Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 4, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 04-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-05-2009
¨ÉÊPïUÉ §¸ïì rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03/05/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÝ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á: ¥ÉƸÀÖ D¦ü¸ï JjAiÀiÁ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/39 J/9353 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¢AzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¯ÉPÀÑgÀgï PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç §¸À £ÀA JA.JZÀ/20 r/5990 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw E§âjUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀÄ«ÄÃvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl DgÉÆævÀ §AzsÀ£À

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃ¯É JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1345 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ gÁªÀf ®A¨ÁqÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á/¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä 4 °ÃlgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ 5 °ÃlgÀ ©½ qÀ©âAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀÄ CA.Q. 400/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:03/04/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ªÀÄ.UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ bÉÆlÄ«ÄAiÀiÁå vÉð ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ªÀiï EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ vÀAiÀiÁåj¹zÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 12 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. 1200/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÉå rQ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JeÁd vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-38-223£ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CwªÁ¼À PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ JªÀÄ/¹-£ÀA.PÉJ-38-PÉ-1289 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁzÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï fÃ¥ï ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 341, 353, 427 eÉÆvÉ 149
L¦¹ & 3 D¥sï ¦.r. ¦.¦. AiÀiÁåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ ¨ÁPÀ¸ÀSÉÃqÉ J.¦.¹-216 r.J.Dgï. ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ªÀævÀÛ PÀZÉÃj fÃ¥À ZÁ®PÀ OgÁzÀ (©) vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-188 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹¦L OgÁzÀ (©) gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1266, 1646 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀA§PÉÌ CA¨ÉÃqÀÌgÀ zsÀéd PÀnÖ ºÉƸÀzÁV ºÀƽzÀjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ GAmÁzÀjAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ªÀævÀÛ¢AzÀ ¸À¤zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C®èA¥Àæ¨sÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 d£À QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MAzÀÄ PÀA§PÉÌ CA¨ÉÃqÀÌgÀ zsÀéd PÀnÖ ºÉƸÀzÁV ºÀƽzÀÝ PÀA§ vÉUɬĹj CAvÀ aÃgÁqÀÄvÁÛ, UÀ¯ÁmÉ ªÀÄqÀÄvÁÛ ¤ÃªÀÅ vÉUɬĸÀ¢zÀÝgÉ £ÁªÀÅ gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAZÀj¸ÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÀÄ £ÁªÀÅ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CAzÁdÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ¥ÉÊQ PÉ®ªÀÅ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ fæ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ fæ£À ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ dRAUÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®Äè £À£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ fæ£À UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3000/-gÀÆ.zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ fæ£À°èzÀÝ ¦¹-1266,1646 gÀªÀjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ²ªÀtPÀgÀ, ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀAUÉä, ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ, gÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ §¸ÀäìUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ¢éÃZÀPÀæ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/09 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw «ÄoÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁwæ 930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A -279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á- ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ KtPÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ -¨sÁ°Ì ªÀiÁUÀðªÁV vÀ£Àß MAzÀÄ CªÀAw ªÉÆÃ¥ÉÃqï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-39 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj CªÀAw ªÉÆÃ¥Éqï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ«£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

