Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

r.J¸ï ºÀÆ®UÉÃj °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæ¸ï C¨sÀåyð FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ EzÀÝgÀÆ, ¢£ÁAPÀ: 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà zÀUÁð(gÁd§PÁë zÀUÁð) zÀ°è d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀºÁPÀĪÀAvÉ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæZÁgÀªÀiÁr ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï °ÃqÀgï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ-57 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁåzÀ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2013 PÀ®A 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ²æà ¹.f.«eÉÃAzÀæ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï PÀ«vÁ¼À-3 PÀ«vÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà eÉ.E. ªÀÄvÀÄÛ ²æà w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ 2013 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« «zsÁ£À ¸À¨sÉ C¨sÀåyð ²æà UÀAUÁzsÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ PÀæ±Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-36 JA-3844 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ §¢UÉ 3`x 5` PÉeɦ ¥ÀPÀëzÀ vÉAV£ÀPÁ¬Ä UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀĪÀ ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ¨sÁªÀ avÀæ EgÀĪÀ PÉ.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ MAzÀÄ ¨ÁªÀÅl ºÁQzÀÄÝ EªÀÅUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ JgÀqÀÄ ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2013 PÀ®A 171(ºÉZï),188 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¦ügÁå¢ ²æÃ. Dgï.J¸ï £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¢:JA. ±ÁAvÀªÀÄÆwð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï £ÀA 4 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ Flying Squad-3 vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, UÀÄAd½î ºÉÆç½ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAd½î ºÉÆç½AiÀÄ Flying Squad-3 vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-29-4-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÉÄÃzÁgï ©.eÉ.¦ C¨sÀåyð «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ -59 C¨sÀåyð EzÀÄÝ EªÀgÀÄ gÉÆÃqï ±ÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAazÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÀ ©wÛ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï). 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¦ügÁå¢ ²æÃ. Dgï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä J.E.E ªÀÄ¹Ì £Á¯Á G¥À-«¨sÁUÀ ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ Flying Squad-2 ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-29-4-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ºÀA¥À£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ²æÃ. ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ©.J¸ï.Dgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV qÉƽî£À ªÉÄgÀªÀuÉUÉ ªÀiÁr CUÀ¹ PÀmÉÖUÉ §AzÀÄ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀAiÀiÁZÀ£ÉUÉ ¥ÀæZÁgÀ ¨sÁµÀuÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁðzï PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï). 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 jAzÀ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÉÃAPÉƧ £ÁAiÀÄPÀ, 22ªÀµÀð, PÀÆ° ºÁUÀÄ PÉ.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á: PÉÆüÀÆgÀÄ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀëzÀ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀåªÁV ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ £Àqɹ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀPÀëzÀªÀw¬ÄAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzsÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1) AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ²PÀëPÀgÀÄ 2) ZÀAzÀæºÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ, ²PÀëPÀgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èzÀÝ ©.J¯ï.N ²PÀëPÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÀ aÃn ºÀAZÀĪÁUÀ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ vÀ¯Á 5,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀAvÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ F jÃw ¤ÃªÀÅ ²PÀëPÀgÁV ºÀt ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2013 PÀ®A. 341,323,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ.29-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦ügÁå¢ ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 35 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, £ÁAiÀÄP,À ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÁåªÁV vÁ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¨ÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ Dgï.N D¦Ã¹£À ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆA£À°è ²PÀëPÀgÀÄ CAZÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ²PÀëPÀgÀÄ 2) ZÀAzÀæºÁ¸À ²PÀëPÀgÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀºÀ²PÀëPÀjUÉ '¤ÃªÀÅ ©eɦUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ' CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DgÉÆæü £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀjUÉ ºÀAZÀÄwzÀÝ J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁV 'zÀÄqÀÄØ vÉUÀzÀÄPÉƽî' CAvÁ ¥ÉÆævÁ컸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ "CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£ÁV ºÀt ºÀAazÀgÉ ºÉÃUÉ" CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ "J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉÃ" JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæü £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ zÀ©â ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆævÀj§âgÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, "¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è" fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.144/2013 PÀ®A. 341,504,323,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 08 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2013 gÀAzÀÄ 291 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 51,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-04-2013

