Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 24, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-04-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013, PÀ®A ¸ÉPÀë£ï 3 D¥ï JPïì¥ÉÆèùªï ¸À§ì÷Ö£ïì DåPïÖ 1908 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÀë£ï 9 JPïì¥ÉÆèùªï DåPïÖ 1884 :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2013 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-28/0-1478 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ zÉêÀgÁA EvÀ£ÀÄ JPÀì¥ÉÆèùêÀ qÉlgÀ£ÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áè¸ÀÖ ªÀiÁqÀĪÀ J¯ÉÃQÖçÃPÀ PÁå¥ÀìUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ J¸ï.f.PÀ½îUÀÄqÁØ ¹¦L ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¥ÀªÀgÀ 90 qÉlgÀ£Éøï 40 ¨ÁPÀì (1000 PÉ f) ªÀÄvÀÄÛ PÁå¥ïUÀ¼ÀÄ 6 ¨ÁPÀì (8500 PÁå¥ïUÀ¼ÀÄ) CAvÁ §gÉ¢vÀÄÛ, DgÉÆæAiÀÄÄ JPÀì¥ÉÆèùªÀUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ E®èzÉ OgÁzÀ°è EqÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéwÛUÉ C¥ÁAiÀÄ vÀAzÉÆqÀØ §ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ C®èzÉ EzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ PÁAiÉÄÝ PÀ®AUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ CAzÀgÉ ¯ÉʸÀ¤ì£À ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀ E®èzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀÄ C¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀÄ EqÀĪÀÅzÀÄ RavÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ ºÁUÀÄ D¹ÛUÉ §ºÀÄzÉÆqÀØ C¥ÁAiÀĪÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£Àß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà  vÀAzÉ zË®¥Áà ZËqÀQ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ©   EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© ªÁ®äQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄqÀ© gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¨ÉƯÉgÉÆ UÀÆqÀì £ÀA. JA-56/0498 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀÆgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÀ  ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀ¤UÉ vÀ¯É¬ÄAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ, ¨É¤ß£À §®¨ÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉúÉÆõÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-044-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2013, PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CRÛgÀSÁ£À vÀAzÉ C£ÀégÀ SÁ£À: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 2-5-104 ¥À£À¸Á¯ï vÁ°ªÀiï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ªÀÄĸÁÌ£À ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA. J¦-27/qÀ§Æè-5886 £ÉÃzÀgÀ ¨Áålj ªÉÊgï PÀl ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄ, DvÀ¤UÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013, PÀ®A 143, 147,148, 324, 325, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-     
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 07 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¹AzÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ d»ÃgÁ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÉÆ® EªÀjUÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀzÉ, dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-04-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ PÀgɬĹ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ ºÉÆA¢ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ºÀ°èUÉ ºÁ¤ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2013, PÀ®A 354 (J), (r) 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 12 ¥ÉÆæÃmÉPÀë£ï D¥ï a®Ø£ïð ¥sÁæªÀiï ¸ÉPÀëĪÀ¯ï C¥sÉ£Éì¸ï DåPïÖ 2013 ªÀÄvÀÄÛ 66(J) E£ï¥sÁgÀªÉÄõÀ£ï mÉPÁß®f DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå®Qëöä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¹¸Éð EªÀ¼ÀÄ ¢ªÀåeÉÆåÃw ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁUÀå®Qëöä EPÉUÉ DgÉÆæ ¯ÉÆÃPɱÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄæ¸ÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-17/JªÀÄ-1818 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁUÀå®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ §gÀĪÁUÀ EªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr zÁjAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄwÛAiÀiÁ £Á£ÀÄ ¤£À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-04-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁUÀå®Qëöäà EPÉUÉ eÁAw UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÀ JA§ÄªÀgÀÄ £Él¸ÀÛ£ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9008577974 £ÉÃzÀjAzÀ ºÀÄqÀVUÉ £ÉÆqÀ®Ä §AzÀ gÀªÉÄñÀ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ¨sÁUÀå®Qëöäà UÉ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÉ£É, ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉ£ÉAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÉƨÉʯï£À°è jPÁqÀð ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ gÀªÉÄñÀ F jÃw EAvÀºÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¯ÉÆÃPɱÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀÄqÀV vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ E vÀgÀºÀ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¨sÁUÀå®Qëöä EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹ C¼ÀÄwÛzÁݼÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 354, 341, 504, 506, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢ qÉëqÀ @ zÁ«zÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ »gÀUÉ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ eÉʲæà EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆzÁUÀ £À¼ÀzÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ DgÉÆæ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ eÉʲæà EPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ¤£ÀUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÁUÀ eÉʲæà EPÉG KPÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ §®UÀqÉ PÉÊ MqÀÄØ ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆV gÁdPÀªÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¥sÀªÀr vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 3) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²ªÀgÁd, 