Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 6, 2009

BIDAR DIST, DAILY CRIME UPDATE-06-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-01-2009


n¥Ààgï¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ : ¸ÉÊPÀ¯ï  ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÀA©ügÀ UÁAiÀÄ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ: 05/01/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄß PËoÁ [PÉ] ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA. JAºÉZï-30/J-9141 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ¸Á; PËoÁ [©] EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

JvÀÄÛUÀ½AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÁjºÉÆÃPÀ ªÀÄ»¼É 

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 289, 337 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 05/01/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 04/01/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ©®UÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¨ÉÆüÀ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ½UÉ DgÉÆæ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀÄnUÉ, §®UÁ® »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

                     

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 05/01/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw eÉÆåö ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ  ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ, £ÀUÀgÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ   ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉÆÃgÀPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÉÆÃgÀPÀ gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÁfUÉ vÀPÀgÁgÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èAzÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr «ÄÃgÁd ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ eÉÆÃ¥Àr ºÁQPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.  »ÃVgÀĪÀ°è ¢: 05/01/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ   eÉÆ¥Àr ªÀÄÄAzÉ PÀƽwÛzÁÝUÁ  DgÉÆæUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÞ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ'' CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÝ dUÀ¼ÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ vÁ£Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »qÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                         

ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼ÀPÉÌ ¥ÀævÀÆåvÀÛgÀªÁV E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¥ÁnzÁgÀj§âjAzÀ zÀÆgÀÄ  JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä 

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-  

¢£ÁAPÀ; 05-01-09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀÆUÉÃj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼À DzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PÀtÂÚ£À°è SÁgÁzÀ ¥ÀÄr JgÀa PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀtgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 05-1-09 AzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀÆUÉÃj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á; ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á; ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ KPÉ ¨Éʢݢj CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ §rUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ                       

 

