Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 18, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18/03/2009

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-03-2009

¯Áj rQÌ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À ¸ÁªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ¨ÉƧqÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw WÁ¼ÉªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¨ÉÆgÀªÉ®UÉ ºÉÆÃV C°èzÀÝ ¥sÀÄ°£À PÀnÖ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ 39/3919 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀ¼À §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¨É£ÀÄß, KzÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ZÀZÀð£À°ègÀĪÀ ºÀÄAr MqÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 18/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÁzÀgï gÉÆ£Á®Ø ¯ÉÆèÉÆ vÀAzÉ ªÉÄÊSÉ® ¯ÉÆèÉÆ 40 ªÀµÀð G. ZÀZÀð ¥sÁzÀgÀ eÁw . Qæ±ÀÑ£ï ¸Á/ PÉxÉÆðPÀ ZÀZÀð ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 18/03/09 gÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ZÀZïð£À ªÁZÀªÀiÁå£À PÀvÀðªÀå ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÁwæ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÀað£À ZÉ£À¯ï UÉÃmï Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ZÀað£À M¼ÀV£À PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 1000/- gÀÆ. a®ègÉ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ªÀÄzsÉå rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü RAiÀiÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§gÀªÀgÀ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39/1302 £ÉÃzÀgÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000 . UÀAlUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀiÁªÀ° UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À°è §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. rQ̪ÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæPÀÖgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÀÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃl¨Á¼ÀPÀÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 18-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 1230 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-03-09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥Àæ¸À£Àß ¸Á: zÁqÀV gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.J¸ï.PÉ. ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹gÀAeÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä zÁ¨sÁ F gÉÆÃrUÉ EzÀÝgÀÆ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ Hj¤AzÀ §AzÀÄ zÁ¨sÁ ºÀaÑ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ §zÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 17/03/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dįɨÁf UÀAqÀ £À¹gÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ªÀÄ£Àß½î ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÉÆøÉ, ªÉÆêÀääUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÉÆêÀääUÀ£À CAUÀ«PÀ®vÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ¸ÀéUÁæªÀÄ ªÀÄ£Àß½îUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆÃzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C°ªÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃPÉÌ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ«UÉ ºÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÀ£ÁßrzÀgÉ RvÀA ªÀiÁr©qÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 435 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á¥ÀÆgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á : aPÀ®ZÀAzÁ gÀªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 38/1 £ÉÃzÀÝgÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ eÉÆüÀzÀ ¨sÀtªÉÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¨sÁ°Ì CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¸À¯ÁV CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÀÄ PÀÆqÁ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä CUÀzÉà ¸ÀA¥ÀÆtð eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸À»vÀ PÀtÂPÉ ¸ÀÄlÄÖ 50 aî eÉÆüÀ DUÀĪÀµÀÄÖ CA.Q 70,000/- gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÉÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀUÉ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ VæãÀ ¥ÁPÀð ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ LzÀÄ °ÃlgÀ ©½ ¥Áèöå¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è d£ÀjUÉ ªÀiÁzÀPÀvÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 5 °ÃlgÀ ©½ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è£À 3 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. 300/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported CrimesªÀÄlPÁ zÁ½, M§â£À §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:17.03.2009gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ §ÄAPÀ®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁzÀ CUÀ¸ÀgÀzÉÆrØAiÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà §Æ¥ÀÆgÀÄ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà Cgï.JA.£ÀzÁ¥ÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3105/-, MAzÀÄ ªÉÇÃqÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §ÄAPÀ®zÉÆrØAiÀÄ gÁZÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå ¸Áé«ÄUÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ F E§âgÀÆ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2009 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ 2PÀqÉ E¹àÃmï zÁ½, 16 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:17.03.2009gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ E.eÉ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁææªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ©. ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÆÃr ¥Án ºÁUÀÄ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3,150/-ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.03.2009gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀÝ®¢¤ß UÁææªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆævÀgÁzÀ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï UÀļÁîjgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,030/-ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼À«£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¢£ÁAPÀ:16.3.09gÀAzÀÄ 2000 jAzÀ 17.3.09gÀ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ügÀªÀgÀ ©ÃUÀ ºÁQzÀ ¦æAnAUï ¥Éæ¸ÁìzÀ ¸Àé¥Áß ¦æAlgïì ZÀwÛ£À ¥ÉèöʪÀÅqï ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ºÉÆÃV C¯ÁägÁUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ a®ègÉ ºÀt gÀÆ. 1000/- ºÁUÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ±ÁAw ¹Öïï CAUÀrAiÀÄ QlQAiÀÄ gÁqÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀºÉÆÃV ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ a®ègÉ ºÀt MlÄÖ gÀÆ.600/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà «£ÉÆÃzÀ ºÁªÉÄèà vÀAzÉ UÀįÁ§¹AºÀ ºÁªÉÄèÃgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ¥ÁzÀZÁjUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:17.03.2009gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ vÀ¯ÉÃSÁ£À-zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ36/J¸ï4244 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ügÀªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw bÀvÀæªÀÄä UÀAqÀ ®ZÀªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ FPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æêÀÄw zÁåªÀĪÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:²æêÀÄw F±ÀégÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄrØ QjAiÀÄ DgÀÄUÀå ¸ÁºÀAiÀÄQ zÀÆgÀ£À½î vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9739133362 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr C²è® ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¤£ÉÆßA¢UÉ zÀå»PÀ ¸ÀA§AzÀ ¨É¼À¸ÀzÉ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà J¯ï.¹.PÉÆ®ÌgÀ ¦.J¸ï.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

