Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 15, 2008

Daily Crime Update Bidar - 15-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-11-2008

C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl MªÀð£À §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ 1330 WÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀIJî¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ eÁ¯ÉÃAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 64 §Æ¤ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr   ¸ÀÄgÉñÀ ¹AzsÉ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©¸ÁQ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DgÉÆæ eÁ¯ÉÃAzÀgÀ PÁA§¼É EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 64 §Æ¤ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ಜೂeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : £Á®ÄÌ ªÉÆèÉʯï, 20,640/- UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/2008 gÀAzÀÄ  0005 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î  UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÉïï JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ  J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î  UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¹àÃl J¯É, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,640=00 ºÁUÀÄ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÉêÁzÉë, ºÀtPÁÌV ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀiÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/08 PÀ®A 324, 504, 506L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ 1230 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. UÀAUÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ  §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è : ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ QæëģÁ±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀw

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

¢£ÁAPÀ 14/11/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj¨É¼ÉUÉ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ,   ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ±ÀÆgÀÄDzÁUÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

¢£ÁAPÀ: 13/11/2008 gÀAzÀÄ   PÀĪÀiÁj eÉÆÃåw vÀAzÉ ¨Á¯Áf ªÀ|| 14 ªÀµÀð eÁåw|| ªÀÄgÁoÁ ¸Á|| ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ  DUÁUÀ SÁ¸ÀV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É PÀrªÉÄà DUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ KAqÉƸÀ¯Áá£ï QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiËTÃPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯Áj-r.¹.JA. mÉA¥ÉÆ rQÌ MªÀð¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ §ZÁªÀ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢:14/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀnÖ¥À°è, EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ®ºÀ½î §¸ï¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PɼÀUÉ E½zÁUÀ ¥ÀįÁgÁªÀ ªÀAPÁ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. CAzÁdÄ 9.30 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA:¹.J£ï.¦:3521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉÃ¼É ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-25-J¯ï-6863 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÆ rQÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ r.¹.JªÀiï. £ÀA:J.¦-22-n-9783 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ r.¹.JªÀiï.£À°è PÀĽwzÀÝ ¥ÀįÁgÁªÀ ªÀAPÁ FvÀ¤UÉ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà r.¹.JªÀiï. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀıÁåPÀ ¥ÀmÉî ¸Á/ UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ ºÁ®ºÀ½îvÁAqÁ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

CAUÀr¬ÄAzÀ «zÀÆåvï E£Àélðgï PÀ¼ÀªÀÅ 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 13,14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J.£Á¸ÀgÀSÁ£À gÀªÀgÀ SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ ¸ÀAQðtzÀ°ègÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¯Áå¨ÉææÃljAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀªÀlðgï gÀÆ. 6500/-, JPÉìöÊqï ¨Áålj (ºÉƸÀzÀÄ) gÀÆ. 12800/- ºÁUÀÄ ºÀÆ«£À VqÀ EqÀĪÀ vÁªÀÄæzÀ §ÄnÖ gÀÆ. 1500/-, MlÄÖ 20,800/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 4,390=00 gÀÆ. UÀ¼À d¦Û 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ 1500  UÀAmÉUÉ   ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉnÖ  PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è «±Àé£ÁxÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ  E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ   ¹¦L gÀªÀgÀÄ  ºÀA¢PÉÃgÁ  UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 4,390/=00 gÀÆ., 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨sÀmÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©¯ï ¥ÁªÀw¸À®Ä ¤gÁPÀj¹,zÁAzsÀ¯É ªÀiÁr ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀiÁ°PÀ£À£ÀÄß ºÀ¯ÉèUÉÊzÀ £Á®égÀ UÀÄA¥ÀÄ 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ C§Äݯï CªÀÄÄä«ÄAiÀiÁå 45 ªÀµÀð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄ®PÉò ¸Á: PÉ,ºÉZï,© PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À 3 d£À UɼÉAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆl®PÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆl®zÀ°è Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©®è PÉÆlÄÖ ºÉÆgÀUÉ £ÀqɬÄj CAvÁ CAzÁUÀ, ¥ÀÄ®PÉò EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉ MAzÀÄ ¹Öî dUïªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ ¥ÉmÁÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¤£Éß SÁ¸ÀV aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ  PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß zÀÆgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ.

