Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 15, 2014

Raichur District Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                   
           F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀ avÀæzÀ°ègÀĪÀ  ªÀÄ»¼É ¢: 17-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ  ªÀÄ»¼É ²æêÀÄw ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 30, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ° EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢¯Áè £ÁªÀÅ  ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀÆå ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ ¯Á®¸Á¨ï 41 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ²PÀëPÀPÀgÀÄ ¸Á: £ÀªÀ° EªÀgÀÄ ¢: 15-04-2014 gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/14 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
²æêÀÄw ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï
«¼Á¸À
 ªÀAiÀiÁ: 30, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ°
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀìAiÀÄ
ªÀÄ»¼É ªÀAiÀiÁ: 30
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
5 Cr 5 EAZÀÄ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ
ªÉÄÊ §tÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR,
PÀÄzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä 
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉ  ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
 -
UÀÄgÀÄvÀÄ

F ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄ»¼É  PÀAqÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ   ¹¦L   °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ    r.J¸ï.¦  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ
    08537-257227   08537-258333  0835-257228
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಶ್ರೀ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀrV 58 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FvÀ£À ಮಗನಾದ ಮೃತ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç UÀrV 24 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ  ನಿನ್ನೆ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2014 gÀAzÀÄ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆರೆಗೆ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ.ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.05/2014.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                    ªÀÄÈvÀ ±ÁåªÀiï ªÀAiÀÄ:50ªÀµÀð, ¸Á:¦AeÁgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¨Áæ»A, 46ªÀµÀð, ªÀÄĹèA,  ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ªÉÄPÁå¤Pï, ¸Á:¨sÀAVPÀÄAmÁ ¨Éæ¸ÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁëªÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Àæw¢£À 20/-UÀ¼ÀAvÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ±ÁåªÀiï PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ £ÉÊAn ±ÁåªÀiï CAvÁ ¸ÀºÀ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, EzÀ®èzÉ ±ÁåªÀiï¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀªÀÅ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:15-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀAeï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£ÀUÉ ¦mïì §AzÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ¤°è¹zÀÄÝ, ¦mïì gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà C°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è, C®èzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 03/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.               
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ²æà C£Àégï vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á:ªÀÄZÉÃðqï FvÀ£À  ಹೆಂಡತಿ ಫಾತೀಮಾಳು ಮನೆಯ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಕಲಮಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ದಿನಾಂಕ:14.04.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಕಲಮಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್  ತಂದೆ ಹುಸೇನ  :22 ವರ್ಷ ,FvÀ£ÀÄ ತೆಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 ಈತನು ಮನೆಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಎಡಗೈ ತಿರುವಿ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಕೊಯ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾಹಾಜಿಸಾಬ್ :50 ವರ್ಷ ªÀÄvÀÄÛ ಪೂರ್ತಿತಿಪ್ಲಿ ಬಹುದ್ದೀನ್ :50 ºÁUÀÆ ಸಬ್ಜಂ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ :60 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ:ಕಲಮಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2014 PÀ®A:341,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು


