Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 13, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:-13-09-2011 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦£À gÉÆÃr£À°è
AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄR ¥ÀÆwð dfÓzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ DVzÀÄÝ CAvÁ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ²ÃªÀÄ¥Àà, 48 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

§¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀ UÁæÀªÀÄzÀ ¦ÃgÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§ FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 10,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖ®è ºÁUÀÆ PÀÄgÀĦ EzÀÄÝ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¦ÃgÀªÀÄä¼ÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉjUÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¥ÀÄ£À: £ÁªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á CAvÁ ºÉý ¢£ÁAPÀ 07-09-11 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§ vÀAzÉ ¹jUÉÃj gÀAeÁ£À¸Á§, ¹jUÉÃj gÀAeÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§, ºÉÆ£ÀÆßgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAeÁ£À¸Á§ ºÁUÀÆ ¦ÃgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAeÁ£À¸Á§ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦ÃgÀªÀÄä½UÉÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.¦üÃgÀªÀÄä¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 08-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 ¦.JA. ¢AzÁ ¢: 09-09-11 gÀAzÀÄ 06-30 J.JA. gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ®Qëöä PÁåA¦£À £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ½PÀȵÀÚ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.r 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-J¯ï-9167 C.Q.gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß C®èzÉ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀ vÉUÉzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 2 EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 4000/- »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ½PÀȵÀÚ 30 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.09.2011 gÀAzÀÄ- 103 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ರೇವೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ದತ್ತು ಭಾವಿಮನಿ ಸಾ||ಕಾರಭೋಸಗಾ ಹಾ||ವಾಸ||ಆಹೇರಿ ತಾ||ಸಿಂದಗಿ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 12-9-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ದತ್ತು ಭಾವಿಮನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಯಮ ಕಂಪನಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮದರಸಾಬ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ;ಕೆಎ.36 ಕೆ 5882 ಇರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮದರಸಾಬ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಎಂಬಾತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವನೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಹಾಯಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಸೆದು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಒಗೆದನು. ಆಗ ನನಗು ಮಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆದ ಬಲಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಲೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಹಾಗು ಶರೀರದ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಪಡಿಸಿ ತಾನು ತಂದಿರುವ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಬೈಕ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ನನ್ನ ಗಂಡ ಭಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮದಲು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದತ್ತು ಭಾವಿಮನಿ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನೆ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೇವೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ   ಶಿವಯೋಗೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಕವಲಗಾ(ಬಿ) ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎಕ್ಸ್- 2052 ನೇದ್ದರ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾಣೆಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಎಮ್.ಆರ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದರಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ನಿಂಗಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಜಗತಿ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮುರಿದು, ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಎಮ್.ಆರ್. ಬಸ್ ಕೆಎ-32 ಬಿ-74 ನಢದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮದರ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಸಲೀಮ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮೋಜನ್ ಗುಲಷನ್ ಅರಾಫತ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ್ ಕೆ ಲೇ ಔಟ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾವ ಚಂದನಕೇರಾ ದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನೆ ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಗೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಂದನಕೇರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 12-09-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 11-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ 30 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 75000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,45,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಎಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಫಜಲ್ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ಒಂದು ಟೈಯರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12/13-09-2011 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-09-2011