¸Á® »A¢gÀÄV¸À®Ä PÉýzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ £Á®égÀ UÀÄA¥ÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå402/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 14/11/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥À ²æêÀÄw gÉõÁä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C©Ý® jÃAiÀiÁd ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ 13 d£À ¸ÉÃj ¸ÀàAzÀ£À JA¨ ¸ÀAWÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAWÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ  £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÁUÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛªÉ , »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¥ÀìgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃPÉAzÀÄ PɽzÁUÀ CªÀ¤UÉ gÀÆ 10,000=00 PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É EzÀgÀ°è C¥ÀìgÀ ±ÁºÁ EvÀ£ÀÄ gÀÆ 9,000=00 vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ gÀÆ 1,000=00 £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É EAzÀÄ ¢::14/11/08 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ C¥ÀìgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ gÀÆ 9000=00 UÀ¼À£ÀÄß 5 wAUÀ½AzÀ PÉÆnÖ¯Áè EUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÁzÀ  ¦ügÉÆÃd, C«ÄãÀ MªÉÄä¯É §AzÀªÀgÉ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr, gÉÃdgï ¨ÉèÃqï ¤AzÀ £À£Àß §® ªÉƼÀPÉÊUÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä zÀÄrØ PÉýzÀgÉ £À£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj J¯Áè 4 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÆPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¯Áj rQÌ, ¥ÁzÁZÁj ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ 14.11.2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:PÉJ.25, ¹.1234 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ gÁfêïUÁA¢ü §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 70 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÁ UÀÄ£É߸ÀA:273/2008 PÀ®A:279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåPÀ WÀl£É, E§âgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ §qÁªÀuɤªÁ¹, ¥ÀgÀªÀÄtÚ ºÉƼÉAiÀiÁZÉ EªÀgÀ 9 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ¸ÀPÁðj±Á¯ÉAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2008 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæªÀw¬ÄAzÀ D£ÉPÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «±ÁæAw ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:14.11.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉaÑ£À ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ dĪÀÄätÚ ºÉƼÉAiÀiÁZÉgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 17/2008 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ®PÀÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹,CqÀªÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 34 ªÀµÀð,EªÀ£ÀÄ ¦ümïì gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.11.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹gÀªÁgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉDPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 16/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 281/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄz CAdÆjPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÀĺÁ§®gÁªï, ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 580-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 282/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:-14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁwæ 7.40 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ¥ÀPÀÌzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, gÁwæ 8.15 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ªÉÆû¢ÝÃ£ï ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 500-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. (2) SÁ¹ÃªÀiï¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1,820-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 283/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ aPÀÌ dAvÀPÀ¯ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃnAiÀÄ°è £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£À JAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï, ¸Á: aPÀÌ dAvÀPÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 255/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ

UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ..

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 284/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ qsÁuÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ±ÉõÀtÚ, ¸Á: qsÁuÁ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 270/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ wªÀÄätÚ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 285/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ºÉÆmÉ¯ï §®UÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃtzÀ§wÛAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ J®ègÀÆ ªÉÄ®èUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ. ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ §AzÉÃUËqÀ ¥Ánïï, ¸Á: ªÀÄgÀ½ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 130/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ FvÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 286/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ s²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ. ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 810/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/08 PÀ®A.379 L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÀgÉÆ-ºÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸ÉèAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37 J¯ï-4335 C.Q.40,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀzÁV ¦AiÀiÁð¢ CzÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : eÁw ¤AzÀ£É ºÁUÀÆ PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ:13/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ ¸Á||¸ÀAvÁæ¸ÀªÁrgÀªÀgÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²ªÁf£ÀUÀgÀPÉÌ ¨ÁåAqï ¨Áj¸À®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ gÀÄPÉÆäâÝãï@¸ÉÊAiÀÄåzï gÀÄPÉÆäâÝãï vÀAzÉ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ ªÀÄaѪÁ¯É ¸Á||¸ÀAvÁæ¸ÀªÁrgÀªÀjUÉ gÀÆ.60/- PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw, vÀªÀÄä, C½AiÀÄgÉÆA¢UÉ HlªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÀÄPÉÆäâÝãÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ E£ÀÄß gÀÆ.30/- PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CA¢zÀÝPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀÄvÉUÉzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CªÀgÀ ºÉAqÀw, ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ dUÀ¼À©r¹zÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÁ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ gÀÄPÉÆäâÝãÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ²æà £ÀdªÉÆÃ¢Ý£ï ºÉZï.¹ gÀªÀgÀÄ PÀ®A:504,324,307.L.¦.¹. &3(1),(10)J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ 14-11-08 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀætÚ PÀAZÉÃn ¸Á|| PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Éî¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ zÉÆqÀتÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀA zÉÆqÀØ©üêÀıÀ¥Àà PÀÄAZÉÃn ¸ÀA 4 d£ÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¸ÀÄvÀÄÛ PÀnÖ J¯Éà ¨ÉÆøÀrªÀÄUÀ£Éà ¤¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ £À£Àß vÀªÀääA¢gÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ, zÉÆqÀØ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £À£ÀUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄäA¢jUÀÆ PÉʬÄAzÀ,PÀ°è¤AzÀ,ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 143,147,341,323,324,504,506,355 ¸ÀA 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.