Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 30, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2009
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ºÁ®¨sÁ« ªÀAiÀÄ : 49 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: §¸Àì PÀAqÀPïÖgï ¨Áåd £ÀA 482 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì r¥ÉÆà ¸Á// ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ «gÀuÁÚ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ §¸Àì £ÀA PÉJ 38-J¥sÀ 183 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ J®ªÀÄqÀV £ÉÊl ºÁ®Ö PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è §¸Àì ¥ÀAZÀgÀ dÄqÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÀÛj ªÀiÁUÀðªÁV 15 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ AiÀÄ®ªÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄĸÀÛj zÁn ªÀÄĸÀÛj ²ªÁgÀzÀ ¨ÉAPÉ¥À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀìZÁ®PÀ£À »A¢£À ¹n£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ 2 ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §¸ÀìZÁ®PÀ¤UÉ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹Ö® £ÀªÀÄÆ£É ¦¸ÉÆÛ® ºÀaÑ §¸Àì ¤°è¹zÁUÀ »A¢£À ¨ÁV°£À ¹n£À°è PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ “PÉÆ¬Ä CªÁd £À» PÀgÀ£Á CAvÁ” ºÉzÀj¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 1) SÁ¹ªÀÄC° EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 4000=00 gÉÆ¥Á¬Ä 2)vÀÄPÀ̪ÀÄä gÀªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ fgÁªÀÄt 3)UËgÀªÀÄä AiÀÄ®ªÀÄqÀV EªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ vÁ½ UÀÄAr£À ¸ÀgÁ ¨ÉAqÉÆ° 1 vÉÆ° 7 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀ 4)ªÀÄqÉ¥Áà EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£À 600=00 gÉÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 1200/- gÀÆ 5)±ÉgÀt¥Áà EªÀjAzÀ 300=00 gÉÆ¥Á¬Ä 5) ²ªÀgÁd EªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ 800=00 gÉÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 800/- 6)«gÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå EªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ 550=00 gÉÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 800/- 7)ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjAzÀ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 600/- ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ 2073/-»UÉ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ 8923=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£À CAQ 2800=00 gÉÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É 2 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ C.Q 26400=00 gÉÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 38123=00 gÉÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ C¥ÀjavÀ 4 d£À ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ §®ªÀAvÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA - 348/09 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fAiÀiÁªÀÅ®è ºÀPïÌ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ @ §§®Ä ºÁUÀÄ DvÀ£À UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¥sÀjzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA: PÉJ-37/ºÉZï-9791 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀV PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgÀ £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-04/J.J¯ï-9997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ïì £ÀA PÉJ-32/J¥sï-1282 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É F ªÉÆÃzÀ¯Éà C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ E§âjUÉ ¥ÀÄ£ÀB rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ C§ÄÝ® ¥sÀjzÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ §§®Ä EvÀ¤UÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ @ §§®Ä EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28/11/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ eÁ°AzÀgÀ aAUÀ£À¥À½î 25 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£Àß½ PÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà 60 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ D¨ÁÓgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ ¤uÁðªÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À £À¼À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/11/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ¼ÉA§ÄgÀ ªÀ 28 G PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw ªÀqÀØgÀ ¸Á dvÀ£Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð 2)£ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä EªÀjUÉ F »AzÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ 1815 ¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÀ gÀrØ vÀAzÉ eÁÕ£À gÀrØ ¸ÁB §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CºÀäzÀ vÀAzÉ CfÃd «ÄAiÀiÁå vÀ£Àß ªÁºÀ£À mÉÆÃAiÀiÁl PÁé°¸À ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀÄ.JZÀ. - 04 J.qÀ§Æèöå-2516 £ÉÃzÀÄÝ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ºÀwÛgÀ J£À.JZÀ.-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀÄð¢UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 31/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁå¸ï ºÉÆwÛ¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÁå¸ï ¸ÉÆÖà ¹rzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01/09/2009 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÀUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï aPÀ®UÀÄqÁØ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 535/09 PÀ®A 174, ¹.Dgï.¦.¹. £ÉßÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹.¦.¹. 1014 dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 390/ºÉÆÃgÀ/¨sÁ.UÁæ. oÁuÉ/09 ¢£ÁAPÀ 28/11/2009 £ÉßÃzÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀiÁ»w. ¨Áwä, ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 143.147.323, 325. 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸À¬Ä®© UÀAqÀ §AzÉ£ÀªÁd dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á// ºÀ½îSÉqÀ (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J«ÄäUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ gÁeɸÁ§ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 £d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// ºÀ½SÉÃqÀ (PÉ) FvÀ£À JªÉÄäUÀ¼À PÀÄ¹Û ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉƦvÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ DPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±É§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀĪÉÄ¯É MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 158/09 PÀ®A; 447, 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ, ¸Á PÉÆAUÉêÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, CzÉà PÁgÀt¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀtQAiÀÄ §tªÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. §tªÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. §tªÉAiÀÄ°è ºÉÊ©æqÀ PÀ¼ÀQ EzÀÄÝ MlÄÖ 3000 PÀ¼ÀQAiÀÄ ¸ÀÄqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q. 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀè¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 261/09 PÀ®A 324, 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/11/09 ªÀÄzsÁå£À ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æÃ. ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀ 30 G¼À ªÀÄ£É PÉ®¸À Qæ±ÀÑ£À ¸Á ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ UËvÀªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ UÉÆÃqÉUÉ EzÀÝ PÀtV®UÉ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄnÖ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ. ¸ÀzÀj PÀtV® ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀ 25 eÁåw ºÀjd£À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ K ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä UÉÆqÉUÉ ¨ÉAQ AiÀiÁPÉà ºÀaÑ¢AiÀiÁå CAvÀ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ “£À£Àß UÀAr¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉåñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr vÀ£Àß mÉÆAPÀPÉÌ EzÀÝ ¨É¯ïÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :


