Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 17, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-08-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-08-2016

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/16 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16-08-16 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £À¹ÃgÀSÁ£ï vÀAzÉ AiÀÄƸÀÄ¥sÀSÁ£ï ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥ÁàzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ 16-08-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àwß vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸À®ÄªÁV §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß CAzÁdÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ vÀUÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.9500/- ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q. 13000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 30 UÁæªÀiï ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 1200/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23700/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/16 PÀ®A 399, 402 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16-08-2016 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©æqÀÓ£À §®PÉÌ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è 6-7 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ ºÁQ ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤AvÀ §UÉÎ   ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  CªÀįÁ¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 6-7 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ºÀjvÁªÁzÀ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 7 d£ÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ fÃ¥À £ÉÆÃr zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä   ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄä¯É ¥ÉưøÀ fÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ  CªÀgÀ£ÀÄß »A¨sÁ°¹ 5 d£À zÀgÉÆÃqÉ PÉÆgÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 2 ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 PÀ©âtzÀ gÁqÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÄrSÁgÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                                                                         

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/16 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ & 328 L¦¹:-                                                                                   

¢£ÁAPÀ: 16-08-2016 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  ©ÃzÀgÀ fJ£ïr PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV fJ£ïr PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ºÉA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É 1645 UÀAmÉUÉ  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁæªÀt vÀAzÉ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ MtÚUÉÃj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á:¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤AzÀ 800 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ºÁUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÀ ¸Áàöå¸ÉÆä ¥ÁæQìªÉÇ£ï ¥Àè¸ï£À MlÄÖ 6 UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¹ÖÃ¥sï£À°è 8 UÀĽUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q. 38.50/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 6 ¹ÖÃ¥sïUÀ¼À°è MlÄÖ 48 UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ  231/-gÀÆ gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/16 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16-08-2016 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªï ¯ÁzsÁ ªÀAiÀĸÀÄì: 50ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwzÀÄÝ ¢£Á®Æ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ £ÁªÀzÀUÉÃj ªÁlgÀ mÁåAPï zÀ ªÀgÉUÉ ¢£Á®Æ M§â ©üPÀëÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 65 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ©üPÁël£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ    »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 15-08-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ£À ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ©üPÀëÄPÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÀªÀ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÆ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° bÀ½AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.