Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 24, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24/06/2009
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : M§â£À ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ 23/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ¨ÁZÁ¥À½î ºÁUÀÄ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¨ÁZÁ¥À½î EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/JZï-9521 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁr wgÀÄV HjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄß OgÁzÀ -©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆr wgÀÄ¥Àw ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁr JqÀ §¢UÉ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-688 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MªÉÄäïÉè jªÀ¸ïð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀ ¦ügÁå¢ ¢°Ã¥À¤UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÀAzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wgÀÄ¥Àw ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 447, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ gÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J £ÉÃzÀgÀ°è ©vÀÛtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ºÉÆ® ©vÀÛ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤvÁ E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ°AzÀ ¨ÁgÀPÉÆ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ UÀÄt PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ªÉÆZÉð §AzÀÄ ©zÀÄÝ DªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ J©â¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C°AzÀ ¥ÁgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® zÀÆgÀÄ ¤Ãr gÀPÀëuÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt«zÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ PÀÆqÀ GzÉÞñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä F jÃw DPÀæªÀÄt ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 447, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉAPÀl vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð, G:GPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ gÁªÀ ©gÁzÁgÀ 2) ²æêÀÄw C£ÀÄߨÁ¬Ä UÀAqÀ F±ÀégÀgÁªÀ 3) ¸ÀAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ 4) AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt«zÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ PÀÆqÀ GzÉÞñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä F jÃw DPÀæªÀÄt ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÀ

C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À C¹Û ¥ÀAdgÀ ¥ÀvÉÛ, PÉÆ¯É ±ÀAPÉ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/07/07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ¥sÁgɸÀÖ UÁqÀð SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, SÁ£Á¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 45-50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¹Ü ¥ÀAdgÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À PɼÀUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:21/07 PÀ®A:174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ C¹Ü ¥ÀAdgÀzÀ°èAiÀÄ §ÄgÀÄqÉ ºÁUÀÄ PÁ°£À MAzÀÄ J®Ä§£ÀÄß ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÁ®PÉÌ d¦Û ªÀiÁr J¥sï.J¸ï.J¯ï. UÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²æà ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ©. ¦.ºÉZï.¹. zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAwªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃzÀĽUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯É§ÄgÀÄqÉUÉ [Skull] ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÀÄ:45-50 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23/06/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:140/09 PÀ®A:302,201 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀļÀeÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀÄð¢UÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 JPÀgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ D¹Û ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀÄð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ PÁgÀt ¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀĪÁV K£ÁzÀgÀÆ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÉUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV E§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 279 L¦¹

¢.23-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁeÉñÀ vÀA¢ EAzÀÆzÀgÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.-34/JA-4901 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ PÀ£ÁðlPÀ ¹ªÉÄAl ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀzÀUÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-37/ºÉZï-1325 gÀ ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®PÀëvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ NªÀmÉÃPÀ ªÀiÁr gÉÆÃqÀ §®ªÁUÀPÉÌ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ JqÀUÀqÉ EzÀÝ vÀªÀÄä PÁjUÉ §®ªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

2) UÀÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/09, PÀ®A 279, 283, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgï £ÀA: J.¦-09/n.«-0865 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ DgÉÆæ £ÀA: 02 FvÀ£À ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/r-3626 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï C¥sÉÆæÃeï EªÀjUɯÁè ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÁAiÀÄðªÀÅ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - 9293 £ÉÃzÀÝgÀ°è Q£Áß¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¹ÌqÀ DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. DåPïÖ .

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà FgÀ¥Àà ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, F ¥ÀæPÁgÀ §¸ï £ÀA§gÀ: PÉ.J-37/ 3668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §¸ï£ÀÄß PÀĵÀÖV PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆÃUÉ UÀÄwÛUÉUÉ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj §¸ï£À°è ¸ÀAUÀqÀ PÀAqÀPÀÖgï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¨ÁåqïÓ £ÀA: 480- PÀĵÀÖV r¥ÉÆà ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Kj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §¹ìUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV (1) PÀ¯Áåt¥Àà ¸Á: CgÀ¼À½î FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ (2) ªÀÄ®èªÀé ¸Á: eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ (PÀ£ÀPÀVj ºÀwÛgÀ) EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (3) ¥sÁwêÀiÁ ©Ã ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (4) ªÀÄAdªÀÄä ¸Á: w¥Àà£Á¼À EªÀgÀ §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (5) ®°vÀªÀÄä ¸Á: w¥Àà£Á¼À EªÀgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, (6) ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: PÀ£ÀPÀVj FvÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (7) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÀ£ÀPÀVj FvÀ£À §®UÉÊ, §®UÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, (8) §¸ÀªÀÄä ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.130/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ®äoÀzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. 100 £ÀA§gï: ¹.J£ï.ªÉÊ-3130 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À qÀƪÀiï, §A¥Àgï dRAUÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ PÀèZï ªÉÊgï QwÛzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÉgÉazÀ UÀÄgÀÄvÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

