Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-11-2010
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĵÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¤Ã®¥Áà UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄĪÀ ZÀl ºÁUÀÆ ªÀÄÆZÉðgÉÆÃUÀ EzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÁt°°è £ÀAvÀgÀ Hj£À ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ UÀ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ«£À CA¨ÉæAiÀÄ°è ªÀÄÆZÉðgÉÆÃUÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 328/2010 PÀ®A 279, 304 (J) eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11/11/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹ïÁgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß n.«.J¸ï. ¸ÀÄ¥Àgï JPïì¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-6604 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwUÉ C¹ÃgÁ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVvÀÄÛ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ : 11/11/2010 gÀAzÀÄ 2250 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀįɥÁà ºÀ®UÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£ï, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ F±Áå¥À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ËPÀj EzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ºÀwÛ UËqÀgÀ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ KPÉà ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ gÀnÖªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 279, 336 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «¯Á¸ÀgÁªï, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÉʯÁ¸À ±ÉÆà gÀƪÀiï »AzÉ, ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ, 0130 UÀAmÉUÉ CªÀjUÉ UÉÆvÁÛzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ PÁgï £ÀA: JA.ºÉZï-13/n¹-223 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀiï, ¸Á¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉljUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉljUÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ UÁf£À ±ÉÆà PÉøïUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁV ®ÄPÁì£ÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆlUÁå¼À ¸ÀzÀå £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ & QèãÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ jAUÀgÉÆÃqÀ¢AzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37 ºÉZï-4311 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£À£ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀUÀÆ JqÀ¥sÀ¸À°UÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹zÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ G¨Á¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ ©¦£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ G¨Á¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5499 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ jAUÀgÉÆqÀ ªÉÄÃ¯É rªÉÊqÀgÀUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÀÄÄRªÉ¯Áè gÀPÀÛªÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ 0050 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÀPÁå¼À, vÁ: OgÁzÀ, ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë mÁ¥ï £ÀA-28 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥Á¢AzÀ ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹ £Á¬Ä ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQ CmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁrzÁUÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÄð£À ºÀ®Äè C®UÁqÀĪÀAvÉ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 279, eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀgÀuÉ ¸Á: UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ £ÀA. PÉJ-38/J£ï-3 £ÉÃzÀgÀ°è ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ©«í.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÀªÀiÁ£À §½ wgÀÄ«£À°è JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ vÀªÀÄä »A¢¤AzÀ DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-38/4490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JªÀiï.r. ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ JªÀiï.r. ºÀ©Ã¨ï ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆzÀ §®§¢¬ÄAzÀ £Àqɹ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dPÀªÀÄUÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ °TÃvÀªÁV §gÉzÀÄPÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 279, 304(f) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-02-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÁªÉÆÃzÀgÀgÁªï §ZÁÑ, ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgï £ÀABJ¦-9 ©J£ï. 05252 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ®wÃ¥sÉÆâÝãï vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzï ¨ÉÃUï ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÊ®Ægï UÀÄA¥Á jAUïgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĸÁÌ£ï EªÀ½UÉ §® gÉÆArUÉ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉUÉ M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 323, 504 L.¦.