Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 25/04/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25/04/2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/2011, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧½gÁªÀÄ gÉrØ vÀAzÉ CuÁÚgÉrØ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄtwxÀðªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CfêÀÄ C° ªÀQîgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀzÉúÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀÄÆUÀÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà §tÚ, JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5’4” EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤° §tÚzÀ ºÁ¥sï n-±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¤° §tÚzÀ ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ DVgÀ§ÄºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ºÉt G©â ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ eÉÆ®Äè ¸ÉÆÃgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è UÀļÉîUÀ¼ÀÄ ©¹°¤AzÁV §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F »AzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ eÁj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt AiÀÄgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÈvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2011, PÀ®A PÀ®A 324, 504, 498 (J) L¦¹ 3&4 r¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ UËgÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ eÉÆvÉ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ UËgÀ±ÉnÖ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀÄªÉ JAzÀÄ PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥sÀÄPÀt¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ CzÉ Hj£À ªÀÄvÉÆÛçâ¼À eÉÆÃvÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ EnÖPÀÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ §ºÀ¼À¸À® ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ CªÀgÀ ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÀÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÄ ªÀÄ£À¹UÉ §AzsÀAvÉ ºÉÆ®¸ÀÄ £ÀÄr¬ÄAzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀPÉÌ J¯Áè CªÀPÁ±À PÀÆlÖªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ EAwªÉ 1) CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀiÁä 2) ªÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄw 3)¨sÁªÀA¢gÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà, UÀÄAqÀ¥Áà £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á, a£ÀߪÀiÁä, C»¯Á¨Á¬Ä ºÁUÀÄ §¸ÀìªÀiÁä ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 23/04/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉÆäPÁ vÀAzÉ eÁ£À ªÀĹºÀ ªÀAiÀÄ 24 ¸Á: CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀ gÁdå ¥ÀAZÁ§ EvÀ¼ÀÄ ZÀZÀðUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÁ¸ÀÖ®UÉ §gÁzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ«ÄvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ zsÀ£ÀÄßgÀ CqÀ½vÁ¢üPÁj ¥ÀæAiÀiÁ« ¸ÉÆÌî C¥sÀ £ÀgÀ¹AUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2011, PÀ®A PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀ¯Á vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 60 eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZËQvÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà CUÀ¸ÀÄgÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁgÀªÀgÀ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 24 eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2)xÀªÀgÀÄ vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 55 eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3)xÀªÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ xÁªÀgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: ZËQvÁAqÁ(©) EªÀgÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ £ÉÃV®Ä¢AzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ £ÀgÀ¹AUÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÃ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ, ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DgÉÆævÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ xÀªÀÄt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¼ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2011, PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 24 eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZËQvÁAqÁ (©) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÆæ 1) ¢Ã¥À¯Á vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 60 eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZËQvÁAqÁ (©) 2)©üêÀiÁ vÀAzÉ ¢Ã¥À¯Á Z˺Át ªÀAiÀÄ: 35 eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ ¢Ã¥À¯Á Z˺Át ªÀAiÀÄ: 24 eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: ZËQvÁAqÁ(© EªÀgÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà CUÀ¸ÀÄgÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ £ÉÃV®Ä¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ PÀqÉUÉ eÁ¹Û ºÉÆqÉwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¢Ã¥À¯Á ºÁUÀÆ CuÁÚ£ÁzÀ ©üêÀiÁ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¯Áè CAvÁ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè. PÉÊ, PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛêÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ©üêÀiÁ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ xÁªÀgÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA.74/2011, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ RÄgÉö ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄĸÀÛj EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: QæñÀÑ£À ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ºÉƸÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉüÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA MH 02/ MA-3606 ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ 2) DmÉÆ £ÀA KA 32/A- 9366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄ §¢gÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zɪÉÃAzÀæ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zɪÉÃAzÀæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è w½¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2011, PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2011 gÀAzÀÄ 2110 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉøÀÄ vÀAzÉ dUÀ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 25 eÁw: ®ªÀiÁt G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ZËQvÁAqÁ(©) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ ºÉtÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÁæ¨Á¬ÄUÉ CmÉÆÃzÀ°è ZÁA¯ÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZËQ(J) vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ ®ªÀiÁt ¸Á: ZËQvÁAqÁ(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ vÁAqɬÄAzÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉaqÀw ¨sÁgÀw¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¸Á«vÁæ¨Á¬ÄUÉ «£À PÁgÀt dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁgÀw¨Á¬ÄUÉ AiÀiÁPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£Àß PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀj ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ±ÉÃl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð G: Qè£ÀgÀ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀgÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ PÀqɬÄAzÀ ²AzÀ§AzÀVUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©.n.JªÀiï ºÉÊ ¸ÉÆÌÃ¯ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ ©dØ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÁà G¥ÁàgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.38 E 3695 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÉÆüÀPÁ°£À PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ºÉçâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁî¯ÁvzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 427, 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2011 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt vÀAzÉ gÀvÁßPÀgÀgÁªÀ ªÀ;32 eÁ;¨ÁæºÀät G: ªÉÄrPÀ® j¥ÀæeÉAmÉnªÀ PÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZÀ-03/J¸À-3361 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÁQðAUÀzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVzÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄÝ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ ªÀ;22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ¨ÁgÀÆzÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À°èzÀÝ ¦æ«ÄAiÀĪÀÄ PÀA¥À¤ mÉÃ¥À: C:Q: 1400=00 ºÁUÀÆ 2-¹àÃPÀgÀUÀ¼À C:Q: 1000=00 »ÃUÉ MlÄÖ C:Q: 2400=00 gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2011, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 24/04/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ qÉÆýî, 20 ªÀµÀð ¸Á: ºÁ®ºÀ½î vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ ¤wãÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ±ÀlPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ.38-PÉ.9080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤wãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀj§âgÀÆ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¤wãÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁÌ®f¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-£Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ KgÀ¥ÉƸÀð PÁélgïì wgÀÄ«£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ¤wãÀ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.


Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÀj¸ÉÆÃVvÁAqÁ (¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ) ¤ªÁ¹, gÁdÄ @ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¦ÃvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt & wgÀÄ¥Àw EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÉ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ EªÀ£À 14 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¥ÀÄwæUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ¢£ÁAPÀ:18.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ D¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁdÄ @ gÁd¥Àà£À ªÉƨÉʯïUÉ §ÆzÉ¥Àà PÀgɪÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ §ÆzÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:24.04.2011 gÀAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæ gÁdÄ @ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¦ÃvÀ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ 15 ªÀµÀð 10 wAUÀ½£À C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 24.04.2011 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀÀA:PÉJ.36,n©.2492 & mÁæ°¸ÀÀA: PÉJ.36, nJ.8004 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ G¥ÁàgÀ 50 ªÀµÀð ¸Á:eÁ®¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.04.2011 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.21 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀĸÀASÉå:J¦.21,4559 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ dRA UÉÆArzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁj£À ªÀiÁ°ÃPÀ/ZÁ®PÀ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.04.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dAiÀÄgÁeï vÀAzÉ ®ªÀgÁeï 22 ªÀµÀð ¸Á:dPÀÌ®¢¤ßPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß dPÀÌ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÁf ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ d«Ää£À°è ¨É¼É¢gÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è vÀĽzÀÄ £Á±À ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ºÁfºÀĸÉãï¸Á§ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ºÀ©Ã¨ï £ÉÆÃr ¨É¼ÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ JµÀÄÖ¸À® ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ dAiÀÄgÁeï£ÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.04.2011 gÀAzÀÄ ºÁf ¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ±ÀlUÁgÀ ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 20-4-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CPÀÌ ±ÀgÀtªÀiÁä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CA§jõÀ ªÀÄrªÁ¼À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀtªÀiÁä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃw¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£ÉÆßA¢UÉ ¨Á ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ ±ÀgÀtªÀiÁä ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä «£ÁPÁgÀt ¸ÀvÁ¬Ä¸À¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀÄzÀPÉÌ ¸ÀzÀgÀ CA§jõÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ CqÀØ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ¹PÉÆlÄÖ ±ÀgÀtªÀiÁä¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÉÆãÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ ¥ÀzÁäªÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¤ªÀÄä CPÀ̤UÉ ©¦, ±ÀÄUÀgÀ ºÉZÁÑV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ºÁ¢ vÀ¦à¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß CPÀ̤UÉ ¢:23-4-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ²ªÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä CPÀ̽UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÁlPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ªÉÆâ£À ¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á§ ¸Á:eÉÆÃ¥ÀqÀ¥ÀnÖ KjAiÀiÁ eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ E¨Áæ»A, vÁ¬Ä, CtÚ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁå½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ R°Ã® vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ UÀÄvÉÛzÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁå½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀ mÁªÉð¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQ eÉÆUÀÄÎwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.