Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 27, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ, 26.04.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ NUÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è CrªÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀ||60ªÀµÀð, eÁ||zÁ¸ÀgÀÄ, G||PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á||NUÉãÀºÀ½î vÁ||f||gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÀÝgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯Éʸɣïì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà avÀÛgÀAd£ï r. ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ.150/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2013 PÀ®:273, 284, 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ, 26.04.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ
¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï eÁ«Ãzï ªÀ||24ªÀµÀð, eÁ||ªÀÄĹèA, G||§mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á||AiÀÄÄ.¦. ºÁ||ªÀ|UÁA¢üÃZËPï UÀzÁé¯ï FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ½®èzÉ 50,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 56 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ & 57 ¥ÀAeÁ© qÉæ¸ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¹ÃgÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAeÁ© qÉæ¸ï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J.J¸ï.L. ±Á®A¨ÉÃUï gÀªÀgÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2013 PÀ®: 171(ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ, 26.04.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.45 UÀAmÉUÉ
2£Éà PÁæ¸ï ¥Éưøï ZÉPï¥ÉÆøïÖ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ zÀ°è 1] PÀ²äÃgï £ÁUÁÛ¯ï vÀAzÉ ¨ÉÆzsÀgÁeï ¸Á||¥ÀÄuÉ (ªÀĺÁgÁµÀÖç)2] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà G||PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á||OgÁzï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ½®èzÉ MAzÀÄ ªÉAmÉÆà PÁgï £ÀA:J.¦.09 ¹.E.-7059 C.Q.gÀÆ.4,00,000/- gÀ°è gÀÆ.4,70,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢²æà JA.r.L£ÀƯÁè ºÀPï J.E.E. ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï ¸À¨ï r«d£ï, AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï, JA.¹.¹. nêÀiï gÀªÀgÀÄ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è 1] gÀÆ.4,70,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2] MAzÀÄ ªÉAmÉÆà PÁgï £ÀA:J.¦.09 ¹.E.-7059 C.Q.gÀÆ.4,00,000/- EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ . zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2013 PÀ®A: 171(ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ, 26.04.2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ 2£Éà PÁæ¸ï ¥Éưøï ZÉPï¥ÉÆøïÖ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ f.ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ gÁWÀªÀgÉrØ ªÀ||40ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ||ªÀÄPÀÛ¯ï f||ªÀĺɧƨï£ÀUÀgÀ (J¦)FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà fÃ¥ï £ÀA:J.¦.09 J.JPïì-7737 C.Q.gÀÆ.2,00,000/- gÀ°è 120 PÁAUÉæ¸ï ¥Ánð gÀhÄAqÁUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢²æà ªÀÄPÀÆâ¯ï J¸ï.r.J. r.¹.¹.n. PÀbÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,J¸ï.J¸ï.nêÀiï gÀªÀgÀÄ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ 1] MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà fÃ¥ï £ÀA:J.¦.09 J.JPïì-7737 C.Q.gÀÆ.2,00,000/- ªÀÄvÀÄÛ 2] 120 PÁAUÉæ¸ï ¥Ánð gÀhÄAqÁUÀ¼ÀÄ C.Q.E®è. PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£Á£É CrAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2013 PÀ®: 171(ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ zÉÆÃnºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ C¨sÀåyðUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ¸À®Ä ªÀÄvÀzÁjUÉ D«ÄµÀ MrØ ºÀAZÀ®Ä C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ ¨Á°UÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 26-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 PÉÌ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ºÀÄ£ÀPÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁUÁtÂPɪÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï °ÃqÀgï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ-57 ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âªÀÄ¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrCªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ D¥Á¢vÀ£¤AzÀ 48 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì PÀA¥À¤AiÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 44 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 2112/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/13, PÀ®A. 171(ºÉZï) L.¦.¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 26-04-2013 gÀAzÀÄ 3-15 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 48 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) 180 JA.J¯ï.£À 109 N¯ïØ lªÀgï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 5668/- 2) 90 JA.J¯ï£À 74 N¯ïØ lªÀgï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 2000/- 3)90JA.J¯ï£À22ªÀiÁåUïq˯﫹̨Ál°UÀ¼ÀÄC.Q.gÀÆ660/- 4) 180 JA.J¯ï.£À 250 Njd£À¯ï ZÁéAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 11250/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2013 PÀ®A. 32,34 PÉ.E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ gÁeÉÆýî PÀqɬÄAzÀ UÉÆÃPÀð¯ï PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« PÁ.¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV C°è ZÉPï ¥ÉÆøïÖ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ ±ÉõÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄøÀ EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 FJ 4908 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ 1) N¯ïØ lªÀgÉ£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï. 48 ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ gÀÆ 51=64 ¥ÉÊ MlÄÖ gÀÆ. gÀÆ. 2478/-
