Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 10, 2008

Bidar District Daily Crime Update - 10-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-12-2008

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :- 

 ¢:09/12/08 gÀAzÀÄ  ¦ÃAiÀiÁ𢠧§£ï EvÀ£ÀÄ  ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß UÀÄA¥ÀÄ ¸À»vÀ ªÀiÁoÁ¼À ²ÃªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ªÀÄAoÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÁªÀÅ G½zÀÄPÀÆAqÀ ¸ÀÞ¼ÀPÉÌ  ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.-39/5760 £ÉÃzÀgÀ°è  PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄvÀÄÛ   PÉñÀªï vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À  ªÀAiÀÄ;22 ªÀµÀð,  ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÁzsÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð,  ¨sÁ£ÀÄzÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÀPÁæªÀiï ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð,  ªÀĺÁzÉë vÀAzÉ ¸À¨sÁµï ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, F¸ÀégÀ vÀAzÉ «dAiÀiï PÀĪÀiÁgï ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð MlÄÖ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ  ªÀiÁAoÁ¼À PÁæ¸ÀzÁn gÁ .ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀªÁUÀ   JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ  ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JgÀqÀÄ Q«UÉ, JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉÆÃ¼É ªÀÄÄjzÀÄ WÀl£Á¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 16/08 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. :- 

¢£ÁAPÀ 9/12/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æêÀÄw. PÀ«vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ FqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, eÁw: FqÀUÁgÀ ¸Á:¤®PÀAoÀ ªÁr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8/12/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉAiÉÆüÀUÉ CªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FqÀUÁgÀ EªÀgÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À VÃqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ 

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 9-12-08 gÀAzÀÄ 1635 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ CqÀvÀ  CAUÀr  ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚPÉÌ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5250=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 323, 324, 504. L.¦.¹.  :-

¢£ÁAPÀ 09/12/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠 CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃnÖ ªÉÄʯÁgÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/12/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ PÀĽvÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà PÀvÉÛ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ “K CªÀÄÈvÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ  ©Ã¹ ºÉÆqÉzÁUÀ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉânÖUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ  JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀģɬÄAzÀ UÁå¸ï  ¹°AqÀgï PÀ¼ÀªÀÅ 

1. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ JgÀqÀÄ SÁ° ºÉZï.¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ C: Q: 2500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ. 

2. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-11-2008 gÀAzÀÄ avÉÛSÁ£Á ªÉÄãï gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ §½¬ÄgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆÃF C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ SÁ° ºÉZï.¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ C: Q: 1250/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 9-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A 504, 509, 506 L¦¹ :-

¢:09/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÁjPÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ zsÁgÀdr EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¨Á ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢À¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

«µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 08-12-2008 gÀAzÀÄ  ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ, ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á/ JtPÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ PÀqÀħqÀªÀ½zÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀAiÀĹìUÉ §AzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢: 09-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8,9/12/08 gÁwæ 2200 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è «zÁå²æ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁæAwPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r.100. ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-39/JA-4801, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ, 2000 ªÀiÁqɯï, ZÉ¹ì £ÀA 00J¦J¥sï 04410 EAfãÀ £ÀA 00J10E09008  C.Q. 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2008 PÀ®A 457,380 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 8,9/12/08 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVðUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EnÖgÀĪÀ C®ªÀiÁgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ C,Q. 6000/- gÀÆ MlÄÖ 7000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

Raichur District Reported Crimes

: «£Á:PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ, ¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ CAzÀÆæ£ÀQ¯Áè §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ±ÉÃRºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ gÀhÄQæAiÀiÁ 25 ªÀµÀð,ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À EªÀ£ÀÄ 2003 gÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àw PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:09.12.2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.252/2008 PÀ®A: 323, 504, 498(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, ªÀåQÛAiÉÆêÀð ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÀPÀÌ®zÉÆrØUÁæªÀĤªÁ¹, ¸Á§tÚ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà CqÀØqÀV 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ mÁæPÀÖgïzÀ°èAiÀÄ ±Á¨Á¢ §AqÉUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV §AqÉ CªÀ£À PÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÁ®ÄªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ PÁ°UÉ ¨ÁåAqÉÃeïºÁQzÀÝjAzÀ NqÁqÀ®Ä §gÀzÀAvÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¥Àwß zÀÄrzÀ ºÀtzÀ°è fë¸ÀÄvÀÛ ¥ÀwßUÉ ¨sÁgÀªÁV §zÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀAvÁ¬ÄvÉÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.12.2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß AiÀÄAPÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA:26/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀªÁV ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:09.12.2008 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä UÁæªÀĸÀÜgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹,CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ¥Ánïï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¹, ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀŸÀA: 19/2008 PÀ®A:174(¹) zÀA.¥Àæ.¸ÀA.CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À rQÌ, 3 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:08.12.2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ£ï 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAd½îPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:J¦.04,©.2569 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-vÀÄ«ðºÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà UÀÄAd½îPÁåA¥ï ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:nJ£ï.36,AiÀÄÄ.1130 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ©zÀÄÝ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÊPï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀ ¸Á: ¸ÀÄAPÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ n.AiÀÄAPÀtÚ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 125/2008 PÀ®A:279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 03-12-08 gÀAzÀÄ gÉÃtÄPÁ ºÁUÀÆ 3 d£À UɼÀwAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀqÀ aPÀ̪ÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²qÀè¨Á« UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ lA.lA. ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37-5567 £ÉÃzÀÝgÀ°è aPÀ̪ÀÄ£ÁߥÀÆgÀ¢AzÀ ²qÀè¨Á« PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ §Ar eÁqÀ ºÀwÛgÀ gÉÃtPÀªÀé ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ PÀÆV ºÉý E¯Éèà E½AiÀÄÄvÉÛÃªÉ ¤°è¸ÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ lA.lA. ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ºÁUÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÉÃtÄPÀªÀé¼ÀÄ E½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà eÉÆÃgÁV ºÉÆÃzÁUÀ »AzÀPÉÌ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjM¼À¥ÉlÄÖ, ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁV E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½î UÉ zÁR¯ÁV E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 08-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/08 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

