Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 16, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16/05/2010
ªÀÄAl¯Á ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 15/05/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ ºÀĽPÉ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ªÀUÀ¸ÀmÉÖ ¸Á ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ ¨Á« zÀrØ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 304 (J), L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/05/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£Á¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ C½AiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: «zÁåyð ¸Á: ¸ÀĪÀÄoÁuÁ vÁ GzÀVÃgÀ(JªÀiï.J¸ï.) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/5/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0745 UÀAmÉUÉ ºÁ®½î UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ«Ãt PÁgÀ¨Áj FvÀ£ÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ¤UÉ ºÁ®½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JPÀìqÉAl DV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ ¸Àa£À ¹AzÉ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À DgÉÆæ gÀ« ¥sÀįÁj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. JªÀiï.JZï.12 rJªÀiï 3514 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¨ÉqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 15/05/2010 gÀAzÀÄ 1250 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀi¼ÀÄ FgÀuÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà £ÀmÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý G: ¯ÉÊ£ï ªÀiÁ£ï PÉ®¸À, ¸Á PÉÆýªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ J 38./3915 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄeÁð¦gÀ (n) EªÀ½UÉ §®Q«¬ÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÜvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 323, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/5/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÀÄß Z˪Át ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G:mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á ZËQ vÁAqÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CtÚA¢gÁzÀ DgÉÆæ 1) zsÀ£À±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÀÄß Z˪Át ªÀAiÀÄ 40ªÀµÀð 2) gÀÄPÀät vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÀÄß Z˪Át ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ:®ªÀiÁt G: MPÀÄÌ®vÀ£À E§âgÀÄ ¸Á ZËQ vÁAqÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Á®Ä ºÀAaPÉƼÀÄîwÛ®è »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 14/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ DgÉÆæUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ £À£Àß ¥Á°UÉ §gÀĪÀ ºÉÆ® ºÀAaPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ E§âgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀ¢°è J£ÀÄßvÁ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 498(J) 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 15/5/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆæÃ¥Àw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁAiÀÄÄÌgï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á §¹gÁ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà £ÁAiÀÄÄÌgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ PÀ§â°UÀ ¸Á §¹gÁ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 498(J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 15/05/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¤gÀAdªÀÄä UÀAqÀ PÀÄA¥ÉÃAzÀæ ¸Á AiÀÄ®PÀ¥À½î vÁ aAZÉÆý f UÀÄ®§UÁð ¸ÀzsÀå ªÀÄÄvÀÛAV EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ PÀÄ¥ÉAzÀæ ¸Á AiÀÄ®PÀ¥À½î vÁ aAZÉÆý f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀܼÀªÀÅ AiÀÄ®PÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀªÀÅ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀÄ®¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ zÀÄUÁðPÁåA¥ï£À vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß fêÀ£ÁA±ÀPÁÌV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÝjAzÀ, ¥Àæ¸ÁzÀ, vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄtÂ, ¦.®Qëöäà UÀAqÀ ¦.ªÉÆúÀ£ÀgÁªï & ¦.ªÉÆúÀ£ÀgÁªï E§âgÀÆ ¸Á:¸ÀAVÃvÁPÁåA¥ï ºÁ:ªÀ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ® ªÀiÁj ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀgÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¥ÉDmÉÆÃjPÁë¸ÀASÉå: PÉJ.36, 4679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀÄvÀ¯Á§ §qÁªÀuÉAiÀÄ UÀAdªÀÈvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è DlªÁqÀÄwÛzÀÝ 8 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:gÁfêÀ £ÀUÀgÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ¤±Á¤ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄ¥Àà ¤±Á¤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà, ®ZÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¤±Á¤ & ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ®ZÀĪÀÄ¥Àà ¤±Á¤ J®ègÀÆ ¸Á:AiÀÄgÀUÀÄqÀØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á®¸Áé«Ä ¸Á: eÁ®ªÁqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÉÃj, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀ½UÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÉ NlĺÁQ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÁQzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ wgÀÄ« M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨Á®ªÀÄä ¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: eÁ®ªÁqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¸Áé«Ä EªÀ½UÉ ºÀA¢UÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀuÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, ¤ÃªÀÅ F HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ aAvÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ªÀiÁ° ¥Ánïï 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2010 gÀAzÀÄ aAvÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉÃAUÁºÉÆlÄÖ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ SÁ¸ÀV OµÀ¢üPÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.Dgï.UÀÄAqÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨Éë£ÀVqÀEªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQgÀĪÀ £É®ÄèºÀÄ°è£À §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV¨ÉAQ vÀUÀÄ°, C.Q.gÀÆ:8,000/- ¨É¯É £É®ÄèºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÁ£À¥Àà ¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ PÀjªÀÄįÁè vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À«ÄêÀůÁè ¸Á: «zsÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ CtÚ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Á®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼À¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 14-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ §¸Àì ¸ÁÖ¥À ºÀwÛgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄ¥sÁj ¥ÀqÉ¢gÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀégÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉUÉ Nr §AzÀÄ £À£ÀUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÉÆèÉÊ°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV ªÀĺÀäzÀ d©âªÀůÁè ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ ¥ÉÊdįÁè vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d©âªÀůÁè ¥Áèöå£À ªÀiÁr 80000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉä ªÀÄÄ: UÁfÃ¥ÀÆgÀ, ¥ÉÊAiÀiÁd ªÀÄÄ: «ÄdUÀÄj ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀÄà UÀÄ®§UÁð EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¤£Àß ªÀÄUÀ£À §UÉÎ ºÀĵÁgÁVjà CAvÁ w½¹ ¥ÉÆãÀ ElÄÖ ©lÖgÀÄ. £Á£ÀÄ F «µÀAiÀÄ PÉý UÁ§jUÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ CAf ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-05-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀÄÄ£ÀÄ¸ï ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ eɸÁÌA PÀA¥À¤AiÀÄ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «zÀÄåvïÛ ©¯ïè ¨ÁQ ªÀ¸ÀƯÁw ºÁUÀÆ ¸ÁܪÀgÀUÀ¼À ¥Àj²®£É ªÀiÁqÀ®Ä «.¦.ZËPÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¤°è¹ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¤AUÀtÚ ºÀ½î ¸Á: ¸ÀÄA§qÀ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ¸ÀÄA§qÀ ªÀqÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ-J-32-n-1642 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ 15-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.«oÀ® vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á|| gÁfêÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 2.¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á|| gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 3.¹zsÁxÀð vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á|| ¦Ã®Ögï ¨ÉÃqï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ 4.gÁdÄ PÁAvÁ ¸Á|| UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 13-05-2010 gÀAzÀÄ 5.©.J¸ï ¥Ánî vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄUËqÀ ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 15-05-2010 gÀAzÀÄ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀ ªÉÄð£À LzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr. vÁ: UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁåUÀr FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ªÀÄvÀÄÛ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ 25 ªÀµÀð, ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. r®Pïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-481 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr¬ÄAzÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÄgÀħgÀ £ÁUÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ J¸ï. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÀÄgÀĪÀAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï., ¹.«.n.L. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-9287 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀÄj 26 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ ¸Á: ºÉƸÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¤gÀÄ¥Á¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¤gÀÄ¥Á¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÆ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è EzÀÝ PÀ£ÀPÀ¥Àà, FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ PÉAZÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀºÀ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¨É£ÀPÀ¥Àà ¨ÉlUÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä zÀÆgÀ£ÀÄß CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¸Á: «£ÉÆèsÀ £ÀUÀgÀ EªÀjAzÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀA¦è-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £À£Àß §® ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èzÀÝ C°èzÀÝ ZÀPÉÆÃn FgÀtÚ ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ PÁgï£À £ÀA§gï£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ JA-1811 EzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÁªÀw. EAzÀÄ ¢:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß vÉÆÃlPÉÌ £À£Àß ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3271 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÀ gÁwæ 9:25 UÀAmÉUÉ gÀÄzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-37/ 7933 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀ¥Àà CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹.88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð FUÉÎ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ aZÀð£ÀUÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 1] gÁdÄ£ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 15 ªÀµÀð, 2] UÀuÉñÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 11 ªÀµÀð JA§ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆAr CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.    ²æÃ. «ÃgÀÄ¥ÀAiÀÄå ºÉZÀ.¹. 67 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢:15/05/10 gÀAzÀÄ 8:45 ¦JAUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠨ɪÀÇgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÉÆn ¸Á:UÀĪÀÄUÉÃjgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ ±À§ÝPÉý vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà,©ÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ¤AUÀªÀé ¸ÉÆ¸É ¤AUÀªÀé EzÀÄÝ F LzÀÄ d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ AiÀiÁPÉà CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ dUÀ¼À £ÀqÉzÉzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁð¢ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉAl ºÉüÀPÁ §A¢j CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤AUÀ¥Àà PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉÆqÉzÀÄ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.