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-09-2011 gÀAzÀÄ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀzÉ vÉUÉAiÀÄĪÁzÀ CªÀgÀ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 CºÀäzÀ vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ ±ÉÃR PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA.J.¦-29/n-2021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÀqÉÆüÀw, vÁ: CºÀäzÀ¥ÀÄgÀ [JA.J¸ï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA 2 gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨ÉªÀÄuÁf eÁzsÀªÀ ¯Áj £ÀA J.¦-28/n¹-1040 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¸ÁªÀ½, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ »A¢¤A¢zÀ rQÌ ¥ÀqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÉÃR ¸Á: ºÀqÉÆüÀw vÁ: CºÀäzÀ¥ÀÄgÀ [JA.J¸ï] EvÀ£À §®UÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ, vÀÄnUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, §®¨sÀÆdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£À §® ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À¸Á§ zÁ®«Ä®ªÁ¯É ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁ®Ä E½¸À®Ä ¯Áj §A¢zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÁzÁ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ GzÀݪÁV ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁ®Ä E½¸À®Ä ¯Áj vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ ¤°è¹¢Ýj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ CzsÀð vÁ¹£À°è ªÀiÁ®Ä E½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj E°èAzÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉ¼ÀÄvÉÛÃ£É KPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ CAUÀr¬ÄAzÀ E½zÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀĪÀiï ¯ÉÆUÉÆAPÉÆ ¨ÁvÉÆA¸É ¨ÉƯÉvÉÆ £ÉÊ ¸ÀÄ£ÀvÉ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ CtÚ zsÀgÀªÀÄgÁd EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À°è MzÀÄÝ ¤£ÀUÉ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 448, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ G¸Áä£À¸Á§ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁ®Ä E½¸À®Ä ¯Áj §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÁzÁ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¸Áä£À¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À¸Á§ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ ¤°è¹zÀ ¯Áj ¸Àé®à ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ½î £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛzÉ »ÃUÉ JzÀÄgÀÄ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ G¸Áä£À¸Á§ EªÀ£ÀÄ K ¯Áj gÉÆÃqÀ PÉ G¥ÀàgÀ oÉÊgÁ PÀgÉ ºÉÊ vÀĪÀiÁígÉ zÀÄPÁ£À PÉ ¸ÁªÀÄ£É DAiÉÄ vÉÆ ªÉÄÊ PÁå PÀgÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »ÃUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Àj C®è ¸Àé®à ¯Áj ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¤°è¹ CAvÀ CA¢zÀgÀ°è vÀ¥ÉàäzÉ CAvÀ CAzÁUÀ G¸Áä£À¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ G¸Áä£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀ£ÀÄ, ªÀÄUÀ ¥sÀjÃzÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, CzÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁWÀÆ G¸Áä£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ wÃPÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ vÉgÉPÉÆ RvÀA PÀgÀvÉ ºÉÊ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÀUÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±É¥Àà vÀAzÉ dªÀgÁAiÀÄ @ zÉêÀgÁd ¨sÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ (Dgï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ-f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃd PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÄÃUÀÆgÉ D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA PÉJ-38/5311 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀ® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ (J¦), ¸ÀzÀå: ªÀ¸Àw «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-38/4348 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß a¢æ PÀqɬÄAzÀ-UÁA¢ü UÀAd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ rªÁAiÀÄqÀgÀ UÁå¥À£À°è mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-645 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸À«Äà vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: amÁÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉA¥ÉÆë£À JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¢£À mÉÊj£À ºÀwÛgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DgÉÆæ EªÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è, vɯÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, §®UÁ°£À QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 325, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/9/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ WÁA¹ ¸Á: zsÁ§PÁ [¹] EvÀ£À QgÁt CAUÀr gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ¸Á§ WÁA¹ ¸Á: zsÁ§PÁ [¹] ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ zsÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÄQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁj PÉÆAiÀÄÄåªÀ §vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §®UÉÊ¢AzÀ ZÁPÀÄ«UÉ »rzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ZÁPÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ vÉÆgÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-09-2011 gÀAzÀÄ aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁåzÁégÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÉñÀ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: Gd¤, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀªÀÄzï J J¸ï L, 2) PÀgÀ§¸À¥Áà ¹ JZï ¹ E§âgÀÆ ¸Á: aAvÁQ oÁuÉ EªÀj§âgÀÆ Gd¤ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀgÉvÀAzÀÄ Gd¤ UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀUÉÆAqÁ zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CAzÀÄ §ÆlÄ UÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¯Áp¬ÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀgÀ§¸À¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¯Áp »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áp¬ÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 180/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁA§¼É 62 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RAqÉæ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸Á¼ÀAQ UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À PÀPÀ̸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ£ÀégÀ vÀAzÉ ¸ÁUÀgÀ PÁA§¼É, 2) ¸ÁUÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 279, 3387 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-32/n-4586 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ, vɯÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹gÀ¸ÀAzsÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; »gÀ£ÁUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CªÉÆî¹AUÀ ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÄÃgÀSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DmÉÆà jPÁëzÀ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, UÀÄ¥ÀÛÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 12-09-2011 gÀAzÀÄ gÁåªÀtÂQ UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀjAiÀĪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ, E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgï f. dÄlÖ¯ï, ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV, 4-00 ¦JAPÉÌ zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½PÁ®PÉÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: UÁtUÉÃgÀ 2) ªÀĺÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹¥Á¬Ä ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: ªÉÄPÁå¤Pï 3) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà §¼ÀÆlV ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁ: UÁ£ÀUÉÃgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ 4) §¸À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ºÁ¼ÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: ZÁ®PÀ 5) ²ªÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÉñÀégÀ¥Àà ¨É®èzÀ ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ 6) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°, 7) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀwÛ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 8) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà lÀ¥Á°, ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 9) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà GªÀÄZÀV, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 10) ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð,

eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ZÁ®PÀ 11) «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 12) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃuÉ¥Àà PÉgɺÀ½î, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: gÁåªÀtÂQ EªÀjAzÀ gÀÆ 2300/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, zÉÆqÀØ ¯ÉÃOmï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ zÉÆrØ ¯ÉÃOmï£À 01 ¯ÉÊ£ïzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ EvÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 240-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ jhÄAPï ¯ÉÊmï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÁzÀ (01) ¨Á¨ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ

±Á«ÄÃzÀ¸Á§ ºÁUÀÆ (02) vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±Á§Ä¢ÝÃ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,460-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÉèöÊ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁææ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 12-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 91 ¦.¹. 37, 38, 40, 61, 117, 190, 378 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ SÁ¢æ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 750-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï zÉÆgɬÄvÀÄ.


 

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಗಂಡ ಯುವರಾಜ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ:ಪಿಲ್ಲಮಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ತಾರಫೈಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತಂದೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ದಿನಾಂಕ 12-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸಮ್ಮಾ ಡೋಗೆನವರ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಮಗ ಶರಣಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನನಗು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಬಿಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
.

ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಪಾಣೆಗಾಂವ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 12-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ  ತಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಅಣ್ಣಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹೀಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಟೇಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ 1. ಸೋಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಳಕೇರಿ 2.ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾಯವಾಡ ಅವರ ಸಂಗಡ 4 ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದವರೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಮಗೆ ಚಹಾ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಏರಿದ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾದಾನದಿಂದ ಇರಿ ಚಹಾ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಜಂಬ್ಯಾದಿಂದ ಏ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಮಗೆ ಚಹಾ ಜಲ್ದಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೈದು ಜಂಬ್ಯಾಧಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೇನು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಬನಿಯನಿಗೆ ಜಂಬ್ಯಾ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ಚಾಕು ಮತ್ತು ತಲವಾರ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಭ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಭಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 12-09-11 ರಂದು ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾನೇಜರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣ್ ದಾರುರ ಅಲಮ ಮಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೆಬಳಿ ಅವರು ನನ್ನನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು 8-10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಜಗಳ ತಗದಿರುವೆ ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:12-09-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೊನಗುಂಟಿ ಸಾ:ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಂಜ ಶಹಾಬಾದ ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಿಂದ ಏಡೆ ಹೊಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇರ್ಷಾದ ತಂದೆ ಮಜೀದ ಇತನು ಬಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಿಂದ ಏಡೆ ಹೊಡಿಸಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏಡಿ ಹೊಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಡಿ ಹೊಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಇರ್ಷಾದ ಇವನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನೀವು ಇನ್ನೋಮ್ಮೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಶಿಂಧೆ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 53 ರಘೋಜಿ ಲೇಔಟ್ ಓಂ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 11-09-2011 ರಂದು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮರಳಿ ದಿನಾಂಕ 12-09-2011 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಪರಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30.75 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿಯುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನನ್ನ ಪರಸನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದು ಬೇಗನೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಸಿಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಸ ತೆರೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಪರಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ 30.75 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅ:ಕಿ: 90,000/- ರೂ. ಬೆಲೆವುಳ್ಳದ್ದು ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.