Raichur District Reported Crimes


: C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ, «¼Á¸À ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :
ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ G¥ÀPÁ®ÄªÉ 73 gÀ bÉÊ£ÉÃd 20 gÀ ºÀwÛgÀ PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ:04.01.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½AiÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É±ÀªÀ vÉð §A¢zÀÄÝ ¤Ãj£À°è d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄR, PÀtÄÚ, Q«, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ wA¢gÀÄvÀÛªÉ. ±ÀªÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉwgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ £ÀA.2 PÁ®ÄªÉ G¥À«¨sÁUÀ d®¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉ PÀ«vÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ«zÀÄÝ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, VqÀØ£É zÉúÀzÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼ÉÉ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É eÁA§½ §tÚzÀ zÀrAiÀÄ ¹ÃgÉ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ®AUÀ, zÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. §®ªÀÄÆVUÉ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄÆUÀÄ §lÄÖ, PÉÆgÀ¼À°è PÀjªÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀgÀzÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ªÀÄÆgÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀªÉÉ. PÉÆgÀ¼À°è eÉÆÃqɼÉAiÀÄ ²ªÀzÁgÀzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀtÚ °AUÀzÀ PÁ¬Ä EzÀÄÝ ªÀÄÄR UÀÄgÀÄvÀÄ ¹PÀÌzÀAvÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¸ÀA:01/2009 PÀ®A:174zÀA.¥Àæ.¸ÀA. £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: mÁæPÀÖgï ¥À°Ö, 10 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:04.01.2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï- CqÀ«¨sÁ« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ 35 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ, mÁæöåPÀÖgï¸ÀÀA: PÉJ-36,Jn-1170 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© PÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï.ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CqÀ«¨sÁ« UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁæöåPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï£À° ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 10 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 187 ªÉÆÃ.ªÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¤A§UÁð ¥Éưøï oÁuÉ:mÁæöåPÀÖgï ¥À°Ö MªÀð£À ¸ÁªÀÅ:¢:04/01/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-32 n-0233 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àw ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï £À°è PÀĽwzÀÄÝ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆñÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ mÁæPÀÖgï ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀß°è PÀĽwzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¢: 05-01-2009 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:¢:-03-01-2009 gÀAzÀÄ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹:178, ªÀÄvÀÄÛ ¦¹:259 gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ ¨ÁåAPï PÁ®¤AiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ PÀAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ, DUÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ SÁeÁ¥Á±Á vÀA. C§ÄÝ® RAiÀÄƪÀiï, G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀĢãÁPÁ®¤ ªÀĺÀä¢ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ, f¯Á£Á¨ÁzÀ JA.J¸ï.PÉ.«Ä¯ï UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è E¯ÉèÃPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ²æà C§ÄÝ® gÀeÁPï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV PÀ®A:109 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ:04-01-2009gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀSÁeÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® gɺÀªÀiÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÀÄqÀUÀgÀÄ QæPÉÃl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ E°è DqÀ¨ÉÃr JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ F «ZÁgÀªÁV ªÀÄvÀÄðeÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀjUÉ QæPÉÃl DqÀ®Ä ¨ÉÃqÁ C£ÀÄßwÛÃAiÀiÁ J£ÀÄßvÁÛ vÀ£Àß vÀ¯É¬ÄAzÁ dÆgÁV §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ²æà ªÀÄ°è£ÁxÀ ºÉZï.¹ 330 gÉÆÃeÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ D¥Á¢£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2009 PÀ®A 287, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G: ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ¹¢ÝPÉÃj, vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-01-2009 gÀAzÀÄ 16-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ gÉÊ¸ï «Ä°è£À°è D¥Á¢vÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: dįÁ¬Ä£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¨ÁAiÀÄ®gï G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸ÀzÀj PÉ®¸ÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è JzÀÄÝ §AzÁUÀ ¨ÁAiÀÄ®gï ¨Áè¸ïÖ DV C°è ºÉ®àgï DV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ gÉêÀt¹zÀÝ @ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà JA§ ªÀåQÛAiÀÄ zÉúÀ vÀÄAqÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ, £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝ UÀAUÀtÚ U˽ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁªÀÄÄ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÉÄÊUɯÁè ©¹ ¤ÃgÀÄ ¹rzÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¨ÁAiÀÄ®gï «Ä°è£À UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ PÀ°è£À ZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀªÀjUÉ §rzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/09 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ¸Áé«Äà vÀAzÉ ²æñÉÊ®¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ®è vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2009 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä PÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä HgÁzÀ vÀ¼ÀPÀ®è UÁæªÀÄPÉÌ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 37 JªÀiï. 2907 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25 ©. 9531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀħâ½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ £À£Àß PÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß PÁgÀÄ dRA UÉÆArvÀÄ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 6/09 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¦¤ß ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EgÀPÀ®èUÀqÁ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. ¹.ªÁAiÀiï.J£ï. 7000 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 31-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄqÀzÀÆgÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ @ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀÄPÀÄæ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð G.qÉæöʪÀgÀ ¸Á.PÀ£ÀPÀVj vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.37/nJ2542 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ ¦üð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÀ£ÀPÀVj EªÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ Q¨ÉÆâÃmÉÖUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀÄ®ÆègÀ EªÀ£ÀÄ CwAiÀiÁzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß aPÀÌ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ Dmï DqÀÄwÛzÁØUÀ, PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÀgÉÆA¢UÉ Cl DqÀÄvÀÛ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è. ²æÃ. C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¹nÖ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀoÀªÀiÁj ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß ¹nÖ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀoÀªÀiÁj ¸Àé¨sÁªÀ¢AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä F jÃw dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ, ±ÁAvÀ jÃw¬ÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ vÀ£Àß ºÀoÀªÀiÁj ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©nÖgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 04-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PËlA©PÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¹nÖ£À ºÁUÀÆ ºÀoÀªÀiÁjvÀ£À¢AzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÉøÁ¬Ä PÁåA¦£À SÁ¸ÀV zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.