Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÁ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14/10/2010
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« @ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ ºÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ±ÁæªÀt PÀÄgÀuÉ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉmÉÖ¥Áà ¹PÉ£À¥ÀÄgÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî eÁw: PÀÄgÀħ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ºÉÆÃzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥É£Á®PÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁr¢Ý CavÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ»rzÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ F±ÀégÀAiÀiÁå EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ªÀÄoÀzÀ RįÁè eÁUÉ EzÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ 10 ¦üÃmï zÁj EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ F±ÀégÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÁUÀzÀ°è ªÀÄoÀzÀ PÀA¥ËAqÀ PÀlÖ®Ä ¥ÁAiÀiÁ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀUÉ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr 6. 1/2 ¦üÃmï eÁUÀ ©qÀ®Ä ¸ÉÆa¹zÀÄÝ EzÀPÉÌ E§âgÀÆ M¦àPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ F±ÀégÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgÀ (eÉ) EªÀgÀÄ ªÀäoÀzÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ªÁjÃPï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgÀ (eÉ) EvÀ£ÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArÛ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉArÛ ¤Ã®ªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArÛAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ºÁUÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArÛAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UàtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 13/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸À ©gÁzÁgÀ ¦J¸À L PÁ(¸ÀÄ) OgÁzÀ (©) oÁuÉ gÀªÀjUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ EAf¤AiÀÄjAUï PÀbÉÃj »AzÉ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âªÀÄ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ «±ÉnÖ JqÀªÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 J®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 510 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 288, 388 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥À¥ÀÄà vÀAzÉ K¸ÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ §¸ÀégÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀªÀiÁð UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÉêÀPÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀ¼É UÉÆqÉ PÉqÀªÀ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Á®¥Áà gÀªÀjUÉ ¢£ÀPÉÌ 150/- gÀÆ PÀÆ°AiÀÄAvÉ ªÀiÁvÀ£Ár PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÉÆqÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ JzÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ UÉÆqÉ PÉqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀiÁqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj UÉÆqÉ PÀĹ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/10/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-25/J-5465 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÁߪÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÀAzÉ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ 5795 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ZÁAzÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ UÉÆ¥Á¼À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ. ¸Á: °ÃqÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃl®UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ 1) §£À¹ vÀAzÉ zÉêÀ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁt 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ §£À¹ gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÄ ¸Á: °ÃqÀPÀgï PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è §£À¹ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ ²ªÁf EªÀ£ÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ° dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 13/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧£À¹ vÀAzÉ zÉêÀ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: °ÃqÀPÀgï PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ZÁAzÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ UÉÆ¥Á¼À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: °ÃqÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢ÝzÁÝ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ §® §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/10/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5387 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À©âÃgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ªÁrªÁ¯É ¸Á: OgÁzÀ (±ÀºÁeÁ¤) JªÀiï.J¸ï EvÀ£ÀÄ J£ï.ºÉZï-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ«ÃzÀÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸À«ÄAiÀiÁå £ÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ (±ÀºÁeÁ¤) JªÀiï,J¸ï EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄÆ®UÉ ¸Á: ZÀmÁß¼À FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ §¹ì£À°è fUÁð UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ fÃUÁð (©) §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉà vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ£ÀªÉļÀPÀÄAzÁ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è zÀ£À PÀlÄÖªÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉƪÀääUÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA n.J£ï-30/AiÀÄÄ-3466 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á®Ä ¸Á: QjÃ¥ÉÃl (vÀ«ÄüÀ£ÁqÀÄ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¤Ã® FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¤®¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÉêÀtÂ, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-3-171, avÁÛSÁ£Á, ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ Kj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°nÖzÀ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï C.Q gÀÆ. 1000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹.r qÁªÀÅ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA-03E27F05407, EAf£À £ÀA-03E27F05365 ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JA-38/H 8127 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 12 & 13/10/2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12 & 13/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ C.Q 12000/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 13/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁzÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á; ©ÃgÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/10/2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¦æÃAiÀiÁAPÁ @ ¦AQ EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 234, 232, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀƼÁgÀ ¸Á: a¢æ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ° dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ G¥Àà¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¤AUÀtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ gÁªÀÄtÚ VtªÁgÀ EªÀ£À ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀj§âgÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ «µÀAiÀÄ gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ£À ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ®èAiÀÄå VtªÁgÀ EªÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¤AUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà vÁ®ÆQ£À aAZÀgÀQ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:12.