4) ²ªÀgÁd ZÀl£Á¼É, 5) ¦æÃAiÀiÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 6) ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §® ¨sÀPÀ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw eÉʲæà EPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2013, PÀ®A 354(r) (1), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ eÁªÀÄ£É ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ 1) qÉëqÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤£ÀߣÀÄß & ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è f«¸À®Ä ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ §AzÀÄ J£ÁAiÀÄÄÛ JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ DgÉÆæ 2) «ªÁºÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀÆgÀ vÀ¼Àî®Ä ºÉÆzÁUÀ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è DvÀ£ÀÄ DAiÀÄ vÀ¦à £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£À CªÀ£À ºÉAqÀw eÉʲæà EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 353, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹ & J¸ï.n ¦J DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, G: ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï, ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ amÁÖ ²ªÁgÀ¢AzÀ WÉÆÃqÀA¥sÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°ègÀĪÀ 100 PÉ.«.J mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ PÉnÖgÀĪÀzÀ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃR eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ¸ÀÆ¯ï «ÄAiÀÄå, 2) gÀ¸ÀƯï«ÄAiÀÄå, 3) ±ÉÃR eÁ«ÃzÀ, 4) ±ÉÃR eÁ«ÃzÀ EvÀ£À CuÁÚ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ “J ºÉƯÉAiÀÄ” ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß KPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ §A¢®è EªÀvÀÄÛ KPÉ §A¢gÀÄwÛ CAvÀ eÁAw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄvÁÛfà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ       PÉJ-39/JZï-0533 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄ PÁgÀ¨Áj ¸Á: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Gd¼ÀA§PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À ²ªÁgÀzÀ dAUÀ°Ã¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊUÉ, ºÀuÉUÉ, PÉÊUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2013, PÀ®A 314, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ZÁ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r¥ÉÆ, ¸Á: PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 12-04-2013 gÀAzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ ¥ÁågÁ «Ä°lj ¥sÉÆøÀð PÁåA¥ï ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÁågÁ «Ä°lj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ PÀqÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-795 £ÉÃzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-04-2013 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï PÁå¥ï¤AzÀ 10 d£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß §¹ì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégï ZÉPï¥ÉÆøïÖ C°èAzÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À ZÉPï¥ÉÆøïÖUÉ C°èAzÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï dAiÀÄAw ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ¨ÁåAqÀ ¨Áj¸ÀÄvÁÛ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¥ÁågÁ «Ä°lj ¥sÉÆøïð £ÉÆÃr §¹ìUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ï ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §¸Àì£ÀÄß vÀqÉzÀÄ §¹ì£À §®¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ «AqÉÆà UÁè¸ïUÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Report Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢: 23-04-2013 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£À ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ 1)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄgÁoÀ ªÀ:24 eÁ:ªÀÄgÁoÀ G:¥Á£ï±Á¥ï ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ 2013 «zsÁ£À¸À¨Á ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°è EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀUÉÆøÀÌgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d£ÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ (PÁélgï) ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ rJ¸ï¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1)17 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï, ¨Ál°UÀ¼ÀÄ2)25 N¯ïØ lªÀgÉ£ï «¹Ì 90 JªÀiïJ¯ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ,3)02 N¯ïØ lªÀgÉ£ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï PÁUÀzÀzÀ qÀ©âUÀ¼ÀÄMlÄÖ 44 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 1581/- gÀÆ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/13 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ.ºÁUÀÆ 188 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ¸ÁÌr£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï zÉñÀ¥ÁAqÉ ºÁUÀÆ §¸Àì¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀªÀÄzÀðzï ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÁAw PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è JgÀqÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉJ 36 J 1518 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ 32 J 2329 ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÀzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀiÁ¹Ã£ï EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼ÀļÀî vÀ¯Á 3 PÀmËlUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀmËl PÀnÖzÀ §UÉÎ C£ÀĪÀÄw PÉðzÁUÀ E®è JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ F jÃw PÀmËlUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ vÉgÀ½zÀÄÝ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀåyðAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ºÉZï. d£ÁzsÀð£À PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï £ÀA. 5 PÁ®ÄªÉ «¨sÁUÀ      AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉåöʬÄAUï ¸ÁÌqï 54-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 23.04.