 

     ¢£ÁAPÀ 29.11.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁtzÁ¼À ¥ÀAZÀªÀÄÄT ªÀÄzsÀå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À ¸ÀAUÀzÀ N§¼ÉÃE§âgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É V¯Éè¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀAvɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA.J.¦.-21/JPïì-8043£ÉÃzÀÝ£ÀÄß JzÀÄj¤AzÀ CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀ¤UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ PÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, E§âgÀÀ §AzsÀ£À, 45 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà gÀd§° J.J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.11.2009 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 42 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ 2) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ªÀ; 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á.. ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 45 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

AiÀÄĪÀwAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ : ²æà zÁªÀįÁå vÀAzÉ zÉñÁå gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ©ÃgÀ£ÀPÀ¯ï vÁAqÁ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÉÆ£ÀߪÀÄä½UÉ 1.¸ÀĤïï vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÀªÁét ºÁUÀÆ EvÀgÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-09 gÀAzÀÄ mÉÃPÀgÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀj ºÀ¼ÀîzÀÝ ©æeï ºÀwÛgÀ CªÀgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆãÀߪÀÄä½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉÆ£ÀߪÀÄä½UÉ PÀæµÀgÀ fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Sunday, November 29, 2009

Raichur District Reported Crimes

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, M§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ 27.11.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ V¯É¸ÀUÀÆgÀÄ-UÁtzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¥ÀÆgÀ ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ²æêÀÄw ªÀ¸ÉªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ¸Á: UÁtzÁ¼À FPÉUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀ¸À£ÉªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

«µÀ ¸Éë¹ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ.


 

eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ wAxÀt ©æqïÓ PɼÀUÉ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 27.11.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 55 jAzÀ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉƧâ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©½AiÀÄ ¥Á°¸ÀÖgÀ CAV,©½AiÀÄ ¥ÀAZÉ ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄ MAzÀÄ mÁªÉ¯ï EzÀÄÝ,¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5.5 Cr JvÀÛgÀ , ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ , UÉÆâ §tÚ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á: wAwt ©æqïÓ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.PÉ.J¸ï. ªÉÄÊPÉÆáà ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀ£À±ÉnÖ ¸Á|| PÀgÀqÁå¼À vÁ| ¨sÁ°Ì f|| ©ÃzÀgÀ ºÁªÀ|| ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀ avÁÛ¥sÀÆgÀ gÀªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-25-«-2148 CQ: 30,000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27, 28/11/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ,«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:    ¢:24-11-09 gÀAzÀÄ ²æÃZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAqÀUÀÄwð ¸Á:§¼À§nÖ vÁ: eÉêÀVðgÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ zsÀªÀÄðtÚ EªÀgÀ ºÉÆmÉîzÀ ºÀwÛgÀ 1)FgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ,2)zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ,3)¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ,4)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtAvÁæAiÀÄ ltPÉÃzÁgÀ,5)dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀzÀß½î ¸Á:J®ègÀÆ §¼À§Nö UÁæªÀÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦. ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï gÁdÄ vÀAzÉ agÀAfë, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ZÀZÀð ¥sÁzÀgï ¸Á: dįÁ¬Ä£ÀUÀgÀ- UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw vÀAzÉ ªÀÄĸÀ®AiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀlÖgÀ ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¹.©.J¸ï. ZÁ£À¯ï °APï ºÉÆîØgï EgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ PÉý £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV zÀªÀqÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ Dgï-4139 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃwUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw EvÀ¤UÉ C°è ¸ÉÃjzÀ AiÀiÁgÉÆà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§®vÁÌgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 285/09 PÀ®A. 376, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: UÀA.UÁæ.ªÀÈ.PÁ/09/1720, ¢:- 27-11-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 124/2009 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ®Qëöäà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ, UÉÆ®ègÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 09-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ £À£ÀߣÀÄß gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, £ÀA©¹ ªÁ£À¨sÀzÀæ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, EZÉÒUÉ «gÀÄzÀÞªÁV UÀÄqÀØzÀ°è §¯ÁvÁÌgÀªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢: 10-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ £À£ÀߣÀÄß ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©lÄÖ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV D«ÄµÀ vÉÆÃj¹zÉÝãÉ. ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ w½¹ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ gÀAUÀ¥Àà£À CvÉÛAiÀiÁzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj zÀÄgÀUÀªÀÄä, zÀÄgÀUÀ¥Àà, ¥ÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä PÀÆr ºÉÆr-§r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ

Saturday, November 28, 2009

Bidar District Daily Crime Update : 28-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÛj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á £À²©£À E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÀ¥ÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1990=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦ zÀ¹ÛVj ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ B 26/11/2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ @ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÉƪÁ¼É EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀĪÁ¼À ¸Á: ªÀÄvÀPÉÆ£ÀQ f¯Áè ¸ÁAUÀ° (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;_
¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÁgÀ¨Áj gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ. ¸Á °A¨Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÀÄZÀÑ£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §AzÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr¹, G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ ¨Á¯Áf ¥ÁAZÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À zÉêÀPÁAiÀÄð ºÁUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß mÉAmï ºË¸ï ºÁUÀÆ ¸ËAqÀ ¹¸ÀÖªÀiï C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ËAqï ¹¸ÀÖªÀiï C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÀƸÉÊnAiÀÄ RįÁè ªÀgÁAqÁzÀ°è ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¹¸ÀÖªÀiï PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÉÊmï ºÉÆÃzÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¹¸ÀÖªÀiï ºÁUÀÆ r«ír EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV r«ír C.Q. 2,000/- gÀÆ. gÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27-11-09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÁ ®zsÉà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: gÁdVÃgÁ EªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÁUÀ UÁ½AiÀÄ°è OµÀzsÀåªÀÅ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄV£À°è ºÉÆVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁAwAiÀiÁV ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ GAmÁV aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£Àß½î ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: E¹àÃmï dÆeÁl, K¼ÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 4455/- gÀÆ. d¦Û :