2) QAUï¦ü±Àgï ¸ÁÖçAUï ¦æëÄAiÀÄgï ©Ãgï 330 JA.J¯ï.£À n£ï ©Ãgï 11 n£ïUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ gÀÆ 49/- MlÄÖ gÀÆ. 539/-3) Njd£ï ZÁAiÀiïì r¯ÉPïì «¹Ì 180 JA.J¯ï.£À 48 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ gÀÆ. 44=32 ¥ÉÊ MlÄÖ gÀÆ. 2127/-
4) »gÉÆà ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 FJ-4908 C.Q.gÀÆ. 40,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 45144/-.EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2013 PÀ®A: 32,38, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 jAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ ªÀÈvÀÛzÀ ZÉPï¥ÉÆøïÖ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ JE ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁUÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸Áé÷Ìqï CgÀPÉÃgÁ, «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ zÉêÀzÀÄUÀð-56, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ, «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå ªÁºÀ£ÀUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɹzÁUÀ 1) »gÉÆà ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæÃ. ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10AWDHA80909 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ( PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ) ( C.Q gÀÆ. 35,000/- gÀÆ. )2) »gÉÆà ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10AMD9B11312 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ( PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ) ( C.Q.gÀÆ. 30,000/- gÀÆ.)3) »gÉÆà HF-DELUX ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA11EWD9D12699
CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ( ¹®égï §tÚzÀÄÝ ) ( C.Q.gÀÆ.30,000/- gÀÆ) FÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀA§gï ¥Éèmï E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀPÀëUÀ½AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ £ÀA§gï ¥Éèmï E®èzÉ ¸ÀzÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ, UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÉ Nr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÁºÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013 PÀ®A. 188 L¦¹, 123 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 177 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ : 26-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ JA.gÁªÀiï¥Àæ¸Ázï AEE ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹gÀªÁgÀ FUÀ zÉêÀzÀÄUÀð«zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ºÉÆç½AiÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqïD¦ü¸Àgï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÁ qÁ¨ÁzÀ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¹é¥ïÖ PÁgï ZÉ¹ì £ÀA. MA3FHEB1S00389555 £ÉßÃzÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï ¥ÉèÃmï C¼ÀªÀr¸ÀzÉÃ, AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ, C®èzÉ J°èAzÀ §A¢gÀĪÉ, J°èUÉ ºÉÆgÀngÀÄªÉ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ N¯ÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà PÁgï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt PÁgï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀdæ¥Àà ªÀ:36 eÁ:F½UÉÃgÀ G:qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á:aPÀ̸ÀÆUÀÆgÀĹé¥ïÖ PÁgï ZÉ¹ì £ÀA§gï MA3FHEB1S00389555 gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013 PÀ®A: 188, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ : 26-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzïU˸ï AEE PMGSY Project Sub-Division Raichur FUÀ zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀ§ÆâgÀÄ KjAiÀiÁzÀ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï D¦ü¸Àgï gÀªÀgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹÃzÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À°è ªÉà ©æeï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ªÀ:27 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á:PÀqÀ¢¤ß mÁmÁ ªÀiÁåfPï ZÉ¹ì £ÀA. MAT445117DVA09222£ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ZÉ¹ì £ÀA. MAT445117DVA09222 £ÉßÃzÀÝPÉÌ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï C¼ÀªÀr¹PÉƼÀîzÉÃ, AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ, C®èzÉ J°èAzÀ §A¢gÀĪÉ, J°èUÉ ºÉÆgÀngÀÄªÉ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ N¯ÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2013 PÀ®A: 188, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ : 26-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ UÀÆUÀ¯ï ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÉAqÉUÀA§½ PÀqɬÄAzÀ £Á®ÄÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï ¥ÉèÃmï C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV, 1] Driver of Hero Splender Plus M/c Chessie no.MBLHA10AMCHE67434 2] Driver of Hero Deluxe M/c Chessieno.MBLHA11EWC9M45341 3] Driver of Hero Honda Splender Plus Chessie no.MBLHA10AMD9A13448 4] Driver of Bajaj Platina M/c Chessieno. MD2DDDZZZUME3005 ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ, vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ J°èUÉ ºÉÆgÀnj.. J°èAzÀ §A¢j.. JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ¸ÀzÀj ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ £ÀqɸÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013 PÀ®A: 188, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

