Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 30, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-09-2009
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ 50 ªÀµÀð, ¸Á. ºÀÄtf EªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á. ºÀÄtf EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgï £ÀA. ¹PÉJ¸ï-3895 ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÉÃjPÁgÀ 45 ªÀµÀð, ¸Á. ¤A§ÆgÀ, vÁ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄÄA§¬Ä PÀqɬÄAzÀ PÁgï ¸ÀA. JªÀiïJZï-01/JE-9992 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ïJZï-9 ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁr ºÁUÉÃAiÉÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥sÀjÃzÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 29/09/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉJ-39 JA.-181 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀgÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ, fÃ¥ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ «±Àé£ÁxÀ CAPÀÄ®V ¸ÀºÀ ¹PÀëPÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ÀZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄvÀAVÎ EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 29/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ UÉÆÃgÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃÃgÀaAZÉƽî UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è DgÉÆæ ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á: WÉÆÃgÀ aAZÉÆÃ½î ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 180 JAJ¯ï AiÀÄÄ.J¸ï. «¸ÀÌ 96 ¨ÉÆÃl®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 90 JAJ¯ï AiÀÄÄ/J¸ï «¹Ì 144 ¨ÉÆÃl¯ïUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C.Q. 6457 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/09/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄĸÀÛ¥sÀ vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ ¯Áj £ÀA. J¦-04 J-3708 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀqÀ¥Á(J¦) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ Q£ÀßgÀ ªÀĺÀ§Æ§ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: PÀqÀ¥À (J¦) EªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/09/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀi˯Á vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ¦æ£Àì mÉæªÉ®ì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÀA. JªÀiïºÉZï-43/ºÉZï- 469 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ E¼ÀeÁj£À°è JqÀUÀqÉUÉ EzÀÝ ZÀgÀArAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

: £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ ¥ÀæSÁåvÀ zÀgÉÆÃqÉ PÉÆÃgÀ£À §AzsÀ£À :

2002£Éà ¸Á°£À°è zÀgÉÆÃqÉ, d§jPÀ¼ÀĪÀÅ & ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæSÁåvÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ ¨Á§Ä @ ¸ÀtÚ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ºÀgÀÄt ²PÁj, 42 ªÀµÀð, ¸Á: UÀzÀUÀ ¸ÉlèªÉÄAmï, ºÁ: ªÀ: PÀAzÀUÀ¯ï, vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁAiÀÄ®¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ 6-7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉÃ, vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âPÉÌ PÀAzÀUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀAzÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ §A¢ü¹, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgï¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É ºÁªÀÅ PÀaÑ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «dAiÀÄ®QëöäÃ-¥ÀA¥ÀtÚ ZÁUÉÃgï zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀÄwæ PÀĪÀiÁj ¸ÀºÀ£Á 9 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.09.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ »gÉà PÉÆmÉßÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è vÁ¬Ä & ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÉÆr¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ªÀÄzsÀågÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä «dAiÀÄ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ºÁ¯ÁÝwð zsÀªÀiÁð£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà eÁzsÀªï 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:29.09.2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÁ¯ÁÝwð zsÀªÀÄð£ÁAiÀÄPÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 1190/- gÀÆ: d¦Û :

²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀ®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 50 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀªÀ®PÀ¯ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀĺÀt: 1190/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÀÄAlzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå£ÁAiÀÄÌ ¸Á: £ÀªÀ®PÀ¯ï CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ±Á¯É ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ, ©¹AiÀÄÆlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ PÀ¼ÀªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¥À®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 25.09.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:29.09.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09125 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ, ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ ©¹AiÀÄÆlzÀ C.Q.gÀÆ:4,000/-ªÀiË®åzÀ 50 PÉ.f. vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É & 10 ¹ÖÃ¯ï ¥ÉèÃmïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzsÁåAiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¢éZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 27/09/09 gÀAzÀÄ ²æãÀªÉÃAzÀæ §qÀ±Éö ¸Á:RƨÁ ¥Áèmï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl mÉÊmÁ£À ±ÉÆÃgÀƪÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPïì ¹.n.¦ £ÀA:1671 C.Q.15,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:
¢:29/09/2009 gÀAzÀÄ ²æÃ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉëAzÀæ UËgÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ:35, eÉ;2098 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218(F) £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA. PÉJ:32, JªÀiï:4198 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÉêÀt ºÀAUÀgÀUÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÁ±À¤UÉ mÉÆAPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ²æà «zÁåzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸ÁB CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 29.09.09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd DªÀmÉ ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀj £ÁUÀªÀiÁä EªÀgÉÆA¢UÉ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ, ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁgÀªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 8 UÁæªÀÄ. vÀÆPÀ CA.Q 8000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢:29-09-09 gÀAzÀħæºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ²æà ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹.¦.¹ 795 ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺɧƧ ±ÉÃR ¹.¦.¹1289 gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¹n §¸Àì ¸ÁÖöåAqï, dUÀvï ¸ÀPÀð®, wgÀAzÁd, f.f.ºÉZï ¸ÀPÀð¯ï, ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C£ÀߥÀÆtð D¸ÀàvÉæ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, CAf¸ÀÄvÁÛ, gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1)ªÀĺÉñÀ vÀA. zsÀ±ÀgÀxÀ zÁªÀf, ¸Á||dUÀvï 2)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄPÀÌ¥Àà ªÀÄÄzÀPÀtÚ, ¸Á||±ÀºÁ ºÀĸÉãÀ a¯Áè §æºÀä¥ÀÆgÀ JAzÀÄ w¼ÀT¸À®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ²æà ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹.¦.¹ gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAdÎøvÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, September 29, 2009

