Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 7, 2010

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 04.05.2010 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀAZÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ UÀÄqÀ¢¤ß PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁl ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 05 ºÉZï.r.8163 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 06.05.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀUÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ CZÀÑAiÀÄå ¸Á: UÉÆë£À¥À°è (J.¦) FvÀ£ÀÄ ºÀÆåArAiÀiÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ J¦.01 J.PÉ 4364 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀ¥ÀUÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÎAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æà Dgï «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 05.05.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁgÀAiÀÄå 46 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²ªÀAV FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁZÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ §®UÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 06.05.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Áè¹ÖPï ¥ÁPÉÃlUÀ¼À°è vÀÄA© ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà FgÀtÚ ¦.J¸ï.L EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr , 30 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q gÀÆ 250/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÝ£ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ 06.05.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ J 36.7512 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 10 ¨ÁPïì AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 18,000/- ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 36-7512 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ .DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ s¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀ §AzÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr §¸Àì ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆÃjPÁëPÉÌ ºÁ¤¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.w¥ÀàtÚ vÀAzÉ CA¨Áf ºÀPÉÌ G|| DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á|| LAiÀÄgï ªÁr CA¨Á¨sÀªÁ¤ zÉêÁ®AiÀÄzÀ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ £À£Àß DmÉÆà jPÁë £ÀA:PÉJ 32 6753 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §ÄdÄðPÉ, ºÁUÀÄ E¤ßÃvÀgÀ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ 1.J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀÄ 2.ªÀĺÁAvÀ ²ªÁZÁAiÀÄð ¸ÀÄ®¥sÀ® ªÀÄoÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð 3.¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ »ÃgÉUËqÀgï PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÃ£É UÀÄ®§UÁð 4. CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî PÀgÀªÉà UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ £À£Àß DmÉÆà jPÁë vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr PÀ°è£À ºÉÆqÉvÀ £À£ÀUÉ ©zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß DmÉÆà jPÁë £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 1600/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁÝ¥Àà UÀuÉÃgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ¦ £ÀA.622 avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸À r¥ÉÆà ªÀÄÄ|| ElUÁ UÁæªÀÄ vÁ||eÉêÀVð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀPÀÖgÀgÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ PÉøÀj E§âgÀÄ §¸À £ÀA.PÉJ 32-J¥sï-1528 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 07-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀÄ®§UÁð ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀ 34 wAUÀ¼ÀzÀ ªÉÃvÀ£À ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁgÀ¥sÉÊ® zÀ°vÀgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀzÀ°è gÉÊvÀgÀ d«ÄãÀÄ PÀ§½PÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹ ²æÃ. J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁºÀ§eÁgÀ ¸ÀÄ®¥sÀÆ® ªÀÄoÀzÀ ªÀĺÁAvÀ ²ªÀZÁAiÀÄð ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è UÀÄ®§UÁð §AzÀ DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ §AzÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä §¸Àì£ÀÄß §¸À ¸ÁÖöåAqÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹gÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 6:45 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁ𠧸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀAmÉÆæîgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀgɬĹ ¤ªÀÄä §¸ÀìzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåzÀ ¹§âA¢ü d£ÀjUÉ avÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÀAvÉ DzÉñÀ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀìzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¹§âA¢ü ºÁUÀÄ E§âgÀÄ J¸ÁÌlð ¥ÉưøÀ ¹§âA¢ügÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ¢AzÀ JA.J¸ï.PÉ «Ä®è jAUÀ gÉÆqÀ ªÀiÁUÀðªÁV JA.J¸ï.PÉ «Ä®è ¹zÁÞxÀð £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃ.J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁºÀ§eÁgÀ ¸ÀÄ®¥sÀÆ® ªÀÄoÀzÀ ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß½zÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ §AzÀ DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀÄA¦à£À°ègÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 d£À C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä §¹ìUÉ vÀqÉzÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À MqÉzÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 4000/- gÀÆ. ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀoÁvÀ PÀ°è£À KlÄ £À£ÀUÉ ºÀwÛzÀÝgÉ £À£Àß ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EvÀÄÛ. PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀ QrUÉÃrUÀ¼À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀvÉÛÃ¥Àà £ÁqÀUÉÃj G: UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 17/1 £ÀÆå WÁlUÉà ¯ÉÃOmï UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÃPÀjUÉ ¨ÉæÃqï Rjâü ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃPÀj CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-32 ºÉZï.-697 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ eÁé¯ÉÃAzÀæ, C¤® EvÀgÉ 3-4 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £À£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß UÁr AiÀiÁPÉ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ eÁé¯ÉÃAzÀæ, C¤® PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁrzÉÝÃªÉ F UÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ ElÖAVAiÀÄ vÀÄPÀr¬ÄAzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀŨÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2010 PÀ®A 509 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, G-¥ÉÆæèÉõÀ£Àj. Dgï.J¸ï.L. r.J.Dgï. PÉÆ¥Àà¼À PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtz°è PÀĽwÛzÀÝ zÀÄgÀÄUÀªÀé JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr. PÀgÉzÀÄ ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹zÀÄÝ CzÉà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Dwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ gÉÃtÄPÀ¥Àà avÀæUÁgÀ 35 ªÀµÀð, avÀæUÁgÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, ¸Á-Q£Áß¼À. ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj «ÃgÀ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 355, 341, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä Hj£ÀªÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà FPÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 05.05.10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢. 20-02-2010 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À£ÀÄß 12 d£À ºÀÄqÀUÀgÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ¯ÁèzÀgÀÆ DgÉÆævÀjAzÀ C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀévÀð£É PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.