Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 31, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 14.10 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¤ªÁ¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁåvÀßnÖ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉqïgÀƪÀÄ£À°èzÀÝ C®ägÁzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ägÁzÀ°èzÀÝ CQgÀÆ:1,00,000/- ªÀiË®åzÀ LzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ, CQgÀÆ:30,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀĪÀgÉ vÉÆ°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ gÀÆ:1,30,000/-ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æÃzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁåvÀßnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¹¦L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:11.04.2011 jAzÀ 27.05.2011 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ ¨Á¬Ä dUÀ£ï¯Á¯ï oÁPÀ¹ð ¸ÁägÀPÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ CqÀÄUÉPÉÆÃuÉAiÀÄ QlQAiÀÄ gÁqï£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ QðUÉÆAZÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¹AiÀÄÆlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß EqÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð vÉgÉzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¤Ãj£À ¹Öïï mÁåAPï, §PÉÃmï, HlzÀ vÀmÉÖUÀ¼ÀÄ, UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ ¹Öïï ZÀªÀÄZÀ, dUï ºÁUÀÆ 13 °Ãlgï M¼ÉîuÉÚ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:4280/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.05.2011 gÀAzÀÄ 09.35 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃjEªÀ£ÀÄ, mÁmÁªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.48,JªÀiï.1157 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ -¤ÃgÀ®PÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤ÃgÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ 40 ªÀµÀð ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄd£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁæªÀÄzÀ°è »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä ¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä §A¢zÀÝ ¸ÀUÀgÀ¥Àà£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©ÃgÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¯Á§ÄqÀØ vÀAzÉ UÀqÉظÁ§ ªÀÄvÀÄÛ D®A¨sÁµÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á:¸Á®UÀÄAzÁ EªÀgÀÄ d«ÄãÀÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ºÀĸÉãï©ü UÀAqÀ SÁeÁ¸Á§ EªÀ½UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀĸÉãï©ü PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉƸÀ¼É PÀaÑ ºÀ¸ÀÄ ¸ÁªÀÅ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÉzÀÝPÀƪÀÄð UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÉƸÀ¼ÉAiÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ DgÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÀ¸ÀÄ«£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ »rzÀÄ £À¢AiÀÄ°è J¼ÉzÀÄ CzsÀð wAzÀÄ ¸Á¬Ä¹ C.Q.gÀÆ:20,000/- £ÀµÀÖ ¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ¸ÀÄ«£À ªÀiÁ°ÃPÀ °AUÀ¥Àà CAUÀr vÀAzÉ dAUÀè¥Àà ¸Á:¥ÉzÀÝPÀƪÀÄð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ WÀl£É CrAiÀÄ°è zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀPÉÌ ºÀ¸ÀÄ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ «ÄAZÉÃj vÁAqÁzÀ°è ¸ÀÄjzÀ UÀÄqÀÄUÀÄ ¸À»w zsÁgÁPÁgÀ ªÀļÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¨Éë£ÀVqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQzÀÝ ¹r®Ä §rzÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ ºÀ¸ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:20,000/- £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ¸ÀÄ«£À ªÀiÁ°ÃPÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÁ¯É¥Àà ¸Á:«ÄAZÉÃjvÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À CrAiÀÄ°è zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.05.2011 gÀAzÀÄ 194 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ:36,600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/2011 gÀAzÀÄ §AUÁè - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5622 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw:¸Áé«Ä, ¸Á: ¤gÀUÀÄr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ JgÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: ¨É¼ÀÄPÀÄt (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-38/J¯ï-0793 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ C®ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆÃAqÀ , ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EvÀ¤UÉ ±Á¥ÀÆgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À HjUÉ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ JAzÀÄ PɽzÁUÀ E§j§âgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ §½ EzÀÝ ±Á¥ÀÆgÀPÉÌ DvÀ£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ±Á¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ gÀªÀgÀ §½UÉ ºÉÆÃV ±Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ¨É¼ÀPÀÄtÂUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ«£À a® ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀPÀ® zÁnzÀ §½PÀ ±Á¯ÉAiÀÄ §½ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §½ EzÀÝ PÉE© PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ±ÀAPÀgÀ£À vÀ¯É ºÁUÀÆ ºÀtÂUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¼ÁzÀ ¤ªÀÄð® UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ¹gÀ£À® ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, FvÀ£À ¨sÁ²AUÀ ©qÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AUï gÀhÄgÀuÁPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä «oÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/§-2639 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CfªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâ£À ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ, ¸ÉÆÃ¸É D²é¤, dUÀzÉë, DgÀw, ªÉAPÀl J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉý - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JA) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV®è, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¸É C²é¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁV®è, dUÀzÉë EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀa UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÀw, ªÉAPÀl E§âjUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁUÀÆ dUÀzÉë E§âjUÉ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Áà FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 812011 PÀ®A 323, 324, 504, 506(2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¥Ánïï, 2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï UÁzÀV, 3) C«£Á±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï J¯ÁègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, EvÀ¤UÉ PÉ.E.©. PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀºÁQ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 £Éà zÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ C°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É zÉéõÀÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr vÀ®ªÁgÀ, ZÁPÀÄ vÉUÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ®ªÁgÀ »A§¢¬ÄAzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ವರದಕ್ಷಣಿ ಕಿರುಕಳ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾವು :
ಗ್ರಾಮೀಣಠಾಣೆ ;
ಶ್ರೀ ಖೀಜರ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಶಬ್ಬೀರ ಅಹ್ಮದ ಸಾ ಖಾಜಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಂಗಿಯಾದ ನಿಖೀತ ಪರವೀನ ಎಂಬುವಳನ್ನು ಅಬ್ದುಲ ಗಫೂರ ಜೀಲಾನಿ @ ಮುನ್ನಾ ಎಂಬುವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಗ್ನವಾದ 6 - 7 ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಸುಖಾವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಿನಾಲು ಗಂಡ , ಅತ್ತೆ , ಮೈದನರು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ವರದಕ್ಷಣೆ , ಬಂಗಾರ , ತಂದಿಲ್ಲಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ , ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವುದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ತಂದೆ , ತಾಯಿಯವರು ಮತ್ತು ಇತರರು 3 - 4 ಸಲಾ ಹೋಗಿ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಂಡಮನೆಯವರು ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವದಿಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕ 12-05-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಗಂಡ , ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನಗೆ ಅಡುಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ , ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ , ಇನ್ನು 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 25,000 /- ರೂ. ವರದಕ್ಷಣೆ ತರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಲಾ ಹೇಳಿದರು ತರುತ್ತಿಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮಗೆ ಯಾವ ಲಾಭ ಇವರುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಗಂಡ , ಅತ್ತೆ , ಮೈದಿನರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ದಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಾಳದೆ ಅವಳು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಅದರ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಂತರ ಮೇರಾಜ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತದನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬೈಕಳದ ಮಸಿನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಮತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ;

ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ ; ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ತಂದೆ ಢಾಕು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ; ಲಕ್ಷಮಣ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕಾಳಗಿ ರವರ ಕಾಕನ ಮಗನಾದ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾನ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಥಾವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಅಶೋಕ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ – 37 2206 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದ್ವೀಚಕ್ರವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು ಸುನೀಲ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಹುಲನೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ರೇವೂರ ಠಾಣೆ ;
ದಿನಾಂಕ 29-05-2011 ರಂದು ಶ್ರೀ ಭೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮೋನುಟಗಿ ಸಾ; ಇಂಗಳಗಿ ಇವರು ಇಂಗಳಗಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್.ಎಚ್. -12 ಎಫ್.ಸಿ.-8874 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಭರತ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಪವಾರ ಸಾ ಮೊಹಲ ಜಿ; ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಲಾರಿಯ ಕ್ಲೀನರ ಅಮೂಲ ತಂದೆ ಮೋತಿನಾಥ ಚೌಗಲೆ ಸಾ; ವಾಗೋಲಿ ಜಿ;ಅಹಮ್ಮದ ನಗರ ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೇವೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/11 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ:30-05-2011 gÀAzÀÄ Q£Áß¼À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ UÁ° DmÉÆà £ÀA- PÉ.J-37/5306 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Q£Áß¼À PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉÀ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉ.J.-37/421 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 30-05-2011 gÀAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ (ªÀįÁð£ÀºÀ½î) UÁæªÀäzÀ DAzsÀæ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁåªÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ, ¸Á: ¸Á®ÄaaªÀägÀ, 2) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î, 3) §æºÁäAzÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀlÖgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ r¹L© WÀlPÀzÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âªÀÄ¢UÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀjAzÀ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ, ¨Á¯ï¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.15,000/-UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹, ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.127/11 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢: 30-05-2011 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (C.«.) ºÁUÀÆ ¦.¹-288 zÀÄgÀUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝt, §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J¥sï.¹.L UÉÆÃqË£ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀmÁUÀ C°è J¥sï.¹.L UÉÆÃqË£ï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «¼Á¸À ¤ÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄtÚ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀ£ÀPÀVj ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀðeÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: PÀÄgÀħgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À f: PÉÆ¥Àà¼Àf: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ PÀ®A: 109 ¹.Dgï.¦.¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.133/11 PÀ®A 420, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ £Áå¬ÄPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀĵÀÖV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 42/¹.Dgï.J¯ï/2011 ¢£ÁAPÀ 18-04-2011 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA. 25/2011. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.²PÀëPÀgÀÄ ¸Á.ZÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÁzÀ ¢.ZÀ£ÀߣÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ZÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 »¸Áì 1-§ «¹ÛÃtð 00 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«Ää£À dAn RjâzÁgÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÀļÀUËqÀgï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Á®Ä«¨sÁUÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ¸À»UÀ¼À£ÀÄß SÉÆnÖAiÀiÁV ªÀiÁr ±ÀAPÀæªÀÄä gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀmÁÖUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.