Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 10, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

08/11/2012 jAzÀ 09/11/12 ªÀgÉUÉ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°èÉ ¥ÀzÀݪÀÄä vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ »gÉPÀÄgÀħgÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ_PÀÄgÀħgÀÄ G-ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-aAZÉÆr FPÉAiÀÄ CPÀÌ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ 28 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÉ ºÀÄ°UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀjUÉ ªÀizÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ.ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®zÀ°è CPÀÌ zÀÄUÀðªÀÄä½UÉ 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ¤UÉ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ,£ÀAvÀgÀ MAzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆr¹zɪÀÅ.CPÀ̤UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ½¯Áè JA§ PÁgÀtPÉÌ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸Á§tÚ,CvÉÛ CAiÀÄåªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä EªÀgɯÁègÀÄ ¸ÉÃj E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV Qj-Qj ªÀiÁr ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ .MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀgÀ¸ÀtÚ¤UÉ, vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®èzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ.£ÀAvÀgÀ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ §¸ÀtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ,CvÀ£À ºÉAqÀw ZÀ£ÀߪÀÄä CvÀ£À vÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ,ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£À ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ Nr¸ÀĪÀAvÉ DPÉ UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ,ªÉÄÊzÀÄ£À ,CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ DPÉUÉ Qj-Qj ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ,EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß CPÀ̤UÉ ¤£Éßà gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ,ªÉÄÊzÀÄ£À,CvÉÛ.£Á¢¤ EªÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr GgÀļÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-100/2012 PÀ®A-498[J].302.109 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-08-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:-09-11-2012 gÀ ¨É¼ÀVΣÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÌöÊ ¯ÁåAqï ¨Áj£À ¸ÉÃljUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¢£ÀPÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ±ÉnÖ G: ¨ÁgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À PÁå±À PËAlgÀ£À°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.10,000/-PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.263/12 PÀ®A.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

07/11/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀ£ÀߥÀàvÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ 23 ªÀµÀðeÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 1] gÁd¥Àà @ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀæAiÀÄ ²ªÀAV 27 ªÀµÀðºÁUÀÆ EvÀgÉà 24 d£ÀDgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀUÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ zÉéõÀ«zÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ PÉ®ªÀÅ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-07/11/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ZÀ£ÀߥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DvÀ¤UÉ gÁr¤AzÀÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, DvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÀ®ÄèvÀÄgÁl¢AzÀ ªÀiÁgÀtAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ,CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄfêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-98/2012 PÀ®A-143.147.109.323.324.307.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