vÁ¬Ä ºÁUÀÆ 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:22-02-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw C¹Ã£Á ¨ÉÃUÀAgÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸Á¤AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA, ªÀÄvÀÄÛ £ÁfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀAgÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢:17-03-09 gÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æøÉÊAiÀÄzÀ ¥ÀmÉî vÀA. ¸ÁºÉç ¥ÀmÉî ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀĪÀÄ£ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

1)²æêÀÄw C¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀA. ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ, ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ:5'4" vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ÃgÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀÄ:¸Á¤AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀA. ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ, ªÀAiÀÄ:03 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ:3' ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÌlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.

3) PÀÄ:£ÁfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀA. ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ, ªÀAiÀÄ:1.5ªÀµÀð, JvÀÛgÀ:2' ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ºÉÆA¢zÀÄÝ

F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA UÀÄ®âUÁð EªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¸À°è¸À®Ä «£ÀAw¹zÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:-¢:-17-03-09gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÁ°Ã§ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á||UÀAUÁ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢:16-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢:17-03-09 gÀ ¨É½UÉÎ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¹Öïï C®ªÉÆÃgÁzÀ ¯ÁPÀgÀ£À°èzÀÝ 1)MAzÀĪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï C.Q. gÀÆ12,000/-,2)CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆïÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ4,000/-,3)CzsÀð UÁæA §AUÁgÀzÀ Q« ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ2,000/-,4)CzsÀð UÁæA §AUÁgÀzÀ Q« ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ1,500/-,5)4 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½î ZÉÊ£ï C.Q.gÀÆ800/-,6)3 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½î ªÀiÁ«£À UÉfÓ C.Q.gÀÆ600/-,7)£ÀUÀzÀÄ gÀÆ15,000/-MlÄÖ gÀÆ 35,900/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ,¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ-15/03/09 gÀAzÀÄ zÀ±Àð£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©üêÀiÁè£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ ¥ÀA¥À ºË¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁܪÀgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ 63 PÉ«J «zÀÆåvï PÉqÀ« CzÀgÀ°èAiÀÄ D¬Ä® ZÉ°è ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ 90 PÉ.f ¨sÁgÀ«gÀĪÀ C®Æå«Ä¤AiÀÄA vÀAwAiÀÄ CA.Q. gÀÆ6000/-, PÉÆÃgÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ4000/- ªÀÄvÀÄÛ §Ä²AUï & EvÀgÉ £Àmï¨ÉÆîÖUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ5000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ 15000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:24-01-09gÀAzÀÄ ²æÃ.¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä vÀA UÉÆëAzÀgÁªÀ §qÀ±Éö, ¸Á||UÁfÃ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EnÖzÀÝ ±ÉÃAiÀiÁ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ SÁ° ¹¯ÉÃAqÀgï C.Q.gÀÆ.1,500/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢:17-03-09 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:09-03-09 gÀAzÀÄ ²æÃ.CA§jõÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÃzÁèAiÀÄgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉJ32/«í1351 C.Q.gÀÆ.48,593/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl £ÀgÀ¹AºÀ mÁªÀgï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è vÀªÀÄä PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÁºÀ£À ¥ÀvÉÛºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw¹ ¢£ÁAPÀ:17-03-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CAiÉÆÃzsÀå ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼Éà »gÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢: 17-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÉƼÀUÉ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ d£ÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ MAzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÉa, M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 3980 EvÀÄÛ. C°èzÀÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀAvÀºÀ (1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¤ÃgÀ®Æn 26 ªÀµÀð (2) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ HgÉƼÀV¤AzÀ «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 3980 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV UÀgÀÄqÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 11.40 