             ¢£ÁAPÀ:13-04-2014 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀªÀÄÄð¸Á§ vÀAzÉ ZÀAzÀƸÁ§, 40ªÀµÀð, eÁ:PÀlÄUÀgÀÄ(ªÀÄĹèA), G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ  EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 )§AzÉãÀªÁeï E§âgÀÆ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁPÉ PÀ½¸ÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ C¯Á̸À¯ÁÌ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ DgÉÆæ §AzÉãÀªÁd¤UÉ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ FjÃw AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA 1 f¯Á¤ vÀAzÉ §AzÉãÀªÁeï FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä¥Àà¤UÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉlÖ® PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  69/2014 PÀ®A. 504,324,323,¸À»vÀ 34  L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                        ¢£ÁAPÀ: 14-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ eÁ®ºÀ½î PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀÄå, 35ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á: eÁ®ºÀ½î.    FvÀ£À CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£À ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 -2683 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ: «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á: eÁ®ºÀ½î PÉ.J. 36 -2683 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀjUÀÄqÀØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr ©¢ÝzÀÝjAzÀ, ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀiªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2014. PÀ®A. 279, 337, 338  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 14-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æÃ. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀAiÀiÁ;36 ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:PÀªÀiÁä, ¸Á:zÉëPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36-«-4447 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §UÀĪÀAvÁæAiÀÄ G:PÁgÀÄ £ÀA PÉJ-32-J£ï-4803 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀ£Àß«ÃgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ £ÀA PÉJ-32-J£ï-4803 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¨Á®PÀȵÀÚ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ,§®UÀtÂÚUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ¨Á®PÀȵÀÚ¤UÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ lPÀÌgï PÉÆlÖ PÁgÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉý PÁgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ83/2014 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                  ¢£ÁAPÀ:- 14-04-2014 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉʨsÀªÀ£À ºÀwÛgÀ UÉƯÁè¼À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, 23ªÀµÀð, eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ°, G: mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï, ¸Á:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV vÁ:¹AzÀV f:©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgï CdÄð£ï C¯ÁÖç-1 605 rL mÁæöåPÀÖgïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ Që¥Àæ ¸ÀAZÁj zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-57 gÀªÀÀgÀÄ zÀéd PÀnÖzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÉÆA¢UÉ »rzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄ¥À¢ðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A.171(ºÉZï) , 188 L¦¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ:14-04-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ºÁUÀÆ ಪಂಚರಾದ ನರಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ನಾಯಕ ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಯಚೂರು ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಪೂರ್ವವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-50 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 45ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ, ಕುಲಕಸುಬು, ಸಾ: ದೇವಿ ನಗರ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಇವನು 2 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗ್ ಗೆ ಸೇಂದಿಗೆ 10-00 ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಂದಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಹೆಂಡ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.860/- ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಗದದ ಕವರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ವಿಷಪೂರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 2 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿಯ 30 ಲೀಟರ ಅಂದಾಜು 300/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÀf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2014 PÀ®A 273.284 L¦¹ & 32.34 PÉ.E.DåPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ¢£ÁAPÀ 14-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ  ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 23ªÀµÀð eÁw ¨sÉÆë G:¥Á£À±Á¥À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ ¨ÉÆë KjAiÀiÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ, ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ  1) 180 JA.J¯ï.¨ÁåUÀ¥ÉÃ¥Àgï «¹Ì 30 ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2043=002) 650 JA.J¯ï.£ÁPËl ©ÃAiÀÄgï 15 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.1350=003) 330 JA.J¯ï.£ÁPËl ©ÃAiÀÄgï 18 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.990=00 MlÄÖ gÀÆ,4383=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt250/- gÀÆ.»ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ,4633=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½   ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: : 46/14,PÀ®A:32,34 PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.          
           AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAJ gÁeÉøÁ§  CgÀUÀAf ªÀAiÀiÁ.23 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ²æà UÁå£À¥ÀàAiÀÄå£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ºÀ¸ÀÛzÀ aºÉßAiÀÄļÀî zsÀédªÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ JzÀÄÝ PÁtĪÀAvÉ ºÁj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ²æà gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà zÉêÀzÀÄUÀð gÉõÉä «vÀgÀuÁ¢üPÁj vÁAwæPÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï 2 £ÉÃzÀÝgÀ nêÀiï °Ãlgï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-57 ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÉÆç½ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®A.127(J) Dgï.¦.PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2014 gÀAzÀÄ  11 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1,300 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DSITRICT DAILY CRIME UPDATE 15-04-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-04-2014

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/14 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï.«í. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 13/04/2014 gÀAzÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38J¯ï-2246 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¹AzÉÆî ¥ÉmÉÆæ® §APï M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÉÆî ¥ÉmÉÆæ® §APï JzÀÄj£À gÉÆÃr£À°è §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¹èÃ¥ï DV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉý ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
                  
                                                               
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/14 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13/04/2014 gÀAzÀÄ 7:30 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á¼É ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃmï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï6355 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ ²æêÀÄw ¸ÀvÀåªÀÄä 70 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥sÀvÉÛÃzÀªÁðeÁ gÉʯÉéÃUÉÃl ºÀwÛgÀzÀ ¹àÃqï ¨ÉæÃPÀæ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀvÀåªÀÄä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÉÊUÉ vÀgÀazÀ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ½PÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
  
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/14 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-04-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÆ£ÀĸÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C° ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;J¯ÉQÖçµÀ£ï PÉ®¸À ¸Á; UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À.£ÀA.PÉ.J.38-PÉ-8551 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1) ºÀ©Ã§ vÀAzÉ AiÀiÁ¹£À ±Á ¸Á;C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ 2) £ÀªÁd vÀAzÉ £À¹ÃgÀ «ÄAiÀiÁå ¸Á;UÀjç PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqï ªÀrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ fÃ¥À.£ÀA.PÉ.J.38-JA-440 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï G¸Áä£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ E£ÀÆß E§âjUÀÆ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
             
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/14 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/14 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÉÆæüPÀ ±ÁºÀ vÀAzÉ gË¥sÀ ±ÁºÀ ¸Á// SÉÃt gÀAeÉƼÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÀÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/04/14 gÀAzÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁªÀvï E¢ÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r-100 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/E-6518 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆäjAzÀ PÀªÀÄoÁuÁ ªÀiÁUÀðªÁV £À£Àß ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¨Á§Ä¸Á§ C«ÄãÀ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §½ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ DtzÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiïJZï-26/Jr-8299 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÁ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆrzÀ°è UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/14 PÀ®A 171(Jºï), 188 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-04-2014 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ QÃwð ZÁ®Pï ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JQìPÉÆånªÀÅ ªÉÄÃeɸÉÖçÃmï ©ÃzÀgÀ C§ð£ï-50 ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆvÉ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÄAiÀiÁå, G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀȶ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ, ºÁUÀÆ JQìPÉÆånªÀÅ ªÉÄÃeɸÉÖçÃmï ©ÃzÀgÀ C§ð£ï -50 ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä fÃ¥À.£ÀA.PÉ.J.38-JA-2760 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ WÁ¼É¥Áà ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢üAiÀiÁzÀ ²æà ªÀÄ£ÉƺÀgÀ ¹JZï¹ 677 ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ   ¢£ÁAPÀ 14-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2145 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦.qÀ¨ÉÆèÃ.r PÀbÉÃj PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ E£ÉÆߪÀ PÁgÀ.£ÀA.PÉ.J.38-JA-2835 £ÉÃzÀ£ÀÄß §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀ®Ä ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ M¼ÀUÉ EzÀÝ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CzÀgÀ°è M§â£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛ¥Áà ¸ÀtUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G;ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;ªÀįÁÌ¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ  ºÁUÀÆ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉƺÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹ªÀÄ®Ä ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw ¥ÀzÁä±Á° G;PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ,  CªÀjUÉ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀtzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj MlÄÖ ºÀt 4,23,600/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆêÁ PÁgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ½UÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/14 PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
   