Raichur District Reported Crimes

: CvÉÛ-ªÀiÁªÀ£À QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ¥ÀwßUÉ CqÀÄUÉ & ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CvÉÛ ºÀ£ÀĪÀÄAw ªÀiÁªÀ gÁªÀĸÁé«Ä EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸É UÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:28.09.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: UÀȺÀtÂAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀPÉÌ AiÀÄvÀß, zÀĵÀÌ«Äð «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀÄgÀħzÉÆrØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, vÁAiÀÄ¥Àà£À ¥Àwß ¢£ÁAPÀ: 27.09.2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀj¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 2300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¥ÀwßUÀÆ ¸ÀºÁ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, zËdð£ÀåªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ, a£ÁߨsÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :

¢£ÁAPÀ: 21.09.2009 gÀAzÀÄ 1430 jAzÀ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀnÖPÁåA¥ï£À D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁ£ï qÉëqï ºÀnÖ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀV¤AzÀ «ÄÃn vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, ©ÃgÀÄ£À°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:5,000/-, 3 eÉÆvÉ a£ÀßzÀ Q«AiÉÆïÉ, MAzÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ¥sÉÆãï J¯Áè ¸ÉÃj, C.Q.gÀÆ: 16,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß & ¢£ÁAPÀ: 22.09.2009 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, eÁªÉÃzï C£Àégï vÀAzÉ JA.¸ÁzÀvï C° ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zsÀÄåvï ¸ÀÜVvÀ UÉÆArzÀÝjAzÀ ¨ÁV® CzsÀðPÉÌ ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¨É½î GAUÀÄgÀ & JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï J¯Áè ¸ÉÃj, C.Q.gÀÆ: 77,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ eÁªÉÃzï C£Àégï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ 1) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ @ V½gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÉÆç, 2) ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ 3) Cd«ÄÃgï¥ÁµÁ vÀAzÉ UÀÆqÀĸÁ§ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, gÀÆ:77,921/- ªÀiË®åzÀ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ, £ÀUÀzÀĺÀt d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ:28-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁ®w UÀAqÀ dAiÀÄAvÀ CUÀgÀSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ:38ªÀµÀð, G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀģɣÀA:7-1101/30 UÀAd ¨ÁåAPÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °ÃTvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28-09-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45¦.JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀƪÀð vÁ¬Ä AiÀĪÀÄÄ£Á PÀÆr CA¨sÁ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÁArAiÀiÁ £ÀÆqÀ°PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©.¹.¥ÁnîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â »ÃgÀÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß PÀÆgÀ¼À°èAiÀÄ 2ªÀgÉ vÉÆ¯É ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ 2 vÉÆ¯É ZÀ¥À®ºÁgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 54,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt PÉÆgÀ¼À°è PÉʺÁQ zÀÆaPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÀÆVgÀÄvÀÛ£É £À£Àß §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/09, PÀ®A:392 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ:-28-9-09 gÀAzÀÄ 00:30 JJªÀÄ ¦AiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢ ¢£ÁAPÀ:-26-9-09 gÀAzÀÄ »¥ÀàgÀUÁ(J¸ï,J£ï)zÀ°è PÉ®¸À«zÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA/²æêÀÄAvÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ¸ÉÃj CªÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/32/Q,7449gÀ°è ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ gÁd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ¨ÁºÀħ° vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà CAqÀV EªÀgÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/32/L-3022 gÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ,ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ ®£ÀÄß ¨ÁºÀħ° £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ, gÁwæ 7:30gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¹AzÀV-eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ »¥ÀàgÀUÁ J¸À,J£ï qˤ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©¢zÀÄÝ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄAzÉêÁ® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉÆAiÉÆÃmÁ fÃ¥À£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀvÀÛ DPÀ¼ÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁºÀħ° EzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥sÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹,£À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¸ÉÃj ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß £É¯ÉÆÃV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ, CzÉà fÃ¥À£À°è C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀAzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £À£Àß C½AiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁºÀħ°UÉ CzÉêÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ eÉêÀVð D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉêÀÅ. ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉzÀAvÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃj¹, C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÉêÀÅ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ:27/9/09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ ªÉÊUÉgÉ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/09 PÀ®A 379,337,304(J)L¦¹ ¸ÀA/187 LJA« JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀ°è «£ÀAw

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 27/09/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¥Á¸ÁðgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀuÉøÁgÁªÀÄ ¸ÉÆîAQ, ¸Á|| PÉñÀªÀ£ÁUÀ gÁd¸ÁÜ£À, ºÁ||ªÀ|| ElUÀA¥À°è ©®rAUï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĤõÀ vÀAzÉ ¥Á¸ÁðgÁªÀÄ ¸ÉÆîAQ, ªÀAiÀÄ|| 5 ªÀµÀð, ¸Á|| PÉñÀªÀ£ÁUÀ gÁd¸ÁÜ£À, ºÁ||ªÀ|| ElUÀA¥À°è ©®rAUï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ F ¢£À ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/09 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Monday, September 28, 2009

Raichur District Reported Crimes

: §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ¥À°Ö, ZÁ®PÀ ¸ÉÃj £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 26.09.2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¦.PÀȵÀÚAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀAiÀÄå 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¨Á« (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) ºÁ:ªÀ: J¦¦J¯ï PÀA¥À¤ PÀPÉÌÃgÁ ºÀwÛgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA: J¦.10, Jf.5688 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¥ÉÊzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄzsÁPÀgïgÁªï, ªÀÄ®ègÉrØ & ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.09.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: UÉÆÃzÁ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ C.Q.gÀÆ:23,750/- ªÀiË®åzÀ vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ :

¢£ÁAPÀ: 26/27.09.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ eÉr(J¸ï) PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ "§¼É & ¸À£ïì" ¥ÀA¥ï¸Émï & ¥ÉÊ¥ï ¸Áå¤lj CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃzÁ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¥ÀæªÉò¹, UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝ 6 JA.JA ¸À«Ãð¸ïªÉÊgï 300 Cr 30 §AqÀ¯ï, 10 JA.JA ¸À«Ãð¸ïªÉÊgï 300 Cr 15 §AqÀ¯ï & 10 fL §AqÀ¯ïUÀ¼ÀÄ J¯Áè¸ÉÃj,C.Q.gÀÆ:23,750/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²ªÀ±ÀAPÀgï §¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, September 27, 2009