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå VtªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄtÚ¤UÉ ¹gÀUÀÄ¥ÀàzÀ°è ªÀÄzsÀå PÀÄr¹, ªÀÄ®èAiÀÄå£ÀÄ ¤AUÀtÚ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ «gÉñÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ¤AUÀtÚ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ ¤AUÀtÚ£À£ÀÄß ¹gÀUÀÄ¥Áà¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¥Àà¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÁUÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ G¥À-PÁ®ÄªÉAiÀÄ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ gÁªÀÄtÚ£À ¥ÀwßAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.10.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀgÁeï vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà 28 ªÀµÀð ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPï£À°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ AiÀĪÀĺÁ UÁèrAiÉÄÃlgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ EgÀĪÀ PÉ.E.©.PÀA§PÉÌ rQÌPÉÆlÄÖ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ eÁ°ªÀÄļÀÄîPÀAmÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á:ªÀlUÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAm¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁåAPÀgï ¯Áj ¸ÀASÉå: JAºÉZï.04, J¥sï.6245 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÁd®§AqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §ArªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ §ArAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå UËqÀAiÀÄå£ÀªÀgï, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå ªÁ¯ÉÃPÁgï E§âgÀÆ ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ MAzÀÄ JwÛUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀħAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ GvÀÛgÀ¨sÀÆ¥À ¸Á:PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PɼÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ d£ÀjUÉ jAiÀiÁAiÀÄw zsÀgÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ¨É¯ÉUÉ DºÁgÀ ¸ÀªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ CPÉÆÖçgï.2010£Éà wAUÀ¼À°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuɪÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀrvÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À«vÁ®ÆQ£À ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ & ¨sÉÆÃUÁªÀw UÁæªÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ gÁAiÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.10.2010 jAzÀ 12.10.2010 gÀªÀgÉUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «vÀj¸ÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁV zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ 19.39 QéAl¯ï CQÌ, 3.07 QéAl¯ï UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ 3 QéAl¯ï ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ J£ï.«zsÀå£ÀxÀgÉrØ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PɼÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ d£ÀjUÉ jAiÀiÁAiÀÄw zsÀgÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ¨É¯ÉUÉ DºÁgÀ ¸ÀªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ CPÉÆÖçgï.2010£Éà wAUÀ¼À°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuɪÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀrvÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ¨Á¨Á £ÁAiÀÄPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ®wÃ¥sÁ ¨ÉÃUÀA¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:08.10.2010 jAzÀ 12.10.2010 gÀªÀgÉUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «vÀj¸ÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁV zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ 45.91 QéAl¯ï CQÌ, 3.46 QéAl¯ï UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ QéAl¯ï ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¦.E¸Áä¬Ä¯ï£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.10.2010 jAzÀ 12.10.2010 gÀªÀgÉUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «vÀj¸ÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁV zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ 13.10 QéAl¯ïCQÌ, 4.60 QéAl¯ï UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ J¸ï.²æäªÁ¸ï DºÀgÀ ¹gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PɼÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ d£ÀjUÉ jAiÀiÁAiÀÄw zsÀgÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ¨É¯ÉUÉ DºÁgÀ ¸ÀªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ CPÉÆÖçgï.2010£Éà wAUÀ¼À°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuɪÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀrvÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ GzÁâ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ºÀA¥ÀAiÀÄå£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2010 jAzÀ 12.10.2010 gÀªÀgÉUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «vÀj¸ÀzÉ ªÀAa¹, PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ eÁ£ï gÉ£Á¯ïØ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀbÉÃj ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PɼÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ d£ÀjUÉ jAiÀiÁAiÀÄw zsÀgÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ¨É¯ÉUÉ DºÁgÀ ¸ÀªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ CPÉÆÖçgï.2010£Éà wAUÀ¼À°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuɪÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀrvÀgÀªÀ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆãÁégï UÁæªÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¸Á:UÉÆãÁégÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.10.2010 gÀªÀgÉUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «vÀj¸ÀzÉ ªÀAa¹, PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÉÆArzÀÝ®èzÉ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ ºÁUÀÆ eÁUÀÈw ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÀnAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀzÉ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ CzÉ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆÃl¯ï ªÁå¥Áj ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ gÀÆ:12,000/- PÉÊUÀqÀ PÉÆnÖzÁÝV ¢£ÁAPÀ: 12.10.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¹.PÀjAiÀÄ¥Àà, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà, ºÀĸÉä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀļÀPÉÃj, AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà & gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¤gÀÄ¥Á¢ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀt ªÁ¥Á¸ïPÉÆqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ±ÀgÀt¥Àà£À ¥ÀwßAiÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£À ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀAzÀ°UÁæªÀĤªÁ¹, ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄzÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉƽîj JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 12.10.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, gÉÃtªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ªÀiÁgɪÀÄä¼À ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁgɪÀÄä ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    
 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁåA¥À¸ï£À°è ¨sÀÆPÀA¥À ªÀiÁ¥À£À PÉÃAzÀæPÉÌ «zsÀÄåvï PÀ°à¸À®Ä C¼ÀªÀr¹zÀÝ 2 ¸ÉÆïÁgÀ ¥Áå£À¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ:30,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:07.10.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ gÀ« ¸ÉPÀÄåjn UÁqÀð Keɤì, D¦üøÀ¸Àð PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :qÁ|| dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Àà PÁl£ÀÆgÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ 32 Dgï 9265 CAzÁdÄ 30,000/-` ªÀiË®åzÀÄÝ zÉëzÁ¸À §mÉÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹ PÀZÉÃjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊzÀå£ÁxÀ ¥ÁaqÉ ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¨Á¯Áf UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÆeÁj AiÀiÁVzÀÄÝ, ¢: 13-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨É½î QjÃl 1/2 PÉf, ¨É½î ¹AºÁ¸À£À 400 UÁæA, 5 ¨É½î ªÀÄÄPÀÄl 100 UÁæA, 2UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀvÀÄÛ. »ÃUÉ MlÄÖ 39600/- ` ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.