Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 3, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-02-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-02-2018

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 16/2018, PÀ®A. 379 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÀAUÉÆüÀUÉ ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï ªÀiÁjzÀÝjAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀÄ PÉÊPÀqÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä ºÁUÀÆ E£ÀÄß 20,000/- gÀÆ¥ÁAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EArAiÀiÁ ¨ÁåAPÀ£À°è ¥ÀqÉzÀ ¸Á®PÉÌ ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 29-01-2018 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ gÀªÀgÀ SÁvÉ EgÀĪÀ PÉf© ¨ÁåAPÀ£À°è CªÀgÀ SÁvÉUÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀtzÀ°è 15,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àrð¹ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀ 20,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß CAVAiÀÄ ªÉÄð£À eÉé£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÉf© ¨ÁåAPÀ£À°è M¼ÀUÀqÉ r¥Áfl ªÀiÁqÀĪÀ Cfð vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àrð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »AzÉ 3-4 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÆ NqÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤UÁªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPÀ£À PËAlgÀ£À°è dªÀiÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ¥ÀÆtð zÀȶÖPÉÆ£À ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ MvÀÄÛPÉÆlÄÖ 15000/-gÀÆ ¨ÁåAPÀ£À°è dªÀiÁ ªÀiÁr vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 20,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ »AzÉ NqÁqÀÄwÛzÀÝ 3-4 ºÀÄqÀUÀjUÀÆ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁåAPÀ£À°è PÁt°¯Áè, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁåAPÀ£À°èzÀÝ ¨ÁåAPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ w½¹ «ZÁj¹zÀÄÝ DUÀ ¨ÁåAPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¹¹ n«AiÀÄ «rAiÉÆà ¥Àj²°¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è »AzÉ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÝ 3-4 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀȶÖPÉÆ£À ºÀt dªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°èzÁÝUÀ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉç¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ°è M§â PÀļÀî zÀ¥ÀVzÀÄÝ G½zÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vɼÀîUÉ EgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀªÀgÉ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ WÀl£É §UÉÎ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀjUÉ w½¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ zÉÊ»PÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ ºÉý EA¢£ÀªÀgÉUÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 18/2018, PÀ®A. 323, 498(J), 504 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 25-01-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟರಾವ ವಾಡೆಕರ ಸಾ ರಾಜೇಶ್ವರ ರವರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ವಾಡೇಕರ ಸಾ: ರಾಜೇಶ್ವರ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಗಂಡ ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಾ, ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 17/2018, PÀ®A. 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-38/J¸ï-4208 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ 1/2 UÀAmÉAiÀÄ°è HgÀ°è ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2300 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CªÀ£À §gÀÄ«PÉAiÀÄ zÁj PÁAiÀÄÄÝ ¨É½UÉÎ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02-02-2018 gÀAzÀÄ AiÀįÁè°AUï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÀgɪÉƼÀ gÉʯÉé ©æeï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀzÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ£À EvÀ£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ JzÉAiÀĪÀgÉUÉ, PÀÄwÛUÉ ¸ÀÄvÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÄZÀÄÑ UÁAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ DvÀ£À ¨Á¬Ä, PÀÄwÛUÉ, Q«, ªÀÄÆUÀÄ wAzÀAvÉ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÉÌ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 15/2018, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÀÌ¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÀÌ¥Áà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà gÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀªÀÄä gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀ®Ä ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01-02-2018 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀÝgÉ vÀÄPÀÌ¥Áà EªÀjUÉ ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£ï.JZï-65 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-32/J-3113 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÀÌ¥Áà EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2018, PÀ®A. 307, 341, 504, 210 (©), 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¥sÁð£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¹gÁdSÁ£À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁð ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£ÀSÁ£À CªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀlÖtzÀ avÀæ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J-SÁ£À ªÉƨÉʯï CAUÀr ºÀaÑ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£ÀSÁ£À CªÀ£ÀÄ E¨Áæ»ASÁ£À vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÁºÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CzÀgÀ°è ¸Àé®à ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt »AwgÀÄV¹gÀÄvÁÛ£É JA§ÄªÀÅzÀÄ RavÀ UÉÆwgÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»ASÁ£À CªÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»ASÁ£À CªÀ¤UÉ ¤£ÉÆçâ PÀ¼Àî E¢Ý C®èzÉà gËr ¸ÀºÀ E¢Ý¢Ý CzÀjAzÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆüÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ  ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£ÀSÁ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£ÀSÁ£À ºÁUÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»ASÁ£À E§âgÀ ªÀÄzÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ, »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ   01-02-2018 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÀiÁr ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ avÀæ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£ÀSÁ£À CªÀ¤UÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»ASÁ£À vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À CªÀ£ÀÄ dA¨É¬ÄAzÀ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ PɼÀUÉ, §®¨sÁUÀzÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ M¬ÄÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä vÀªÀÄä¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E¢ÝgÀĪÀ¢¯Áè, DgÉƦvÀ£ÁzÀ E¨Áæ»ASÁ£À vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¥À£Àì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ dA¨É¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ aQvÉìUÁV f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀå ¢£ÁAPÀ 02-02-2018 gÀAzÀÄ ¢UÁé® UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವನ ಬಂಧನ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 02/02/18 ರಂದು ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯ  ತಿಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂ ಕೊಡುವ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ವಾಹಿದ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಪರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾಃ ತಿಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ  1730/-ರೂ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ, ಎರಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮೃತರಾವ ನಿಲೂರ ಸಾ: ದುತ್ತರಗಾವ ತಾ: ಆಳಂದ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಹಾ:ವ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 3 ದೇವಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಅಮೃತರಾವ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ನಿಲೂರ ಇವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಲಗಾರರು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮರಳಿ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ಬೆಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ.ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ 1. ಕು: ಜೋತಿ ವಯ: 13 ವರ್ಷ 2. ಕು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುಜನ :12 ಮತ್ತು 3. ಕು: ಶಿವುಕುಮಾರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಮ್ಮನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇವರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು. ಆಗಾ ನಮ್ಮ ಮೈದುನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 02.02.2018 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಗೇಳೆಯನಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತನು ನಮಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡು ತಿರ್ವವಾಗಿ ಕಾಮಣಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಳಲುತಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕುಮಸಿ ಮುತ್ಯಾ ಇವರು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಸದರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಮೃತ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅತೀವವಾಗಿ ಕಾಮಣಿ (ಕಾಮಲೆ ರೋಗ) ನಿಷಕ್ತರಾದ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಾದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಾವ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾನ 2;30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವ್ಯಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪರಿಕ್ಷೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.