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ UÁæªÀÄzÀ°è J¸ï. JA. C° ºÀ¸À£ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ Dgï.r.J¸ï. G¥À «¨sÁUÀ V¯É¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌöåqï ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ 53 gÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt PÉëÃvÀæ. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ²æà w¥ÀàgÁd CªÁ¯ÁÝgï EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV 5-6 ªÁºÀ£ÀUÀ½zÀݪÀÅ CzÀgÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°è 2 ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Dgï/N gÀªÀjAzÀ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ C¥Á¢vÀgÀÄ E£ÀÆß 4 ªÀºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¹ªÀµÀÖgÀ°è CzÀgÀ°èzÀݪÀgÀÄ E½zÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉJ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀPÀgÁgÀgÀÄ ªÀiÁr PÀvÀðªÀå CrØ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. C¥Á¢vÀ 1 £ÉÃAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J. 03 J£ï n.Dgï.9181/12/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï) 188, 353 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:23-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ E¢gÁ ¸ÀPÀð¯ïªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ «zÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ ¨ÁzÀ°ð PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃv FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉzÀ DzÉñÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ²æà gÁºÀįï UÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë EªÀjUÉ ¸ÁéUÀvÀ §AiÀĸÀĪÀ ¨Áå£Àgïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ & ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà £Á¹ÃgïC° ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ JªÀiï.¹.¹ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁå¦Û. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2013 PÀ®A:171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ:23-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ïzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÀA¥À£ÀUËqÀ ¨ÁzÀ°ð PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-35/J-4771 £ÉÃzÀÝPÉÌ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß ºÀaÑ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ & ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà £Á¹ÃgïC° ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ JªÀiï.¹.¹ vÀAqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀoÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013 PÀ®A:171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:23-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï£À dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀA¥À£ÀUËqÀ ¨ÁzÀ°ð PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¥ÀæZÁgÀ ªÉâPÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå gÁºÀįï UÁA¢ü EªÀjUÉ ¨É½î QÃjl ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î UÀzÉ ¤Ãr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ & ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà J.r ªÉÆëģï gÉõÉä ¤zÉñÀðPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ JªÀiï.¹.¹ vÀAqÀzÀ CzÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2013 PÀ®A:171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ: 21.04.2013 gÀAzÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ 35 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 25 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹Q©¢zÀÄÝ ZÉ£ÀߥÀà ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï. Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ïr¯ÉÃPïì «¹Ì 144 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 6,382.08/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ C§PÁj eÁj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2013 PÀ®A: 171 (E) L.¦.¹ 32,34 PÉ.E. PÀAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án¯ï ªÀAiÀiÁ-59 ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqÀ °ÃqÀgï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-57/1 ¸Á||°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ nªÀiï °ÃqÀgï DV °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÉƧ½AiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 23-04-2013 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ 1) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á|| UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ ªÉÆÃlgï.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36/ªÁAiÀÄ-8737 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ 2) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á|| ¤¯ÉÆUÀ¯ï mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA. PÉ.J-36/JªÀiï.-9484 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÀªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ zsÀédPÀnÖ ZÀÄ£ÀªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

«zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 gÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-57 PÉëÃvÀæzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆmÉïï MAzÀgÀ°è ¢.22.04.2013 gÀAzÀÄ ©.J¸ï.Dgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà §Ar ¸Á.E®PÀ¯ï EªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ PÁå¯ÉAqÀgÀ£ÀÄß ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À gÀªÀgÀÄ ºÁQ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ ¢£À¥ÀwæPÉ ¢.23.04.2013 gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀiÁ»w DzsÀj¹ °AUÀ£ÀUËqÀ.J¸ï PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥Á°mÉQßPï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-57 «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 gÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/13 PÀ®A.188 L¦¹ & 127(J) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ 1951 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ «ÃgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ FPÉUÉ ºÀjUÉ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï, ªÀÄĹèA, 40 ªÀµÀð, mÁmÁ J.¹. £ÀA PÉ.J.36/J-5320 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï ( C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É) FvÀ£À mÁmÁ J.¹. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹.AiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¹ÃPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqï ¯Áj £ÀA: PÉ.J. 36 / 5376 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹ zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄmÁmÁ J.¹.AiÀÄÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è 12 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 d£ÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 25 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/13 PÀ®A 279,283, 337,338, 304(J) L¦¹ & 190, 177,187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ¸ÀĨsÁµÀ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ eÁw¬ÄAzÀ ªÀiÁ¢UÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ eÁw¬ÄAzÀ °AUÁAiÀÄvÀjzÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀUËqÀ JA§ÄªÀªÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß M¥ÀàAzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀ d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr gÁ² ªÀiÁrzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 aî ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà ©nÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 aî ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ E£ÀÆß 20 aî ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd J¯ÁègÀÄ £ÉÆÃr, £ÀªÀÄä ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£Éßà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ ¤ªÀÄUÉ §A¢zÉAiÉÄà CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦ügÁå¢UÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ªÉÄÊ, PÉʪÀÄÄnÖ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2013 PÀ®A 143. 147. 148. 504. 379. 323. 307. 506. 354. 355 gÉ/« 149 L.¦.¹ 3 (1) (X) (X1) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ:-23/04/2013 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄnÖ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉÀ,¦gÁå¢ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ 26 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-qÁA§gï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ®¸À,¸Á:-ªÀiÁ¤é. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆÃqï j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ qÁA§gï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ 2).dA§£ÀUËqÀ @ dA§Ä£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÉÃj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ qÁA§gï ºÁQj CAvÁ C£Àß®Ä DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀjUÉ w½¹ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£À£ÀÄß K£ÀÆ PÉüÀÄwÛAiÀįÉà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ dA§Ä£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ°£À ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2013.PÀ®A.504,323,355,341,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2013 gÀAzÀÄ 153 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ: :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಾ|| ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್ ಕಾಲೋನಿ ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಯಾದಗಿರಿ ಮೂರು ಜನರು ದಿನಾಂಕ:23/04/2013 ರಂದು  ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಗುವಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಜದಿಂದ ನೃಪತುಂಗ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಠಾರಿ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮದರ ತೆರಿಸಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಾಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸವಾರರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಒಮ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಸರ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪದಕ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ತೊಲೆ ಪದಕ ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೋಳಿದ 3 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಸರ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 75,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ಲೂ ಜಿನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ, ಎಲ್ಲೋ ಚಕ್ಸ ಟಿ-ಶರ್ಟ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಸ್ಮಾ, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆನೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:70/2013  ಕಲಂ.392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:20/04/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ  ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕೀಯ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ರುದ್ರಗೌಡ ಹಾಗೂ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರುದ್ರಗೌಡ ಬಂದು ಮನೆಯ ಭಾಗಿಲ ಬಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನು ಕೇಳಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ  ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ  ಲಲೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ:63/2013 ಕಲಂ 448,323,324,354,504.506 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಮಕ್ಸೂದ @ ಮಲಿಕ್ ಮುಜಾವರ ಸಾ; ನೆಲ್ಲೂರ ತಾ:ಆಳಂದ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:22-04-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ – ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಜವಳಿ ದಾಬಾದ ಎದುರುಗಡೆ  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಜಾವೇದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ್  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ.32 ಡಬ್ಲೂ.7225 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನೆಲ್ಲೂರದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ  ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾರ ನಂ.ಎಂ.ಹೆಚ-03 ಎಎಫ್. 4060 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದು ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಹೋದನು. ನನಗೆ ತಲೆಗೆ, ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು  ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯಿಸುತಿದ್ದ ಜಾವೇದ ತಂದೆ ಬಕ್ಸೊದ್ದಿನ  ಇತನಿಗೆ  ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ,ಕಿವಿಯಿಂದ, ಮೂಗಿನಿಂದ, ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾವೇದ ಇತನು ಉಪಚಾಕ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:210/2013 ಕಲಂ.279,338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