Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 17, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-01-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-01-2015

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¢: ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀiÁtAiÀÄå ¹AUÁ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl jAUÀ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1508 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ£ÀªÉAl ±Á¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ vÀVΣÀ°è GgÀĽ ©zÀÄÝ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd ªÀiÁ±ÉnÖ gÀªÀgÀ QgÀt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà PÉ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¹ÃªÉÄ £ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À¢AzÀ £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd ªÀiÁ±ÉnÖ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀiÁ±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁUÀgÀ EvÀ¤UÉ »rzÀÄ, ¸ÀzÀj aîªÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 180 JªÀiï.J¯ï £À 24 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1152/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 180 JªÀiï.J¯ï £À 05 L.© «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 575/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 1727/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ°è ZÁAzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¯Á® CºÉäzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ZÁAzÀ¥Á±Á J.J¸À.L ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ZÁAzÀ ¥ÀmÉî EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁAzÀ ¥ÀmÉî EªÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ PÁlÆð£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 30 AiÀÄÄ.J¸À.«íÃ¹Ì 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MAzÀPÉÌ 48=30 gÀÆ. AiÀÄAvÉ EªÀÅUÀ¼À C.Q 1449/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ DUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁxÀ ¥sÀįÁj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ C°AiÀÄA§gÀ ªÀiÁUÀðªÁV AiÀÄgÀ£À½îUÉ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É d£ÀªÁqÁ-C°AiÀÄA§gÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ zÁ½UÁV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¥sÀįÁj, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥sÀįÁj, ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÀÄÄAzÉUÀqÉ MAzÀÄ gÀnÖ£À PÁl£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ C°AiÀÄA§gÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, zÀÆgÀ¢AzÀ¯É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁUÀÆ gÀnÖ£À PÁl£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ¨ÉãÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ PÁl£ÀzÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj PÁl£ÀªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï£À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ MlÄÖ 30 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À C.Q 1800/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1040/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-32/eÉ-7805 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M§â¼ÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ªÀÄzÀ£À »gÁ¥ÀÆgÉ (RqÉÌ), ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: FqÀUÁgÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÄÝ, CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ UÉƧâgÀ aî«zÀÄÝ, DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ«zÀÝ UÉƧâgÀ aîzÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj PÁl£ÀªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï£À N®Ø mÁæªÉãÀ «¹ÌAiÀÄ MlÄÖ 30 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÀÄlÖzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À C.Q 1800/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠯Á® CºÀäzÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ CºÀä ¨sÀArªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà (9902394185) gÀªÀgÀÄ ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄZÉÃAzÀægÀrØ gÀªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ¯Áj ¨Áålj PÉlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ªÀÄZÉÑÃAzÀægÀrØ E§âgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-3801 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ ¨Áålj j¥ÉÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑÃAzÀægÀrØ ºÁUÀÆ ªÉÄÃPÁå¤PÀ ¯ÉÆPÉñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄZÉÑÃAzÀægÀrØ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¸À®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ©æÃeï zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. n.J£ï-77/©-5029 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®¤ ¸Áé«Ä ¸Á: G°¥ÀÄgÀA(vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀgÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄZÉÑÃAzÀægÀrØ gÀªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃPÁå¤PÀ ¯ÉÆPÉñÀ FvÀ£À §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®¤¸Áä«Ä FvÀ£À JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JzÀÄj£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À  JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JzÀĤAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°zÀÝ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁªÀıÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĶävÁ UÀAqÀ ®R£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ®R£À ªÀÄvÀÄÛ 2 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/Dgï-3044 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÀvÉÛzÀªÁðeÁ PÀqɬÄAzÀ ¯Á®ªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ §AUÁèzÁn ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃngÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃzÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦-09/6689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÆAlzÀ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ®R£À EªÀjUÉ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ J®Ä§ÄªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÉÛzÉ, rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 18.01.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. FUÁUÀ¯Éà CºÀð D£ï¯ÉÊ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊl¤AzÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn ¥Á¸À¥ÉÆlð/qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì/¥Áå£ï PÁqÀð/¸À«ð¸ï Lr PÁqÀð/¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï/E¯ÉPÀë£ï ¥sÉÆmÉÆ Lr PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ En/¦J¸ïn ¥Á¸ÁzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ¥ÀàzÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è £ÉÆÃl§ÄPï, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï, PÁå®PÀÆå¯Élgï E¤ßvÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¯ï £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉAiÉÄAzÀÄ ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁeï, ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

