Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 14, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-02-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-02-2017

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-02-2017  gÀAzÀÄ CA¨É¸ÁAVé PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉÊ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°èè PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt PÀnÖ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É CA¨É¸ÁAVé PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉÊ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦ zsÁ¨sÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV ªÀÄgɪÀiÁa £ÉÆÃqÀ¯ÁV eÉÊ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°èè DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀªÀ£À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÊ»Azï gÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr, 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ zÁ¸ÀÄ CqÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À vÁAqÁ, 3) «oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: CA¨É¸ÁAVé, 4) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÀÄ¥ÀZÀAzï Z˺Át ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: zsÁgÁdªÁr vÁAqÁ, 5) §£À¹ vÀAzÉ zÉêÀf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ©Ãj (©) vÁAqÁ, 6) £ÀgÀ¹AUï gÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï gÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: CA¨É¸ÁAVé EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ J®èjUÀÆ C®ÄUÁqÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ PÉÆlÄÖ CªÀjAzÀ MlÄÖ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 10,350/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017, PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 67 Ln PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-02-2017 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DrzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ªÉƸÀvÀ£À¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ CAQ ¸ÀASÉå aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¹¦L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É J®ègÀÆ PÀÆr £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀȵÁÚªÀÄÆwð D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ZÀºÁ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÉƺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ C§Äݯï CfÃeï RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzÀ¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DrzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÀÆr PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RaÃvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 2) 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3)  MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÁªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉʯï C.Q 9000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ AiÀiÁjUÉ MAiÀÄÄÝ PÉÆqÀÄwÛ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆæ D¨ÉÃzÀ vÀAzÉ ²gÁd CºÀäzÀ ¸Á: gÁªÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ MAiÀÄÄÝ PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt §gÉzÀÄ ªÉĸÉÃeï §A¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå «ZÁj¸À®Ä MAzÀÄ fAiÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ £ÀA. 8660326252 ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßÃAzÀÄ NqÁ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 7411712660 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ªÉÆèÉʯï LJA.E.L £ÀA. £ÉÆÃqÀ®Ä 352840/7/440882/7 ªÀÄvÀÄÛ 352841/07/440882/5 CAvÀ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ: ಕೋನ ಮೆಳಕುಂದಾ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಹಾಗು ಗ್ರಾಮದ ಜನರಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ನೀಲಮ್ಮಾ, ಶಿವಮ್ಮಾ, ಅಂಬಿಕಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಸಮ್ಮಾ, ಬುದ್ದೇವಿ, ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ, ಶರಣಮ್ಮಾ, ಸಾವಿತ್ರಾ, ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲರು ಕ್ರೂಸರ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಎಂ-3633 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೆಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮರಳಿ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್-ಅಲ್ಲೂರ ರೋಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಫಯಿಮ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಕ್ರುಜರ್ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಾಗಪ್ಪಾ @ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊಸಂಬೆ ಸಾ: ಕೋನಮೆಳಕುಂದಾ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇವನು ಸದರಿ ವಾಹನ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೂಸರ ವಾಹನ ನಂ: ಕೆಎ-32/ಎನ್-2463 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಹೂಗಾರ ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಈತನು ಸಹ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರೂಸರನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ, ನೀಲಮ್ಮಾ, ಶಿವಮ್ಮಾ, ಅಂಬಿಕಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಸಮ್ಮಾ, ಬುದ್ದೇವಿ, ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ರವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಹಾಗು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸರನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಇನ್ನುಳಿದ ಶರಣಮ್ಮಾ, ಸಾವಿತ್ರಾ, ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2017, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 14-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಜಗರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಫಕೀರಸಾಬ ದುಕಾನದಾರ, ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಣಕುಣಿ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರ ಮಗಳಾದ ಅಫನಾನ ಆರಾ ತಂದೆ ಅಜಗರ ಅಲಿ, ವಯ: 13 ವರ್ಷ, 7 ನೇ ತರಗತಿ, ಸಾ: ಹಣಕುಣಿ ಇಕೆಯು ಹಾಗು ಊರಿನ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ಊರಿನ ಬೇರೆ ಜನರು ಹಣಕುಣಿಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದಗೆ ಸರಕಾರಿ ಬಸ ನಂ. ಕೆ.ಎ-38/ಎಫ್-507 ನೇದರಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದಗೆ ಬರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಹಿನ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾಯಿ ಟಾಕೀಸ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ಬಸ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಮಹೆಬೂಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಸಾ: ರಾಂಪೂರ ಈತನು ಬಸ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಸೈಡಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂಬದಿ ಟೈರ ಮಗಳ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯಿಸಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.