Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 27, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-01-2019¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-01-2019

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 09/2019, PÀ®A. 143, 147, 148, 498(J), 302 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾತ್ಯಾರಾವ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪುಂಡೆ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಮಿರಕಲ ರವರು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ @ ಸುಭಾಂಗಿ ಗಂಡ ಪ್ರಮೋದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾ: ಅಳವಾಯಿ ಇವಳನ್ನು ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೋದ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 1-2 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 26-01-2019 ರಂದು ಮಹಾದೇವಿ ಇವಳನ್ನು ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಏಕೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಣಯ ಮೇಲೆ, ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಿಕೆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜೀವ ಸೂರ್ವವಂಶಿ, ಸಂತೋಷ ಸೂರ್ವವಂಶಿ ಹಾಗು ಮೋಹನ ವಾಘಮೋರೆ ಇವರು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಇನ್ನು ಜೀವಂತ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಲ್ಲೆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಎಮ್.ಹೆಚ್ 24/ಸಿ-6407 ಚಾಲಕ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ತಂದೆ ಯಾಕುಬಸಾಬ ಇವನ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹುಲಸೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರಾದ ಗಂಡ ಪ್ರಮೋದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸುನೀಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಪ್ರಮೋದನ ತಂಗಿ ವೈಶಾಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಗಂಪು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಫುಲಾಬಾಯಿ, ಸಂಜೀವ, ವಿಜಯ, ಲಲೀತಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಗಳಿಗೆ ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಡೆತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿ ಅಂತ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು, ಆಗಾಗ ನಿನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 14/2019, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2019 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - PÀ®ÆègÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ §¸ÀªÀwxÀð ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀĺÉñÀégÀ¥Áà r.J¸À.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉƼÁîgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á. zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ, 2) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå PÉüÀV, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁUÀ »¥ÀàUÁð PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ, 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀzÀUÁ¥Áà aZÀÑ£À¸ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁUÀ »¥ÀàUÁð, 4) ²æñÉÊ® vÀAzÉ «¯Á¸À ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, 5) CfÃvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 6) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÁPÀë ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 7) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, £Á®ÄÌ d£À ¸Á: rVÎ, vÁ: GªÀÄUÁð EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 25,280/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.