Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 18, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 65ªÀµÀð eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G-UËAr PÉ®¸À ¸Á|| PÀ½î °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ CwÃAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¤±ÀPÀÛ£ÁVzÀÝ£ÀÄ ¢: 17-12-2011 gÀ 16-00 PÀ½î°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 7.00 ¦.JªÀiï.UÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CCAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 34ªÀµÀð eÁw-£ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||PÀ½î°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 44/2011 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-29 eÁvÀ- °AUÁAiÀÄÄvÀ G- qÉæöʪÀgÀ ¸Á||PÉÆrºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-12-11 gÀAzÀÄ 12.30J.JªÀiï.UÉ PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ -°AUÀ¸ÀÆUÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦.21 AiÀÄÄ-6342 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®Äè gÁ¹ «Ä±À£ï AiÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ PɼÀV½¹ ¥ÀÄ£ÀB gÀ¸ÉÛUÉ Jj¸ÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï ªÀAiÀÄ-26 eÁw- PÀªÀiÁä G- ªÀĹãï D¥ÀgÉlgï ¸Á||ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ & EvÀgÉ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æäªÁ¸ÀgÁªï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/11 PÀ®A. 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è U˹AiÀiÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀ:20 eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAV ¸À¯Áä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ J®ègÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ®Äè MqÀÄØ AiÀiÁPÉ QwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¸À¯Áä¼À£ÀÄß J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ §qÉzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ U˹AiÀiÁ½UÉ ¸ÀºÁ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ U˹ÃAiÀiÁ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2011 PÀ®A .323,324,354,504, s¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ ªÀ:21 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¥Á£ïqÀ©â CAUÀr FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17-12-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®5-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĹèÃA d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C°ªÀiÁ UÀAqÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ CªÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀ°è£À MrØ£À ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä CtÚ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁrzÉÝà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ C°ªÀiÁ UÀAqÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä £À£Àß vÁ¬Ä ®QëöäzÉë §AzÀÄ J©â¹zÁUÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2011 PÀ®A .324,504, s¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2011 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

Gulbarga Dist Reported Crimes


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ.ಗೀತಾ ಗಂಡ ದಿರಾಜು ಟಾಕ್ ಸಾ ಮೇತಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಜೀಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಕಾಸ ಟಾಕ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ವಿನಾಕಾರಣ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಪ್ನಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಾಗು ನೇಗಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೈನಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಗೀತಾ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಕರುಣೇಶ ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಹಾಗು ಇತರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೆಂಬರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡಿಗೆ ಹಾಗು ಚಾಕು ತೊರಿಸಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜನರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾದೇವಿ ತೇಜರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗು ಸಪ್ನಾ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಪುಷ್ಪಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಈ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಬರುವ ಹಾಗೇ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೆನೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೀತಾ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಪ್ನಾ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಇವಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಾಗು ಬಂಗಾರ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ತರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಾಲೇಜನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 138/2011 ಕಲಂ. 324,307,354,506 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 18-12-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೊಬ್ಬೂರ[ಬಿ], ಬೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಕುಸುಗಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಕ್ತೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ರಾಮು ವಡ್ಡರ, ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುರುಪ್ಪ ಪಡಸಾವಳಗಿ, ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜು ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ ಎಲ್ಲರು ಗೊಬ್ಬುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು ಜೂಜಾಟದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 15763-00 ರೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ:128/2011 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀƱÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ©Ãj (©) EvÀ£ÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®ètÚ eÁvÉæUÉ C¦à UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39/7765 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hj£À d£ÀgÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ¨sÁUÀªÀiÁä, ²ªÀªÀiÁä, ªÀÄwÛÃvÀgÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÀ¼À¸ÀAUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA J¦-13/©-4784 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ »vÉñÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: vÁAqÀÆgÀ, f¯Áè: gÀAUÁgÉrØ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¦à UÀÆqÀì DmÉÆÃUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ, UÀAqÀ¸ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÉÆÃ¥Á£À FvÀ¤UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀqÉ gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀUÀqÉ ±ÉÆîØgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢PÀAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ, ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉʪÀÄ£ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉÆqÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: £ÁªÀÅzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁgï £ÀA PÉJ-38/5680 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß vÀAV EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸ÁPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ, 2) eÉÊ¥Á¯ï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁgï £ÀA PÉJ-38/1760 £ÉÃzÀgÀ°è gÁAUï gÀÆmï¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgï ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-12-2011 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) - £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀtÆäPÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/6158 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ), EªÀjUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï- 0827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf £Áå£ÉÆèÁ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ºÁ®½î FvÀ£ÀÄ ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄzÀ°è mÉAmï ºÁQ ªÀÄgÀ½ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¤qÉÆÃzÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ ¸ÀÄPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: mÉAmï CAUÀr, ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ, EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ತಾಮ್ರದ ವೈರ್ ಕಳ್ಳತನ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ಮಾನ್ಯೆಂಜರ್ ಪಿ& ಎ ಜೇಪಿ ಸಿಮೆಂಟ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ಶಹಾಬಾದದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಪಿ.ಸಿಮೇಂಟ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 11/12/2011 & 15/12/2011 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ತಾಮ್ರದ ವೈರ್ ಅ.ಕಿ. 22,092=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ತಾಮ್ರದ ವೈರ್ ರಾಜೇಶ & ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ರವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 197/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೊರ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಗುನ್ನೆ ನಂ 58/07 ಸಿಸಿ ನಂ 84/08 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಪಾದಿತನು ಮಾನ್ಯ 2 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾದೀಶರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಕೊರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17/12/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನೆ ಮಹ್ಮದ ತಾಹೇರಲಿ ತಂದೆ ಹಕಿಮ ಮಹ್ಮದ ಸಾಬ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ನಟನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿ.ಎಂ.ಒ 2 ನೇ ಅಪರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೊರ್ಟ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಮ.ಎಚ್.ಸಿ 557 ಮ.ಪಿಸಿ 179 ರವರೊಂದಿಗೆ ಬಷೀರ ಪಟೇಲ ಇವರನ್ನು ಸ್ಟೆಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 214/11 ಕಲಂ 193, 419 205 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಅಂಬರಖೇಡ ಸಾ: ಬಳಬಟ್ಟಿ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಲಿಗೌಡ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಾಗ ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಾಣ್ಣಿ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್ ಇತನು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಕುರಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಂದು ಮುಖ ತೋಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಉಗುಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಉಗಳ ಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಜಗ್ಗಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 93/2011 ಕಲಂ 324,354,307,504 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1), 3(1) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಉ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾ: ಯಡ್ರಾಮಿ ಹಾ:ವ: ಅಲ್ಲಾಪೂರ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 11-12-11 ರಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32-ಯು-1124 ಅ.ಕಿ 30,000=00 ನೇದ್ದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದೆ ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ 12 ರ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 92/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.