Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 24, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24/09/2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-09-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.198/2013, PÀ®A 420, 143 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(111) Pɦ JPïÖ:-
ದಿನಾಂಕ 23/09/2013 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ G¥Éà ºÉZï.¹-843 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¸ÀzsÀå r.J¸ï.¦ PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì  ಮತ್ತು ವೀಶೇಷ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಿಪಿಸಿ-906, ಉಮಾಕಾಂತ ದಾನಾ ಸಿಪಿಸಿ- 1519 ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಕೂಡಿ ಕಮನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಮಲನಗರ ಠಾಣೆಯ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಸಿಪಿಸಿ- 1766 ರವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚರಾದ 1] ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ಜಾಧವ ಮತ್ತು 2]  ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಧೋಳಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ: ಕಮಲನಗರ ರವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿ ನೋಡಿ ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಕೊಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು 1/-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂ ಕೂಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1] ±ÉÃR GªÀÄgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉAn£À ªÀåªÀºÁgÀ  ¸Á:RÄgÉò UÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ
2] E¸Áä¬Ä¯ï @ UÁå£Áå vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ RÄgÉò 3] C¸ÀèA vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ 4] ªÀĺÁvÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ §gÀUÀ¯É ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ 5] ¨Á§Ä ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 720 ರೂ ಹಾಗು ಒಂದು ¸ÁåªÀĸÀAUï ಮೋಬೈಲ್,  ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.201/2013, PÀ®A 43, 147, 148, 295(PÉ), 298, 505(2) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 23/09/2003 gÀAzÀÄ 22:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd dA§V ªÀAiÀÄB 23 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄĹèA d£ÁUÀzÀ C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄʪÉÄð£À ±Àlð ©aÑ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ºÁUÀÄ E¤vÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨Á¢£À CPÀâgÉÆâݣÀ ªÁAiÀiï.N.¹.  EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAAzÀ §gÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ WÉÆõÀuÉ PÀÄUÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ  1). UÉÆÃgÉ«ÄAiÀiÁå @ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ «ÄgÁ£À ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2). ¥sÉÃgÉÆÃd vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ¥sÀÄælìªÁ¯É ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 3). C¥sÀ¸ÀgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ «ÄgÁ£À ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 4). ¸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀiÁ¹Ã£À n.JA.¹. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á|| ¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 5). ±ÉÃR vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ «ÄgÁ£À ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 6). ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ «ÄgÁ£À ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 7). C¯ÁèªÀŢݣÀ vÀAzÉ ¯ÁåRvÀ¸Á§ ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 8). C£ÁìgÀ vÀAzÉ E¸ÁªÉÆâݣÀ «ÄgÁ£À ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 9). ªÀÄÄzÁݹÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ° ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 10). DeÁªÀÄ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ n.JA.¹. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á|| vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 11).ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÁºÉÃzÀ ¸Á|| ©Ã©UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 12).ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d¨ÁâgÀ VêÁ¯É ¸Á|| ©Ã©UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 13.) ªÀÄ£ÁߣÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï ®PÀÌrªÁ¯É ¸Á|| vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 14. ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÆé¯ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÉÆÃAiÀįï UÉÆÃgɨsÁ¬Ä ¸Á|| ©Ã©UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  15). DeÁªÀÄ ªÀÄ»AiÉÆâÝãÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ n,J.¹. