Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 9, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-10-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1045 UÀAmÉUÉ amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Àà £ÁUÀ±ÀmÉÖ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð ºÁUÀÆE£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉÖÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 725/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-
¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 52 J¸ïn UÉÆAqÀ ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ @ zÀvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀjUÉ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 40 gÀ°è 4 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÁ£É ¸ÁUÀƪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ¨É¼É ¨É¼À¹zÀÄÝ ¤Ãj®èzÀ PÁgÀt PÀ§Äâ ¨É¼É ¥ÀÆw ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ F ªÀµÀðªÀÅ ¸ÀºÀ ªÀļɬĮèzÀ PÁgÀt AiÀiÁªÀ ¨É¼É ¨É¼É¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ amÁÖ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆ®zÀ ¨É¼É ¸À®ÄªÁV 50,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ¼É E®èzÀ PÁgÀt ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉ ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁVHgÀ°è ¸ÀºÀ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ¼É E®èzÀ §gÀUÁ® ªÁvÀªÀgÀuÉ ¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ºÉÆA¢ fêÀ£ÀzÀ®è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀÎ ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/09 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPï :-
¢£ÁAPÀ 08/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zsÀĪÀĸÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ZÀªÁít ªÀ 55 ¸Á zsÁgÀdªÁrü vÁAqÁ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆêÀÄäPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÀAUÀ« PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J/39/ 4820 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DlƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß CmÉÆÃUÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ¦ügÁå¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ GµÁ EªÀ¼ÀÄ DmÉÆ¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ »A¢£À UÁ° GµÁ¼À JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÉƯÉUÉÊzÀ, AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà 30 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß ¥ÀzÁä @ ®Qëöäà 25 ªÀµÀð EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁgÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt DvÀäºÀvÀå :

ªÀÄÆ®vÀ: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ²AvÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²AvÀ®PÀÄAmÁ ¥ÁUÀÄAn vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃmÉ UÀAUÁ¤ªÁ¸À §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¥ÁUÀÄAl¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀ 3£Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä @ GªÀiÁzÉë 30 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÝjAzÀ 3 ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ 4 ªÀµÀð ¸ÀéUÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁUÀð w½AiÀÄzÀAvÁV «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝjAzÀ E§âjUÀÆ §Ä¢Ý ºÉý, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý, GgÀÄPÀÄA¢ FgÀtÚ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ®ªÀÅ C¨sÀåAvÀgÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀÆtð UÉƼÀîzÀÝjAzÀ FªÀgÉUÀÆ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉPÀnÖ¹ PÉÆnÖ®è. ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw EzÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉÎ 6 wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C½AiÀĤUÉ §Ä¢ÝºÉý, ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è. C½AiÀĤUÉ PÉýzÀgÉ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è ¤ÃªÉ ºÀÄqÀÄQPÉÆr JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:08.10.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ SÁ¸À¨Á«AiÀÄ°è zÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉ. UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£À PÉgÉ ºÀwÛgÀzÀ SÁ¸À¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