1)MAzÀÄ ¤Ã°, ©½ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚUÀ¼À «Ä²ævÀ HERO Splendor+ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï CzÀgÀ ZÉÃ¹ì £ÀA MBLHA10AMDHB02586 ¸ÀzÀj £À D//Q// 40,000 gÀÆ 2)MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï HERO HONDA Splendor  NXG ZÉÃ¹ì £ÀA 07EDNF07831 £À PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ C//Q// 37,000 gÀÆ 3)MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï HERO HONDA Splendor+ £À ZÉ¹ì £ÀA MBLHA10EZA9H11019 C//Q// 40,000 gÀÆ 4)MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï HERO HONDA PASSION PLUS ZÉ¹ì £ÀA MBLHA10ELA9E10463  SILVAR §tÚzÀÄ C//Q//30,000/-gÀÆ 5)MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï SILVAR §tÚzÀ HERO Splendor PRO ZÉÃ¹ì £ÀA MBLHA10ASDHA54200 C//Q//30,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzɪÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄÆ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ w½zÀÄw½zÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ £ÀA§gÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀÝjAzÀ «ZÁj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ EgÀÄzÀÝjAzÀ F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄPÉÌ JqÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà G¥À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ eÁ®ºÀ½î  JªÀiï,JªÀiï.¹ vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2013 PÀ®A 123 Cgï.¦ PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 188 L.¦.¹ ¸À»vÀ 177 L.JªÀiï « PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢:26-04-13 gÀAzÀÄ 21-15 PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀ 2013 gÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÉuÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV ²æà CzÀ±Àð PÀÄ®PÀtÂð ªÀiÁåføÉÖmï wAxÀt ©æÃeï ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄÆ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ w½zÀÄw½zÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁºÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ £ÀA§gÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀÝjAzÀ «ZÁj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ EgÀÄzÀÝjAzÀ F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄPÉÌ JqÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ UÀÀtQÃPÀÈvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 70/13 PÀ®A; 123 Dgï. ¦. PÁAiÉÄÝ & 188 L.¦.¹ & 177 L.JªÀiï « PÁ¬ÄzÉ  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï. d£ÁzsÀð£À PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï £ÀA. 5 PÁ®ÄªÉ «¨sÁUÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉåöʬÄAUï ¸ÁÌqï 54-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁÌ÷éqï ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥Á®£ÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ §mÉÖ§eÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ wæ«PÀæªÀÄ eÉÆò , ©eɦ C¨sÀåyð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-54 «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæEªÀgÀÄ EvÀgÉ 11 d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¥ÀæZÁgÀPÁÌV gÉÆÃqï ±ÉÆà £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï ±ÉÆà zÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ D ¥ÉÊQ 10 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ G½zÀ 16 ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, DgÉÆæ £ÀA 1 EªÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ Rað£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.04.2013 gÀAzÀÄ ²æà n.f.eÁÕ£À ¥ÀæPÁ±À L.J¥sï.J¸ï. ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, F ¢£À £Á£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ºÀnÖ PÀqÉ ¸ÀPÁðj ªÁºÀ£À PÉJ-36 f-0307 gÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®èlzÀ §½ ªÀiÁ£À« «zsÁ£À ¸À¨sÉ C¨sÀåyð JA.£ÁUÀgÁd ªÉÄÃzsÁgÀ vÀªÀÄä mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ°è £ÀA PÉJ-36 J-2423 gÀ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉ «gÀÄzÀÝ MAzÀÄ ¨ÁªÀÅlzÀ §zÀ°UÉ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁªÀÅl UÁrAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀæPÁgÀ MAzÉà zÀéd ©lÄÖ JgÀqÀÄ zsÀédUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä C¢üãÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqɪÀÅ. ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ°è F ªÉÄÃ¯É ºÉ¸Àj¹zÀ C¨sÀåyð «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-26/04/2013 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸Àé®à »AzÀÆUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁAvÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï 45 ªÀµÀð, eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-gÁªÀÄvÁß¼À.ºÁ.ªÀ. ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¥ï.