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á|| vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  16). vÁºÉÃgÀSÁ£À vÀAzÉ  ¦ügÉÆÃdSÁ£À ®PÀÌr CqÁØ ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 17). EªÀiÁªÀÄ  vÀAzÉ ªÀÄÄfç r¯ÉÃPÀì zsÁ¨Á ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 18).ºÁgÀÄ£À UÁAeÁªÁ¯É ¸Á|| alUÀÄ¥Áà  19).dºÀÄgÀ vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥Áj ¸Á|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  20). eÁ«ÃzÀ eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 21). §§â®Ä ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 22). ±ÀƨÁ£À ®PÀÌ¥Àw vÀAzÉ ZÁAzÀ ®PÀÌ¥Àw ¸Á| ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 23). SÁeÁ vÀAzÉ fïÁ¤ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 24). DeÁªÀÄ ªÀÄwãÀ vÀAzÉ fïÁ¤ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 25). £ÀdÄÓ vÀAzÉ fïÁ¤ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 26). ªÀÄÄPÀæªÀÄ vÀAzÉ fïÁ¤ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 27). PÀĸÉÆæà vÀAzÉ SÁeÁ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 28). £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ £Á¹ «ÄgÁ£À ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 29). C§ÄÝ® ªÁºÀ§ vÀAzÉ C£ÀégÀ UÉÆð ©¹ÌÃlªÁ¯É ¸Á|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 30). C§ÄÝ® CPÀâgÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ UÉÆð ©¹ÌÃlªÁ¯É ¸Á|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 31). C§ÄÝ® «ÄÃgÁd C£ÀégÀ UÉÆð ©¹ÌÃlªÁ¯É ¸Á|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 32). C®Äè vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 33). CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀgÀªÀgÀ ªÉðØAUÀ PÉ®¸À ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 34). £Á¸ÉÃgÀSÁ£À n.JA.¹. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á|| ©Ã©UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 35). JA.Jr. ªÀÄÄfç vÀAzÉ JA.r. RAiÀiÁªÉÆâݣÀ r¯ÉÃPïì zsÁ¨Á ¸Á|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 36). JA.r. ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ JA.r. AiÀÄÆ£ÀĸÀ KtPÀÄgÀ ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 37). ¥sÁfîSÁ£À vÀAzÉ ¥sÉÃgÉÆÃdSÁ£À ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 38). ©Ã¯Á® vÀAzÉ C§ÌgÀ«ÄAiÀiÁå mÉîgÀ ¸Á|| ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ  ºÁUÀÄ E£ÀÄß C£ÉÃPÀ ªÀÄĹèA d£ÁUÀzÀ d£ÀgÀÄ  AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀ jÃwAiÀÄ°è M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄʪÉÄð£À ±ÀlðUÀ¼ÀÄ ©aÑ MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ±Àlð E£ÉÆAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¯ÁnUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉPÁj WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆUÀÄvÁÛ »AzÀÄ zsÀªÀÄðPÉÌ ºÁUÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨sÉÃgÉ eÁw ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆêÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §Ä¢Ý ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è WÉÆõÀuÉ PÀÄUÀÄvÁ £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ . CªÀgÀ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ°®è. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ¯Éà ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w w½¹zÁUÀ ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, r.J¸ï.¦. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ J£ï.JZï. £ÀA.9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä xÉÃlgï ºÀwÛgÀ 22:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉîègÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À eÉÆvÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/2013, PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/9/2013 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÉÆvÁgÉ  ¸Á:§gÀzÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¸À.D¸ÀàvÉæ «ÄnAUÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «ÄnAUÀ ªÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¬ÄAzÀ HgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆäj£À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄUÀÄ C¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ. ªÀÄUÀÄ ªÀÄĽî£À eÁ½AiÀÄ°è ©¢zÀÝjAzÀ ªÉÄÊAiÉįÁè vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ D ªÀÄUÀÄ«UÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¸À.D¸ÀÛvÉæ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2013, PÀ®A 498 (J), 302, 201 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/09/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯Áåt vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà CPÉÆÌf, ªÀAiÀÄ: 55, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÆvÀ£À, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÁr. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ (ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ) ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «zÁåzsÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªï ¥ÀUÀqÉ, ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÆvÀ£À, ¸Á: V°V°. vÁ: §.PÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C½AiÀĤUÉ w½ ºÉý ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 23/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¤£Àß C½AiÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀ×gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 23-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 20/04-F d«Ää£À°è, 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ, 2) zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 3) ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 4) ²æà vÀAzÉ: gÀAUÀtÚ, J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á; eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV d«Ää£À°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QwÛ ºÁQzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: ªÀiÁgÉ¥Àà, 34ªÀµÀð, eÁw: J¹ì, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁ®qÀ¢¤ß. FvÀÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß KPÉ QwÛ ºÁQ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ. DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:265/2013 PÀ®A- 447,504,323,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


ದಿನಾಂಕ 23.09.2013 ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) PÉÆ®«Ä ¯Á®¥Àà vÀAzÉ PÉÆ®«Ä vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁdgÁ¼À2) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÉÆ®«Ä ¯Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁdgÁ¼À
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸಾಲದ ಹಣ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 


ದಿನಾಂಕ 24/09/13 ರಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0630 ಗಂಟೆಯ
ಸುಮಾರಿಗೆ
ಫಿರ್ಯಾದಿ
ಸುಧಾಕರ
ರೆಡ್ಡಿ
ತಂದೆ
ವೆಂಕಯ್ಯ
ಕಂದಿಪಾಟಿ, 45 ವರ್ಷ, ಕಮ್ಮಾ
ಒಕ್ಕಲುತನ
ಸಾ: ಪೋತ್ನಾಳ EªÀgÀÄ ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್
ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್
ನೀರಾವರಿ
ಇಲಾಖೆಯ
ಆಫೀಸಿನ
ಮುಂದೆ
ಹೊರಟಾಗ
ಸಿಂಧನೂರು
ಕಡೆಯಿಂದ
ಪೊಲೀಸ್
ವ್ಯಾನ್
ನ್ನು
ಅದರ
ಚಾಲಕನಾದ
ಮೋನಪ್ಪ
.ಹೆಚ್.ಸಿ. ರವರು
ಅತಿವೇಗ
ಹಾಗೂ
ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ
ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದವರೇ
ನಿರಾವರಿ
ಇಲಾಖೆಯ
ಆಫೀಸಿನ
ಗೇಟಿನ
ಮುಂದೆ
ಬರುತ್ತಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ
ಮಾನಸದಿಕ
ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಟಕ್ಕರ್
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ
ಸದರಿ
ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಹಿಂದೆಲೆಗೆ
ಎರಡು
ಕಡೆ
ಸಣ್ಣ
ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು
ಕಾರಣ
ಚಾಲಕನ
ಮೇಲೆ
ಕಾನೂನು
ಕ್ರಮ
ಜರುಗಿಸುವಂತೆ
ಇದ್ದ
ಫಿರ್ಯಾದಿಯ
ಮೇಲಿಂದ
ಮಾನವಿ
ಠಾಣಾ
ಗುನ್ನೆ
ನಂ. 194/2013 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ
ಪ್ರಕಾರ
ಪ್ರಕರಣ
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು
ತನಿಖೆ
ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು
ಇರುತ್ತದೆ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.09.2013 gÀAzÀÄ 126 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರವರ ಮಾಳಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಇವನ ಪಾನ ಡಬ್ಬಾಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಊರಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇದೆಯಾದ ಮಾಳಪ್ಪ ಕೋಳಕೂರ ಇವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಲಗೋಡ್ ಇತನು ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಳಾಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲೇಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದನು. ಆಗ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಡುವಿನ ಟಾಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದನು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಮೆಲಕಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-32-ಟಿಎ-1642, ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಕೆಎ-32-ಟಿಎ-1643 ಅಂತಾ ಇತ್ತು. ಅತಿವೇಗ  ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಳಾಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಮೋಗಾ ಸಾ:ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ ರವರು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗೂತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಿವಕುಮಾರನು ನನಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೋರ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವನು ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಮರಗುತ್ತಿ ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 23-09-2013 ರಂದು 19:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯದವನಾದ ರಾಮ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಉಮಾಕಾಂತನ ಸಂಬಂದಿ ರಮೇಶ ಎಂಬುವವನು ವಿನಾ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತಕರಾರು ಮಾಡ ಹತ್ತಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾನಾದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ನಂತರ ತನ್ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.