Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 6, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-11-2017


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 06-11-2017

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 262/17 ಕಲಂ   ಕಲಂ: 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:-

ದಿನಾಂಕ: 05/11/2017 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಗಂಡ ರವಿಕಾಂತ ಹಲಗೆ ವಯ:35 ವರ್ಷ ಜಾ:ಎಸ್.ಸಿ(ಮಾದಿಗ) ಉ;ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗ ಸಾಗರ್ ವಯ:20 ವರ್ಷ ಈತ    ದಿನಾಂಕ:05/11/2017 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀದೆವಿ ಇವಳಿಗೆ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ   ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-25-ಇಬಿ-1810 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಿಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1345 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗ ಸಾಗರ್ ಈತ ಹಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ನೂರಾ (ಎಚ್) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ  ಅಪ್ಪಾಜೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ ನಂ:KA-38 F-784 ನೇದನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತದಿಂದ ಧನ್ನೂರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಸಾಗರ್ ಈತನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾಗರ್ ಈತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 240/17 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-

¢£ÁAPÀ:05/11/2017 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.gÁdÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà PÉÆÃgÉ ¸Á: UÀdªÁqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ°ÌAiÀÄ qÉʪÀÄAqÀ PÁ¯ÉÃf£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀÝ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀĨsÁµÀZËPÀ ºÀwÛgÀ eÉÆåò gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2012 £Éà ¸Á°£À°è »gÉÆà ºÉÆAqÁ  UÁèªÀÄgÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JJ¦-23 JJ¥sï-5635 £ÉÃzÀ£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ 6 wAUÀ½AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ «ªÉÄ ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è ¢£ÁAPÀ 27/09/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JJ¦-23 JJ¥sï-5635 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆV 5:00  ¦JA UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/09/2017 gÀ ¨É¼ÀUÉΠ 05:00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è ¢£ÁAPÀ 27,28/09/2017 gÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JJ¦-23 JJ¥sï-5635 £ÉzÀÄÝ CzÀgÀ C:Q 24,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
  
§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 400/17 PÀ®A 498(J) 306 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/2017 gÀAzÀÄ 09:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §£À¹¯Á® vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ²AzÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ G// CmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á// C®UÀÆqÀ ¸ÀzÀå PÁAzÉêÀ° ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ªÀqÁgÀ ¥ÁqÁ DPÀÄ°ð gÉÆÃqÀ £ÀA 2 eÉÊdUÀzÀA¨Á 4 ¨ÁA¨É (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Á«vÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä CAvÁ E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ 2002 gÀ°è ¸Á°£À°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ½UÉ   ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ §§âgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÁgÀ¯É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G// ZÁ®PÀ ¸Á// ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ FvÀ£À eÉÆvÉUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ eÉÆåÃw EªÀ½UÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ §§âgÀ PÁgÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À »jAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÁgÀ¯É   ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ   gÀªÀgÉ®ègÀÆ   ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ   ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÀAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý eÉÆåÃw EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ   ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/11/2017 gÀAzÀÄ  UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É   ¢£ÁAPÀ 05/11/2017 gÀAzÀÄ 08:45 UÀAmÉUÉ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ §AzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ Cfð PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÖzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮೇಹಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 106/17 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ:05-11-2017 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಂಜರಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮೇಹಕರ ರೋಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ  ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ   ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ  1615 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ನಂತರ  ಅವನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು 1) ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಸೋಲಾಪೂರೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ವಾಂಜರಖೇಡ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು.  ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ  ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ  ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು.  90 ಎಮ.ಎಲ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ಯು.ಎಸ್. ವಿಸ್ಕಿಯ ಒಟ್ಟು 50 ಬಾಟಲಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಅ: ಕಿ: 1400/-ರೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ಆಫಿಸರ ಚಾಯಿಸ್ 14 ಸಾರಾಯಿ  ಬಾಟಲಗಳು ಇವುಗಳ ಅ:ಕಿ: 1148 ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.