¢£ÁAPÀB 15/04/2014 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀÄPÀ̪ÀiÁf CPÀĸÀSÁ£É ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁw U˽ °AUÁAiÀÄvÀ G|| ºÁ°£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 10-3-444/J-1 «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¦J¸ï £ÀUÀgÀ PÉÆlªÀiÁä §¹Û ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢Ã¦PÁ ªÀAiÀÄB24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢ü ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ RAqÉÃgÁªÀ U˽ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀB 04/12/2011 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁvÁrzÀAvÉ ®UÀßzÀ°è ªÀgÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð JgÀqÀÄ wAUÀ¼À ¸À«ÃvÁ CAvÀ M§â¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ, ªÀiÁªÀ RAqÉÃgÁªÀ, CvÉÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ ªÀiÁ¯Á²æà gÀªÀgÉîègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÉÆâ®è CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢Ã¦PÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉýgÀÄvÁÛ¼É. CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢ vÁ½PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ J¯Áè ¸ÀjºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÉzÀ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¢ªÀ¸À gÁwæ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢Ã¦PÁ EªÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉãÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀiÁªÀ RAqÉÃgÁªÀ, CvÉÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ ªÀiÁ¯Á²æà gÀªÀgÉîègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/-gÀÆ. ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ  vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀB08/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃUÀ RAqÉÃgÁªÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ PÀÆqÀ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀ®Ä w½¹zÀÝgÀÄ DzÀgÉ ¦ügÁå¢ vÀ£ÀUÉ PÉ®¸À EzÉ §gÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ ¥sÉÆä£À°èAiÉÄà ªÀiÁvÁqÀÄ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ RAqÉgÁªÀ CªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¨Á ¤£ÀUÉ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¥sÉÆãï PÀmï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀB14/04/2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ PÉÆAr¨Á EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¢Ã¦PÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ DUÀ ¦ügÁå¢ & ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/04/2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀÄqÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ zÀAlPÉÌ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢Ã¦PÁ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¢Ã¦PÁ EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                         

Gulbarga District Reported Crimes

ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಗೃಹಿಣಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ ಸೋಲಾಪೂರೆ  ಸಾಕನಕಟ್ಟಾ  ತಾಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 14-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 07-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಜನಕಟ್ಟಿ ಸಾಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾಜಿಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವಳು ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೋ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಸ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಟೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟಾವಾಗಿ , ಅದರಲ್ಲಿಂದ  ಸೀಮೆ ಎಣ್ನೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿದು , ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದುಆಗ ಅವಳು ಚೀರಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರೆಗೆ ಬಂದಾಗಅವಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡುಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು,  ಉಪಚಾರ ಪಲಿಸದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ;
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 09-04-2014  ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕೀಯವರ ಅಳಿಯನಾದ ಕೊರೆಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ,ಮಗಳಾದ ಮಹಾಪೂರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯವರಾದ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊರೆಪ್ಪ ಇತನು ನನಗೆ ಎಬ್ಬಸಿ ರಂಡಿ ಮಗನೆ ಶರಣ್ಯ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂಬಿಕಾಯಿ ಬಿಸಾಕ್ಯರ ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮ-ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈತಿ ಬೊಸ್ಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನಗೆ ರಂಡಿ ಮಗನೆ ತೊರಿಸು ಯಾರ ಬಿಸಾಕ್ಯರ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ನಾನು ಎದ್ದು, ನೋಡು ನಿಮಗ ಬೈದಿಲ್ಲಾ ನಾ ಬಿಸಾಕದವರಿಗಿ ಬೈದಿನ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊರೆಪ್ಪ ಇತನು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನ  ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಡಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:11/04/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 02:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಣವೀರಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.-32 .ಬಿ-6197 ನೇದ್ದರಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಶಾಬ್ದಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ ನಂ ಕೆ.-33 ಎಂ-3616 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ರಾಂಗ ರೂಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಣವೀರಪ್ಪ ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿದ್ದು ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳೆಗೆ ಹಾಗು ಇತರೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:-14/04/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಆಂತಾ ಆತನ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಂಚೂರ ಸಾ:ಚಿಂಚನಸೂರ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.