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ: 26.09.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ªÀiÁ£À« WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, J¥sï.877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ¤éÃgÀ¥ÁµÁ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ï ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÁUÀ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Áåj¨ÉÃUÀªÀiï UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï¸Á§ 43 ªÀµÀð ¸Á:zÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀ¼ÀÄ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥Áåj¨ÉÃUÀªÀiï¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É »A¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄPÀÆâ¯ï¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.09.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ PÉÆArzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨sÀÄdAUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, gÁAiÀÄ£À¥Á¼Àå, vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè : UÀÄ®§UÁð EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ, ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ¸ÉêÀ¹ ¥Àw ¸ÁªÀÅ, ªÀÄgÀtzÀ°è ±ÀAPÉ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ D¯ÉÆÌÃqïvÁAqÁ ¤ªÁ¹, PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ªÉÆÃvÉ¥Àà 35ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ,15¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¥ÀgÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25.09.2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr CªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ºÁªÀÅ PÀaÑ, AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, DzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 21 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ,¢£ÁAPÀ: 26.09.2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ AiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl, ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 1875/- gÀÆ: d¦Û :

²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ««zsÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ 35 ªÀµÀð, EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀĺÀt: 620/- gÀÆ¥Á¬Ä, ºÀ¼É§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ QªÀÅqÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ 60 ªÀµÀð, EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀĺÀt: 1145/- gÀÆ¥Á¬Ä & ¸ÀAvɧeÁgÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ DzÉ¥Àà 27 ªÀµÀð, EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀĺÀt: 110/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

£ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :UÉÆÃ®Ø£ï ¥sÀÆlªÉÃgÀ ªÀiÁ°PÀ PÀªÀįÉñÀ ¥ÀmÉî£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/09/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ ºÀj NA mÉæÃqÀ¸Àð ZÀ¥Àà® UÉÆqË£ÀUÉ §AzÀÄ C°è£À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÁd±ÉÃRgÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉý 2 ®Pïë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ªÀiË®åzÀ £Á£Á vÀgÀºÀzÀ ZÀ¥Àà°UÀ½zÀÝ PÁlÆð£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÀÄ UÉÆÃqË£ï ªÉÄðÃPÀjUÀÆ w½¸ÀzÉ PÀªÀįÉñÀ ¥ÀmÉïïÀ¤UÉ ZÀ¥Àà°UÀ¼À PÁlÆð£ÀUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ PÀªÀįÉñÀ ¥ÀmÉî£ÀÄ gÁvÉÆgÁwæ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁIÄDA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.'

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:

gÁWÀªÉÃAzsÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:J¸ï.©.Dgï£À ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀð(«eÁÕ£À NzÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzÀ JºÀvɱÁªÀÄÄ¢ÝãÀ@f¨Áæ£ï ªÀ||16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-09-2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À vÀAzÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¥sÀgÀºÁf¨Á UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ «Ä£ÁeÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á||JPÁâ¯ï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ¥À°Ã¸ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 19-06-09 gÀAzÀÄ ²æà zÉëAzÀæ¥Áà vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÉÆ£ÁßgÉrØ ¸Á: ZÀ£ÀÆßgÀ[PÉ] gÀªÀgÀ ¥Àwß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀnÖUÉAiÀÄ PÀ¥Ál£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 40000/- ºÁUÀÆ 6 vÉÆÃ¯É 3 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C.Q 80000/.-gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢: 25-09-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPï ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ;-25/09/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: C½îVqÀ §¸ÀªÀtÚ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ¨Á§ÄgÁªï gÉrØ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2009, PÀ®A 279, 304(4) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-9-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä CdÄð£À ªÀ: 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛ zÁn ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁªÀÅ DvÀ §AzÀÄ ªÀÄ®UÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ²ÃA¸Á§ ¹.ºÉZï.¹-19, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁjPÁåA¥ï£À zÀÄgÀUÀªÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ªÀiÁjPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊl£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹AUÁ¥ÉÇgÀ ªÀ: 26, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: dÆgÀlV, ªÀiÁjPÁåA¥ï, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 4375-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