1) J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï : gÀÆ¯ï £ÀA. 5230001 jAzÀ 5230647 gÀªÀgÉUÉ

(J¯ï.«í.r. rVæ PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀt) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
¢£ÁAPÀ:13.01.2015.                                      

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 15-01-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 16-01-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಸ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಕ್ಯಾಂಪ ಸಿಂಧನೂರು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾZÀÄವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಶವವನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಗೊರೇಬಾಳಕ್ಯಾಂಪ ದಾಟಿ ಗೊರೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲವಾಡಗಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ  ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಎಸ್.ಸಿ. ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕತಂದೆದಿಃಚಿಕ್ಕಹನುಮಯ್ಯನಾಯಕ, 52ವರ್ಷ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಕ್ಯಾಂಪ
ಸಿಂಧನೂರು ಮೊ.ನಂ. 9448358068 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2015 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ;-16/01/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿದ್ದಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ  ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಮೃತ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಗಲವಾಡ 26 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ;-ದಿದ್ದಿಗಿ, ಈಕೆಯನ್ನು 8- ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಗಲವಾಡ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಮಾವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ದಿ;-15/01/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದು,ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೃತ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೆಳ್ಳಿಗೇರಿ ವಯಾ 28 ವರ್ಷ,  ಜಾ:-ಲಿಂಗಾಯತ,ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:-ಕರಡೋಣೀ ತಾ;-ಗಂಗಾವತಿ. ಮೋ.ನಂ.8150917146 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂಬರ್ 01/2015 ಕಲಂ. 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è .ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,