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-04-2013 ರಂದು Q±À£À vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (AiÀÄÄ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è ವಿಷ ಸೇವಿಸಿzÀÝರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರದ ಕುರಿತು ಲಾತೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ¹zÁUÀ Q±À£À EvÀ£ÀÄ ಲಾತೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14-04-2013 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ:  ¸ÉîÄPÀgï ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¦üAiÀiÁ𢠥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ gÀhiÁå vÀAzÉ ²æÃPÀȵÀÚ ZÀAzÀ gÀhiÁå   ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: KgÀ¥sÀƸÀð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄÈvÀÛ ²æà PÀȵÀÚZÀAzÀ gÀhiÁå EªÀjUÉ ¨ÉæÃ£ï ºÁåªÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ DVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉæãÀ ºÁåªÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ ¨ÉÃ£É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 26-04-2013  ರಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DgÉÆÃUÀå C¢üPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°Ì, ¸Á: ಗುರು ಕಾಲೊನಿ ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÀÄ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೂಟಾರ  ಸೈಕಲ್  ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100  ಕೆಎ-32/ಇ-7506  .ಕಿ 15,000/- ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಎದುರಗಡೆ ಇಟ್ಟು  ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸದರಿ ಮೂಟಾರ  ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ,  ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು  ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ±ÁºÁ§Ä¢ÝãÀ ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁ®VgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°PÀ @¥ÀArvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¯ÉÊmï vÉUÉzÀÄ, C®ªÀiÁj ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2013, PÀ®A 317 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 29-04-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟಿನ ಹೋಟೆಲಿನ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಇಂದು ಜನಸಿದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸೆಟರ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿ  ವಹಿಸಿ    ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄSÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ SÉÃqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPï ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ನೀಡಿದ °ತ ದೂರಿನ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013, PÀ®A 448, 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀgÁ§¬Ä UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À ¸ÀgÉÆÃzÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á®ÆgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÁUÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆæ£ÁxÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨Á®ÆgÀ (PÉ) EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉÆlÄÖ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĽw¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, UÉÆÃqÉUÉ zÀ©â, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è §ÄUÀÄn §A¢gÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013, PÀ®A 448, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄvÀæ f.¦. vÀAzÉ f.PÉ. wªÀÄAiÀiÁå PÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð ZÀÄ£ÁªÀuÉ J¸ï.J¸ï.n. C¢üPÁj OgÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ CAZÉ ªÀÄvÀzÁ£À (E.r.¹.) ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÀqÉ DUÀ«Ä¹ «£ÁBPÁgÀt ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæÃAiÉÄUÉ CrØ ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ UÉÆAzÀ® GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 174(ºÉZï) L¦¹ :-
©.J¸ï.Dgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38/2346 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, PÀmï OlUÀ¼À C£ÀĪÀÄw ¥ÀgÀ²Ã°¹zÀÄÝ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ°è PÉêÀ® 4 PÀmï OlUÀ¼ÀÄ ºÀZÀÄѪÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ E£ÀÄß 3 zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÀæZÁgÀ ¥ÉÆøÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»wAiÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥sÁè¬ÄAUï C¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ. f. gÁªÀÄzÁ¸ï gÀªÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ«zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ²æÃ. ¥ÀArvÀ «. ¸ÀUÀgï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ J£ï.¹ ¸ÀA. 01/2013 CAvÀ ¥ÀjUÀt¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30-04-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ, CfðAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಡಾ|| ಮಣ್ಣೂರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೆಟರ  ಫ್ಲೈಯಿಂಗ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ 44-ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ:29-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ  ಹತ್ತಿರದ  ಎಸ್‌.ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಭಗವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಗಳ  ಮೇಲೆ  ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್‌ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  ಶ್ರೀ, ಶಶಿಲ ಜಿ.ನಮೊಶಿಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆವುಳ್ಳ  ಸ್ಟಿಕ್ಕರ (ಪಾಂಪ್ಲೇಂಟ)ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ ಜಿ.ನಮೋಶಿ ರವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:75/2013 ಕಲಂ ಕಲಂ3 ಕರ್ನಾಟಕ ಒಪನ ಪ್ಲೇಸ್‌  (ಪ್ರಿವೇನಶನ ಆಫ್‌ ಡಿಸಫೀಗರಮೆಂಟ) ಆಕ್ಟ 1981 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ವಯಾ: 50 ವರ್ಷ   ಸಾ|| ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:29-04-2013 ರಂದು   ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎ- 5603 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಿನ ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡ ಡೆವೈಡರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ಇವರಿಗೆ  ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:30/2013 ಕಲಂ:279, 337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂಗಡ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ  ತಂದೆ  ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸುಣ್ಣಗಾರ ಸಾ: ಫಿರೋಜಬಾದ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನನ್ನ ತಮ್ಮ ದತ್ತು ಇತನು ಟಿ.ವ್ಹಿ.ಎಸ್. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ-32-ಎಕ್ಸ್-8552 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:29-04-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇವರಗಿ – ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮೇನ್ ರೋಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮಲೇ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ರೋಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೂಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದತ್ತು ಇತನು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:93/2013 ಕಲಂ 279338304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.