Saturday, September 26, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2008
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2009, PÀ®A 406,409,420 L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ 25-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸ÀºÀªÀĸÀ®£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ// J¸ï.n UÉÆAqÀ G// ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ aîzÀ ªÀÄÆmÉ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr »A¨Á°¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E½¹zÁUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÀ ©¹ HlzÀ ¸À®ÄªÁV «vÀj¸À¯ÁzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ aî«zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÖgÀgÁzÀ dUÀvÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ºÉqÀ PÀÄPï PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÁzsÀV FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆmÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÀ vÀ½¹zÁÝgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA. 101/2009 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 25-09-09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 21 ªÀµÀð ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 eÉ-2915 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ zsÀj ºÀwÛgÀ ªÀÄfÓzÀ ¸À«Ä¥À ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. fÃ¥À ZÁ®PÀ fÃ¥À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA. 08/2009 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 23-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀtÚ vÀAzÉ °AUÀtÚ ¤rgÀĪÀ zÀÆj£À°è ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ «gÀtÚ ªÀAiÀÄ: ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á gÀªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ §AzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÄRzÀÄBRzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár CªÀjAzÀ 7.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ PÁ² AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄUÉ PÉêÀ® MAzÉà JPÀgÉ ºÉÆ®¬ÄzÀÄÝ CzÀÄ vÀªÀÄä PÀ¨ÉÓAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ:-
¢£ÁAPÀ; 25-09-2009 gÀAzÀÄ 6.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï ºÁf ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-9 gÀ £À¹Ã§ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÉÆAzÀt ¸ÀA. PÉJ-39/5072 D¥Á¢vÀ ªÀÄįÁè vÀAzÉ gÁfÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: RzÉÃ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Áß-J-SÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 25-09-2009 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄUÀÆgÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤rgÀĪÀ zÀÆgÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄUÀÆgÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ FvÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀAPÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 25-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¼À JzÀÄjUÉAiÉÄ «µÀAiÀÄ ¸Éë¹zÀÄÝ, alUÀÄ¥Àà DµÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁªÀ£ÀߦàgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ªÀÄ£Áß-J-SÉ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À gÀÄAqÀ«®èzÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¥ÀvÉÛ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ D¦üøÀ¸Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ »A¢£À ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀħ §Ar zÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À gÀÄAqÀ«®èzÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:25.09.2009 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆgÉvÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà f.Dgï.£ÀlgÁeï ¦J¸ïL gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À gÀÄAqÀ«®èzÀ ±ÀªÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 24.09.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ±ÀªÀzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ªÉÊgï¤AzÀ PÀnÖ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁr gÀÄAqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ºÀwÛgÀ ZÁPÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr, C¥ÀgÁzsÀ ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÀÄAqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉ ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: §¸ï rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀj§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 25.09.2009 gÀAzÀÄ 1810 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ªÀiÁ£À«WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀA: PÉJ.34,J¥sï.685 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÄj EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.23,J¸ï.5787 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÉõÀVjgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀåA PÀAoÀªÀĤ 55 ªÀµÀð & ²æäªÁ¸À vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªï 35 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉõÀVjgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ G¥Àà®zÉÆrØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CA§ªÀÄä UÀAqÀ CA§tÚ 47 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 24.09.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 25.09.2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£ÀÀ, £ÀUÀzÀĺÀt: 570/- gÀÆ.d¦Û :

²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ JAnJA avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀ£À£ÀÄß §A¢¹, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ,MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:570/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2009, PÀ®A 279, 337, 304(4) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-09-2009 gÀAzÀÄ 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄ®UÀÄqÀzÀ¥Àà ¸Á:lPÀ̼ÀQ vÁ: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 24-9-09 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé¼À£ÀÄß ªÀrUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 7 w0UÀ¼À UÀ©üðt EzÀÄÝ, ¨ÁQ §ÄwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀjZÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ lA.lA. ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J. 37- 4413 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀqÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉUÀÄÎ ¢¤ß £ÉÆÃqÀzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĸÀÄvÀÛ §AzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ§âgÀV UÁæªÀÄ zÁnzÀ MAzÀĪÀgÉ Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉUÀÄÎ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹzÀÝjAzÁ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è CAiÀÄåªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄä½UÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CgɪÉÆÃZÉðAiÀÄ°èzÀÄÝ gÁwæ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2009, PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/09/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ §£À±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ N.¹. ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, ¦.J¸ï.L. £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, £ÉÆÃQÃAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, ºÁUÀÆ 1925 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 24-09-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄzÁå£À 10-00 UÀAmÉUÉ ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ PÀ¯Á¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «¯Á¸À ¨sÉÆøÀ¯É ºÉZï.¹ 69, ¦.¹.338 ¸ÀªÉðñÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, ¦¹43 ±ÀAPÀgÀ, ¦.¹.121. §¸ÀªÀgÁd ¦.¹.170, gÀAUÀ£ÁxÀ ¦¹ 111 ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ±ÁAvÀ«ÃgÀUËqÀ J.¦.¹ 94 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J. 37 f. 205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁ®ªÀwð vÀ®Ä¦ C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¯Á¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ZÀAqÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÄjUÀqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 3] G¥ÀuÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀlUÀ¯ÉèÃgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 4] UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀqÉêÀĤ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁåw: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¤AUÀ¥ÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÀð ºÁ: ªÀ¹Û: ºÁ®ªÀwð D¥Á¢vÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ gÁwæ 10-30. UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 1325/- dÆeÁlzÀ ºÀt d¥ÀÛ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ¤AiÀĪÀÄ C£ÀĸÀj¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2009, PÀ®A 457, 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢: 25-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁ§PÁëgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¸Á§ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt PÀÄjvÀÄ PÀA¦èUÉ J®ègÀÄ PÀÆr ¨É½UÉÎ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É PÀA¦èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÄ 8-00 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÄUÀÄA¥ÁPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀi »A¢£À ¨ÁV® ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ ©gÁqï ªÀ¸ÀÆ° ºÀt 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ºÀt 5000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1} 2 Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, 2} 1 vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ N¯É, 3} Ç vÉƯÉAiÀÄ 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, 4} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ©A¢AiÀiÁ 5} 1 vÉƯÉAiÀÄ 3 §AUÁgÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄAUÀÄgÀ, 6} 1 vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ, 7} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ, 8} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ¸ÀgÀ, 9} Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ºÀgÀ½£À ªÀAQ GAUÀÄgÀ 10} Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ, 11} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, 12} 2 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï¯ÉÊmï, »ÃUÉ MlÄÖ 24 Ç vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q 2,35,000/-, gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ£À°ègÀĪÀ £À£Àß CPÀ̼À ¥Á°UÉ §AzÀ D¹Û ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ 3,00,000/-, gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 35 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q gÀÆ: 5250/-, gÀÆ. F jÃw MlÄÖ 5,65,250/-, gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