¹. & 3(1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 12/11/2010gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ±ÁSÁ J¸ïrJ ¹JA¹ PÀbÉÃj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ DPÀÛgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ UË¸ï ¤eÁ«Ä G: ¹JA¹ PË£Àì®gï ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt (ªÁqïð £ÀA.1) EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÁqïð £ÀA.1 gÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéZÀÑvÉ PÉ®¸À DUÀÄwÛ®è £ÀqÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÑZÀÒvÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ ©lÄÖ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ±Àlð »rzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà vÁAiÀĪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÀÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £É®ªÀ£ÀÄß CUÉzÀÄ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ¨sÁwäªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀĸÀÜgÉÆA¢UÉ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ, ¤¢ü vÉUÉAiÀÄ®Ä £É® CUÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ°è E§âgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, gÀ«vÁvÁ vÀAzÉ CxÀÀðgïzÁ£À¥Àà 28 ªÀµÀð, eÉÊ£ï, VqÀªÀÄÆ°PÉ OµÀ¢üªÀiÁgÁl ¸Á:£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀgÀÄ vÀA¢zÀÝ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ.36,4656 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï ¥Àr¹gÀĪÀ ²æà C§Äݯï gÀºÀªÀiÁ£ï ¹ºÉZï¹ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzïeÁ¥sÀgï ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ 18 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ Kgïmɯï mÁªÀgï PÀqÉUÉ §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥sÁgÀÆSï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§¥ÁµÁ 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄPÉÆAqÀÄ Kgïmɯï mÁªÀgï PÉÆoÀr PÀqÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ PÀÆVzÀÝ£ÀÄß PÉý AiÀÄĪÀwAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ R¢Ãgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C¤Ã¥sï 24 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ mÁªÀgï PÁAiÀÄĪÀ §ÆzÉ¥Àà EªÀgÀÄ Nr§AzÀÄ ¥sÁgÀSï ¥ÀmÉïï¤AzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ¥sÁgÀÆSï ¥ÀmÉïï NrºÉÆÃVzÀÄÝ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ R¢Ãgï£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAzÉUÉ w¼À¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀ ¥sÁgÀÆSï ¥ÀmÉïï£À vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§¥ÁµÁ ¤ªÀÈvÀÛ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ AiÀÄƸÀÆ¥sï ¥ÀmÉïï, CAdĪÀiï ¥ÀmÉïï EªÀgÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢j £À£Àß ªÀÄUÀ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ MzÀÄÝ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀÄĪÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁeïð vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¸ÁªÉÄî¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: vÀÄgÀÄPÀ£ÀqÉÆÃt EªÀgÀÄ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÁvÀæ¥Àà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Àà, EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.11.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è £ÀªÀÄä CtÚ ±ÁAvÀgÁdÄ EªÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ºÉZï.gÁdÄ EªÀ£À UÁAiÀÄUÉƽ¹ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CzÀPÉÌ ¤£Àß ¸À¥ÉÆÃlð EzÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¥ÁvÀæ¥Àà, ¦ü°¥ï vÀAzÉ K¸À¥Àà, K¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E¸ÁSï vÀAzÉ dAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ eÁeïð PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÀÄqÀÄw¤ EªÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÁµÁ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, ¸Á:PÀjUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ EªÀ£À JqÀ¨sÀÄdPÉÌ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ¢üªÀiÁPï vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.11.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeï ªÀÄvÀÄÛ gÉrØ ±Á®A EªÀgÀÄ ºÀ¼É ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, UÉÆÃj© UÀAqÀ gÀºÀªÀÄvïSÁ£ï EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÀÄ PÉÃ¸ï ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆà E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ£À: gÁeï, gÉrرÁ®A, ±À«ÄêÀÄ UÀAqÀ gÉrرÁ®A, ªÀÄĪÀiÁÛeï UÀAqÀ gÁeï, £ÀÆgïdºÁ£ï UÀAqÀ ªÀÄzÁgï¸Á§, U˸ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï, ªÀÄt vÀAzÉ CAxÉÆä, §ÆzɪÀÄä UÀAqÀ §eÁgÀ¥Àà, U˹AiÀiÁ, ¨Á§ @ ¨Á§gï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï£À©, ªÀĺÀªÀÄÆzï UÀAqÀ ¨Á§ @ ¨Á§gï, §¼ÉÆî½î ¥sÁwêÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ f¯Á¤ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ºÉýzÀAUÉ PÉýPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÁªÀŪÀiÁqÀĪÀ «ÄÃnAUïUÉ §gÀĪÀ ºÁVzÀÝgÉ EgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£É SÁ°ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÉÆÃj©ü ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ 20 ªÀµÀð, DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á:J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ±ÉnÖ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ£À vÀAVUÉ ¥sÉÆãï£À°è ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ ¤ÃªÁågÀÄ PÉüÀ°PÉÌ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ±ÉnÖ ¸Á:J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉÆA¢UÉ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ 20 ªÀµÀð, DmÉÆà qÉæöʪÀgï EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ£À vÀAVUÉ ¥sÉÆãï£À°è AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, gÀ«ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀuÉñÀ£À vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀuÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¤¯ï JA.¦.¹.J¯ï.