102, 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:186/09 PÀ®A:41(1).109 ¹Cg惡 :_

¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ oÁuɬÄAzÀ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL(C«) ¹§âA¢ AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-14. ¦.¹-277 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 12.10 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«²æà £ÀUÀgÀ «gÉñÀ §©è gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ 2 d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄð¥ÀPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2009 PÀ®A 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 23-06-09 gÀAzÀÄ 4-30 J. JAPÉÌ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ §eÁgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ°UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ «¼Á¸À ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀAzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

8) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á: UÀrØ EzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 380-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 279 L¦¹

¢.23-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁeÉñÀ vÀA¢ EAzÀÆzÀgÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.-34/JA-4901 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ PÀ£ÁðlPÀ ¹ªÉÄAl ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀzÀUÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-37/ºÉZï-1325 gÀ ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®PÀëvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ NªÀmÉÃPÀ ªÀiÁr gÉÆÃqÀ §®ªÁUÀPÉÌ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ JqÀUÀqÉ EzÀÝ vÀªÀÄä PÁjUÉ §®ªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

2) UÀÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/09, PÀ®A 279, 283, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgï £ÀA: J.¦-09/n.«-0865 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ DgÉÆæ £ÀA: 02 FvÀ£À ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/r-3626 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï C¥sÉÆæÃeï EªÀjUɯÁè ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÁAiÀÄðªÀÅ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - 9293 £ÉÃzÀÝgÀ°è Q£Áß¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¹ÌqÀ DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. DåPïÖ .

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà FgÀ¥Àà ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, F ¥ÀæPÁgÀ §¸ï £ÀA§gÀ: PÉ.J-37/ 3668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §¸ï£ÀÄß PÀĵÀÖV PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆÃUÉ UÀÄwÛUÉUÉ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj §¸ï£À°è ¸ÀAUÀqÀ PÀAqÀPÀÖgï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¨ÁåqïÓ £ÀA: 480- PÀĵÀÖV r¥ÉÆà ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Kj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §¹ìUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV (1) PÀ¯Áåt¥Àà ¸Á: CgÀ¼À½î FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ (2) ªÀÄ®èªÀé ¸Á: eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ (PÀ£ÀPÀVj ºÀwÛgÀ) EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (3) ¥sÁwêÀiÁ ©Ã ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (4) ªÀÄAdªÀÄä ¸Á: w¥Àà£Á¼À EªÀgÀ §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (5) ®°vÀªÀÄä ¸Á: w¥Àà£Á¼À EªÀgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, (6) ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: PÀ£ÀPÀVj FvÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (7) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÀ£ÀPÀVj FvÀ£À §®UÉÊ, §®UÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, (8) §¸ÀªÀÄä ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.130/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ®äoÀzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. 100 £ÀA§gï: ¹.J£ï.ªÉÊ-3130 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À qÀƪÀiï, §A¥Àgï dRAUÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ PÀèZï ªÉÊgï QwÛzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÉgÉazÀ UÀÄgÀÄvÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

102, 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:186/09 PÀ®A:41(1).109 ¹Cg惡 :_

¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ oÁuɬÄAzÀ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL(C«) ¹§âA¢ AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-14. ¦.¹-277 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 12.10 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«²æà £ÀUÀgÀ «gÉñÀ §©è gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ 2 d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄð¥ÀPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2009 PÀ®A 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 23-06-09 gÀAzÀÄ 4-30 J. JAPÉÌ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ §eÁgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ°UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ «¼Á¸À ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀAzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

8) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á: UÀrØ EzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 380-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.