£ÀgÉÆuÁ ¥ÉÆðøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ;25-9-2009 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁAiÀiï PÉÆmÉÃUÉ£ÀPÉÊ ¸Á;¸ÁªÀ¼ÀV(PÉ) gÀªÀgÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀgÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ DzÀgÉ ²æà ¨Á§ÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt CªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀA. ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ®QëöäPÁAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁªïgÀªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjAiÀÄ ©¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ¨Á§ÄgÁAiÀÄgÀªÀjzÀÄÝ CªÀgÀ §®Q«AiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ. C®è°è vÀaðzÀ WÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀ §® Q« »A¨sÁzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛWÁAiÀÄ ªÀiÁr ¸Á¬Ä¹zÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀA.¨Á§ÄgÁAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ £ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉB
¢£ÁAPÀ: 24/09/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÉƺÀäzÀ CPÀâgï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ gÁdCºÀäzÀ ¸Á: PÁ¯ÁºÀÄqÁ gÉÆÃeÁ(©) UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀ¢AzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ C¯Áà ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ PÁé°Ã¸ï PÁgÀ ZÁ®PÀ PÁj£À §®UÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ DmÉÆà PÁgÀ£À ¨ÁV°UÉ rQÌ ºÉÆÃzÀÄ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà ªÉƺÀäzÀ CPÀâgï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ gÁdCºÀäzÀ ¸Á: PÁ¯ÁºÀÄqÁ gÉÆÃeÁ(©) UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DmÉÆÃjPÁë ªÀÄvÀÄÛ PÁé°Ã¸ï PÁgÀ ZÁ®PÀj§âgÀÄ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ UÀÄ®§UÁð ZÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, September 25, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-09-2008

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/09 PÀ®A 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-09-2009 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀªÀiÁä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 G: PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: JªÀÄänÖ ¸Á: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ CuÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á: §¼ÀvÀ(©) EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¨Á E°è CAvÁ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ wgÀÄV ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ eÉÆÃgÁV »rzÀÄ ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À §AUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 231/09 PÀ®A 354 CqÀAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 148/09 PÀ®A 3 & 7 E.C ACT & 3,8,9, The Kerosine (Ristriction On Use And Fixation Of Celling Price ) Order 1993:-
¢£ÁAPÀ : 24-09-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Á£À±Á¥À (qÀ¨ÁâzÀ°è) C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¹ªÉÄJuÉÚAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄdgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G: ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀªÁV ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ DºÁgÀ ¤jPÀëPÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ 1) JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀUÀ¼À°è ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 50 °ÃlgÀ C.Q 500/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚ AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ«®èzÉ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ, ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ¥Àr¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á£Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §¸À £ÀA. PÀJJ-38 J¥sï 224 ¢AzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺɪÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁå §¸ï ZÁ®PÀ ¸ÀA. PÉJ-38 J¥sï-224 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ: 24/09/09 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸Á: PÉƼÀÄgÀÄ PÉJ 38 JZï 5529 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¤qɨÁ£À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj C²é¤ vÀAzÉ J¸ÀÄzÁ¸À PÉƯÉð ¸Á: ¤qɨÁ£À EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Éà÷èÃAqÀgï JªÀiï.¹ £ÀA PÉJ 39 JZï 6826 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀÄ𢠲æÃ. ©üêÀÄgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/09 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 24/09/2009 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀÄð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀDºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉºÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆæ ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀÄ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð §AqÀgÀUÉÃgÁ EªÀjUÉ PÀnÖUÉ ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

: ¨sÀÆ«ªÁzÀ, NªÀð£À PÉÆ¯É :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ CgÀ¹PÉÃgÁ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, qÁåUï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ Rjâ¹zÀÄÝ DV¤AzÀ®Æ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §zÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É ¨É¼É¢gÀĪÀ VqÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è qÁåUï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ, £ÀgÀ¸À¥Àà & PÉÆî¥Àà @ UÉêÀzsÀð£ï EªÀgÀÄ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2009 gÀAzÀÄ ¸ÉÃAUÁ gÁ²AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÝ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ 50 ªÀµÀð EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ 1800 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÁAiÀÄPÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 24.09.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.03, E.«.8197 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¸ÀPÁðj ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JgÀqÀÄ PÀqÉ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 13 ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð ¸Á: GqÀªÀÄUÀ¯ï ºÁ:ªÀ: ¸ÀPÁðj ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «zsÁåyð C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 24.09.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ, £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¥Áå¸À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà £À£É߸Á§£À UÁågÉÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦®å£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ±ÉmÁå £ÁAiÀÄPÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ, ¦®å£ÁAiÀÄPÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 24.09.2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¥sÀÆgï vÀAzÉ ¸Á®ØjAUï ¨Á§Ä¸Á§ 25 ªÀµÀð, ¸Á ¨Á¨Á£ÁAiÀÄPÀ PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ, fÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36, JAJ.6786 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæªÀiÁQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÀ£ÀÄß PÀÆræ¹zÀÝ®èzÉ fæ£À mÁ¦£ÀªÉÄÃ¯É ¸ÀºÁ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ºÁªÀÅ PÀaÑ, UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÉÆmÉßPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ,¢£ÁAPÀ: 23.09.2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: ºÀgÀ« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ±É¼ÀV ªÀ:10 ªÀµÀð, ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 4 £ÉÃAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 17-09-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉÆ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ. F §UÉÎ ¨Á®PÀ ¸ÁUÀgÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¨Á®PÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ªÀÄ®PÀªÀÄä UÀA. ¸ÀÄgÉñÀ ±À¼ÀV gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À:

ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 24-9-09 gÀAzÀÄ ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ T¯ÁèzÀ°è£À RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀÀ¼ÀzÀ ²æà zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 5,130/-, ºÁUÉÆà 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æà zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA.±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï ¸Á:§½ZÀPÀægÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ:20-08-2009jAzÀ ¢:25-08-2009gÀªÀgÉUÉ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢:25-09-09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß §½ZÀPÀæ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ 20,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢: 24-09-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ±É¼ÀV ªÀ:10 ªÀµÀð, ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 4 £ÉÃAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 17-09-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉÆ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ. F §UÉÎ ¨Á®PÀ ¸ÁUÀgÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¨Á®PÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ªÀÄ®PÀªÀÄä UÀA. ¸ÀÄgÉñÀ ±À¼ÀV gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À:

ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 24-9-09 gÀAzÀÄ ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ T¯ÁèzÀ°è£À RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀÀ¼ÀzÀ ²æà zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 5,130/-, ºÁUÉÆà 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æà zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA.±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï ¸Á:§½ZÀPÀægÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ:20-08-2009jAzÀ ¢:25-08-2009gÀªÀgÉUÉ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢:25-09-09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß §½ZÀPÀæ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ 20,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢: 24-09-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 24-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà ¨ÁæAr ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà L° ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ZÁ¥É. 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2055=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥Àæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009 PÀ®A
143, 147, 341, 323, 324, 325, 394, 504, 427, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀjAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 1396/2009, ¢:- 24-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (Q.±ÉæÃ) UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ £ÀA: 97/2009 £ÉÃzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁV §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æà n. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ n. dUÀ£ÁßxÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ°ªÀ¹Û: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 25 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ EzÀgÀ°è 4 JPÀgÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄwÛUÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 28-07-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n gÀ«, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀªÉÄñÀ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ Vj¨Á§Ä ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¸ÁUÀĪÀ½ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ J£ï. gÁªÀÄgÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zÉÆuÉÚUÀ¼ÀÄ, gÁqïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀ¼À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä wAr §ºÀ¼À DVzÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß F ªÀµÀð F d«Ää¤AzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀÄvÉÛêÉ, ¯Éà ¤ÃªÀÅ ºÉÆ® ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ, PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛêÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆr-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 8,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000-00 gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Thursday, September 24, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-09-2009

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA 148/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ CªÀįÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄʸÀÆgÀ RAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁRð£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð. ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÀ£ÁV ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À §½ EzÀÝ J-1 «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä (48) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1920/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09. PÀ®A 420 L.¦.¹, 3 &7 E.¹. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁgÉÆÃPÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ U˸À ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯Á¯É £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¨ÉÆÃAiÀįï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÆÃAiÀįï G: mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ E§âgÀÄ ¸Á: UÀAUÉ£À¥À½î vÁAqÁ vÁ: zsÀªÀiÁðªÀgÀA f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦) 3) ªÉAPÀmɱÀ £ÁAiÀÄPÀ Dgï vÀAzÉ Dgï ªÉAPÀl gÁªÀÄqÀÄ ¸Á: 25/112 dUÀ¤PÀÄAmÁ zsÀªÀiÁðªÀgÀA (JA) C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ f¯Éè (J.¦) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 407 mÉA¥ÀÄ £ÀA. J.¦ 37- J¥sï-0405 £ÉÃzÀgÀ°èzÀÝ CQÌAiÀÄ£ÀÄß, EªÀÅ ¨Á¸Àäw ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ JA§ M¼ÉîAiÀÄ CQÌ EgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉý MAzÀÄ QéAmÁ°UÉ 2400=00 gÀÆ. CAvÀ ±ÁåA¥À¯ï CQÌ vÉÆÃj¹ gÁå±À£À CQÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CQÌAiÀÄ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä, E®è CAvÀ ºÉýzÀÄ, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ CQÌ vÀgÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ£ÀV EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä E®è CAvÀ ºÉ¼ÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjZÀvÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ EªÀjUÉ UÀAzÉ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ CªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀ£À C° ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ£Áß C° ±Á ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSɽî gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸Àa£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ¸Á: »¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aªÀÄ£ÀZÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSɽî PÀqÉUÉ ªÀÄ»AzÀæ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32 JA/7086 gÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àa£ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ «oÀ¯ï ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 1/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 23/09/2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÉƨsÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄdPÀÄj ¸Á: ªÀÄtUɪÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°èzÀ ºÁªÀÅ JqÀUÁ°£À ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¸ÉÆAzÀ ¸Á: aQè gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

: ªÀAZÀ£É, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 50 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 2 gÀ°è 24 JPÀgÉ 23 UÀÄAmÉ d«Ää£À ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß C£Á«ÄPÀ ªÀåQÛAiÉƧ⠺ÉÃUÉÆà ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÉZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPï C¢üPÁj UÀ¼ÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV, vÁ£Éà d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎj£À G¥À-£ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀ¨ÁÓ gÀ»vÀ ªÀwÛ gÀf¸ÀÖgï£ÀÄß ºÉZïrJ¥sï¹ ¨ÁåAPï ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹, ¨ÁåAPï¤AzÀ gÀÆ:1,50,000/- ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ ZÀAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ ¸Á°£À ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ vÉUɬĹ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁ®A:11 gÀ°è IÄt¨sÁgÀ EgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ ¨ÁåAPï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ ¸Á® «ªÉÆÃZÀ£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀwÛ «ªÉÆÃZÀ£ÉUÁV £ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀQð¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ªÀwÛ gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹zÀ ªÀåQÛAiÉÄà ¨ÉÃPÉAzÀÄ d«ÄãÀÄ «ªÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. F PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ C£Á«ÄPÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£ÀÄ vÁ£Éà d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ JAzÀÄ £Àn¹, ªÀwÛ gÀf¸ÀÖgï£ÀÄß ªÀiÁr¹, ¨ÁåAPï£À°è ¸Á®¥ÀqÉzÀÄ d«ÄãÀÄ «ªÉÆÃZÀ£É DUÀzÀAvÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀAZÀ£ÉUÉƼÀUÁVgÀĪÀ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ ZÀAzÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:23.09.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁt :

ªÀÄÆ®vÀ: «eÁ¥ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ gÀ« vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨ÁjPÁ¬Ä 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ zÉêÀzÀÄUÀð WÀlPÀzÀ°è ªÉÄPÁ¤Pï ºÉ®àgï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄvÀÛ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ 10-15 ¢£ÀUÀ½UÉƪÉÄä ¸Àé-UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV§gÀÄwÛzÀÄÝ 20 ¢£ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸Àé-UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀÄÄ, zÉêÀzÀÄUÀð WÀlPÀzÀ°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ÀzÀ ¤ªÁ¹ SÁeÁ¸Á ªÁ°PÁgï EªÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ HjUÉ ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ UÁ§jAiÀiÁV vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ/ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÉ®èjUÀÆ «ZÁj¸À¯ÁV G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð WÀlPÀPÉÌ DUÀ«Ä¹, WÀlPÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÁdgÁVgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀ£À vÁ¬Ä PÉÆmÉæªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 810/- gÀÆ: d¦Û :

