Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 2, 2011

BIIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-06-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2011 & 01-06-2011 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÁAzÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q 1,00,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 498(J), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á. PÁPÀ£Á¼À, vÁ. ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄQ±À£ï, 2) PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄQ±À£ï, 3) gÁªÀÄQ±À£ï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, 4) ®PÀëöät ªÀÄÆ®UÉ, 5) eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ gÁWÉƨÁ ªÉÆÃgÉ, ¸Á. ¸ÉÆïï zÁ§PÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀAd£Á EªÀ½UÉ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 31-05-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è «µÀ PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀÄ®UÉÆAqÀ, mÉA¥ÉÆà ¸ÀA. PÉJ-38/1553 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆÃzÀ°è vÉÆUÀj ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÀħ®UÀÄAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ bÉÆÃmÁ¸Á¨ï ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ¤UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ;
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ;
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಸಾ; ಕೊಣ ಸಿರಸಗಿ ತಾ; ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂಡಲ ಸಾ; ಅಶೋಕ ನಗರ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 31-05-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಹ್ನ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 7000/- ಮತ್ತು ನಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,05,600/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ಫಯಾಜುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಬರಾನುದ್ದನ್ ಸಾ; ಪಾಚಾಪೂರ ರೋಜಾ ಕೆ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 01-06-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 30,000/- ಮತ್ತು 10 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,80,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ;

ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ ;ದಿನಾಂಕ 01-06-2011 ರಂದು ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೇಡಂ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್.ಎಚ್. 25 ಯು 1299 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ವಿಜಯ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ 32 ಬಿ 3745 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ  ಗುದ್ದಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾದ ವಿಜಯ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸೇಡಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೋದುತ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಶಹಾ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಶಹಾ ಫಕೀರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-05-2011 ರಂದು ಪರಿಚಯದ ರೀಯಾಜ ಡ್ರೈವರ ಇವರು ಲಾರಿ ನಂ ಎಪಿ 9-ಯು-7952 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಕಂಟು ಇತನು ಕ್ಲೀನರ್ ಇದ್ದು ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಸುಕು ತರೋಣವೆಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಬರುವಾಗ ರೀಯಾಜ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುವಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 01-06-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಅವರಾದ ಕ್ರಾಸಿನ ಸಮೀಪ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಜ್ಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ< ಕೆಎ-24 3060 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನೂರೋದ್ದಿನ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ದಿಂದ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕರು ಮುಖ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಟು ಇತನು ಲಾರಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿಯ ಕ್ಯಾಬೀನ್ ಮುರಿದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/11 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 31-05-11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁzÁ«Ä¬ÄAzÀ ªÀ¥Á¸À aUÀmÉÃjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgï.£ÀA.PÉ.J-17/JA.6411 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÁgÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀÄ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ¢AzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆ°è£ÁUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃeï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-PÀÆå-3199 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ, vɯÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/11 PÀ®A 307 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀiÁzÀgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¹gÀUÀÄA¦ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä JgÀqÀ£Éà CtÚvÀªÀÄäA¢gÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀé ªÀiÁzÀgÀ gÀªÀjUÀÆ FUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¸Á ªÀÄ£À¸ÀÄ ¸Àj EgÀ°®è, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CzÉà ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁ¹UÉ ºÁ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀé FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K£À¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á JµÀÖ¯Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼Á vÉVw¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄrPÉ ¸ÀĪÀÄä£Á dUÀ¼Á vÉVAiÀiÁPÀ §A¢®è¯Éà ¤£Àß EªÀvÀÛ ªÀÄÄV¸ÁPÀ §A¢¤ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ CzÀjAzÀ £À£Àß §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÀj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.133/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 01-06-2011 gÀAzÀÄ PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï£À°è ±ÀgÀtªÀÄä JA§ÄªÀªÀ¼À UÀÄr¸À® ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: PÀgÉÃPÀ¯ï PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ¥ÀnÖ ¹UÀ°¯Áè. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (2) ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ»¼Á ¦.¹. 17 EªÀjAzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃgÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ (3) ²æêÀÄw §ÄqÀتÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï EªÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.