Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 23, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-09-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 23-09-2016

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 285/16 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢:22/09/2016 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ azÉæ ¸Á: vÀgÀ£À½î vÁ : ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 12-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-34-J-6465 £ÉÃzÀÝö£ÀÄß ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃAqÉÆAiÀÄÄÝ gÁwæ ºÀ®§UÁ𠲪ÁgÀzÀ ¥Àæ¨sÁ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖºÉÆVzÀÝjAzÀ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢: 13-09-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ¤gÀAd£À PÀÆr f¥ï ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ f¥ï ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢®è f¦£À  CA.Q. 2,25,000/- ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.