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: 4 £Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt, ¢: 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉÆqÉØò E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-7909 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉÆrØUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. zÉÆqÉØòAiÀÄÄ §¸Á¥ÀlÖt ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ºÉÆÃV zÉÆrØUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÁÖöåAqï ºÁQ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. DUÀ »AzÀÄUÀqÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §eÁeï D¥É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ §® ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÉØòAiÀÄÄ £À£ÀUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CzÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ D¥É ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 4215 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÉ. gÁªÀÄÄqÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt, PÉÆìįÁ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ G: mÁAUÁ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï, EªÀgÀÄ¥Àæw ¢£À vÀ£Àß mÁAUÁzÀ°è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. JA¢£ÀAvÉ EAzÀÄ ¢:- 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀÆÌ¯ï ©lÖ £ÀAvÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £À£Àß mÁAUÁzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀiÁUÀðªÁV ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÃgÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß mÁAUÁzÀ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£Àß JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ, £À£ÀߣÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À mÁAmÁA ªÀÄ»AzÁæ £ÀA: PÉ.J-37/ 6079 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§, ¸Á: 5 £Éà ªÁqÀð-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2009 PÀ®A 498(J), 504, 506, 494 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±Á»Ã£À UÀAqÀ G¸Áä£À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 ªÀµÀðUÀ¼À ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±Á»Ã£ï EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¦£À ¤ªÁ¹ DgÉÆæ £ÀA. 01) G¸Áä£À vÀAzÉ ºÁfªÀĸÁÛ£À. ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 02) eÉÊvÀÄ£ï©Ã UÀAqÀ ºÁfªÀĸÁÛ£À. 03)ºÁfªÀĸÁÛ£À. ¸Á:-°AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 08 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉÃgÉ M§â ºÉAUÀ¸ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÁÛ£É. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2009 PÀ®A 454, 380 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfçgÀ gÀ»ªÀiÁ£À, J¸ï.r.J. ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. FvÀ£ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,500-00 ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A. 379 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ vÀAzÉ UÀ¤Ã¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: aPÀ¨ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ VtUÉÃgÀ, ¢£ÁAPÀ: 15.11.2007 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ²æÃgÁA ¹n AiÀÄƤAiÀÄ£À ¥sÉ£Á£ïì °. ±ÁSÉAiÀÄ°è ¯ÉÆãÀ ªÀiÁr MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸É. £ÀA. PÉ.J 37 J®-7559 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ElÄÖ J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 13.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ PÁt°®è. UÁ§jAiÀiÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄPÀÄÛA¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr HgÀ°è J¯Áè wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä PÀAqÀÄ §gÀ°®è. C®èzÉà PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV C°è ºÀ¼É ªÁºÀ£À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÄîÌAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA. PÉ.J 37 J®-7559 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14.03.2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ FV£À CA.Q gÀÆ. 24,000=00 DUÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ. 1] ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ PÀA¥À¤ ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀj : »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀ ¥Àè¸ï 2] ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ gÀf¸ÀÖgï £ÀA.: PÉ.J 37 J®-7559 3] EAf£À £ÀA. : 07 PÉ 15 E-68208 4] ZÀ¹ì £ÀA. 07 PÉ 16 J¥sÀ 47105 5] §tÚ PÀ¥ÀÅöà §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á® ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2009. PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: (¨sÉÆë) ªÀqÀØgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌ gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: aPÀÌgÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-03-2009 gÀAzÀÄ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀzÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ vÉðPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:- 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.