Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 25, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಾರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ತೇಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ 25-09-2012 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉದಯಗೀರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾರ ನಂಬರ ಕೆಎ- 35  ಟಿಎಕ್ಸ- 7674 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತನು ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 98/2012 ಕಲಂ 283 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                          ¢£ÁAPÀ: 24.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÀÛA ¸Á§ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J.36/JA.5353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| £ÀªÀ®PÀ¯ïFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ 36 J5353 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄoÀgɪÀÄä PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J.¹.£ÀA: PÉJ 36/J1844 ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è fæ£À ªÀÄzsÀå ¨ÁUÀzÀ ¹Ãn£À §®¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ Cad£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á: gÁªÀPÉÆAqÀ zsÀ£ÀªÁqÀ ªÀÄAqrÃvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj CEPÉAiÀÄ §®vÉÆqÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ .CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2012 PÀ®A: 279,3337,338, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-50 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 12 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ «zsÁåyð ¸ÁB ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 ªÉÊ-8787 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
zÉÆ©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ) ªÉAPÀlgÉrØ, ¸Á: M¼À§¼Áîj2) gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj
3) «ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj4) zÀ±ÀgÀxÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj5) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉqÀV£Á¼À
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, 35 ªÀµÀð, gÀrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: M¼À§¼Áîj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ºÉAqÀw ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ M¼À§¼Áîj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð 177 gÀ°è EgÀĪÀ 8 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 JPÀgÉAiÀÄ 2 wAUÀ¼ÀzÀ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ ºÀgÀV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ®ÄPÁì£À ªÀiÁr EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2012 PÀ®A.143,147,447,427,341,504,506 gÉ/«149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                                                                                                                                                                                                        .            ¢£ÁAPÀ:-23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, 1) ¸Àa£ï zÉÆnºÁ¼À 2) ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ 3) UÉÆÃ¥Á® @ UÉÆ¥Áå 4) £ÁUÀÄ vÀAzÉ ¸Á§tÚ 5) ¤gÀAd£À @ ¥Á¥ÀÄ 6) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 7) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ zÉÆgÉ vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà 8) ¸ÀÄgÉñÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¨sÀUÀvÀ¹ÀAUï MtÂ, zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉʬÄåAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀjUÉ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-36 J¯ï-5929 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ dfÓ dRAUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A,143,147,448,427,506 gÉ/« 149 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ :24-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà ªÀ:30 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃj vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ §¸À°AUÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À  ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 1)zÉêÀ¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 2)²ªÀ£À¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 3)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï4)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆFgÀÄ 5)gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 6)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À  ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr   PÉʬÄAzÀ,   PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  127/2012 PÀ®A. : 143,147,323,324,447,504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:-22-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀģɬÄAzÀ ²æà C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ CºÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ªÀ:52 eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n £ÀA:2450 ¸Á:eÉ.¦.PÁ¯ÉÆä 1/19 ºÀnÖ PÁåA¥ï  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹äêÀiÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀ:18 EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ «ÄµÀ£ï PÀ°AiÀÄ°PÉÌ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀ HjUÀ½UɯÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è.   CAvÁ ü PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A . ºÀÄrV PÁuÉ .£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

             .