   08/11/2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà £ÀPÀÄÌA¢ 22 ªÀµÀðeÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ FvÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄvÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 22 ªÀµÀðºÁUÀÆ EvÀgÉà 14 d£À ÀDgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ¥ÁnðAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄzÉéõÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV,DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ  ¸Á§tÚ JA¨ÁvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ UÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°èPÀ®Äè-§rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzɤAwÛzÁÝUÀ "£ÀªÀÄäJzÀgÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ°PÉÌ §gÀÄwÛÃAiÀÄ£À¯Éà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁCAzÀÄPÉÊAiÀÄ°è£À PÀ®Äè-§rUÉUÀ¼À£ÀÄß DvÀ£À PÀqÉ MUÉzÁUÀ  DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦àPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁUÀ UÁAiÀļÀÄ £ÀA.1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ  ºÀ¯ÉèªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr,fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-99/2012 PÀ®A-143.147.148.109.324.307.504.506 gÉ/«149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.11.2012 gÀAzÀÄ 159 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-11-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-11-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 85/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-
ದಿನಾಂಕ 09-11-2012  ರಂದು 0515 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿ. ಅಲ್ಲಾಪೂರೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಂತಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಲಗತ್ತಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ಪ್ರಾಪರ ಸಂತಪೂರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚಕಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅನ್ನುವ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 1) ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಾರ 2) ಶ್ರೀ ದತ್ತು ತಂದೆ ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ತಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಇಬ್ಬರೂ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ  9 ಜನರು ಗೋಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅನ್ನುವ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸದರಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ 9 ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಲು 1) ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಎಣಕೆಮುರೆ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ್ನ ಹತ್ತಿರ 150/- ರೂ ಇದ್ದವು 2) ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಉಪಾರ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ್ನ ಹತ್ತಿರ 150/- ರೂ ಇದ್ದವು 3) ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಡುರೆ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ್ನ ಹತ್ತಿರ 200/- ರೂ ಇದ್ದವು 4) ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಡುರೆ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ ಹತ್ತಿರ 300/- ರೂ ಇದ್ದವು 5) ಜಮೀಲ ತಂದೆ ಶರ್ಪೂದ್ದಿನ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ  ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ ಹತ್ತಿರ 150/- ರೂ ಇದ್ದವು 6) ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ ಹತ್ತಿರ 200/- ರೂ ಇದ್ದವು 7) ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೂದೆಪ್ಪಾ ಕೊಳ್ಳುರೆ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ ಹತ್ತಿರ 100/- ರೂ ಇದ್ದವು 8) ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ ಹತ್ತಿರ 150/- ರೂ ಇದ್ದವು 9) ರವಿ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಗಡುರೆ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವನ ಹತ್ತಿರ 200/- ರೂ ಇದ್ದವು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಝಡ್ತಿ ಮಾಢಿ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮದ್ಯ 900/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2500/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುvÁÛgÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 212/2012 PÀ®A: 279, 338 304 [J] L.¦.¹ :-
ದಿ:09/11/2012 ರಂದು 0330 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಮೋಜನ ಸಾ/ಜಲಸಂಗಿ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿ:09/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಎಕಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎದ್ದಾಗ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಎಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 0200 ಎ.ಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಟೆಂಪೊ ನೇದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ.39.3487 ಇದ್ದು ಅದರ ಎಡಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ ಪಂಕಚರ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು  ಅದರ ಕ್ಲೀನರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಲಾರಿಗೆ ಜಾಕ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಪಿಕಪ್ ಟೆಂಪೊ ನಂ ಕೆಎ.325.ಎ.8172 ನೇದರ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ  ಲಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾದ ಮ.ಫಕರೋದ್ದಿನ ಸಾ: ಬೀದರ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ ಎಡ ಕೈಗೆ ಎಡ ಟೊಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಲಾರಿ ಕ್ಲಿನರನಾದ ಸುನೀಲ ಸಾ:ಬೀದರ ಇತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಯಾಗಳಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಟೆಂಪೊ ಚಾಲಕನಾದ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಸಾ:ಬೀದರ ಇತನ ಎಡ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಎಡ ಕಿವಿ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲ ಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಪೊದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾದ ರಾಜು ಸಾ: ನಾರಾಯಣಪೂರ ಇತನ ಎಡ ಹಣೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಬಲಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆAiÀÄ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 177/2012 PÀ®A: 166, 167, 209, 420, 423, 120(©), 447, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 09-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÁªÀÄĪÉïï zsÀ£ÀgÁd   vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ  ªÀAiÀÄ- 28 ªÀµÀð eÁ/ Qæ±ÀÑ£À ¸Á||ºÀ¼ÀzÀPÉÃj vÁ||f|| ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ZÁªÀÄ£Á¼À vÁ||±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f||AiÀiÁzÀVÃgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä vÀAzÉ ºÉ¸Àj£À°è ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÉÆ®  ¸ÀªÉð £ÀA. 28 16 JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è. 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ  »ÃUÉ MlÄÖ 18 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸À¨ï-gÉÃf¸ÀÖçgï 2) vÀºÀ²¯ÁÝgÀ 3) PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ 4) UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ  5) gÀ«¸Áé«Ä, 6) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 7) gÁdgÁªÀÄ 8) ¥Àæ¯ÁízÀ CZÁð 9) C«£Á±À 10) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ¥Ánî 11) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÁ®A¥À½î 12) ¤¯ÉñÀ vÀAzÉ £ÀAzÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹AzÉÆïï 13)¸ÀÄ«ÄÃvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹AzÉÆïï J®ègÀÄ ¸Á|| ©ÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÀfùÖçj PÀbÉÃj gÀføÀÖgÀ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯É ¸Àj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £À£Àß vÀAzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ gÀføÀÖj ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 108/2012 PÀ®A: 448,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/11/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ  vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÉÆãÀPÉgÉ 50 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Á¨Áå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É J°è¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¯Áè HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉƦ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§Ä EªÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É gÀAr’’ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ½UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA; 19/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
ಮೃತ EAzÀĪÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 21 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, «zsÁåyð, ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ ¦ UÁæªÀÄ ಸುಮಾರು 4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆಕೆಗೆ ವೈಧ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿ ವೈಧ್ಯರು ಗುಳಿಗೆ ಬರೆದುಕೂಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ದಿನಾಂಕ 29-10-12 ರಂದು ಮೃತಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದು ಮೃತಳ ತಾಯಿ 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೃತಳು ¥ÀæeÉÕ E®èzÀ ಸ್ದಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತ್ತು ಹೊಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಧ್ಯಾರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತ್ತು ಉಸ್ವಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಎಪಿ ಹೊಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 31-10-2012 ರಂದು 0016 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2012 PÀ®A: 324,504,506 L¦¹ eÉÆvÉ 34 :-
¢£ÁAPÀ 09-11-2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±ÀQî CºÀäzÀ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 34 G UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉÃ¸ï ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è  UÀÄwÛUÉ PÉ®¸ÀzÀ ©®ÄèUÀ¼ÀÆ ¸À°è¸À®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ  §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ½ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¹ìUÉ ºÀwÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ®Ä £ÀªÀÄä ¨sÁ°ÌAiÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀÄå ¥sÀgÀPÀmïÖ ¹zÀÝvÁ°A ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ 2) ¥sÀPÉÆæà vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÉ ¸Á: »jªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â£ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á¯É vÀÆ ªÉÄÃgÁ T¯Á¥sÀ UÁªÀ zÉÃvÁ ¸Á¯É CAvÁ CAzÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÁºÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ C°AiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀPÉÆæà EvÀ£ÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA; 191/2012 PÀ®A: 66 (J) Information Technology act 2008  ªÀÄvÀÄÛ  504,506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 09/11/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà QgÀt vÀAzÉ ²ªÀgÁd RAqÉæ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:UÁA¢ü ZËPÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 09/11/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è 4-5 ¸À¯ï ªÉƨÉÊ® £ÀA:9739521608 £ÉÃzÀgï UÁæºÀPÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É £ÀA:08484-262629 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.