«µÀ ¸ÉêÀ£É : ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/09 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡:-
¢;;4/5/09 gÀAzÀÄ 0615 UÀAlUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¢°Ã¥À vÀAzÉ PÀ£ÀAiÀiÁå¹AUÀ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á-¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 3/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAdAiÀĹAUï gÀd¥ÀÄvÀ EvÀ£ÀÄ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 4/5/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢ÝzÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀĪÀÄ ¸ÀAdAiÀĹAUÀ DgïnN ZÉPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ ¨ÉºÉÆõÀ DV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆÃvÁÛVzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀ PÀÄrzÀÄ §ÄºÉÆõÀ DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ CAzÁdÄ 0330UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è GªÀÄUÁð [JªÀiïJ¸ï] ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÁt CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 457. 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02,03/05/2009 gÀ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁA¢ü ZËPï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄ°£À vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ JwÛ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è ElÖ CAzÁdÄ 2000/- jAzÀ 3000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢; 04-04-09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: ¥Àw ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå :
°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖPÁåA¥ï f.Dgï.PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, ±ÉÃR ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ±ÉÃR CAiÀÄÆå¨ï EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 8 wAUÀ¼À »AzÉ gÉõÁä 19 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹, UÀAqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ gÉõÁä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÉÆâ£À¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ ¸Á: wAyt UÁæªÀÄ, ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ, UÀÄ®§UÁð f¯Éè gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA: 50/2009 PÀ®A: 498(J),306 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
: ¥ÀævÉåÃPÀ 5 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :
¢£ÁAPÀ:03.05.2009 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉAPÀlVj PÁåA¥ï£À°è dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀtÚ 25 ªÀµÀð, ¸Á: eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA: PÉJ.36,nJ.6292 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVj PÁåA¥ï£À gËqÀPÀÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ mÁæPÀÖgï£À zÉÆqÀØUÁ° w¥ÉàUÀÄArAiÀÄ°è ¹®ÄQPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV mÁæPÀÖgï£À CrAiÀÄ°è ¹®ÄQzÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀÀA.125/2009 PÀ®A:279, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:02.05.2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:nJ£ï.30,n.2498 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀÄAvÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀqÀzÀgÀUÀrØ UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà PÀqÀzÀgÀUÀrØUÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀÀA.96/2009 PÀ®A:279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:03.05.2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA: ¹J£ïJ¯ï.6342 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.35,PÀÆå.758 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀÀA.123/2009 PÀ®A:279, 337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:03.05.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ mÁmÁ J¹ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà Dgï.J.¦.JA.¹.¸ÉƸÉÊn ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀªÁgÀ¥Àà 55 ªÀµÀð,¸Á: d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀÀA.40/2009 PÀ®A:279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. & 134 ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:02.05.2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±À¦ü vÀAzÉ ¯Á®CºÀäzï 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.32,eÉ.724 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀnÖ EªÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ ºÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ,¸Á: ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀÀA.48/2009 PÀ®A:279, 337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


Gulbarga Dist. Reported Crimes

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÀavÀ ªÀåPÀÛ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ 02/05/2009 gÀAzÀÄ ¸ÉÆÃAvÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀuÁÚgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ ªÀÄ£ÀĵÀå £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ AiÀiÁgÉA§ÄªÀzÀÄ UÉÆvÁÛV¯Áè ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 27 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì¼ÀîªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 01/09 zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ 3-5-2009 gÀAzÀÄ WÀvÀÛUÁð UÁæªÀÄzÀ°è ²æà UÀÄgÀ¥ÀàvÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ©¯ÁèqÀgÀªÀjUÉü CzÉà UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÆV£À EªÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ²æà UÀÄgÀ¥ÀàgÀªÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 98/2009 ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/©-4848 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀ ¤AUÁ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ mÁæ£ïì¥ÉÇlð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀÄAdÄ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ vÁqÀ¥À¯ï ºÁUÀÆ ºÀUÀÎ PɼÀUÉ E½¸ÀĪÀAvÉ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÆäAzÉƪÉÄäÃ¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ PÁå©£ï ªÉÄîÎqÉ ºÀwÛzÀÝ ªÀÄAdÄ EªÀ¤UÉ C°èAiÉÄà ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAw CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ §rzÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀéµÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÉà «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉUÀ¼À PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÀÄ®V PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AUÁ¥ÀÇgÀzÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀéµÀðªÁVzÀÝjAzÀ ¤AUÁ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÁvÉæ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀQÃgÀªÀé JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «zÀÄåvï PÀA§ MAzÀgÀ°è CzÀgÀ UÉÊ ªÁAiÀÄgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «zÀÄåvï UËæArUï DV DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.