Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 12, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢: 11-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ¥Áå¹Adgï DmÉÆà £ÀA PÉJ 35-8834 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: CA¨sÁªÀÄoÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀj«ÃgÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: UÉƧâgÀPÀ¯ï ºÁUÀÆ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÉÆÃqï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À §®¨ÁdÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ DUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DmÉÆà £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §® ªÉƼÀPÁ®Ä J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀüzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀj«ÃgÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÀj«ÃgÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 339/2011 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 11.10.2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, 35 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, UÁæ.ªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzÀåPÀëgÀÄ ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ ªÁ°äQ dAiÀÄAw ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄÆäj£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÉ°è, £ÁAiÀÄPÀ, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÉ°è, £ÁAiÀÄPÀ, £ÀlgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÉ°è, £ÁAiÀÄPÀ ,§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ºÁUÀÆ dUÀ£ÁßxÀ @ dUÀÄÎ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆäj£À°è ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀ vÀqÉUÉÆÃqÉAiÀÄ ©°è£À ZÉQÌUÉ ¦.r.N. gÀªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸À» ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ E£ÀÆß JgÀqÀÄ vÀgÀ PÉÆlÄÖªÀzÀÄ ¨ÁQ EzÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹ PÉÆræ ¤ªÀÄä ZÉQÌUÉ ¸À» ªÀiÁrPÉÆrÛä CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ``AiÀiÁPÀ ªÀiÁqÀAV®è ¦.r.N. ¸À» ªÀiÁqÁå£À ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁrPÉÆqÉÆâ®è¯Éà ªÀqÀØ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, CzÀåPÀë£ÁVä CAvÁ ¸ÉÆPÀÌ£À¯Éà ¸ÀĪÀÄä£É ¸À» ªÀiÁr PÉÆqÀÄ'' CAvÁ CAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzɼÉzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ zÉÆqÀØ UÉÆÃ¥Á®, £ÁUÉñÀ ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ CjPÉÃj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/11 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. & 7(1)(r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀÀªÀÄä¼À£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DAzsÀæzÀ £ÉÃgÀqÀUÀĪÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÁV 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ «£Á PÁgÀt ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É, QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, C®èzÉà DUÁUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CªÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ E¯Éèà E¢ÝÃAiÉÄãÀ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2011. PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 L¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.10.2011 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮುಖೇಶ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಂಬ್ರಿನ ಪ್ರಸಾದಸಿಂಗ್ ಮು|| ರೇಲ್ವೆ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಕೈ ಸೆಕ್ಷನ ಇಂಜನಿಯರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಾರಪೆಪೆಂಟ ರನಾದ ದತ್ತಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು . ನಂತರ ದತ್ತಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ತಮಗೆ ಫೊನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದವು, ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 13,800/ - ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಸೋನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 182/11 ಕಲಂ 454,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ :

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೀರೆಗೌಡ ಹಾ|| ವ|| ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಸಾ|| ಡೊಂಗರಗಾಂವ ನಾನು ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು ದಿ:11/10/2011 ರಂದು ಬಸ್ಸ ತುಳಜಾಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ನಿಂತ್ತಿದು ರಾತ್ರಿ 21.45 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಸಾ|| ತಿರ್ಥ ಇತನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತಗೆದು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗ್ಲಾಸ ಒಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 241/2011 ಕಲಂ 341, 354, 307, 109 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕಾಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ರುದ್ರಾವರಂ ಸಾ|| ಅಲ್ಲಾಪೂರ (ಎ.ಪಿ) ರವರು ಇರ್ನಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಭೀಮಮ್ಮ ಇವಳು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಶಯ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ: 11-10-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ನಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಯಲ್ಲಾರಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂಎ ಸಾಯಪ್ಪಾ ಬಂದೆಪಲ್ಲಿ ಇತನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉರುಲು ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 97/2011 ಕಲಂ 498 (ಎ), 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 12-10-2011

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-11/10-2011 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÉ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀÄ aPÀÌ UÀÄr¸À°£À°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/10/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ CdÄð£À, ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl, ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀģɬÄAzÀ DlªÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÁAPÉæl ªÀIJ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÉÆAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ §mÉÖ vÉÃUÉzÀÄ ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV FdÄ §gÀ¯ÁzÀPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè., ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÉÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-

FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ zsÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ §Ä¢ÝªÀAvÀ eÁzsÀªÀ, ¸Á: PÉÆÃlªÀiÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ£Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨Áf ¥ÀÄAeÉà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨Áf ¥ÀÄAeÉà eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¯ÁzsÁ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ 1 UÀAqÀÄ, 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¤£ÀUÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÁªÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ w½¹ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆAqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-10-2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀQ£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÉÆgÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀuÁÚ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ PÀÄAmÉ ºÀwÛgÀ ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨ÁªÀV ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¸Á: JPÀA¨Á EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À VqÀUÀ¼ÀÄ PÀrzÀ §UÉÎ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üªÀiÁ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ VqÀUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ PÀr¢ÝgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ AiÀiÁPÉà ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/10/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 2) vÀgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÉÆ ªÉƺÀ£À ¨ÉAUÁ° ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ZÀlfð, 3) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À ¨Á£ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 4) ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ C§Ý®Ä d¨ÁâgÀ ¸ËzÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, 5) ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, 6) ¸ÉÊAiÀÄzï GªÀÄgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 7) ±À¦üà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À.© ªÀÄoÀ¥Àw ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) MlÄÖ 7,760=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀtÄ 2) 5 ªÉƨÉÊ®, 3) MAzÀÄ AiÀĪÀiÁºÁ PÀÆæPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-39/E-6581 C.Q.20,000/- gÀÆ 4) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ; 32 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á; PÁjUÀÄAr vÁAqÀ EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý DgÉÆæ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀƸÀÄ £À£ÀßzÀ®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ PÁjUÀÄAr vÁAqÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 10-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ: 10:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ltPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-33/E-9006 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÀjd£À ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÁgÀß ºÁPÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¥ÁªÀðwUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2011 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 11-10-2011 gÀAzÀÄ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ¥ÀÄgÁªï vÀAzÉ ¸ÁºÉçgÁªï ®ºÁ¤ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄgÁoÀ G.¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-23/4471 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¦¥À®UÁAªÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10-10-2011 UÉÆâ »lÖ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ OgÀAUÀ¨Ázï¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ E®PÀ¯ï¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ EAf£ï ±À§Ý §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ ¤°è¹ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/©-0665 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆæ 2. £ÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/©.-0560 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ C®èzÉ EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ²æÃ. §¸ÀAiÀÄå ºÉZï.¹ 08 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀåªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2011 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 11-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà UÀAeÉÃgï ªÀ:20 eÁ:UÁtÂUÀ ¸Á:§¸Áì¥ÀÄgÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ:PÀAzÀPÀÆgÀÄ 2) ¥ÀA¥Á¥Àw PÀÄ£Áð¼À ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀÄ 3) ¥ÀgÀ¸À¥Àà £ÉgÀ¨ÉAa ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀÄ 4) ±ÀgÀt¥Àà ºÀA¥À£Á¼À ¸Á:PÀĵÀÖV §ÄqÀPÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ NjÃAiÉÄAl¯ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAvÀæ ¹.¦.L. AiÀÄ®§ÄUÁð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ 180 JAJ¯ï£À 63 ºÉʪÀqïìð M¯ïØ mɪÉgÀ£ï, 180 JJAJ¯ïzÀ 40 ºÉʪÀqïìð aÃAiÀÄgïì «¹ÌÃ, 180 JAJ¯ï£À 70 «AqÀìgï r®Pïì «¹ÌÃ, ºÁUÀÆ 330 JAJ¯ï£À 10 £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgï, 180 JAJ¯ï£À 20 N¯ïØ ªÀÄAPï, 330 JAJ¯ï£À 15 QAUï ¦ü±Àgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ F jÃw MlÄÖ ¨Ál°UÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 9398=49 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2250=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. PÀȵÀÚ¥Àà ¹.ºÉZï.¹. 117 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 23/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁ zÁªÀ®¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÁzÉøÁ§¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ zÁzÉøÁ§¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ SÁ¸ÀVAiÀiÁV C®è°è vÉÆÃj¸ÀzÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÉÛ aAvɪÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ:10-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÁzÉøÁ§ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆlzÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆà QæëģÁµÀPÀ OóµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆÃA¢ vÁ£ÀÄ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁµÀPÀ OóµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸É«¹zÀÄÝ C¯Éè ºÉÆîzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÀ¹«¹ AiÀiÁUÀÄwÛzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÇzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É ªÀÄÈvÀ zÁzÉøÁ§¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀeÉAzÀæUÀqÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:10-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ²ªÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೊಡೆ ಕೆಡುವಿದ ಬಗ್ಗೆ