            ªÀÄÈvÀ   ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¥Ánïï vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAi®Û G: ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ²PÀëPÀ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÀAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-01-2015 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ ªÀ¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ »AzÉ EgÀĪÀ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è E½zÁUÀ ¤Ãj£À ¸É¼ÉvÀPÉÌ 11-15 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17-01-15 gÀªÀgÉUÉ ¥Éưøï C¢üPÁj ¹§âA¢ ºÁUÀÆ £ÀÄjvÀ FdÄUÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CVß ±ÁåªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ £À¢AiÀÄ°è PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 17-01-15 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ M¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ±ÀgÀt §¸Àì¥Àà  ¥Ánïï FvÀ£À ±ÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt §¸Àì¥Àà ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÊ.n.¦.J¸ï.£À ¥ÀªÀgï ªÀiÁåPï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀPÀð ¸ÉÊn£À°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ ªÀiÁ»w:-
          ¢;- 16-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊn¦J¸ï £À °è ©ºÉZï EJ¯ï PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀgï ªÉÄPï PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ  PÀÆ°AUÀæ lªÀgï UÉ ªÁlgï ¸À¥ÁèAiÀiï PÀÄjvÀÄ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆwÛPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄT¯Éñï vÀAzÉ ªÀÄĸÀÄÛ¥sÁ  25 ªÀgÀë eÁw. ªÀÄĹèA   G;- PÀÆ° ¸Á;- ©¸ÁÖ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ¢£Áeï ¥ÀÄgï gÁdå . ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀªÀÄwãï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï  50 ªÀµÀð eÁw. ªÀÄĹèA G;- PÀÆ° ¸Á;- ZÀAzÀæ¥ÁgÁ eÉÆvÀªÀĤ f. ªÀiÁ¯ÁØ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄeÉÆÃqÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ vÉUÀAiÀÄĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ°ègÀĪÁUÉÎ 50 ¦üÃmï D¼ÀzÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÉÎ ¥ÉÊ¥ÀÄ ¯ÉÊ£ï ¥À²ÑªÀÄ ªÀÄUÀΰ£À ªÀÄtÄÚ PÀĹzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É PÀĹzÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1)vÀ¥À£ï ¸ÀĨsÀÄzï ¸ÉÊmï E£ï ZÁdð2) ¸ÀAiÀÄåzï ¸ÉÃ¦Ö D¦üøÀgï3) ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï ¹Ã¤AiÀÄgï ªÀiÁå£ÉÃdgï4) J.²æäªÁ¸ï eÉ£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï5) CªÀÄgÀ£Áxï gÉrØ ¥ÀªÀgï PÀA¥À¤AiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ,6) ©ºÉZïE J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ EvÀgÉà C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆ°PÁ«ÄðPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀë ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ  ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄUÉ ªÀiÁ»w E®èzÉ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹  PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ. ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಖಮರ್ ಬೇಗಂ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಮಲಾಪುರ ಸಾ:ಆಜಾದ ನಗರ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಬೊಲೆರೋ ಜೀಪ್ ನಂ. AP-22/ 7789 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ QgÀuï vÀAzÉ K¸ÀÄzÁ¸ï, 23 ªÀµÀð, ¸Á:gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄå PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಖಮರ್ ಬೇಗಂ ರವರ ಹತ್ತಿರ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:15-01-15 ರಂದು 22.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ,  ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಬುಲೇರೋ ಜೀಪ್ ನ ಹಿಂದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅ.ಕಿ.ರೂ. 5000/- ಗಳ ಲುಕ್ಸಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನೀನು ಆಕೆಯ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ- 07/2015 ಕಲಂ.504, 341, 323, 506, 427 IPC ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ : 16/01/15 ರಂದು 1915 ಗಂಟೆಗೆ ವಿರೇಶ ಆರ್.ಐ. ಕುರ್ಡಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ರವರು ²æà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À«.  ರವರು ನೀಡಿದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ 1] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: gÁeÉƽî EªÀgÀÄ 15 ಘನ ಮೀಟರ್ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 9450/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತಂದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಅದನ್ನು ಮರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ರಾಜೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.18/15  ಕಲಂ  3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ ರೂಲ್ಸ 1994 ಹಾಗೂ 4,4(1-ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್ 1957  & 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
       ದಿನಾಂಕ : 16/01/15 ರಂದು 1815 ಗಂಟೆಗೆ ವಿರೇಶ ಆರ್.ಐ. ಕುರ್ಡಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ರವರು ²æà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À«.   ರವರು ನೀಡಿದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ 1) ¥ÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : gÁeÉÆýî FvÀ£ÀÄ  35 ಘನ ಮೀಟರ್ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 22,050/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತಂದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಅದನ್ನು ಮರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ರಾಜೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.17/15  ಕಲಂ  3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ ರೂಲ್ಸ 1994 ಹಾಗೂ 4,4(1-ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್ 1957  & 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄ G: ²PÀëPÀ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÀAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-01-2015 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 11-15 J.JA  ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ¼À§¼ÁîjAiÀÄ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¸ÀAPÁæªÀÄt ¤«ÄvÀå ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV FeÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ Ý ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  14/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2015 gÀAzÀÄ 161 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesAiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 16/01/2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. ªÀi˯Á° vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ; 23 ªÀµÀð eÁ;J¸ï.¹ G; DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á|| PÉÆÃlUÁgÀªÁqÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ;16/01/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ UÀAeï PÁæ¸ï ¢AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £À£Àß DmÉÆà £ÀA.PÉJ-33, 9902 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EgÀ°®è »ÃUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ J¦JªÀiï¹ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄA¢£À UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß DmÉÆÃzÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ JqÀUÉÊgÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ £À£ÀUÉ PÀtÂÚUÉ ZÀPÀæ §AzÀAvÁV C¯Éè ©¢ÝzÀÄÝ 108 CA§Ä¯Éãïì ªÁºÀ£À £À£ÀߣÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉ. ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV J¦-07, ªÉÊ-3287 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ eÁ¤¨ÁµÁ vÀAzÉ J¸ï.PÉ ¸ÉÊzÁ ¸Á; a®PÀ£ÀÆgÀ¥ÉÃl UÀÄgÁ®ZËr UÀÄAlÆgÀ f¯Áè DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß vÀAzÉ E°èUÉ §A¢zÁÝgÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4-00 ¦JªÀiï DVvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ£ÀÄ.
         ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ  ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ £À£Àß DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2015 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.