Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 20, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-12-2017

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2017 gÀAzÀÄ J¼ÁîªÀĪÁ¸Éå EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ CºÀäzï zÁªÀ®SÁ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è Hl PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ §gÀ®Ä ºÉý E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. fAiÀiÁ SÁ°zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀªÀÄäzÀ AiÀiÁºÀ¨ï EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ UɼÀwAiÀÄgÁzÀ vÀªÀÄÆägÀ 1) PÀÄ. vÀ£Áeï ¨Á£ÀÄ, 2) PÀÄ. E±Àævï ¨Á£ÀÄ, 3) PÀÄ. ªÉĺÀPï, 4) PÀÄ. ©¹ä¯Áè, 5) PÀÄ. §Ä¸Áæ, 6) PÀÄ. ªÉÆ©£Á ªÀÄvÀÄÛ 7) ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀ¨Éæñï EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr Dl DqÀ®Ä PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆøÁÎ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆÃV §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ DzÀgÀÆ §gÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉgÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀgÉAiÀÄ°èzÀÝ zÉÆÃt ¥À°Ö DVzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ AiÀiÁºÀ¨ï, ªÉĺÀPï, ©¹ä¯Áè, §Ä¸Áæ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ©£ï EªÀgÀÄ CzÀPÉÌ eÉÆvÀÄ ©zÀÄÝ eÉÆÃgÁV PÀÆUÀÄvÁÛ C¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ UÉÆAzÀ½ PÀgÉAiÀÄ°è FeÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁzÀ zÉÆÃtÂAiÀÄ£ÀÄß £ÀÆPÀvÁÛ zÀqÀPÉÌ vÀAzÀÄ LzÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼À ¥Áæt gÀPÀëuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ AiÀiÁºÀ¨ï EªÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £ÁªÉ®ègÀÄ PÀgÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ PÀqÉUÉ DqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ zÀqÀzÀ°è zÉÆÃt ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÁªÉ®ègÀÄ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉgÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä°è PÉ®ªÀgÀÄ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è MAzÉ PÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀjAzÀ zÉÆÃt MªÉÄä¯É ¥À°Ö DzÁUÀ £ÁªÀÅ LzÀÄ d£À zÉÆÃtÂUÉ eÉÆÃvÀÄ ©zÉÝêÀÅ, G½zÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ fAiÀiÁSÁ°zÀ, vÀ£Áeï ¨Á£ÀÄ, E±ÀævÀ¨Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀ¨Éæõï EªÀgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄĽVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆägÀ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÉgÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè, WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À J£ïrDgïJ¥sï dªÁ£ÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁr ¢£ÁAPÀ 19-12-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ fAiÀiÁ SÁ°zÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Áeï ¨Á£ÀÄ, E±ÀævÀ¨Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀ¨Éæõï EªÀgÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 18-12-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ fAiÀiÁ SÁ°zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ AiÀiÁºÀ¨ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è PÀ½vÀÄPÉÆAqÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj zÉÆÃtÂAiÀÄ°è MA§vÀÄÛ d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ PÉ®ªÀgÀÄ MAzÉ PÀqÉ PÀĽwzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj zÉÆÃt ¥À°ÖAiÀiÁV fAiÀiÁSÁ°zÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, 2) vÀ£Áeï ¨Á£ÀÄ vÀAzÉ ¯Á® ªÀĺÀªÀÄäzÀ £ÀUÁgÀa ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, 3) E±ÀævÀ¨Á£ÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï RÄgÉö ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀ¨Éæõï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ¸Á¨ï GªÀÄUÁåð ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀgÀÄ FdÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 474/2017, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-  
¢£ÁAPÀ 18-12-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¸Áä¬Ä®fà vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: vÉ®AUÀ, ¸Á: vÉ®AUÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/F-8691 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ F±ÀégÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-12-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 116/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆûgÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£ï, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î, gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À°è ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/Dgï-2080 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ £ÁUÉÆÃgÁ ²ªÁgÀzÀ gÀªÉÄñÀ UÉÆÃAiÀÄ¯ï ¥sÁªÀiï ºË¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ ªÀÄ»AzÀæ mÁæPÀÖgï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-26/E-3706 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgïªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ  ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzÀ UÁAiÀÄ £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ¤UÉ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁr PÀgɬĹzÁUÀ CªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-12-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 222/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19-12-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ವಯ 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಶಮಶಿಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಇವರು ತನ್ನ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-38/7415 ನೇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶಮಶಿಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಬೀದರ ದೇವ ದೇವ ವನದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀನತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಬೀದರ ಜಹಿರಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಟೋ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಧನರಾಜ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಲೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಭುಜದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ  ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.