 

²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.11.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀ¥Àà ºÀUÉÃzÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÉÆëAzÀUËqÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥ÀàUËqÀ £ÁqÀUËqÀ ¸Á: SÉÊgÀªÁqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÉà DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À, gÁA¥ÀÆgÀ, £ÀgÀPÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 4455/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :


 

¢£ÁAPÀ:27.11.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà UÉÆ®ègï28 ªÀµÀð ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ J£ï JPïì f £ÀA§gÀ 36 J¯ï 9782 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃvÁß¼À ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀqÀPÀ¯ï -¥ÉÆÃvÁß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¥ÉÆÃvÁß¼À PÀqɬÄAzÀ UÀÆqïì CmÉÆà (mÁA mÁA) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, D¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, November 27, 2009

Raichur District Reported Crimes

: E¹àÃmï dÆeÁl, £Á®égÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 1815/- gÀÆ. d¦Û :

²æà ªÀÄÄgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.11.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁåPÀgï£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà PÀ£ÀPÀVj & EvÀgÉà E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1815/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:26.11.2009 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¯ï.369 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉé¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ J¸ï.J¸ï.Dgï.f.ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï EªÀiÁªÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï G¸Áä£ïC° 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ L© gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzï EªÀiÁªÀÄÄ¢Ýãï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District Daily Crime Update - 27-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï d¨ÁâgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÀÄ£Àß½ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÁ®Ä ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2009 vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀgÀ UÀÆqïì DmÉÆà ¸ÀABPÉJ-38-3267 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀgÉÆA¢UÉ ºÁ®Ä ªÀiÁj wgÀÄV ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉƸÀzÁV UÀÆqïì ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §AzÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹, MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ UÀÆqïì ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀ Q«UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 26-11-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 30/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 : -
¢£ÁAPÀ: 25-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PɽzÁUÀ CªÀ£À ¥Àwß ºÀt E®è CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr gÁwæ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV «µÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉìUÁV OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¨ÉÆÃqÀPÉ ¸Á// SÉÃqÁð FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢ÝzÀÄÝ aQvÉìUÁV OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸Éj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢B26-11-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀzÀ ¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ, DgÉÆæ ¸ÀIJîgÁd vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà ¸Á: FqÀUÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-ºÉZï-3523 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¨ÉÊQ£À »AzÉ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÀĪÀiÁj EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲±ÀÄ¥Á® vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸ÁUÁªÉÃ, 56 ªÀµÀð, ¸Á¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄA¥Àl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝPÉÌ, ºÀuÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À PɼÀV£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÁ¬ÄUÀÆ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 25/11/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ qÀ§®§ºÁzÀÆÝgÀ, ZÀAzÀ槺ÁzÀÆÝgÀ vÀAzÉ ¥ÀºÀ® ºÁUÀÆ ¯Á®§ºÁzÀÆÝgÀ EªÀgÀÄ UÀÆSÁð CAvÀ ªÀÄÆzÉÆüÀ (©) , ¨É¼ÀPÀÄt (©) UÁæªÀÄUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀAdĹAUï EvÀ£ÀÄ ºÁlð ¥É¸ÉAl EgÀÄvÁÛ£É. F ªÀÄĪÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt (©) ¢AzÀ ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄÆzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀ¹gÁªÀÄ vÁAqÉ D¸ÀÄ¥Á¹£À°è ¸ÀAdĹAUï @ zÀ¼À§ºÁzÀÆÝgÀ ¹AUï EvÀ¤UÉ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/11/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀħ¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀtPÉ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ªÀÄlPÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀAPÉJ-32/ JA-6185 £ÉÃzÀg°èÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁ.ºÉ £ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 09 ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

fÃ¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ :¢ 26-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀĮ̥Àà PÀÆr ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ 32/ J¯ï 3417£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ªÀÄAzÉêÁ® zÁn eÉêÀVð-¹AzÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À ZÁ®£ÀÄ ¥ÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ £Á«§âgÀÄ PÉüÀV ©zÉÝêÀÅ, ªÀĮ̥Àà gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV eÁ£ÀĪÁgÀÄ ¸ÁUÁl :-

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ
:¢ 26-11-2009 gÀAzÀÄ ü ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ dUÀzÉêÀ¥Àà £ÁmÉÃPÁgï ¸Á|| ªÉÆÃlß½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÁUÀgÁd , ±ÀgÀt¥Àà , J®ègÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ MAzÀÄ mÉA mÉA UÀÆqïì CmÉÆà §gÀ®Ä CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöå°AiÀÄ°è 2 ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ »A¸É PÉÆqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è mÁæöå°AiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ CzÀgÀ qÉæöʪÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ±ÉÃSï UÀÄqÀÄ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï RÄgÉò ¸Á|| E§âgÀÆ ¸ÉÃqÀA CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C¥Éà mÉA mÉA UÀÆqïì £ÀA PÉ J 32 J 2707 £ÉÃzÀÝgÀ°è 2 ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß »A¸É PÉÆqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢ 26-11-2009gÀAzÀÄ gÁwæ ²æÃ. ±ËPÀvÀ C° vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£ï ¸Á: ¥ÁZÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃeÁUÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè CAvÁ w½zÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä CºÀªÀÄzï C° EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CºÀªÀÄzÀ C° EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ AiÀÄgÀAUÀr UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè, ºÉÆ® ªÀiÁgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¨ÁV® §½ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁPÉ ¸À» ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, UËAr PÉ®¸ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ V¯ÁªÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÖÃ¯ï ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ JqÀºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ :¢ 26-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ¦ügÉÆÃd CºÀäzÀ vÀAzÉ d«ÄÃgÀ CºÀäzÀ ¸Á. SÁeÁPÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ QAUÀPÉÆÃlð PÁA¥ÉèÃPÀì£À°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :¢:26/11/2009gÀAzÀÄ ²æÃ.eÁªÉÃzÀ CºÀäzï vÀA ªÀĸÁÛ£À¸Á¨ï PÉÆgÀ«, ¸Á||SÁeÁPÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:45 UÀAmÉ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉÃðmï£À ¨ÁzÀµÀºÁ ¹¯ïÌ ºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¦ügÉÆÃeï CºÀäzï ªÀÄvÀÄÛ C¸Áægï ¨ÉÃUï vÀAzÉ «ÄeÁð AiÀÄƸÀÄ¥sï ¨ÉÃUï ¸Á||vÁd ¥sÀAPÀê£ï ºÁ¯ï »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁªÉÃzÀ CºÀäzï gÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÁQ ¹ÖPï PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¹rzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

