Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 3, 2009

Bidar District Daily Crime Update : 03-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-08-2009

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄr ªÀAiÀÄ;-50 ªÀµÀð eÁw;- ¨ÁæºÀät ¸Á; ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TÃvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ®Qëöäà CAvÀ JgÀqÀÆ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëÃAiÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ vÀªÀÄUÉ 12 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁr dÆ£À wAUÀ¼À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ vÀA¢zÀÄÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉZÁÑzÀ «µÀzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄ EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ UÀÄr EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀļÉAiÀiÁUÀzÀjAzÀ J¯Áè ¨ÉüÉUÀ¼ÀÄ MtVgÀÄvÀÛªÉ ¨ÉãgÉAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸Á® vÀA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ aAw¸ÀÄvÁÛ Ql£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 02/08/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAzÁdÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀ½îSÉqÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-28/E-5994 £ÉÃzÀÄÝ §A¢vÀÄ CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ qÉæöʪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj qÉæöʪÀgÀ EgÀ£ÀÄ ¤£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qè£Àgï CAvÁ §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj qÉæöʪÀgÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ CzÀj£À ¯ÁjAiÀÄ°è UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸ÀºÀ aãÀPÉÃgÁ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀĽvÀ£ÀÄ. ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©zÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ærÓ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉÆgÀazÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. ¯ÁjAiÀÄÄ qÁåªÉÄÃdÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 341,504,323, 324,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2/8/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ dUÀ¥Áà zsÀƪÀiÁ¼É ¸Á;£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁ;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÉüÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAPÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹ÃgÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÉÃAlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 2/8/09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ãj£À PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ²æà ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¥ÀAPÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹ÃgÀÄ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ DªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀļÉî EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¥ÀAPÉñÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ©zÀÄj£À §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EgÀĪÀ ©Ã¢j£À §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛzÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: CvÉÛ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄvÀß :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ PÉ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀ 2£Éà ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:25.02.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ 5 wAUÀ½£À MAzÀÄ UÀAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉjUÁV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ UÀȺÀt MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ CvÉÛ C£ÀAvÀªÀÄä¼ÀÄ UÀȺÀtÂUÉ ¸ÀjAiÀiÁV Q«PÉüÀĪÀÅ¢®è. ºÉýzÀ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ªÀÄUÀÄ«UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁQgÀĪÀ ¨É½î GqÀzÁgÀ ºÁUÀÄ PÁ°£À PÀqÀUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è, PÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ ZÀ£ÁßVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉý JAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:30.07.2009 gÀAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï PÀ¼ÀÄ»¹, QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:02.08.2009 gÀAzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀAzÉ gÁdÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅ PÀaÑ UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ zÉêÀvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀÄä @ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ zÉêÀvïUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:01.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É ªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄzsÀågÁwæ 0030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 0540 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àw PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀÆeÁj vÁAqÁ ¤ªÁ¹, dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄĤ¸Áé«Ä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.07.2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:02.08.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉÃj, £ÀUÀzÀĺÀt: 16,500/- d¦Û :

²æà PÉ.ºÉZ笠ÀªÀgÁd ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.08.2009 gÀAzÀÄ 1435 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀßPÀÄuÉ¥Àà ¸Á: aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 6 ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:16,150/- gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ 2/08/09 gÀAzÀÄ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ zÀÄUÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| ¸ÉÖñÀ£À vÁAqsÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ J.¦.JªÀiï.¹ AiÀiÁqÀð ºÀwÛgÀzÀ CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆð ¸ÀªÀiÁdzÀ CzÀåPÀëgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ zÉëAzÀæ CtPÀ® ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ¤AvÁUÀ £Á£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ K£ÀÄ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÄ G½zÀ 5 d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ G½zÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ 2/08/09 gÀAzÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á||©üêÀÄ£À½î gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÉÄñÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄwÛvÀgÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀiï.¹ AiÀiÁqÀðzÀ D¦üøïzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¸Á§tÚ zÀÄUÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ 10-15 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ CzÀåPÀë J°èzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è NlÄ ºÁPÀĪÀzÀÄ RavÀªÁV ºÉüÀzÉ M¼ÉƼÀUÉ J®ègÉÆ ¸ÉÃj ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ E¢ÝÃj. EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄßvÁÛ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÁUÀÄ §®PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÀvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÉÄñÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀjUÀÆ PÀÆqÁ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C£ÁºÀÄvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉB¢£ÁAPÀ; 01-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ©üêÀÄtÚUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ. ¥ÁnøÁ: ªÀĽî vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 311 gÀ°è£À PÀ©â£À ºÉÆ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,00,000/- gÀÆ QªÀÄäw£À PÀ§Äâ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ vÀªÀÄUÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆr¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtB

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB¢£ÁAPÀ: 02/08/09 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ «ÃgÀtÚ PÀÄA¨Ágï ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ) §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ

¢£ÁAPÀ:02/08/2009 gÀAzÀÄ zÉêÁ£ÀAzÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä ¸ÀAUÀ滹 ²æà «ÃgÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.F §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1)zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¸ÀgÀªÀzÉ ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2)gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ zÉÆgÉÊ, ¸Á|| ¦üîÖgï ¨Éqï gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 3)®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀiÁªÀ£ÀÆgÀ, ¸Á|| ¸ÀAfêÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 4)CdÄð£ÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀÄzÀ¤, ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ElÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.620/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀÄrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtB

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB¢£ÁAPÀ: 01/08/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw.¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ AiÀiÁºÉÆãÀ ¸Á|| PÉÆÃl£ÀÆgÀ (r), gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀZÀuÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÁzÀ 1)MAzÀÄ vÉÆ¯É ¯ÁQÃmï, 2)6 UÁæA GAUÀÄgÀ, 3)3 UÁæA Q«AiÀÄ°è£À ºÀƪÀÅ, 4)1 UÁæA ¯ÁPÉÃlzÀ ¥ÀzÀPÀ, »ÃUÉ MlÄÖ 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 5)£ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5,000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 30,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ CAUÀrUÉ CqÀªÀÅ EqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¸ÉÌÃmï ¨ÁåUÀ£À°è ElÖ MqÀªÉ ºÁUÀÄ ºÀt EzÀÝ ¥À¸Àð ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 4-5 d£À §ÄSÁð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°è ElÖ ¥À¸Àð £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ: 1/8/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ æêÀÄw §AqÀªÀiÁä UÀAqÀ gɪÀ¥Áà D®UÀÆqÀ ¸Á: PÀ¥À£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ã®ªÀiÁägÀªÀgÀÄ PÁ®ßrUɬÄAzÀ §§¯ÁzÀ ªÀÄÄvÁå£À ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÄgÀt PÉý ªÀÄgÀ½ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁ®ßrUɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨sÁ®PÉñÀégÀ ªÉÊ£ï ±Á¥À PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ CªÀgÀ°è M§â vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÁzÀ°èAiÀÄ ¸ÀtÚ aî CzÀgÀ°è 500/- gÀÆ. EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aÃgÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨É£ÀßnÖ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ CªÀgÀ£ÀÄß M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

PÀÄAZÁªÀgÀA ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ 02-08-09 gÀAzÀÄ 10-30 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢

²æà ¨sÁUÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆvÀÛUÉƯÁè ¸Á: ®PÁëöä¸ÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q 72000/-gÀÆ, ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¥ÀwßAiÀÄ 7 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ 84000/ £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-07-09 ²æà ¨sÁUÀtÚgÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ JA¢£ÀAvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ ºÉÆ®¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ¥ÉnÖUÉAiÀÄ PÉÆAr ¸ÀºÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀVzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆAZÁªÀgÀªÀiï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà dUÀzÀªÀgÀ ¸Á: J¸À.©. gÉqÀØ PÁåA¥À ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÅgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlV ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA: J.¦-5/nn-4444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ±ÁAvÀ°AUÀAiÀÄå J£ÀÄߪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/eÉ-5284 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ zÉúÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.