²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAmÁæ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¨sÁµÁ 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAmÁæ¼À & EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯É & £ÀUÀzÀĺÀt: 810/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 610/- gÀÆ: d¦Û :

²æà gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï JJ¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2009 gÀAzÀÄ 1735 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¹zÀÝgÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ & ¹zÀÝgÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À, E§âgÀÆ ¸Á: £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀĺÀt: 610/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ : EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:23-9-09 ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ¸ÉÆ£Àß-ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÁUÀ ¸ÉÆ£Àß PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃPÁë¼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄ UÉÆý¹zÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ PÀÆqÁ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 22/09/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZËPÀ ¸ÀPÀð®zÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÁgÁd ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ QgÁuÁ §eÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA; PÉJ.32/3355 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZËPÀ ¸ÀPÀð®zÀ ªÀÄzÀå°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ zÀéd ¸ÀÜA§ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁ¤UÉƽ¹ ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ;16/09/09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ZÁgÀuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ¹éPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è D¥Á¢vÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀiÁºÁzÉêÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ɸÀgÀ¤AzÀ EzÀÝ ªÀÄ£É vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠧UÉÎ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ:18-09-2009 gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀ¸ÀÆ®©Ã UÀAqÀ ±ÉÃPÀ ±À¦ü CºÀäzÀ ¸Á:£ÀÆgÀ¨ÁUï gÉÆÃeÁ(©) UÀÄ®§UÁð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¢:13-9-09gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) MAzÀÄ j¯ÁAiÀÄ£Àì J¯ï.f.ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÀA:9341802592 C.Q.2,000/- ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ £ÀA:1209 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆÃ£ï £ÀA:9663414097 C.Q.1,500/- »ÃUÉ MlÄÖ 3,500/-gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/09, PÀ®A:379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃPÁAiÀÄð PÉÊPÉÆAqÀÄ, ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆÃ£ï £ÀA:9663414097 EzÀgÀ E,JA.L.£ÀA§gï: 353185033111123 EzÀÄÝ, EzÀÄ ¸ÀzsÀå AiÀiÁªÀ ¹ªÀiï PÁrðUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀågÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ EzÀgÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆæ ¹PÀAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§±ÉÃPï ªÀAiÀÄ:13 ªÀµÀð, ¸Á¼À£ÀÆgÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:22-09-2009gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ JgÀqÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå ¨Á¯Á¥ÀgÁ¢üUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï 13 »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ £À¸ÀgÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ±ÀAPÀgÁ¥ÀÄgÀ (©ºÁgÀ) vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: feÉ 05 AiÀÄÄAiÀÄÄ 9249 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄØ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀiÁ®Ä¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄ¢£Á ¸Á: §½ºÁgÀ vÁ: RĶ£ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄØ C®èzÉà DgÉÆævÀ¤UÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 23/09/2009 gÀAzÀÄ 7.15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ FzÀ£ÀUËqÀ ºÀ½î 24 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É w¥Àà£Á¼À ¸Á: ªÀÄÄgÀr. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 23/09/2009 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ºÀÄt¹ºÁ¼À-UÀÄ£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 6 Q.«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA : PÉ.J.37/PÀÆå-7220 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà UÁtzÁ¼À ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁl®¢¤ß EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉƸÀ £ÀA§gï E®èzÀ »gÉÆÃ-ºÉÆÃAqÁ ¸ÉèAqÀgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïèUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀj§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, September 23, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-09-2009.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.171/2009, PÀ®A 279,337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 22/09/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á// UÁzÀV UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁzÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà G// DmÉÆ £ÀA. PÉJ. 38 /4733 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÁzÀV UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009, PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324, 506, 427, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22-09-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzï EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÉÆìģÀÄzÀÝ£ï ªÀAiÀÄ: 30, G: £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃeï ¥Àæ¤ì¥Á® ¸Á: £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-09-2009 gÀAzÀÄ ªÉƺÀäzÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ ªÀÄĦüÛ zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÀAeÁ£À ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ZÀAzÁ PÉüÀ®Ä §A¢zÀÄÝ gÀÆ. 5000/- ZÀAzÁ ¤rgÀÄvÉÛãÉ. ªÉƺÀäzï C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ ªÀÄĦüÛ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁwæ vÀqÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ©qÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¨ÁµÁ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÀÄįÁÛ¤ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ, DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ (1)ªÀĺÀäzÀ ªÀ»zÀ ®R£ï (2)ªÀÄÄ£Áß (3)¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄPÀÌgÀªÀÄ (4)ªÀĺÀäzï ¤¸ÁgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä (5)C°qÁ£À ªÀÄvÉÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÉƺÀäzÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ «Ä¦üÛ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ PÁé°¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ03/JA.E-8981 £ÉÃzÀPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dPÀªÀÄUÉƽ¹ C./Q 2,00,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ªÉƨÉÊ®¢AzÀ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2009 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/09/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÉĸÀÄzÁ¸À vÀAzÉ §¸À¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á//ºÉÆPÁæt(©)UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ JA.r C¸ÀzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3896 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ zÁn DgÉÆæ ªÀÄPÀÄìzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ JA.r. C¸ÀzÀ EªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 22/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀPÁðj ±Á¯É ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀ ºÀt 312 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-09-2009 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀtf ²ªÁgÀzÀ°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°èzÀÝ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà EªÀj§âjUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀmï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgï ¸Á. PÀtf EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A : 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ 187 LJªÀiï« DPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 22-09-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 20ªÀµÀð ¸Á. ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ Hj£À ¸ÉʯÁ¤ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀA. J¦-29/AiÀÄÄ 7909 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ UÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ªÀqÀ£ÀßPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, UÁAiÀļÀÄ UÀAUÀªÀiÁä EªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ D¸Àà¥ÀvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É(.) ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 22/09/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀPÁðj ±Á¯É ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀ ºÀt 312 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ WÀl£É ¥Àw QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀtÂAiÀÄgÀ zÀÆgÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt ¥ÀmÉïïªÁr §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀĺÉñÀ M¼ÀV£ÀªÀÄ£É vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ, MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£Éß®è PÀÄrvÀPÉÌ RZÀÄðªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ G¥À-fêÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ¥Àwß §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ PÀÄrvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ, ¢£ÁAPÀ: 22.09.2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¥ÀwAiÀÄÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ ºÀt E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀwßAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ vÁ½¨ÉÆlÄÖ EzÀÄÝ MAzÀÄ PÀnÖPÉÆà JAzÀÄ ºÉý E£ÉÆßAzÀÄ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß CqÁ ElÄÖ, §AzÀ ºÀtzÀ°è ¥ÀÄ£À: PÀÄrzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¥ÀwUÉ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, £À©¸Á§UÉÆêÀĹð vÀAzÉ ¨ÁzÀgïSÁ£ï EªÀ£ÀÄ 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ, MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2009 gÀAzÀÄ gÀªÀiïeÁ£ï ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁrzÀÝ CqÀÄUÉ ºÉZÁÑVzÀÄÝ ºÀ¼À¹zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:22.09.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ZÀ®ÄèwÛgÀĪÁUÀ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¥ÀwAiÀÄÄ £ÉÆÃr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄ¢AiÀÄÄwÛzÀÝ ¨ÉüɸÁj£À UÀÄAqÁ°AiÀÄ£ÀÄß JwÛ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J¸É¢zÀÝjAzÀ ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÝ ¨ÉüɸÁgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÖ ¨ÉƨÉâUÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 2058/- gÀÆ.d¦Û :