ZËPÀ oÁuÉ : ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ RgÁqÉ ¸Á. ²ªÁf£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À®è« EªÀ¼ÀÄ ¢ 25-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖêÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¹rzÀÄ GlÖ§mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26.11.09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð :¢.21-11-09gÀAzÀÄ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀA ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á:gÉúÀªÀÄvï£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀi˯Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ¥Á¥ÀÄ®gï aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀi˯Á PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA: PÉJ.01/J£ï.2359£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ±Àðjà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À°ÃªÀÄgÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð :¢.25-11-09gÀAzÀÄ ²æà ¸ÉʧtÚ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á:ªÀļÀSÉÃqÀ vÁ:¸ÉÃqÀA vÁ:f:UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÉÃqÀA jAUï gÉÆÃqÀ ¢AzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA: PÉJ.32/¦ 800 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĸÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĸÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA: JªÀiï.JZï.04/J¦ 6552 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà ¸ÉʧtÚgÀªÀgÀ PÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁgï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢.26-11-09gÀAzÀÄ ²æà UÀÄgÀÄgÁd vÀA zÀvÀÛ¨sÀlÖ eÉÆò ¸Á|| ¸ÀgÀ¸Àéw UÉÆÃzÁªÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ J£ï.« PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J32/«7261.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, November 26, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-11-2009

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/09 PÀ®A 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:25/11/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©â£À ¯ÁjUÉ PÀgÉAmï ¸Àà±ÀðªÁV ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CVß±ÁªÀÄPÀzÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉAQ Dj¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ¯Áj QèãÀgï ¨Á¼ÀÄ @ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÉÆãÉ, ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA:JªÀiï.ºÉZï.24-J¥sï-8640 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ½îAiÀĪÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÃAPÀl ¨sÀÄvÁ¥À°è ¸Á/ ªÀiÁAdj EªÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀAiÀÄåzÀªÀĺɧƧ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ ¸Á/ ¹ÃgÀÆgÀ vÁd§AzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¸ÁV¸À®Ä PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¢:25/11/2009 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§â£ÀÄß ¯Áj PÁå©Ã£ïQÌAvÀ ºÉaÑUÉ JvÀÛgÀPÉÌ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛzÁÝUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ-ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ ºÉʪÉǯÉÖÃeï «zÀÆåvï±ÀÑQÛ ¯ÉÊ£À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ ªÉêjUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©zÀÝ JvÀÛgÀzÀ PÀ§Äâ vÀUÀÄ° PÀ©âUÉ PÀgÉAmï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÁàPÀð DUÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÆ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ fVzÀÄ £ÉÆÃr, ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjUÉ CyðAUï DVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÊUÉ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ CAUÉÊUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁzÀUÀ½UÉ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 347/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ E§âgÀ°è 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÀ EvÀ¤UÉ vÉ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁåzÉ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 346/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ , 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/11/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-891, 1082 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210/- gÀÆ , 2 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1 ¥ÉäߣÀ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-11-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgÀ -¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï JzÀÄjUÉ C¥Á¢vÉ qÁ ¢Ã¥Á° UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ¸ÁgÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¸ÀÆÌn £ÀABJªÀiï.ºÉZï-24 JA-1211 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q ¸ÀÆÌnAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥Á¢vÀ½UÀÆ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¯ÉʸÀ£ïì ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, £Á®égÀÀ §AzsÀ£À :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÉÆêÀzsÀð£À ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï£ÀÄß ¯ÉʸÀ£ïì ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹,¢£ÁAPÀ:25.11.2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ Hl ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ºÀÄ°UÉ¥Àà ¦J¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr, ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ °AUÀ¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà, gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C±Àé¸ÀÜ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzsÁå¬Ä¤, £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉÆÃwUÀÄqÀØ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁå¬Ä¤ ²æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄÄT UÀAqÀ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgï 47 ªÀµÀð, ªÁ¸À: §¸ÀªÉñÀégÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ, §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉaÑ£À gÀPÀÛzÉÆvÀÛqÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.11.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ¢£ÁAPÀ:25.11.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ :-

