Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 20, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:19.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü qÁPÀÖgïgÁzÀ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ JA.¹.gÀªÀgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¦.f. ºÁ¸ÉÖïïUÉ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÉÆÃqï£À°ègÀĪÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 19.06.11gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CqÀ«¨Á«vÁAqÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÁUÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß w¥ÉàAiÀÄ°è UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzsÀÀ PÀ¸À Dj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ §AzÀÄ E°è UÉƧâgÀ ºÉÃgÀ®Ä zÁjAiÀÄ£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®èªÉà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 19.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ PÀÄtÂÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÄ EªÀgÀ aPÀÌ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ºÁQzÀ JgÀqÀÄ £É®Äè ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ PÉE© ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼ÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV eÉÆÃgÁV ©Ã¹zÀ UÁ½UÉ MAzÀÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀÄ°zÁUÀ ¨ÉAQAiÀÄ Qr §tªÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV CAzÁdÄ gÀÆ.8,000/- ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:19.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚgÀªÀgÀÄ ºÁQzÀÝ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAzÁdÄ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:19.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ CAvÀgÀUÀAV ºÁUÀÄ §¸ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÉÄÃn £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À±ÉÃmÉÖ¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸ÀdÓ£À, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ DzÀtÚ ¸ÀdÓ£À, C¯ÁA¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á§, wªÀÄätÚ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ HgÀ »AzÉ ºÁQzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ½UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAzÁdÄ 2®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 8 ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÁ¹ AiÀÄAPÉÆèÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï, 23 ªÀµÀð, CmÉÆà qÉæöʪÀgï FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ §¸ÀªÀ¸À«Äw ªÀÄÄA¢£ÀÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ:19.06.11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00UÀAmɬÄAzÀ ¢:20.06.11gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmɪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.06.2011 gÀAzÀÄ 189 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 34,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DISTIRCT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಅರಸಣಗಿ ಸಾ|| ಜಾಂಬವಿ ನಗರ ವಾಡಿ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ. ರವರು ನಾಣು ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-33 ಹೆಚ್-1120 ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಬಾದ ಇ.ಎಸ.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ:ಕೆಎ-32/ಬಿ-4159[54] ನೇದ್ದು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೇ ಹಾಗೇ ಒಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಗೊಳೆದ ಸಾ:|| ತೊನಸಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್) ರವರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಮುತ್ತಾ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬುರಕ ಇದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಹತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದ ಕುತ್ತಿಗೆಯು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಗುರುತು ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವಳು ಅಪರಿಚಿತಳಿರುತ್ತಾಳೆ, ತಲೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳ ವಯಸ್ಸು 20-30 ಇರಬಹುದು. ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಮಾಡಿ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ತಲೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-06-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÀ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á EªÀjUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6150 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á FªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ¥Àæ¸ÁzÀ «Ä±Áæ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ WÁ¼É¥Áà EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ wAUÀ½AzÀ PÉÊAiÀÄ°è ºÀt«®èzÀÝjAzÀ aAvÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ, CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZÀ-4228 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃjAiÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ qÀ§® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁAqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆqÀ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33/ºÉZï-1290 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AUÁè¢AzÀ EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÁAqÀzÀ gÀ¸ÉÛUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-03/ªÁAiÀiï-8862 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉƺÀ£À FvÀ£À ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: CªÀÄzÀ®¥ÁqÀ EvÀ£À vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄð£ÀzÉÆrØ ¸Á: CªÀÄzÀ®¥ÁqÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ §® gÀmÉÖUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 51/2011 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄð£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: CªÀÄzÀ®¥Áqï EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ Cr¬ÄAzÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ºÉʧvÉ£ÀªÀÅgÀ, 2) ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, 4) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉý dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ FUÀ KPÉ PÉüÀÄwÛj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ:ಮೀನಹಾಬಾಳ ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಘಾಳಮ್ಮ ಇವಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಭಗವಂತೆನವರ ಇವನು ಆಗಾಗ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 10-6-2011 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಭಗವಂತೆನವರ ಇವನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ ಚಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಭಗವಂತೆನವರ, ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಭಗವಂತೆನವರ, ಹಾಗು ಜಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸತ್ಯವಾನ ಭಗವಂತೆನವರ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಮೀನಹಾಬಾಳ ರವರು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ @ ಶರಣಬಸಪಪಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಹತ್ತರಕಿ ಸಾ|| ಬಾಳನಕೆರಿ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 16-06-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಳಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡದ ನಾಗೇಶನ ಗ್ಯಾರೆಜ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆನಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಬಾರುದ್ವಾಲೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದ ಜಗಳದ ದ್ವೇಶದಿಂದ ನನಗೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹತ್ರಕಿ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 9 ಜನರು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ಥಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಎಮ. ಕುಂಬಾರ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ : 19-06-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಚವ್ವಾಣ ಬಿಲ್ಟಿಂಗ ಮೊದಲನೆ ಅಂತ್ತಸ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಥೇಟರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಡಿ.ಸಿ. ಎಸ.ಪಿ (ಪ್ರೊಬೇಶನರಿ) ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗು ಇಬ್ಬರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಥೇಟರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ರತಿ ಕ್ರಿಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವವದನ್ನು ಸುಮಾರು 8-10 ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರೇಟರ ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾವಿನಸೂರ ಸಾ|| ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಪೈನಿರ ಕಂಪನಿಯ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್, ಅಶ್ಲೀಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ ಒಂದು ಟೆಕೆಟ ಬುಕ್ ಅರ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಟೀಕೆಟ ಮಾರಿದ ನಗದು ಹಣ 2450/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪರೇಟರ ಮತ್ತು ಮಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.