ªÀÄÆ®vÀ: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£ÀUÀgÀzÀ AiÀiÁPÀÆl¥ÀÆgÀ «ÄjdÄA¨Áè vÀ¯Á§PÀmÉÖ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀĺÀäzï gÀ¦üPï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïC¤Ã¥sï¸Á§ 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:1305.2004 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ §qÁªÀuÉAiÀÄ 27 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß qÁ: ºÀ¸À£ïC°¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄUÀÄݪÀiïC°¸Á§ Dgï.JA.¦.qÁPÀÖgï EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ®PÀë £ÀUÀzÀĺÀt, 10 vÉÆ°§AUÁgÀ, 2 ®PÀë ªÀiË®åzÀ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄ®±À£ï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï£À°è C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÝ ¥Àw & ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J¦æ¯ï.2009 jAzÀ ¤ªÉñÀ£À Rjâ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¥Àw & CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀ¢zÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 08.102009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄUÀÄ C¥ÀºÀgÀt, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀUÀt PÀA¥À¤ GzÉÆåÃV ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà AiÀiÁzÀªïEªÀgÀ 4 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ 1830UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀ£ÀߥÀà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ºÉÆA¢zÀÝ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà AiÀiÁzÀªï ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ EªÀ£ÀÄ 4 ªÀµÀðzÀªÀÄUÀÄ PÀȵÀÚ£ÀÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:08.10.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ vÀAzÉ §UÀæ¥Àà ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå: PÉJ.35,n.4189, mÁæ°¸ÀA:PÉJ.35,n.4190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ-§Æ¢ªÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 25 ªÀµÀð,¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆçtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:08.10.2009 gÀAzÀÄ 1430UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ï£À°è 6 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ CA©PÁ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÉÆç EªÀ¼ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, nJ.8179, mÁæ°¸ÀA:PÉJ.36, nJ.8180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ°è ¹ªÉÄAmï PÀA§UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ, mÁæ°AiÀÄ°èAiÀÄ PÀA§ ªÀÄUÀÄ CA©PÁ¼À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÀvÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀÄä ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ïEªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄPÀqÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 5915/- gÀÆ: d¦Û :

²æà ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà JJ¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.10.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ZÀAzÀæ²Ã® ¸ÁªÀf SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÁzÁ¦Ãgï vÀAzÉ ºÉÊzÀgï¸Á§ & ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á: Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CªÀÄgï avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ & §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3825/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á§Ä ¦J¸ïL ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.10.2009 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖPÁåA¥ï£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀ« vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ï UÁA¢üªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:590/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2009 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LeÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ°èè vÉÆqÀVzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀAiÀÄå 34 ªÀµÀð, ¸Á: LeÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÁ®Ä eÁj ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉÄzÀQ£Á¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ EªÀgÀ 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ zÁªÀ®¸Á§EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.10.2009 gÀAzÀÄ 0830 jAzÀ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄzÀQ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è §mÉÖvÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÀ AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ d¥Àà®UÀÄqÀØ 25 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.10.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß zÉêÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¤gÀvÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 08-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® C®ÆègÀ PÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á|| C®ÆègÀ (PÉ) 2)£ÀgÀ¸Àtß vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà PÁ¸À®gÀ ¸Á|| ©üêÀÄ£À½î 3)¥ÀgÀÄvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà CªÀAn ¸Á|| ©üªÀÄ£À½îà gÀªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁzÀ §UÉÎ RavÀ ¨ÁvÀä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ° ªÀiÁr JgÀqÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà CªÀAn ¸Á|| ©üêÀÄ£À½î FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ, ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn »ÃUÉ MlÄÖ 1340-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 24-09-2009 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀäzï EPÁæªÀÄĢݣÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ E¸ÁªÀÄĢݣÀ ¸Á|| C§Ä§PÀgÀ ªÀÄfÃzï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.32 Dgï 1102 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß aAZÉÆýPÀgÀ EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ    PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÆ ²æà eÉ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀĸÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §gÀUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß aPÀÌ¥Àà JA. PÉÆAqÀ®gÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ªÀAiÀĸÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: CªÀįÁ¥ÀægÀA; ªÉ¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Áè CAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ PÀÆr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® UÁèªÀÄgÀ £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-887 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ «gÀÄ¥ÁgÀ UÀrØUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀUÀÆjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ JA. PÉÆAqÀ®gÁªï EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ zÁn «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ PÁæ¸À£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ PÀ°èUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà JA.PÉÆAqÀ®gÁªï gÀªÀjUÉ vÀ¯É ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ ªÉêzÀågÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯ÉUÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009 PÀ®A 279, 337L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆãÁ¼À EªÀ£À »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£À°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀĪÁUÀ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀĵÀÖV-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ªÀÄÄAUÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® QîzÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁªÀÅ §A¢ÝzÀÄÝ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 43 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.