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ/UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-ªÉÊ-8545.£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¦¤AzÀ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.36-3213.£ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ/DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÆUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁAvÉñÀUËqÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà PÀqÉÉUÀ½UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀZÀuÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr vÀªÀÄä ¯ÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ºÁUÀÆ EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ/UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ F WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ Nr ºÉÆÃzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2013.PÀ®A.279,338, 304(J),283 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187.LJA« PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹/ J¸ï.n. ªÀÄ»¼É PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:26-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢.08-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw GªÀiÁzÉë FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¢.19-01-2013 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2013 , PÀ®A.ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ 35 ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ §UÉÎ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.01/2013 , PÀ®A.174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¢.12-01-2013 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ , ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀzÀ ¥sÉÆÃmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖ , PÁ®ÄAUÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÉZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr GªÀiÁzÉëAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ GªÀiÁzÉëAiÀÄ ªÉƨÉʯï PÁ¯ï rmÉÃ¯ï ¥ÀqÉzÀÄ PÁ¯ïrmÉïï¢AzÀ UÀÄAqÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½¢zÀÄÝ , ¸ÀzÀj UÀÄAqÀ¥Àà£ÀÄ ¢.08-01-2013 gÀAzÀÄ GªÀiÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀgɹPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ®°vÀªÀĺÀ¯ï ¯ÁqïÓ gÀƪÀiï £ÀA.106 gÀ°è gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GªÀiÁzÉë UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¥Éưøï UËqÀ , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ , ¸Á: CªÀÄgÁªÀw , vÁ; °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: UÉÆãÁ¼ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉtªÀ£ÀÄß mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è J¸ÉzÀÄ ªÀÄgɪÀiÁazÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÁ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.32/2013 PÀ®A.302 , 201 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ ºÀ¢Ý¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EAzÀÄ ¢.26-04-2013 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r¦N PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ ¦¹-590 gÀªÀgÀÄ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ PÀqÀvÀ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ °AUÁAiÀÄvï eÁwAiÀĪÀ¤zÀÄÝzÀjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013 PÀ®A:302, 201 L¦¹ & 3(2)(v) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ --- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ---- d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 02 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2013

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁj ¨ÁåZï £ÀA. 160 OgÁzÀ WÀlPÀ, EªÀgÀÄ OgÁzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæuÁ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ M§â ©üÃPÀëÄPÀ ªÀÄÆZÉð ©¢ÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ PÀgɬĹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ©üPÀëÄPÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÀÆwÛ¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¥sÀìgÀSÁ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèªÀiï, ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DjÃ¥sÀ EªÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ¥ÀÄ£ÀB ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÁUÀÄ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÁºÉç EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸Àì ¤¯ÁÝt¢AzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-32/©-7091 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á®ªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C§Äâ«ÄAiÀiÁå ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯É vÀ£Àß DmÉÆÃPÉÌ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ £ÀqÀÄ«£À ²Ãl£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆð ºÉÆÃV PÉüÀUÉ ©¼ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV CªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ  EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ C°è°è PÁ°UÉ, PÉʬÄUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¹ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà mÉÆÃt¥É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁr §gÀĪÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ªÀiÁ° ¥Ánî ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÉÆgÀ(J) ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/6899 