ºÀÄt¸ÀV oÁuÉ :¢ 09-11-09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA gÁªÀÄ¥Àà ªÀ®ªÁ¢ ¸ÁB ¦gÁ¥ÀÄgÀ vÁB ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸ÁB ªÀiÁ¼À£ÀÆgÀ vÁB ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2 wAUÀ½AzÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä ªÀAiÀÄB 14 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß eÉÆÃvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹AzÀVAiÀÄ ¯ÁrÓ£À°è ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ HgÁzÀ ¦gÁ¥ÀÄgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ CAf¹ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄt¸ÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢ 24-11-09gÀ gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAqÀUÀÄwð ¸Á: §¼À§nÖ vÁ: eÉêÀVð EªÀjUÉ §¼À§nÖ UÁæªÀÄzÀ zsÀªÀÄðtÚ EªÀgÀ ºÉÆmÉîzÀ ºÀwÛgÀ 1.FgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ2.zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ 3.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ 4.²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtAvÁæAiÀÄ ltPÉÃzÁgÀ 5.dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀzÀß½î ¸Á: J®ègÀÆ §¼À§nÖ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄE ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢ 25-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ s²ªÁf£ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀgÁd zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà zÉëAzÀæ¥Áà J.J¸À.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ ªÀÄlPÁaÃn »ÃUÉ MlÄÖ 7650=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢ 25-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ¦ü®Ögï ¨Éqï frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/«. 8791 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §A§Ä §eÁgÀ zÁn ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉĺÀvÁ mÁæPÀÖgï ±ÉÆà gÀƪÀiï JzÀÄgÀÄUÀqÉ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ.32/J. 8451 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢ 23-11-09 gÀAzÀÄ zÉë£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ²æà ªÉƺÀªÀÄzÀ AiÀÄĸÀÄ¥ï vÀAzÉ JªÀiï.r. EªÀiÁæ£ï gÀ¸ÀÆ® ¸Á: SÁ¢æ ZËPÀ fDgï £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA: PÉJ.32/J.8483 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ, D¼ÀAzÀ £ÁPÁ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À PÉJ.32/JªÀiï.1658 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DmÉÆà dRAUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :¢ 24-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®;° AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ «Ä®Öç EªÀgÀ ºÀÄ®PÀ¯ï UÉmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ. ¸À¢æ ºÉÆîzÀ°è EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉÆëģÀ°è EnÖzÀÝ ¸À®PÉ, UÀÄzÀÝ°, ºÁj ªÉÊjAUÀ §AqÀ®¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 17,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Wednesday, November 25, 2009

