Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 23, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23/10/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-10-2013

ªÀÄÄqÀ©  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 22-10-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಶಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ರಾಠೋಡ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಜಮಾ ರಾಠೋಡ ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೊರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ಇವನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ vÀ£Àß ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಟೋಂಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿ PÉÆAಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ,  ಸದರಿಯವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§uÁÚ §ÄqÀ§ÆqÀPÉÃgï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÁ, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄ£ÉߪÀiÁä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà §ÄqÀ§ÆqÀPÉÃgï ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜܼÁVzÀݼÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ©ÃvÀÛ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄ£ÉߪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÁzÀ ¸ÁéwPÀ, vÀgÀÄt EgÀÄvÁÛgÉ, Hj£À AiÀıÀ¥Áà vÀAzÉ zÉëzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄ£ÉߪÀÄä¼ÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÆêÀÄäPÀ̼ÁzÀ ¸ÁéwPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀÄt gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ¨Á¬Ä §ArPÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀÄt¤UÉ §UÀ®°è JwÛPÉÆAqÀÄ ¹ÃvÀ¥sÀ® ºÀtÄÚ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÄ£ÉߪÀÄä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É vÀgÀÄt¤UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£À E§âgÀÆ PÀÆr ¨Á«¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉ¢gÀÄvÉÛªÉ CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ªÀaiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀÄ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/2013, PÀ®A 498(J), 304(©), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ D±Á UÀAqÀ gÀhÄgÉÃ¥Áà ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EªÀ½UÉ vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ D ®UÀߪÀÅ vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è DVvÀÄÛ, D ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 5 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ElÄÖ vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ®UÀß RaðUÉ CAvÁ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ D±Á ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ gÀhÄgÉ¥Áà, CvÉÛ PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzÉ, ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd ¹AzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà §PÀZËqÉ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ DdÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀUÉÎ, vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzsÉ EªÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV D±Á EªÀ¼À UÀAqÀ gÀhÄgÉ¥Áà, ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, CvÉÛ PÀªÀļÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀjUÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉý £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ¨ÉÃr JAzÀÄ ºÉýzÀzÀÄ ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ Cwà §qÀªÀgÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ºÀt ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ £ÀAvÀgÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀUÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀ¤UÉ ¥sÉÆä£À ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉUÉ D±Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±Á EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ gÀhÄgÉÃ¥Áà, ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, CvÉÛ PÀªÀļÀªÀiÁä, ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ CªÀ½UÉ ¥sÁ¹ ºÁQ PÉÆA¢zÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DdÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ D d£ÀgÉ®ègÀÆ gÁwæ¬ÄAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý¸ÀÄwÛvÉÛAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2013, PÀ®A 65, 66 E£ï¥sÁgÀªÉÄõÀ£ï mÉPÁß®f DåPïÖ 2000 ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀ¦Ã® ±ÀªÀiÁð vÀAzÉ ºÉZï.J£ï ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, «AUï PÀªÀiÁAqÀgï JgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖõÀ£À ©ÃzÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 30 mÉÊ¥À 3 ¸ÉPÀÖgï £ÀAiÀiÁ£ÀAUÀ® ¥ÀAZÁ§, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA. 51/3 ¥Á¥À£Á±À JjAiÀiÁ D¦üøÀgÀì J£ÀPÉèêÀ JgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖõÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉ £ÀA. 30803609959 £ÉÃzÀgÀ PÉæÃrmï PÁqÀð £ÀA. 4377 4865 2402 4096 £ÉÃzÀjAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-03-2013 gÀAzÀÄ 1,84,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À Rjâ ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2013 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¹PÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£À G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á½ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2470/- gÀÆ, 3 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ C¸À®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£À CgÉÆævÀjUÉ ºÁdgÀ¥Àr¹ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï. ¹ & J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢:22-10-2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï) ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà Z˺Àt 30 ªÀµÀð eÁ:¯ÁªÀiÁt G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï)     gÀªÀgÀ d£ÁAzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 wAUÀ½AzÀ®Ä ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉøÀÄUÀ¼À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¸ÀÀj EgÀĪÀ¢®.è ¢:22-10-13 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð EvÀgÉà 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:©.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ (UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ)    EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÀÄ ¸ÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉù£À zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ PÉÆqÀ°, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr eÁw-¤AzÀ£É ªÀiÁr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÉÆãÀªÀÄä½UÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2013 PÀ®A 143.147.148.323.324.307,354.504,506 ¸À»vÀ 149 IPC  ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(x) (xI) SC & ST ACT 1989  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢:22-10-2013 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï) zÀ ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ®å¥Àà UÁ°AiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: DjPÉÃgÁ    gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ°è ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀUÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀÄäUÉ 2 ®PÀë gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÁªÀÅ F PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®,è CAvÁ ¢:22-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ EvÀgÉ 22 d£À DgÉƦvÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁQëÃzÁgÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸Á°PÉ. PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:123/13 PÀ®A;143.147.341.114.323.324.307.504.506 R/W149 I.P.C £ÉÃzÀÝgÀ°è¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:19-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvï£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀÀ   ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ,50ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ, n£ÀA 385 ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36   EJ-5910 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀnÖ PÀA¥À¤ qÀÆånUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀzÁzÀ C¥Éà DmÉÆêÀÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà£ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀivÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.10.2013 gÀAzÀÄ 51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ ಭೋಜರಾಯ ಪಾನಾಗಾಂವ ಸಾ: ಇಟಗಾ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ದಿನಾಂಕ 22-10-13 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ 21-10-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಕೆರೆ ಭೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ವೇರ ಹೌಸ ಸಮೀಪ  ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ  ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅನ್ನುವ  ಸುದ್ಧಿ ಓದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಖಾಸ ತಂಗಿ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಅವರಾದಿ ಇತನದು ಅಂತಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು  ನಮ್ಮೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಶೀಲವಂತ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿ  ಜೀಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ  ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಶವವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು  ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಅವರಾದಿ ಈತನದೇ ಇತ್ತು. ಅವರ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಪಾದದವರೆಗೆ ಹರಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು, ಎಡ ಭುಜದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದಗಾಯ, ಎಡ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯಗಳು ಇದ್ದವು. ಸದರಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಈತನು  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಾಣೇಶ ಪೀರ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ  ಕೃಷಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹದ  ಕಟ್ಟಡ ವಾಚಮ್ಯಾನ ಅಂತಾ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.  ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 21-10-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು  ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ನನ್ನತಂಗಿ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಅವರಾದಿ  ಈತನಿಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22-10-2013 ರಂದು ಶ್ರಿ ದತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕಮಸಗಿ ಸಾ||ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ  ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ 6 ಪಿಎಮ್ಮದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿರವಾರ ವರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಏಡ ಬಾಜು ಒಂದು ಟಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿಒತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಮಡತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಟಾಕ್ಟ್ ಸಮೆತ ಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಶರನಪ್ಪ ಭಂಗಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 13-10-2013 ರಂದು 4-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಮಿಯೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಹಮಿದೊದ್ದಿನ  ಸಾಃ ಮ. ನಂ. 6-535 ಬಟ್ಲೆ ಅಲಾವಾ ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 07 ಎಲ್2261 ನೇದ್ದನ್ನು ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಪರಾಹನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ವಿ 6080 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಡಂಕಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ತನಗೆ ಬಲಗೈ ಬುಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ಗಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ  ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.