¸Á:aPÀ̸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Zɹì¸ÀASÉå:JAE.1548019 J 2005883 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 23 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ C¤¯ï¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ f.C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ 50 ªÀµÀð, ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á: J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¤¯ï JA.¦.¹.J¯ï.¸Á:aPÀ̸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Zɹì¸ÀASÉå:JAE.1548019 J 2005883 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 23 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ C¤¯ï¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ f.C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ 50 ªÀµÀð, ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á: J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ wªÀÄägÀqÉØ¥Àà ¸Á:ºÀwÛUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.02, EJPïì.7226 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀ®UÀ° UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ AiÀÄAPÀgÀrØ vÀAzÉ §¸À¥Àà 48 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁ½AiÀÄ°è ªÀÄÆUÀÄ & ¨Á¬ÄªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÉúÀzÀ°è ¥ÀæªÉò¹,¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝzÀ jAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ®PÀÌA¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 26 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.11.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiË£ÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA: ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¯Éçgï PÁAmÁæPÀÖgï EªÀgÀÄ PÀÆ°PÁgÀjUÉ PÀÆ° PÉÆqÀĪÀ ¤«ÄvÀå ¯ÁåAqï D«Äð EAf¤AiÀÄgï C¤Ã¯ï JA.¥Ánïï EªÀjAzÀ 3 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À ZÉPï£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÁ¥ÉÆÃðgɵÀ£ï ¨ÁåAPïUÉ ¢£ÁAPÀ:12.11.2010 gÀAzÀÄ 12.50 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæªÀiÁr PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊQ£À mÁåAPï ªÉÄð£À PÀªÀgï£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è »A¢¤AzÀ M§â£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀt:10/- gÀÆ. PɼÀUÉ ©¢ÝzÉ JA¢zÀÝPÉÌ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è mÁåAPï£À ªÉÄð£À PÀªÀj£À°ènÖzÀÝ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ Z˺Àt ¸Á|| ±ÁA¥ÀÆgÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 32 qÀ§Æè 7357 £ÉÃzÀÝPÉÌ 1) gÀ« vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ 2)gÀ« vÀAzÉ ªÁ®Ä ¥ÀªÁgÀ 3) PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ ` 15000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî ¸Á|| eÉÊ£À UÀ°è D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, ¹zÀݧ¸ÀªÉ±ÀégÀ PÀȶ PÉÃAzÀæ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ£À ¯ÁPÀ ªÀÄÄjzÀÄ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü vÀÄA©zÀ qÀ©âUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ` 1,97,050/- ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :²æà ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| ªÀÄÄZÀÑSÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ vÀ¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß CPÀ̼À ¥ÀgÀ ªÀ»¹ £À£ÀUÉ ¨ÉʬÄÛAiÀiÁ CAvÁ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ï ¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 27/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ PÀA¥À¤AUÀ¥Àà UÉÆA¢, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁdÆgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ¢£ÁAPÀ 11-11-2010 gÀAzÀÄ gÁdÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß PÀgÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀrè ¨É¼ÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ OµÀ¢ü ºÉÆqÉzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CzÉà PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥ÀÀ¸À ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉÉ §gÀĪÁUÀ ®PÀëöät ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ªÀiÁV ºÉÆ®zÀ°è zÁj¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ KPÁKQAiÀiÁV vÀ£ÀUÉ KPÉÆà ¸ÀAPÀl DUÀÄwÛzÉ, vÁ£ÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ «±ÁæAw ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ £ÀqɬÄj CAvÁ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ ºÉý ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀA¥À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ ªÀÄ®è¥Àà UÉÆA¢ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄå®Ä PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ®PÀëöät ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À HjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzsÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 12-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀĪÀé ¸Á: PÀ®PÉÃj ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ºÁUÀÆ Hj£ÀªÀgÁzÀ zÁåªÀÄ¥Àà, zÉêÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ lA.mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è ltPÀ£ÀPÀ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄgÁfð ¸ÀÆ̯ï PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8:45 UÀAmÉUÉ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E½¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ lPÀÌgïPÉÆlÖ mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä NrºÉÆÃzÁUÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/10 PÀ®A 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ï HjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà ¸ÀƼÉAiÀÄgÀ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃrj CAvÁ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÀzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.