Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 13, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-10-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/2012 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉUÉ GzÀVgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà °A¨Áf J£ï.¦.¹ 1164 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ wæA§PÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ TArªÁ¯É [ªÉÄÃvÉæ] ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ [¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä¯É] ¨É£É EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/10/2012 gÀAzÀÄ GzÀVÃgÀ GzÀAiÀÄVÃj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 08/10/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è  AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±É EgÀĪÀŢݯÁè CAvÁ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ wæA§PÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ TrªÁ¯É [ªÉÄÃvÉæ] ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀaãÀ vÀAzÉ RAqÉgÁªÀ TArªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£À ºÉýPÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀ ªÀĺÀdgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ GzÀVgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 0/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ ºÁUÀÄ ªÀÄgÀtzÀ vÁvÁÌ°PÀ ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁAzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 11-10-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ«ÄÃvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ  ºÀ®UÉãÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð eÁ/ Qæ±ÀÑ£À G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wÃgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAl°UÉ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaPÉÆAqÀÄ DvÁä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸Àé®à ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ. CªÀ£ÀÄ ¢£Á ¤vÁå ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E¯ÁèzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÉÄʬÄUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 12-10-12 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/10/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ²æà D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉazsÀgÉ qÁ. gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ eÁzÀªÀ ¸Á/ ªÀgÀªÀnÖ (©) EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. CAvÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ qÁ. gÀAUÁgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸Á/ ªÀgÀªÀnÖ(©) EvÀ£À ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ eÁzÀªÀ, 69 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÁ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀ, ¸Á/ªÀgÀªÀnÖ (©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39/3304 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §¸Àì £ÀA. J¦29/gÀhÄqÀ588 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.  rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ©¢ÝzÀPÉÌ §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ, J®Ä§Ä ªÀÄjzÀ UÁAiÀÄ, ¥ÁzÀ¢AzÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄð£À ¨sÁUÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 143 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/10/2012 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ vÉUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÉʸÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÁzÀÄ®¸Á§ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆæ gÉʸÀ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÁzÀÄ®¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: vÉUÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4560, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA. «.  PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã® vÀAzÉ gÁd¥Áà ¨Á¯ÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JA) EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ JA UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ aAZÉÆý gÉÆÃqÀ ¥ÀPÁÌzÀ°è §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁ§lð vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÆüÀzÁ§PÉ ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ PÀªÀÄoÁt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÆÃAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ M¼À¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/12 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÁAiÀÄgÁ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ SÁ¹ªÀÄ ¸Á§ vÉð ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á// ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ 4 UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ SÁ¹ªÀÄ ¸Á§ EªÀgÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 8 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄgÁd ¨ÉÃUÀA @ ªÀiÁ®£ï ©Ã ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É ©lÄÖ ºÉÆ°UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½¤Az PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt AiÉÆUÀPÉëªÀÄ £ÀÆrPÀƼÀî®Ä 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÁd ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ PÀ«vÁ gÁoÉÆÃqÀ ®ªÀiÁt ¸Á// qÁgÀ xÁAqÁ vÁ// £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f// ªÉÄzÀPï (J.¦) EªÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÀªÀÄÆäjUÉ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁVvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À PɼÀUÉ ¢£ÁAPÀ 08/08/12 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 09/08/12 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄgÁd ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀgÀPÁj vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý PÀ«vÁ¼À eÉÆvÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. DAzÀÄ gÁwæ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ »AwgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðl ºÁUÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ ºÀÆV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄgÁd ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è, £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÄ §AzÀÄ «ÄvÀægÀ PÀqÉUÀÆ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ CxÀªÁ £Á¼É §gÀ§ºÀÄzÉA§ D¸É¬ÄAzÀ, ªÀÄUÀ¼À PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÀÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄUÀ½UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÉÆÃvÀÄ ¹UÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/2012 gÀAzÀÄ 11:30 UÀªÀÄmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĪÀÄj UÁAiÀÄwæ ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÁÝ¼É CAvÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/10/2012 gÀAzÀÄ 10:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀaãÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸ÀÄvÁgÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉÆÃ¸É PÀĪÀiÁj UÁAiÀÄwæ ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ¹zÁæªÉÄñÀégÀ rVæ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ PÁ¼ÉPÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉ 38/4707 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉÆ¸É PÀĪÀiÁj UÁAiÀÄwæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EzÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 405, 406, 408, 417, 418, 420 465, 477 (J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 12-10-2012 gÀAzÀÄ1030 UÀAmÉUÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ  vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ PÉÆ£ÀªÀĪÁqÁ ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð,  G: ªÀiÁå£ÉÃdgÀ  ¸Á/ ªÀÄ»AzÁæ & ªÀÄ»AzÁæ ¥sÉÊ£Á£ïì ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  DgÉÆæ gÀhÄgÉ¥Áà  vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á/ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁ/ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt FvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ»ÃAzÁæ & ªÀÄ»ÃAzÁæ ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è UÁæºÀPÀjUÉ PÉÆlÖ  ¸Á® ªÀ¸ÀÄ®Ä ªÀiÁqÀÄ®Ä £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ gÀhÄgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÁæºÀPÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® EzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÉÊ£Á¤ìUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖzÉ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄGAiÉÆÃUÀ  ªÀiÁr ¥ÉÊ£Á¤ìUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjUÉ £ÀA©PÉ zÉÆúÀ §UÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-10-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁvï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ºÉ¨Áâ¼É, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÈwÛ: MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå ¥Áèmï £ÀA.11, ªÀÄ£É £ÀA.19-6-60/1, UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, n.JA.