Bidar District Daily Crime update - 25-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀ 40 G ¥sÁåPïÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á PÀqÁå¼À vÁ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦/ 10 f/ 1703 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àwß zsÀªÀiÁðªÀw EªÀj§âjUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zsÀªÀiÁðªÀw EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw. PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀ 55 eÁ J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ £ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. ¹.r PÉ.J/39 n/1325 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨Á JzÀÄgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J/39 n/1325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀj§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 344/09 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 23-11-2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ¼À PÀ£ÀPÀmÁÖUÉ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «±Áé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉüÀUÉ E½¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ PɼÀUÉ E½¹zÀ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ FUÀ gÁwæAiÀiÁVzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÉÆuÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ EvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä¥Áà £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ£É £À£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ EzÀµÀÄÖ ¤£Àß fAzÀV E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ , »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 24/11/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆägÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ FgÀĪÀ PÁ±ÀuÁÚgÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁzÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §¼ÀvɸÁ: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ªÉÆ£Éß ®UÀßzÀ ¢£À ºÉÆUÀÄ-ºÉÆUÀÄ CAvÁ C£ÀÄßw CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¨sÁªÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ® ¹AzsÀ§AzÀV ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ »ÃUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ºÁåAUÀ PɼÀvÀ£À CAvÁ CAzÀªÀ£É C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/11/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ±ÀºÁ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï ¸ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ -558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀ 21 ªÀµÀð G// «zÁåyð ¸Á ºÀ¼ÉA§ÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §¸ÀUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ d£ÀªÁqÁ ¢AzÀ CzÀgÀ°è ¸ÀªÁgÀ£ÁV, §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ eÁ¹Û EgÀĪÀzÀjAzÀ §¹ì£À ¨ÁV® §½ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄĪÀUÉÆøÀÌgÀ §¸ï ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ ¨ÁV®°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PɼÀUÉ E¼É¢zÀÄÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÉÛ §¹ì£À° JgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ MªÉÄä¯É ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ KgÀĪÁUÀ §¹ì£À ¨ÁV®Ä ªÉÄnÖ®Ä vÀ£Àß PÁ°UÉ ºÀwÛ §¹ì¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §® PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀÄPÀªÉÄñÀ @ gÀÄPÀªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁåw ErUÀ ¸Á; vÉ®AUï UÀ°è §.PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄvÁÛr ªÀÄlPÁ aÃn §gÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ gÁeÁ ¨ÁUï ¸ÉÃgï ¸ÀªÁgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ PÀ¯Áåt ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄlPÁ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 535 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gï §gÉ¢zÀÄÝ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2500. MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ C¥Áa ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 35000/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¼ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É, 35 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ZÀºÁPÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ wÃ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ ” §ZÀ®Ä ¤ÃjUÉ ¥ÉÊ¥ÀÄ JPÉ ºÁQ®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ£ÀÄ. DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ±Àlð »rzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ£ÀªÀgÀ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §® gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, eÁw :¥ÀAZÁ® G: ¥sÀ¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨É®ÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå UÀuÉñÀ gÉÆÃqÀ gÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸À) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÉ¥Á¼Àå §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/6809 £ÉÃzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀQÌqÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ EvÀ£À£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 457, 381, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ VÃgÉ¥Áà ªÀÄdPÀÆj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß §½ EzÀÝ JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß 50,000 gÀÆ. UÉ ªÀiÁjzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ gÁwæ 0100 UÀAvÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£À ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀAzÀÄQ£À N¼ÀUÉ EzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À¥Àà¼À PÉýzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÉ M¦à¸À PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÀgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ ºÀĸÉãï, 22 ªÀµÀð, ¸Á±ÁºÀUÀAeï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄzÀÄgÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝPÉÌ, PÀÄzÀÄgÉUÉ, §® vÉÆqÉUÉ, bÀ¥ÉàUÉ, §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀPÀëtªÉ rªÉÊqÀgïUÀÆ ¸ÀºÀ rQÌ¥Àr¹, WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/09 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹,eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/09 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ºÀÄtf (J) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¨sÁ§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¨ÉÃzÉæ ¢Ã¥ÀPÀ ¨ÉÃzÉæ ºÁUÀÄ ¸ÀÄzsÁ JA§ÄªÀgÀÄ ªÁºÁ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÃzÉæ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²¯Áà JA§ÄªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁºÁgÁµÁÖçzÀ ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ªÁ¥À¸À vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 E-32 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁ 6 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ®Qëöä 2 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÆ£ÀfAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢Ã¥ÀPÀ EvÀ¤ÃUÉ JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀæUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:24.11.2009 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï avÀæªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÆÌnªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ.36, eÉ.7258 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀÆÌn ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw gÀÆ¥Á §Ar UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: ¥ÀAZÀªÀÄÄT £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àw ªÉAPÀmÉñÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C¹ÌºÁ¼ï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.11.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà ¸Á: EAUÀ¼ÉñÀégï EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.562 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà ¸ÀASÉå: PÉJ.36,2699 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 24, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2009
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ: 23-11-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á-jAUï gÉÆÃqï, ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀABPÉJ-32 JA. 7662 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀÄA¥Á-±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C©üªÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ PÉÆrØPÀgï ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉgÉ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ gÉrØ vÀAzÉ ¨sÀzÁæ gÉrØ ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀ櫸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É §½ EzÀÝ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ §½ MAzÀÄ fÃ¥ÀÄ wgÀÄUÀÄwzÁÝUÀ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ f¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ MqÉzÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉÝ. ¸ÀzÀj fÃ¥À £ÀA. PÉJ 32 J 2910 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ. CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 419 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀt¥Àw vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á// ºÀA¢PÉgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹¹ £ÀA 171/07 gÀ°è £ÁåAiÀÄ¢üñÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀgÉzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£À §zÀ¯ÁV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DgÉÆæ PÀmÉÖAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤AwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 430, 426 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀPÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁd EAf¤AiÀÄjAUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁfUÁV PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆgÉAiÀįÁVgÀÄvÀÛzÉ FUÀ ¸ÀzÀj PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁfUÁV ¥ÀÄgÀ¸À¨sɪÀw¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«¬ÄAzÀ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀªÀjUÉ ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®Äè, §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄÄ ¥sÀè±ÀªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÆ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ PÀ®Äè, §AqÉUÀ¼ÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢ü£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä F ªÆÃzÀ®Ä 3-4 ¸À¯Á ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀÄUÀ®Ä ºÉÆVzÀÝ »VgÀĪ°è ¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀPÉÌ DvÀ¤UÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÉÆAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°è ¸ÀwgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄ¢¯Áè CªÀ£ÀÄ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢zÀ PÁgÀt »ÃUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉrØ ªÀAiÀÄ-46 ªÀµÀð G-ZÁ®PÀ/ ¤ªÁðºÀPÀ §¸ïì £ÀA J¦J¸ïDgïn¹ J¦-28/dqï-3968 2£Éà rÃ¥ÉÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸Á-¨sÉÊgÁªÀÄ®UÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ , §¸Àì £ÀA J-28-dqï-6968 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£À°è ²gÀr¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉð£À »rvÀ vÀ¦àà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ §¸ïì£À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ/ ¨sÁj gÀPÀÛ/ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀļÁVgÀÄvÀªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀnÖ UÀÄAqÀÄgÁªÀ PÁ¯ÉÆä ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÄgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉ J39 JªÀiï 436 £ÉÃzÀÝ ¸ÉÊqï vÉÆÃj¸ÀzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ «Dgï.J¯ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ 25 7413 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ «.Dgï.J¯ï UÀÆqÀì ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/11/2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉJ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀzÀå gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ¥ÀªÀ£À ¤ªÁ¸À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:23/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.E-38-ºÉZï-9642 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ xÁAqÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §AzÀ fÃ¥À £ÀA: :¦.©-19-¹-3999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CvÀªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAqÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjªÀÄzsÉåAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå PÁgÀt ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÉÆ¯É :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 22-11-2009 gÀAzÀÄ C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ ªÀåQÛ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ºÉtªÀÅ, ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ-C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è §gÀĪÀ ¨ÁzÀ£À½î UÁæªÀÄ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ ©¢ÝzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J¸ï. PÀĸÀÄUÀ¯ï ¦.J¸ï.L zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ «oÀ® mÁPÀ¼É ¸Á: ©¯ÁéqÀ [©] EªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CªÀ£À UÀ®èPÉÌ, ºÀuÉUÉ, §®UÀqÉ ªÀÄÆVUÉ, JzÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀPÉÌ, ¨É¤ß£À »AzÉ,vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÀPÁgÀzÀ vÀ¥sÉÃð zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ : F »AzÉ £ÀqÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨Á§Ä §AqÀUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «oÀ×® mÁPÀ¼É EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉ ªÉÊ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ £À£Àß vÀªÀÄäA¢ÝgÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr ºÉÆzÀ ªÀµÀð «oÀ×® mÁPÀ¼É EªÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr eÉÊ°£À°è EzÀÄÝ DzÀgÉ EAzÀÄ ¢ 22-11-09 gÀAzÀÄ «oÀ×® mÁPÀ¼É EvÀ¤UÉ ¨ÁzÀß½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £À£Àß vÀªÀÄäA¢ÝgÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝgÉ CAvÀ «oÀ×® mÁPÀ¼É EªÀ£À ªÀÄUÀ AiÀıÀªÀAvÀ mÁPÀ¼É ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä ¨Á§Ä §AqÀUÁgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw PÀȵÁÚ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÉÆÃrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤® EªÀjUÉ PÉÆÃrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©üêÀıÁå ªÁUÉÆäÃqÉ ¸Á|| ©¯ÁéqÀ(©) vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥Àd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :¢ 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà £ÁUÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: UÀgÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ 1.¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ 2.gÁd¥Áà 3.¥sÀvÀÄæ 4.PÀ¯Áåt 5.ªÉÄ»§Æ§ ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©zÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÉÆnÖUÉUÉ §AzÀªÀgÉ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉ §zÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä §dAwæ ¸Á|| UËgÀ(©) vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ FUÀ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ aPÀ£ï (PÉÆý ªÀiËA¸À) ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £À£ÀßAvÉ ¢PÀìAUÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §AzÀV¸Á§ @ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ E¨Áæ»A ZËzsÀj EªÀgÀÄ ªÀiËA¸À ªÀiÁgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÀ¯ÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀÛUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ UÁAeÁ ªÀ±À E§âgÀ §AzsÀ£À :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 23-11-09 gÀAzÀÄ C®ÆègÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄUÀð¥Àà §Æ¤ ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ¥Àà UÀÄAqÀ¨ÉÆà gÀªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁzÀ VqÀUÀ¼ÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C®ÄègÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÀÄgÀUÀ¥Àà §Æ¤ gÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ mÉƪÀiÁåmÉÆ ºÀaÑzÀ ¥ÀqÀzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁAeÁ VqÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉeÉmÉqÀ C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAzÁdÄ 30 PÉ.f ºÀ¹ vÀ¥Àà®zÀ UÁAeÁ CQ: 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ zÀÄgÀUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 22-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¹zÀÝAiÀÄå¸ÀÁé«Ä vÀAzÉ ±ÀAiÀÄtAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-©ÃUÀÄr gÀÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃqïÓ PɼÀUÉ CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀÄ£ÀĵÀå ºÀjAiÀÄĪÀ ¤j£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ JJªÀiïE. zÀAvÀ ªÀĺÁ «zsÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆæ¥sÉøÀgï ¸ÁªÀÅ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:24.11.2009 gÀAzÀÄ 0040 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁåAPÀgï¸ÀASÉå:PÉJ.01, ©.5724 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ EArPÁ PÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.36,JA.5596 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ qÁ: ¸ÀAfêï¹AUï vÀAzÉ ©üêÀĹAUï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆæ¥sÉøÀgï J.JªÀiï.E. zÀAvÀ ªÀĺÁ «zsÁå®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀ«vÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ qÁ: gÀWÀÄ vÀAzÉ zÉêÀtÚ PÁgÀ®PÀÄAn, zÀAvÀ ªÉÊzsÀågÀÄ, ¸Á: KPÀ«Ä£Ágï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ qÁ: gÀWÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀªÁV ©vÀÛ£É ©üÃd ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 63,250/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÉÃAUÁ ©üÃd d¦Û :

¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄzÀÄUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.11.2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ J¦JA¹AiÀÄ°è CªÀÄgÉñÀégÀ mÉæÃqÀ¸Àð CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ©üvÀÛ£É ©üÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁlÆgÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:63,250/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 50 PÉ.f vÀÆPÀªÀżÀî ¸ÉÃAUÁ ©üÃdzÀ MlÄÖ 23 aîUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 30 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.11.2009 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À¢UÀrØ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁUÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð, ¸Á: £À¢UÀrØ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ U˽ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ U˽, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: U˽ G: gÁqï ¨ÉArAUï ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢: 22-11-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄäA¢gÁzÀ (1) CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¢: ®PÀëöät¥Àà U˽ 56 ªÀµÀð (2) AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀÅ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð¸À (3) CgÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà U˽, 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ïUÉ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉUÉ E®PÀ¯ï¢AzÀ §¸ï£À°è §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ E½zÀÄPÉÆAqɪÀÅ. C°èAzÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄäAvÉAiÉÄà ªÁºÀ£ÀzÀ°è EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÝgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £Á«zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £À£ÀUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. C®èzÉà CA§ªÀÄä EªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆýUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä EªÀjUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CgÀÄt ¨Á¬Ä EªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: J.¦-21/ JPÀì-4451 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §qÉ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÀÆð¯ï CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA: PÉ.J-37/ 7789 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. £ÀªÉÆäA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀAvÀºÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨É®èzÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ N§¼ÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¦.¹. £ÀA: 66 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£ÀUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. gÁwæ 10:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è G¸ÀÄV£À UÀÄqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-1440 CAvÁ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÉ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä dAUÀªÀÄgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. ¯ÉÊ£ïªÉÄ£ï ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. DvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ£ÉAzÀÄ w½zÀħA¢vÀÄ. 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ G¸ÀÄV£À UÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Monday, November 23, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-11-2009
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQgÀ¸Á§ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ±Á¨ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÉÆâݣÀ ©ÃrªÁ¯É ªÀAiÀÄ 50ªÀµÀð G/aÃPÀ£À CAUÀr ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁA¢ü ZËPÀ-T¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »ÃA¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÁA¢üZËPÀ PÀqɬÄAzÀ N§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JA.JZï.25 ©.9366 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 339/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀiÁf vÀAzÉ gÀÄ¥À® eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-70ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-®ªÀiÁt ¸Á-PÀÄAlÄ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ 6 KPÀÌgÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ 38,000/- gÀÆ ¨ÁQ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀĪÁV ¨ÁQ wj¸À®Ä F ªÉÆÃzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ EzÉ DzÀgÉ ©üªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸Á® wÃj¹gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆîzÀ°è ¥Á®Ä PÉÆnÖ¯Áè »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ ©üêÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À C½AiÀiÁ gÁªÀÄ E§âgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è, ¸ÉÆÃAlzÀ°è fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A 341, 354, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æÃzÉë UÀAqÀ PÉÆAr¨Á ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-11-09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä E§âgÀÄ PÀıÀ®gÁªÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁAiÀiÁSÁ£À gÀªÀgÀ ¨Á«zÁn ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ C°è ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¨Á £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À¹zÀ®èzÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 22-11-2009 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á,, £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¥Á®PÉÌ ªÀiÁrzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è CªÀ¤UÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 341/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁ𢠲æà RÄgÀ²zÀ SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G-jPÁë ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ jPÁë QgÁAiÀiÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1715 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ DPÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
«gÀÆ¥ÁPÀë¥Áà UÀÄ®±ÉnÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-JZï-2228 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §¸ï ¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÁè¹Pï zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ Dgï,n.N PÀbÉÃj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà jÃPÁëPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ¯Éà §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ mÁmÁ 407 UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆ £ÀA;PÉJ-28 / 4796 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, 4 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 8 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û :

