Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 20, 2014

Raichur District Reported Crimes
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ
          ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw vÁgÁ© UÀAqÀ: ¢.ªÀÄ£ÀÆìgï C°, 48ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¹zÁæªÉÄñÀégÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:   04-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥ÀlÖtzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ¹Ã£Á¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ J°èAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ «±Àé @ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ: ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2014 PÀ®A.ªÀÄ»¼É PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÀqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ
01
ºÉ¸ÀgÀÄ
ºÀ¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA  vÀAzÉ: ¢. ªÀÄ£ÀÆìgï C°
02
ªÀAiÀĸÀÄì
20 ªÀµÀð.
03
eÁw
ªÀÄĹèA,
04
JvÀÛgÀ
4, ¦ümï 5 EAZï
05
¨ÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢
06
§tÚ
UÉÆâ ªÉÄʧtÚ
07
DPÁgÀ
vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è  PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR,
08
§mÉÖUÀ¼ÀÄ
ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹ÃgÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ©½ ºÀÆ«£À avÀæUÀ½gÀÄvÀÛªÉ,
     PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                                                                                         2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.                

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:-19-02-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-50 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಪ್ರಭು ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿನ KSRTC ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗದ್ವಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ KSRTC ಬಸ್ ನಂ.KA.36/F-987 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಕರೀಮುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ 22-ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ B.B.M ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:H NO.12-12-261 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಅರಬಮೊಹಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಫರ್ಜಾನಾ ಬೇಗಂ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹನುಮಂತ ಮೊಕಾಸಿ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ ಜಾ:ನಾಯಕ :ರಾಯಚೂರು 2ನೇ ಘಟಕದ KSRTC BUS ಚಾಲಕ ಬ್ಯಾಡ್ಜ ನಂ.5860       ಸಾ: ಭೀಮನಗಡ ತಾ: ಹುನ ಗುಂದ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ FvÀ£ÀÄ  ನಿರ್ವಾಹಕನ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ,ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಫರ್ಜಾನಾ ಬೇಗಂಳ ಜೋಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗಾಲು ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗೆ ಬಾವು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಎಲುಬು ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದುದರ ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ.UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2014 PÀ®A:279 ,338 L¦¹CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
           ದಿನಾಂಕ 19-02-14 ರಂದು ನೀರಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : eÁ£ÉÃPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಬಸವ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮೂರಿನ ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ ಈತನ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ವಿ-0469 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೌನೇಶನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಾನವಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೌನೇಶನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ನಗರ ದಾಟಿ ಇರುವ ಹಿರೇ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಸ್ಕಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ಜನರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಮೌನೇಶ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಬಸವನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಪಘಾತವು ಮೌನೇಶನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 59/14 ಕಲಂ 279,337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĪÀtð UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁw:  PÀ¨ÉâÃgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ.£ÀA; mÉÊ¥ï-7/501Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀªÁå¸ÀPÉÌ ©¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀ£À£ÀÄß PÉý ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CAzÀªÀ£Éà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §Vι PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝè ¹ÃªÉÄJuÉÚ PÀÄr¢zÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ UÀAqÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  31/2014 PÀ®A: 323.504.506.498(J).309  L¦¹   £ÉÃzÀÝgÀ   ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¥Á¸À£É PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 19.02.2014 gÀAzÀÄ ಹಿರೇರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹.¦.L. zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಕಡಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 04  d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjªÀÄzÀ 3200 ರೂ. ನಗದು ಹಣ 2) 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2014 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ªÀÄÈvÀ AiÀÄjæ¸Áé«Ä vÀAzÉ C£ÀßzÁ£À¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ-35 eÁw-dAUÀªÀÄ G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| gÉÆqÀ®§AqÁ PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ vÉÆAzÉgÉ EzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ C®è°è ªÉÊzÀå¢üPÁjUÀ¼À ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ ªÉÊzÀå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁå¥À£À ªÀiÁrzÀgÉ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ vÉÆAzÀgÉ EzÉ CAvÁ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÄÝ DzÁUÀÆå ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ  PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý §A¢zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¥ÉÆä£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛ PÀÄrzÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ 108 ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ZÀQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÉÆqÀ®§AqÁ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¤UÉ £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ °TvÀ ¦ÃgÁå¢ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/14 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ 19-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮುದೇನೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ 60 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರು, ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾಃ ಮಾವಿನಮಡುಗು  ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು FvÀನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೊಲ ಮಾವಿನ ಮಡುಗು ಸೀಮಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸದ್ರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು  ಗದ್ದೆಯ ಕಣಿಮೆ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹಾವು, ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 09/2014 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ.ಪಿ.ಸಿ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¦ügÁå¢ zÉë¨Á¬Ä vÀAzÉ ±ÉmÉÖ¥Àà  ªÀAiÀiÁ-18 eÁw-®ªÀiÁt  G-PÀÆ°  ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà  2) gÀªÉÄøÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 3) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà                    4) C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 5) eÁ£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà 6) C£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ  «£ÉÆÃzÀ 7) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ  gÀªÉÄñÀ 8) §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ      J¯ÁègÀÆ eÁw- ®ªÀiÁt ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ EªÀjUÀÆ  F ªÉÆzÀ®Ä §mÉÖ ºÉÆUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ  CzÉÃ. ¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉΠ 06.