¦.J¸ï. gÀ¸ÉÛ, ²ªÀ£ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁA¥ËAqï  ºÀwÛgÀ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¢£ÁAPÀ 12-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÁwæ ¤°è¹zÀ EArPÁ PÁgï £ÀA. EArPÁ PÁgï £ÀA. MH-12-CD-5220, 2) ªÀiÁzÀj: 2004, 3) ZÀ¹ì £ÀA : 600132EVZP47410, 4) EAf£À £ÀA: 475IDI02EVZP43441, 5) §tÚ : qÀ¹Ì UÉæÃ, 6) CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ÷ªÁºÀ£À EgÀ°®è.  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-10-12 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÀ¥Áè¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä ºÁ¸ÉÖÃ¯ï »AzÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÁUÀªÁ¤ VqÀUÀ¼À PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨ÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄdPÀÆj ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï (J) EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀ §½ ºÁUÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 6620/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/2012 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ±ÉÃn vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÉÆ£Àßr 42 ªÀµÀð G: PÉ.J¸À.Dgï.¦. PÁ£ÀìmÉçgÀ §PÀÌ® £ÀA 544 ¸Á/ a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38PÉ8646 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ QgÀt EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ  ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ £ÀA J¦09©qÀ§Æè 8847 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ rVæ PÁ¯ÉÃd JzÀÄj£À rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ ªÀªÉÄäÃ¯É PÁgÀ£ÀÄß wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ QgÀt EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßUÉ JqÀ PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 12-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :     13-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀAiÀÄå ªÀ: 45 G: SÁ¸ÀV ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀå ¸Á: UÀzÁé¯ï (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÁ¸ÀQ PÁå°§gï 115 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV §®¨ÁdÄ«UÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®ªÀÄ®QUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§âgÀÆ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012 PÀ®A:279, 304 (J) L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ¢£ÁAPÀ:11-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹JªÀiï¹ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 56ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ºÉÆÃmɯï , ¸Á: PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-37/ºÉZï -6088 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃmɯï¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ §®UÀqÉ ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁQ l£ïð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà , §Ä¯ÉègÉÆà £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-4284 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á:CA¨ÁªÀÄoÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ÉègÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-4284 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà£À JqÀUÁ®Ä »ªÀÄär ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ , §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ«UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2012 PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀdAw ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ  vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ²æÃwªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀ:54 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀÄA§¼ÀPÁ¬ÄzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw FvÀ£ÀÄ  PÀ¸ÀvÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1)ZÀAzÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ: 52 2)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀAiÀÄå ªÀ:25 3)UÀAUÀªÀé UÀAqÀ ZÀAzÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÀÄA§¼ÀPÁ¬ÄzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ üºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ PÀ¸À Dj¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà PÀ¸ÀAiÀiÁPÉ Dj¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2012 PÀ®A. : 447,341,323,504,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ¢£ÁAPÀ: 11.10.2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gï PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr PÀnÖUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÉÎ ¨Á¼À¥Àà£ÀªÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄ̸Á|| PÀÄPÀ£ÀÆgï FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è C° è§AzÀÄ  CªÁZÀå §åzÀÄ zÉêÀgÀ UÀÄr¤¥Àà£À D¹Û K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ  §®¥ÀPÀÌrUÉ.JzÉUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý ZÀÆj¢zÀÄÝ, 2] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄÌ E§âgÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁVzɣɮPÉÌ PÉqÀ« ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PɼÀ vÀÄnUÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 216/2012 PÀ®A 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                     zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FmÉÃgÀÄ PÀÄgÀħgÀ 55 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ.12-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2012 gÀAzÀÄ 98  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    19,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ:12-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಬರೀಶ ಇತನು ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೌನೇಶ ಗೆ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂಬರೀಶ ಇತನಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ನಾವು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೌನೇಶ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ಪ ಮೂವರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನೀಕ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನಿಂತು ಕೊಂಡಾಗ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ:ಎಮ್ ಹೆಚ್-04 ಬಿಯು-6870 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶಂಕರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮೌನೇಶ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದನು. ಅಂಬರೀಶ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು, ಕಾರಣ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ಶಂಕರ ಇತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:154/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338, 304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂಗಡ  187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.