²æà ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¹¦L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.11.2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ D²ºÁ¼À vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 23 ªÀµÀð, DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á: D²ºÁ¼ÀvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 8 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ 3 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:22.11.2009 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¦PÀ¥ï fÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 8024 £ÉÃzÀÝÀ£ÀÄß ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ®AiÀÄ£ïì PÀè¨ï ±Á¯ÉºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ dªÀÄzÀVß vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆãÁégï, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà & ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dªÀÄzÀVß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.11.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è C¹ÌºÁ¼À ªÀiÁUÀð¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉUÁV PÉA¥ÀÄ ¢Ã¥À EzÀÄÝzÀÝjAzÀ E£ÉÆßêÁ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.34, JA.5027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÁÝUÀ ²ªÀ±ÀgÀt ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.568 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »A¢¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®ÄUÀqÉUÁV PÉA¥ÀÄ ¢Ã¥À EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ E£ÉÆßêÁ PÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ¨sÁµÁ ¸Á:§¼Áîj EªÀjUÉ ºÀuÉ & PÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÁj£À »A¨ÁUÀzÀ UÁè¸ï ºÁUÀÆ »A¢£À ¸ÉÃ¥sïUÁqÀð dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀĺÀäzï ºÀ¸À£ï ¸Á: ºÁfPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.11.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà EA¢gÁ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.36, JA.3354 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆÃUɨÁ¼ï ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, nDgïAiÀÄÄ.5383 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà ºÀtV 30 ªÀµÀð, ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀV EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ²æà ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


PÀÄSÁåvÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À 11 ®PÀë 50 ¸Á«gÀPÀÆÌ C¢üPÀ ªÀiË®åzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¹ªÉÄAmï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢.22-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ jAUïgÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ²æà ©.J ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À L.¦.J¸ï J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð, ²æà ©.«í. AiÀÄ®è¥Àà C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀÄgÀ «ÃuÁ r.J¸ï.¦(J) G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ JªÀiï. ©üêÀÄgÁªÀ ¦.L §æºÀä¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà, UÀÄgÀıÀgÀt, zÀ¸ÀÛVgÀ, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, ¹zÁæªÀÄ¥Àà, C±ÉÆÃPÀ, «oÀ¯ï, ªÉÆúÀ£À, ±À²PÁAvÀ, CtÚ¥Àà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÁzÀ §AqÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV, zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ°è 1)«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA. ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀgÀUÀgÀ ¸Á||D®ÆgÀ(©)ºÁ||ªÀ||«±ÀégÁzsÀå PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð, 2)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀtÚ gÀhļÀQ ¸Á||PÀqÀUÀAa vÁ||C¼ÀAzÀ, 3)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ C¥ÁàgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt, ¸Á||PÀqÀUÀAa EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, E£ÀÄß JgÀqÀÄ d£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ §A¢üvÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä vÀA¢zÀÝ 1)MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.ºÉZï15/PÉ7766, 2)JgÀqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ,3) £Á®ÄÌ ºÀUÀÎUÀ¼ÀÄ. 4)SÁgÀzÀ ¥ÀÄr vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPïaî, 5)ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉƼÀî®Ä 5 PÀ¥ÀÄà §tÚ §mÉÖAiÀÄ ªÀÄÄRªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÀĽ«£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F »AzÉ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ C¼ÀAzÀ-UÀÄ®§UÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁ¸ÀªÀzÀvÁÛ ¸ÉÃqÀA ¢AzÀ ¹ªÉÄAmï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀjUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ ¸ÁV¹ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉ ªÀiÁrzÀ M¦àPÉÆArzÀÄÝ D¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀjAzÀ MlÄÖ 11,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀÆ ºÉZÀÄÑ C¢üÃPÀ ªÀiË®åzÀ 1)MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J31/4365, 2)zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀ ¹ªÉÄAmï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ²æà ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀiÁå »ÃgɪÀÄoÀÉ ¸Á:UÀAd PÁ®¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢:21-11-2009gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAd PÁ®¤AiÀÄ CA¨sÁ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±ïð£ÀPÉÌ §AzÀÄ zÀ±Àð£ÀzÀ £É¥ÀzÀ°è UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÀÆV zÉëAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ 6 UÁæA£ÀÀ £Á®ÄÌ vÁ½ £Á®ÄÌ UÀÄAqÀ C.Q. 6,000/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj oÁuÉ:
¢:21-11-09 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà C¸À¥sÁPï CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ºÉÊzÀgÀ ±ÉÃR ¸Á:¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr ZÉÆÃn ªÀÄfÓzï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA: JªÀiï.JZï.04/J¦ 6552 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĸÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï£À°è §®UÀqÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÀ¨ÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA: PÉJ.32/¦800 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ²æà C¸À¥sÁPïgÀªÀgÀ PÁgÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.