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁWÀÄ CªÀgÀ CwÛUÉ E§âgÀÄ §»ðzɸÉUÉ  ºÉÆVzÀÄÝ  DUÀ DgÉÆæ £ÀA-1 FvÀ£ÀÄ  ºÉÆÃV ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr K£ÀÄ ªÀiÁrzɯɠ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¼Éà CAvÁ  DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÉÊ»rzÀÄ  JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À £ÉÊnAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr  CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ  DUÀ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ  DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À CtÚ  CAUÀrUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ  DgÉÆæ £ÀA-1  FvÀ£ÀÄ E®è¸À®èzÀ  C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  F jÃw  ªÀiÁvÀqÀ¨ÁgÀzÀÄ  CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ ºÉýzÁUÀ  DUÀ M§âjUÉƧâjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ  DUÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl  gÀa¹PÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄ£ÉUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ n£ï ±ÉqÀUÀ¼À£ÀÄß  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀĪɠ ªÀiÁqÀÄwÛj £ÉÆÃqÀÄvÉ۪ɠ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ  ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 72/2014 PÀ®A-  143, 147, 148, 341,  323, 324, 354, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¦ügÁå¢ ¸ÀÄgɱÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ-22 eÁw-®ªÀiÁt  G-MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QmÉ¥Àà vÀAzÉ ±Él¥Àà 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉmÉ¥Àà 3) ±Él¥Àà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà 4) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ±ÉmÉ¥Àà 5) UÀÆUÀ°¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉmÉ¥Àà 6) zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ  ±ÉmÉ¥Àà  7) ²£À¥Àà vÀAzÉ  ±ÉmÉ¥Àà 8) eÁ£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ²£À¥Àà 9) gÉÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ  gÀªÉÄñÀ     J¯ÁègÀÆ eÁw- ®ªÀiÁt ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä §mÉÖ ºÉÆUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzsÀ  CªÀgÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À  ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ  CzÉà ¹lÖ¤AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgɯÁègÀÄ  §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÀ «ZÁgÀzÀ°è DzÀ ¹nÖ¤AzÀ  DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉÆqÀ°AiÀÄ PÁ«¤AzÀ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹  DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ §AzÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQgÀĪÀ n£ï ±ÉqÀUÀ¼À£ÀÄß  ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ  ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 71/2014 PÀ®A-  143, 147, 148, 341,  323, 324, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2014 gÀAzÀÄ 101  ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga Dist Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜುಕೋರರ ಬಂಧನ
ಕಾಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 19/02/2014 ರಂದು ಕಾಳಗಿ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಕಾಳಗಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಗಿ  ಗ್ರಾಮದ ಸನ್ನಿ ಟೇಲರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಸಾ: ಕಾಳಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು . ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ನಗದು ಹಣ 2015ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನುಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:  ದಿನಾಂಕ 19.02.2014 ರಂದು  ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಗರ ಕಟ್ಟಾ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ದೈವ ಲೀಲೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ  1) ಧನಸಿಂಗ ಹೆಚ್.ಸಿ.-45, 2) ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸಿಪಿಸಿ-201, ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಪಿಸಿ-651, 4) ಬಸವರಾಜ ಸಿಪಿಸಿ 799 5) ಅರ್ಜುನರಾವ ಸಿಪಿಸಿ -1075 ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ 1) ಶ್ರೀ ರಜನಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಮೋಹನರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ  2) ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ ರವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 1) ಮೋಹನ ತಂಧೆ ಕಿಶನ ನಾಯಕ ಸಾ: ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ ಶಹಾಬಾದ 2) ರಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಾನೆ ಸಾ: ಸುಭಾಸ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ 3) ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪಾ ಭಂಢಾರಿ ಸಾ:ಕೊಳಸಾ ಫೈಲ ಶಹಾಬಾದ 4) ಬಿಜು ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಕಮಾನೆ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ 5) ಶರಣು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಭಂಡಾರಿ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ  6) ಯಶವಂತ ತಂಧೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸುಮನ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ 7) ಆಬೀದ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಮಜೀದ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 4080/-ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಂಚನಾಮೆ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:  
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:19.02.2014 ರಂದು 8 ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಸಾ: ಫಿಲ್ಟರಬೇಡ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕು: ಇಂದುಬಾಯಿ ಯು  ದಿನಾಂಕ: 07.02.2014 ರಂದು  5.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ  ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವಳು ವಾಪಸ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸದರೂ ಕೂಡಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕು: ಇಂದುಬಾಯಿ ಇವಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ;
ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 19-02-14 ರಂದು  ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಹಾದಿಮನಿ ಸಾ: ಬಬಲಾ ಐ.ಕೆ.ಮತ್ತು ಬಾಬು  ಜಮಾದಾರ  ಇಬ್ಬರು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ  ಕೆಎ 34 ಎಸ್ 2019 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಾಗಾಂವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಕುರಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಲಬರ್ಗಾ- ಹುಮನಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೆನಲ್ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಹಾಸ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸು ನಂಬರ  ಕೆಎ 32 ಎಫ 1807 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶೇಕ ಮೋಬಿನ ತಂದೆ ಶೇಕ ಮಹೆತಾಬ ಡಿವಿಜನ್ ನಂ.1 ಡಿಪೋ ನಂ.1 ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ  ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ  ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದಇಬ್ಬರೂ ರೋಡಿನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದು  ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಾಗಾವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ  ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19-02-14 ರಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಶೆಟ್ಟಿ @ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ  ಬೋರೆ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಕ್ಕಳಾದ ಖುಷಿ, ಶರಣು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸುಗಲಾ ಇವರು ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ03/ ಸಿ2512 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸನ ಕ್ಯಾನಲ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ ಕೆಎ32/ ಬಿ3991 ನೇದ್ದರ  ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ  ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ  ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಾನಂದ, ಶರಣು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರವರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು.  ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಹ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪರ  ಕೆಎ 32 ಬಿ 3991 ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.