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಹೀರಾಪೂರ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಹೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಸಜ್ಜಾದ ಅಲಿ ಮಾಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಗಡ 9 ಜನರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 10-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಜ್ಜಾದ ಅಲಿ ಮಾಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಹೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಹಿಂದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಆದರೆ ಈಗ ಈತನು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಟಮಾರಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 295/11 ಕಲಂ ಕಲಂ 143, 147, 447, 427, 153 ಎ ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಾ: ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ಲಾಟ ನಂ:50 ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 11-10-2011 ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಿಂದ ರೋಡನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಮಾ ಹಾರಾಜ ಲೇಔಟನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಮ್. 9842 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹೈಕೋರ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟಿವಾ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32ವಿ 4511 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಬಲಗಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅದೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಗೂಟ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ರೋಡಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯತ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾರ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದು . ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾದಾಗಾಯ ಮತ್ತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವೇಕ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 129/11 ಕಲಂ: 279 .337,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ sಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ:: ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಂದೂರ ಸಾ|| ಗೊಬ್ಬುರ(ಬಿ) ರವರು ದಿ|| 09/10/2011 ರಂದು ನಾನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ತಾಯಿ ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಇವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೊಲದಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವರೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಡಶಾಲೆಯ ಕೀಲಿ ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ತೆರೆದಾಗ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಟ್ರಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬಂಗಾರದ ಆಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 23,500=00 ರೂ. ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಒಡುವೆಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ:96/2011 ಕಲಂ.454, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ..
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಶಾಂತಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ: ಹತಗುಂದಾ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಈಗ ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ: 4-6-2011 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-03 ಎಸ್-5523 ನೇದ್ದು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಾದ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಿಕೋಡಿ ಸಾ: ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೇನು. ನಂತರ ಅದೇ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇಂಜನ್ ನಂ: ಸಿ-10-ಸಿ-117190 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 30,000=00 ರೂ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 7-10-2011 ರಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಾದ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪ್ರತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನೋಡಿ ಗುರ್ತಿಸಿದೇನು. ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಮ್ಮದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿತಾರದ ದಿಲೀಪ ಚವ್ಹಾಣ, ಅನೀಲ ಚವ್ಹಾಣ, ಶಿವಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಅರುಣ ಚವ್ಹಾಣ ರವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ 195/2011 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದಸ್ತಗಿರ ತಂದೆ ಮುಕ್ತುಮಸಾಬ ಬಂದರವಾಡ ಸಾ: ಮೇಳಕುಂದಾ(ಕೆ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 11-10-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಟಂ ಟಂ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎ-5310 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೈಯಾಳಿ ಪೂಜಾರಿ, ಖಾಜಾಸಾಬ ಸಾವಳಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಡಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ ಮೇಳಕುಂದಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಸದರಿ ಟಂ ಟಂ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಸದರಿ ಟಂ ಟಂ ಭೀಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾರುತಿ ಹಡಗಿಲ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೇಳಕುಂದಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದಾ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರವ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟಂ ಟಂ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟಂ ಟಂ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಇವನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ : 196/11 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.