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀuÉUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «¯Á¸À EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «ÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è «ÄgÀR®-PÉÆÃlªÀiÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£ÁªÀuÉ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ EArPÁ PÁgï £ÀA. JªÀiï.JZï-24/¹-6091 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj PÁj£À »A¢£À rQÌAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ±ÉÃRj¹nÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À®Ä ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¦gÁf ªÀiÁ£ÀªÀvÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÁgÀ, ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄĨÁgÀPÀ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸ï), 2) ¸À°ÃªÀÄ SÁzÀj vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á SÁzÀj ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸ï), 3) ¸ÁªÀAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ºÀqÀVgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÁgÀ, ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹lÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¨ÁåUÀ ¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì 96 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 90 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî ¥Áè¹ÖÃPï ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 3360/- gÀÆ, ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ «zÀÝ MlÄÖ 2300/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä §¼À¹zÀ MAzÀÄ EArPÁ PÁgÀ C.Q 1 ®PÀë gÀÆ J¯Áè ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26/04/2013 ರಂದು ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ನಿಮಿತ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಡಾ:ಅಜೆಯಸಿಂಗ್ ವರಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಡಾ||| ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದಾಬಾದ ಮಾಲಿಕ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ರವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ,ಕೆ ಎಸ್ ಬೀದರಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ..ಡಿ.ಬಿಮತ್ತು ಜೇರ್ಗಿ ನೇಲೋಗಿ ಹೊಬಳಿಯ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:63/2013 ಕಲಂ 171 (ಇ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26/04/2013 ರಂದು  ರಾಯಚೂರ ದಿಂದ  ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ  ಮಹ್ಮದ ಸುಲ್ತಾನ ಮೊಹಿಯೊದ್ದಿನ ರವರ “DELL LAPTOP”ನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಸಲುವಾಗಿತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದುಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಸಂಬಂಧ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 8-25 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪ್ಲಾಟ ಫಾರಂ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ ನಂ.ಕೆಎ 38-ಎಫ್‌-587 ರಲ್ಲಿ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲಗೇಜ ಬ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಡೇಲ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ  ಬ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟು  ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಗುಗಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಂದು ನೊಡಲು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಬ್ಯಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು DELL LAPTOP   ಅ||ಕಿ|| 35,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಹಸನ್ ಮುಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ: ಅಜಾದ ನಗರ ರಾಯಚೂರ  ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ; 73/2013 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26-04-13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಡಾ: ಡಿ.ಎಂ. ಮಣ್ಣೂರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇರ ಸ್ಕಾಡ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಮತ್ತು ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಚುನಾವಣೆ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹುಸೇನ ಗಾರ್ಡ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಇನೋವಾ ಕಾರ ಅದರ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತದ ಚೆನ್ಹೆವಿರುವ ಸ್ಟೀಕರ ಅಂಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನಾದ ಸಂಜೆಯ ಇತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕನಾದ ಇರ್ಶಾದ ಜಾಹಾಗೀರದಾರ ರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಮಾಲಿಕನಾದ ಜಾಹಾಗಿರದಾರ ಸಾ|| ಪೂಣೆ ಇವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲಾ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:61/2013 ಕಲಂ, 188 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 127 (ಎ) 133 ಆರ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದ ಅನಂತರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣಾ ಸಾ:ಶಹಾಬಜಾರ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಬೀದರಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಗರ್ಭಿವತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. 2 ನೇ ಸಲ  ಗರ್ಭವತಿಯಾದ ಸಿದ್ದಿ ಭಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:30.03.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆ ನಾನು ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾತಿ ನಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಭಾಗೀರತಿ ರವರು ಸಹ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿರೇಶ ನಗರದ 35 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:25/2013 ಕಲಂ, 376, 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10)  (12) (2) (7) ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.