Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 29, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-03-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-03-2017

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭೂ ಪಾಂಚಾಳ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪಾಂಚಾಳ, ಸಾ: ಭಾಟಸಾಂಗ್ವಿ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಪಾಂಚಾಳ, ವಯ 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪಾಂಚಾಳ, ಸಾ: ಭಾಟಸಾಂಗ್ವಿ ತನ್ನ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೈ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಿಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28-03-2017 ರಂದು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 29-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉêÀVð (©) vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ, f: PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ §¹ì£À°è ZÁ®PÀ CAvÁ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÁºÀ£ÀzÀ E£ï-Omï ªÀiÁr¸À®Ä §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ JzÉ£ÉÆêÀÅ PÁt¸ÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀzÀj D¦ü¹£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CtÚ£À ¸ÀºÀzÉÆåÃV ¢Ã°¥À ¥Ár ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¥Àjò°¹zÀ ªÉåzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, CtÚ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2017, PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÉÆüÁgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¹PÉÃAzÀæ¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À°è ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ Hj£À AiÀiÁzÀįï vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð FvÀ£À eÉÆÃvÉ DvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 ªÁºÀ£À £ÀA. ºÉZï.Dgï-51/2378 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ(©) UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  »A¢¤AzÀ CzÉà ªÀiÁUÀðªÁV ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/PÉ-4182 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À GgÀĽ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, AiÀiÁzÀįï vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ CºÀäzï FvÀ£À JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PÉüÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §® ¥ÀPÉÌAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀgÀÄvÀÛzÉ, CzÉà jÃw DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DvÀ£À ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¢UÀA§gï PÁ¼É ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ºÉÆ®zÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯Éãïì ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgɬĹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ J®èjUÀÆ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2017 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ªÀĸÀÆ¢, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-10-230/1, ªÉÆúÀ£ï ªÀiÁPÉÃðmï, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉÃgÉÆà J¸ïJ¯ïJPÀì 2523 ¹.¹. fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2313 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ°PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-03-2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQãÀ eÁªÀ 0335 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ¸ÁÖmïð ªÀiÁrzÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄzÀªÀgÉUÉ »A¨sÁ°¹zÁUÀ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀÄ a¢æ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄ£Áß-J-Sɽî PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ fæ£À «ªÀgÀ 1) ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉÃgÉÆà J¸ïJ¯ïJPÀì 2523 ¹.¹. fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2313, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.J.1.¦.J¸ï.2.f.ºÉZï.PÉ.©.2162052, 3) EAf£ï £ÀA. f.ºÉZï.©.4.J.32641, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2011, 5) §t:Ú ©½, 6) C.Q 5,00,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28-03-207 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 38/2017, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 29-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಅನೀಲ ಜಮಾದಾರ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಪಾಟಿ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ಕೋಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಧಾನದ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಪ್ಪು ವಯ 7 ವರ್ಷ ಈತನಿಗೆ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಂತರ ಮರಳಿ ರೋಡ ದಾಟಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಧಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-3214 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ  ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಮೋಹನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಗು ಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಸದಾನಂದ ಜಮಾದಾರ ರವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಗನಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2017, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಅಲ್ಲೂರ ರವರ ಮಗಳಾದ ರೇಷ್ಮಾ @ ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳು ಮೂರು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 27-03-2017 ರಂದು ಅಳಿಯನಾದ ಪರಮೇಶ ಇವರು ಬಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಇರಲಾರದ ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತನ್ನ ಬಜಾಜ ಕವಾಸಕಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಪಿ-28/ಎಸಿ-5947 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಅಲ್ಲೂರ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ದತ್ತುರಾವ ಬಡಿಗೇರ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಪಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹತ್ತಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ರೇಷ್ಮಾ @ ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳಿಗೆ ಕೆಡವಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಗಳ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2017, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁ® »¥ÀàgÀUÁ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PÁgÀ qÉæöʪÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Áà E§âgÀÄ ©ÃzÀgï£À EAmï PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgï ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÀ²Ã¯Á ¥ËæqsÀ ±Á¯É JzÀÄj£À vÀVΣÀ°è MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, §® ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀqÉ ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ WÀl£É £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ©lÄÖ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï£À DgÉÆÃUÀå D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.