²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀUÀÄqÀØ PÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå ¸Á: ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2058/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ©zÀÄÝ, ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀÄZÀÑ®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀªÁgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:21.09.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:22.09.2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀļÉUÉ £É£É¢zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÉÆÃqÉ ªÀÄ®VzÀÝ ¸ÀªÁgÀªÀÄä¼À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: OµÀ¢üAiÉÄAzÀÄ w½zÀÄ, «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄzsÀåPÁåA¥ï¤ªÁ¹, CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£ÁAPÀ:21.09.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É ºÉÆlÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ PÀvÀÛ®°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ OµÀ¢üAiÉÄAzÀĨsÁ«¹,Qæ«Ä£Á±ÀPÀ«µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß vÀÄ«ðºÁ¼ÀD¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.09.2009 gÀAzÀÄ gÁªÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 21-09-2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ £Á¯ÉAiÀÄ PɸÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÁPÀĪÀzÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ±ÀAPÀgÀ¹AUï vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ¹AUï vÀAzÉ UÀįÁ§¹AUï gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ²æà gÁdÄ @ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ RAqÁ® ¸Á||¸ÀĨsÁ±À ZËPÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ CrØ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÀAPÀgÀ¹AUï vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ¹AUï vÀAzÉ UÀįÁ§¹AUï gÀªÀgÀÄUÀ½ ²æà gÁdÄgÀªÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÀvÀUÉƽzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÆUÀ¼É gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-09-2009gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß PÁ¼É ¯ÉÃOl£À°ègÀĪÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀtzÀ°è ¤AvÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 8-9 d£À §AzÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ: 

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ B 22/09/09 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¼ÀAzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀd« gÉÆÃr£À J¸ï.Dgï ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À ¥ÀPÀÌzÀ ¥sÀ¤ðZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è DPÀ¸ÁävÁV PÀgÉAmï ±Ál ¸ÀPÀÆåðl¤AzÀ ¨ÉAQ GzÀ⫹ CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ©zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ gÀAzÁ ªÀIJãÀ, PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ QqÀQUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1, 1/2 ®PÀëzÀµÀÄÖ gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¨ÉAQ ¥ÀPÀÌzÀ mÉAl CAUÀrUÀÆ ©zÀÄÝ mÉAl ºË¸À CAUÀrAiÀÄ°è ¨ÉAQ GzÀ⫹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ RÄaðUÀ¼ÀÄ d£ÀgÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ C®èzÉ dªÀÄSÁ¤UÀ¼ÀÄ ¥ÀvÁæ¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉAlºË¸ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 jAzÀ 2, 1/2 ®PÀëzÀµÀÄÖ gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁzÀ §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉÃAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:21.09.09gÀAzÀÄ ²æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ vÀA. ²ªÀ¥Áà gÀWÉÆf ¸Á:CAiÀÄågÀªÁr UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ £ÉºÀgÀÄUÀAd GzÀ£ÀÆgÀ PÁA¥ÉèPÀì£À°ègÀĪÀ §PÀ̪ÀÄ¥Àæ¨sÀÄ DUÉÆæà PÉÃAzÀæ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ CAUÀr ¢£ÁAPÀ 20-09-09 gÀAzÀÄ gÀªÀÄeÁ£À ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁr ±ÉlgÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUɺÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 21-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CAUÀrUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè, UÁ§jAiÀiÁV ±ÉlgÀ JwÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹¯ÁV 1)QAUÀqÁPÀì Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ 1 °Ãlj£À 10 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.28,250/- 2)QAPÀqÁPÀì Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ 200 JªÀÄ.J¯ï£À 100 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-60,000/-gÀÆ. 3)UÀ¯ÁèzÀ°è£À a®ègÀ ºÀt 2000/-gÀÆ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