾಗರ ತಂದೆ ಬಾಬುರವ ಸೂರಿ ವಯ: 30 ಉ: ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಸಾ: ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸದ್ಯ ಮನ್ನಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರು ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮೆಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವಿಧ್ಯಾಸಾಗರ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾ. ಹೆ. ನಂ. 9 ರ ಮೂಲಕ ಶಾಮತಬಾದ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಒಬ್ಬ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ವಿಧ್ಯಾಸಾಗರ ಇತನು ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಬಲಗಡೆ ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಬುಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಫಕಾಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿ ಬೆಹುಸು ಆಗಿದ್ದು ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ  ನಂ. ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-36 ಎಮ-3727  ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೆಯ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.  ನಂತರ 108  ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರು ವಿಧ್ಯಾಸಾಗರ ಇವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12- ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಕಾರ ಚಾಲಕನ ವಿರುಧ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ eÁQÃgÀ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÉÊ° ªÀAiÀÄ: 27 G: mÉî¸À PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 04, 05-10-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¸ÁQ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ègÀĪÀ C®ªÀiÁj Q° ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖgÀĪÀ 1) JgÀqÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÀ¯É¸ï, 2) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, 3) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ ¨Áæ¸Éèmï »UÉ £Á®ÄÌ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ C.Q. 1,20,000/- ªÀÄvÀÄÛ 32 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£À C.Q. 20,000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- MlÄÖ C.Q. 1,60,00/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀtðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 05-10-2013 ರಂದು 2040 ಗಂಟೆಗೆ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಯಾತ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಕಾಲ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಎದುರುನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತವನು  ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ ಪೊಲೀಸ್ ರನ್ನು ಕಂಡು ಓಡುವಾಗ ಸಿಪಿಸಿ 972 ಸುರೇಶ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸೊಮನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ವಯ 32 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ/ ಬಗದಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ಚೇಕ್ ಮಾಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಬಾಟಲಿ 180 ಎಂ. ಎಲ್. ಉಳ್ಳ ಯು.ಎಸ್. ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು ಒಂದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು  44/- ರೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ 1320=00 ಮತ್ತು ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಅ. ಕಿ. 1000=00 ಹಿಗೆ ಎಲ್ಲವರುಗಳ ಅ.ಕಿ. 2320=00 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 05/10/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊರಕಲೆ ಸಾ: ಯದಲಾಪೂರ ಇವರ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಹುಲಸೂರಕ್ಕೆ ವಾಯಾ ಗೋರ್ಟಾ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಸೈನ್ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-39-ಹೆಚ-9925 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೊಗಲುರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜೀಕ ಗೂಡ್ಸ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-56-0076 ನೇದು ಅದರ ಚಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಇಸ್ಲಾಯಿಲ್ ಸಾ: ತೊಗಲೂರ ಇವನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ ಬಲಬದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2013 PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-10-2013 gÀAzÀÄ 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀ¥sÀgÀSÁ£À vÀAzÉ GªÀÄgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ|| 70 ªÀµÀð G|| MPÀÌ®vÀ£À ¸Á|| ¸ÁvÉÆý EªÀgÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¹ÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ §§®Ä ¸Á|| vÁd§£ÀÄßgÀ, EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ gÀ²ÃzÀ EvÀ£ÀÄ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÉlÖ ¸ÀºÀªÁ¸ÀzÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ £ÉAl¸ÁÜ£À AiÀiÁPÉ ªÀiÁr¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ. §§®Ä EvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀ, JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013 PÀ®A 143 147 148 323 324 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÀıÉÆêÀÄw UÀAqÀ ¸ÀĤî eÁzsÀªÀ ¸Á: ¸ÉÆÃgÀ½î vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ©PÀÄÌ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ ²ÃgÀÄ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät, PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÉAzÀæ vÀAzÉ ²ÃgÀÄ EªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K gÀAr ¤ªÀÄä ¨sÁªÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ J°èzÁÝgÉ CªÀjUÉ PÀj ¤ªÀÄä DPÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀÄ®Äè ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤Ã®PÀAoÀ EvÀ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É.  ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉUÉt dAiÀiÁªÀiÁ¯Á UÀAqÀ ¥ÉæêÀÄzÁ¸À EªÀ½UÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ EvÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÉAzÀæ EªÀgÀÄ F gÀArAiÀÄjUÉ ©qÀ¨ÉÃrj ºÉÆqɬÄj CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  
 

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ²æà ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ  ಸಾ: ಸಿನ್ನೂರ ಅಂಕಲಗಿ ತಾ:ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 05-10-2013 ರಂದು ಹುಲೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕೋಡಿ ಸಾ: ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 7516 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಿನ್ನೂರ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೆ ಕುರಿತು  ಹೊರಟಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರಸೈಕಲ್ನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಸುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆರೆ ಭೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ಟರ್ನಿಂಗನಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಟರ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇಗದ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಾರ ಸೈಕಲ್ ದೋಂದಿಗೆ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ಕಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಯಾಕುಬ ಅಲಿ ತಂದೆ ಶೌಕತ ಅಲಿ ಸಾಃ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 05-10-2013 ರಂದು 09-30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಮಹ್ಮದ ಸಾದತ ಪಾಶಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಾಲೂನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ ಕಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗ್ಯಾರೇಜ ಹತ್ತಿರ ಅಟೋರಿಕ್ಷ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32  8965 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ  ಅಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಳವಾರ, ಸಾಃ ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ 1 ನೇ ಫೇಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 05-10-2013 ರಂದು 07-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯಾದ ಮರೆಮ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೂನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಆರೋಪಿ ರವಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಜಮಾದಾರ ಈತನು ತನ್ನ ಟಂ.ಟಂ. ವಾಹನ ನಂ. ಕೆ.ಎ 28 ಬಿ 0191 ನೇದ್ದು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಟಂ. ಟಂ. ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ, ಲಿತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಯಂಕೋಬಾ ಘಂಟೆ ಸಾ: ಬಿರಾಳ (ಕೆ)  ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 03-10-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ  ಪಂಪನಗೌಡ ಮನೆಯ ಎದರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಾರ್ಥಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇತನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಚ್ಯ  ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ನನಗೆ  ಮೋಟಾರ ಸೈಲಕನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಕೆಳಿದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ ಸುಳಿಮಗನೆ ಅಂತಾ  ಆವಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆವುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಭಂದಿಕರಾದ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ,ಬಾಬು. ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಚ್ಯ  ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುವಾಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.