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß  ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ :24-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è  ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀ:28 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀgÀ  ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À Dj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥ÀÝ ªÀ:30 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃj vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï¤AzÀ «dAiÀÄ®QëöäAiÀÄ vÉÆUÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀjV DPÉUÉ  J¯Éà ¸ÀƼÉà ¤ªÀÄä ºÉƪÀ£ÀÄß ºÀjV¢Ýä K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉÆÃj CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV DPÉAiÀÄ ü ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ DPÉUÉ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2012 PÀ®A. :447,323,354, ,504, L¦¹.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
                 ¢:24-09-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ¸Á:gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ UÉÆÃ¥À£ÀzÉêÀgÀ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ d£ÀvÁ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ zËdð£Àå¢AzÀ MAzÀÄ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2012 PÀ®A: 366 gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    22800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-09-2012                                                                        
©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀA: 06/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 :-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà §gÀzÁ§zÉ ¸Á:ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£ï 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ ªÀÄUÀĪÁzÀ vÀ£ÀIJæà MAzÀÄ ªÀgÉ wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÀݼÀÄ.  £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÀ« ZÉnÖ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆ° ºÉÆÃVzÀjAzÀ PÀmÉÖAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ 50 ¦üÃl ¢AzÀ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄzÀjAzÀ ªÉÄ®QUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.  CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 71/2012 PÀ®A : 323,504,498 (J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2012 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ zsÉÆé ¸Á: U˽ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸À«vÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: U˽ UÀ°è  ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå aªÀÄPÀÆjUÀ°è ©ÃzÀgÀ, EªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ aªÀÄPÀÆjUÀ°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®gÉmÉÖ ªÉÄÃ¯É ,JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁۣɠ »ÃUÉ ¢£Á®Ä £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 79/2012 PÀ®A: 279,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2012 gÀAzÀÄ 17:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É aPÀ̪ÀÄÄUÀð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CµÀÖgÀ°è GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.JZï. 04 EªÁAiÀiï 2773 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ¯Áj¬ÄAzÀ PÉüÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA JA.JZï 12 ¹n 6129 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²æà eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÆgÉ mÉA¥ÉÆà £ÀA JA.JZï 12 ¹n 6129 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉÆÃgÀ¼À vÁ: zÉêÀt (JA.J¸ï.) vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ E½AiÀÄÄwzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 148/2012 PÀ®A: 279,337,338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2012 gÀAzÀÄ 2035 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §AUÁè §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL, §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà CdAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸ÉÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁV J¸ï.¹. ºÉƯÉAiÀÄ G: ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è ªÉÄùÛçà PÉ®¸À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ J£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÉÆÃgÀ §AUÁè gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ®PÀÄìjUÁV zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¸À¸ÁÛ¥ÉÆÃgÀ §AUÁèzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwzÉÝãÀÄ. ¢£ÁAPÀ 24/09/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀiÁߨÁzÀzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄäUÁð PÀqÉUÉ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß JA¦: 24 J: 6575 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÉÆÃPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæ® ªÀiÁqÀzÉ d£À ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ¥ÉÆwð ¥ÀPÀÌzÀ°è EArPÉÃlgÀ ºÁUÀÄ ¥ÁQðAUï ¯ÉÊl ºÁQ ¤AwgÀĪÀ ¸ÀzÀj ¥ÉÆÃeÁ mÁæªÉ¯ïì »A¨sÁUÀzÀ°è eÉÆÃgÀÄDV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. rQ̬ÄAzÀ ¸ÀzÀj ®PÀÄìjAiÀÄ »AzÉ ¤AwgÀĪÀ 1) ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwgÀĪÀ ªÀÄÈvÀ 2) CgÀÄt¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ Q«AiÀÄ »AzÉ, JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛj¹zÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV dfÓ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ vÉÆvÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÉÆ ªÀÄÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EzÉ jÃw ®PÀÄìjAiÀÄ »A§¢AiÀÄ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 3) ²¯Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CPÀÌ 4) PÀ®à£Á ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀ½UÉ JqÀQ«AiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ 5) ±À¨Á£Á UÀAqÀ C¸ÀèªÀiï ¸Á: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ gÀÄ©£Á UÀAqÀ £ÀªÁ§SÁ£À ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉÆ ¸ÀºÀ C®à ¸Àé®à vÀ¯ÉUÉ UÀļÁzÀªÀÅ. CzÉ ®PÀÄìjAiÀÄ°èzÀÝ 6) ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: ¨sÉÆøÁÎ EªÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ 7) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á: ºÀtPÀÄt EªÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉPÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ: 24-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁæ¸À£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä "EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ PÀÆr ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÁ£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl®Ä vÁ£ÀÄ §®UÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £ÁªÀÅ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ UÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ, ¥ÁzÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ, §®UÁ®Ä »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁV C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ." £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36/J¥sï-971 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ r¥ÉÆà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹ 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.