 

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦. ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð eÁw: FrUÀgÀÄ G: ªÀPÀð ±Á¥ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 09-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀPÀð ±Á¥ï£À°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ µÀtÄäR §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 7.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤£Àß zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ ¸ÀvÀåªÀwAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ gÀ« ¥ÀAZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ 608 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-34/ 1830 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà ¸ÀvÀåªÀwUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¸ÀvÀåªÀwAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ µÀtÄäR ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä ¸ÀvÀåªÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-10-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ qÁ: «ÃuÁ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»PÉÆnÖzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁQ ¸ÀvÀåªÀw UÀAqÀ PÁQ ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄnæ ºÀwÛgÀ ¢:- 10-12-2008 gÀAzÀÄ 01.00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖjgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 9/12/2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DzÉ¥Àà ºÉZï.¹. 75 PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 9/12/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ²ªÀ¹A¥ÀgÀ »ÃgÉÆúÉÆÃAqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/PÉ.8005 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2] ¹zÀÝ¥Àà @ ¹zÉÝñÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ªÀiÁUÀÄAn n.«.J¸ï. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.14/J¸ï.6284 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ EzÀjAzÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 UÉ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ºÁUÀÆ §®UÉÊ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV §®UÁ® ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CgÉÆæ £ÀA: 2 EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀPÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ PÀmï DVzÀÄÝ CzÉ. J.¸ï.L. ²ªÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 309/2008 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ £ÀA: 588 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà ¸Á: PÁåvÀ£ÀºÀnÖ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 08-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉUÉ «dAiÀĪÁqÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §¸ï £ÀA: PÉ.J-36/ J¥sï-700 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 09-12-2008 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ EzÀÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï M¼ÀV¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä §¹ì£À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ §¸Àì£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤°è¹ ¤ªÁðºÀPÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ¥ÀæeÉÕ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁQ J©â¹zɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ C°èzÀÝ AiÀiÁgÉÆà d£ÀjUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. 100 EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-34/ E-7447 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 498(J), 304(©) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ £ÀµÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢ CrªÉªÀé UÀAqÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà ºÀ½îPÉÃj, 54 ªÀµÀð, ªÁ°äÃQ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| UÀAUÁ¥ÀÆgÀ, vÁ|| ªÀÄÄAqÀgÀV, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQë C£ÀÄߪÀªÀ¼À£ÀÄß ©¸ÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÀ ¥ÁæuÉñÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgï C£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 13-04-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 50,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀå MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä EgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄãÁQëUÉ UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà, ªÀiÁªÀ ¥ÁæuÉñÀ¥Àà, CvÉÛ zÀÄgÀUÀªÀé, ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£À vÀAVAiÀÄgÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀé ªÀÄvÀÄÛ ±ÁgÀªÀé EªÀgÀÄ ¢£Á®Æ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á, ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ QjQj PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄãÁQë ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¥ÀlÄÖ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-08 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀPÁgÀPÀ JuÉÚAiÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ »gÉùAzÉÆÃV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 12-35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁT®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 226/08 PÀ®A : 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 9/12/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ G¥ÁàgÀ 35 ªÀµÀð ¸Á: zÉÆÃnºÁ¼À, ¢£ÁAPÀ: 8/12/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 28 ªÀµÀð 2] gÉÃtªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÁmÁ¥ÀÄgÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÉøÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°è AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ-1UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼À«£À ªÉÆèÉÊ® d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2008 PÀ®A. 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ :

¢£ÁAPÀ 09/12/2008 gÀAzÀÄ ²æà r. ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 228, 332, 355, 56, 20 EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï 18-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aPÀ̪ÀÄPÀ̼À GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°èAzÀ ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄ, G: ¥ÉÃAlgï PÉ®¸À ¸Á:-J¸ï.J¸ï.©°ØAUï, §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aîªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆèÉʯïUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ (01) j¯ÁAiÀÄ£ïì J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï. (02) ¸Éàöʸï PÀA¥À¤AiÀÄ 2 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ. (03) £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀĪÀÅ 08 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ (04) EArPÁªÀiï PÀA¥À¤AiÀÄ 2 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ. MlÄÖ 13 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 6,450-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:
ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À:

²æêÀÄw ±ÀAPÉæªÀÄä UÀA. ªÉÄʯÁj ¥ÁuÉUÁAªÀ ¸Á||zÀĨÉÊ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ¼Éà ¯Éà Omï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀªÀ£É PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ vÁ½AiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÀjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £Á£ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß vÁ½AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ »rPÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ 8 ªÀiÁ¹ C.Q: gÀÆ 8000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀ M§â ¥ÉưøÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj DvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:
²æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà C£ÀߪÁgÀPÀgï, ¸Á|| UÉÆÃPÀÄ® £ÀUÀgÀ, ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢: 09-12-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÁdgÁV ¥Áæt ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ UÁqÀð£À PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀt PÉýzÀ£ÀÄ. PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀPÉÌ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¥ÁåAn£À
¥À¸ÀðzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1700/-, £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï 2310 C||Q|| gÀÆ.1500/-. ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q. gÀÆ 6000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.9200/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ J¸ï.© PÁ¯ÉÃd ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ DmÉÆâAzÀ E½¹ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.