Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 1, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ
ಬಾಂಬೆ ಸಂಜ್ಯಾ ಸಂಜುಕುಮಾರನ ಬಂಧನ

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ:07/2013 ಕಲಂ 399, 402, 120(ಬಿ)  ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 25 ಆರ್ಮ್ಸ ಕ್ಟ  ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ  ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12-01-2013 ರಂದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಜೇಪ್, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು, ಹರಿತವಾದ ಮಚ್ಚುಗಳು, ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಇತರೆ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಇದೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ  ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಹೆಚ್‌ ಕರಿಕಲ್‌ ಪಿಐಬಸಯ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಎ.ಎಸ್‌.ಐ  ಮತ್ತು  ಸುರೇಶಚಂದ್ರಕಾಂತ,ಹಣಮಂತ,ದಾಮೊದರ ಪಿಸಿ ರವರು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 1) ಬಾಂಬೆ ಸಂಜ್ಯಾ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ಸನಗುಂದಿ ಸಾ: ವಿಜಯನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಾನಗರದ ಹತ್ತಿರ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ  ಆತನಿಂದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ 2) ಮೂಗ ಮಲ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ: ಬಸವನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಂತ ತಂದೆ ಚಿದಾನಂದ ಬಬಲಾದ ವಯಾ|| 20 ವರ್ಷ, ಸಾ|| ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:30-01-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ 4 ಜನರು ಎರಡು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು, ನನಗೆ ಸಂಜು ಕೊಟ್ಟರಗಿ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ  ಈಗ ಬಾ ಮಗನೆ ಅನ್ನುತಾ  ಆತನ ಜೋತೆಗಿದ್ದ ಶರಣು ಪೂಜಾರಿ, ವೆಂಕು ಯಾದವ, ಸಂತೋಷ ಹೋಸಪೇಟ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆನೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 10/2013 ಕಲಂ 341323324504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-02-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013, PÀ®A 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¨sÁ°Ì ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ VøÀr EªÀgÀÄ ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ Cfð£ÀgÁªÀ ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ £ÁmÉÃPÀgï, 2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÀUÉÃ¥Áà, 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ£É J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAUÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf ªÀiÁ£ÀPÁj gÀªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀqÀÄªÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß CzsÀð PÉqÀ« ¦®ègÀ ºÁQj CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ CzsÀð UÉÆÃqÉ ©aÑzÀgÉ ¥ÀÆtð UÉÆÃqÉ ©zÀÄÝ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀÄgÀQëÃvÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ UÉÆÃqÉ PÉqÀªÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ UÉÆÃqÉ ©ZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¥ÀÆtð UÉÆÃqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ C¯Éè Dl DqÀÄwÛzÀÝ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd° ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð EPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃqÉ PÀĹzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÉÄïÉ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ £ÁmÉÃPÀgÀ gÀªÀjUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ±ÀgÀt¥Áà PÉÊPÁr gÀªÀjUÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£É gÀªÀjUÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ Dl DqÀÄwÛzÀÝ CAd° EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ°è, ¸ÉÆAlzÀ°è JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV CAd° EPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À E£ÉÆßçâ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÀUÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆÃgÉgÀ, ¸Á: »ÃgɪÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013. PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2013, 01-02-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DAzsÀæ ¨ÁqÀðgÀ PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ GªÀįÁ eÁzsÀªÀ ¸Á: D®ÄgÀ (PÉ) vÁAqÁ, 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁf ¸Á: ªÀÄÄSÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ E§âgÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ GªÀįÁ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: D®ÄgÀ (PÉ) ªÀiÁtÂPÀ vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ gÀªÀj PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ UÀAqÀ rUÀA§gÀ UÀÄqÉØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw:J¸ï.¹, ¸Á: ºÁgÀPÀÄqÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÆÖà ºÀwÛgÀ EnÖgÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß DPÀ¹äÃPÀªÁV PÉqÀ«zÀÝjAzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÁ¬Ä §AiÀÄÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ MqÀt¬ÄAzÀ ZÉ°èzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÀgɹ ¸ÀzÀj §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆÖà ºÀwÛgÀ EnÖgÀÄvÁÛgÉ, CzÀ£ÀÄß PÀ«vÁ EªÀgÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉà CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ZÁ®Ä ªÀiÁr ¨ÉAQ PÀrØ VÃjzÁUÀ ¸ÉÆÖà MªÉÄäÃ¯É ¨sÀUÀ룃 ¨ÉAQ GjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß PÀ«vÁ EªÀjUÉ vÀUÀÄ° ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, PÀ«vÁ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ PÀ«vÁ EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ«vÁ EªÀjUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ EªÀgÀ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Áæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÀvÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É RrgÀhÄAqÁ ºÀwÛgÀ  ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/4589 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ C¦à DmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/6956 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉƪÀÄäuÁÚ vÀAzÉ ¤ªÀwð ¤UÀqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: E¯Áèöå¼À EªÀgÀÄ D¼ÀAzÀ vÁ®ÆèQ£À ¯ÁqɸÁ§ zÉêÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ »gÉƺÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-56/J-4417 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À ²ªÁgÀzÀ dAUÀ°¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA PÉJ-39/ªÀÄ-289 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ°UÉ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ AiÀįÁè°AUÀ EvÀ£À ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013, PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠦æAiÀÄAPÁ @ «Ä£ÁQë UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¨Á§UÉÆAqÀ ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀjUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨Á§UÉÆAqÀ, CvÉÛ 2) ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà ¨Á§UÉÆAqÀ, ªÀiÁªÀ 3) §¸À¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¨Á§UÉÆAqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á宺À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀAzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ E®è¢zÀÝgÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ DZÉUÉ £ÀÆQ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀÌ¥Áà.©.CVß (C.«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JPÀÌ®ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÁºÁ ºÉÆmÉîzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) 180 JA.J¯ï. £À 8 JA.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 790/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 2) 180 JA.J¯ï. £À 23 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 920/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 3) 90 JA.J¯ï. £À 41 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 840/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 4) 180 JA.J¯ï. £À 14 N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï (N.n.) ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 742/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 5) 330 JA.J¯ï. £À 6 QAUï ¦ü±ÀÑgï ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 270/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 3,562/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À eÉÆvÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Áà ¤AUÉuÉÚ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÁgÀ, ¸Á: §£À±ÀAPÀj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 540/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ T¯Áè ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï SáeÁ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁgÁ EªÀiÁªÀiï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 720/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 1, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: ²æÃ. UÀuÉñÀégÀ vÀ¥ÉÆà ªÀ£À ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¸ÁzsÀPÀ PÉ®¸À, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ, ¸ÀzÀå: Z˽ EªÀgÀÄ 17 d£À ¸ÁzsÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ 04 d£À ¸ÁzsÀQAiÀÄgÀÄ ²æÃ. ²æÃ. ²æà UÀuÉñÀégÀ vÀ¥ÉÆà ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÁ¸À«¸ÀzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ D®ÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁeï ¸Áé«ÄfAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ gÀÆ«Ä£À ºÉÆgÀUÉ PÀĽvÁUÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ  ºÉÆÃV §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB 5 ¤«ÄµÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆìĸÀÄwÛzÉ CAvÀ ºÉý ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉ PÀ¼ÉzÀgÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄgÀ½ §gÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ ªÀÄoÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ AiÀiÁgÀÄ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛ¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ ¸Áé«Ä, £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Áé«Ä, £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀPÀÛgÁzÀ ¸ÁUÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄoÀzÀ°èzÀÝ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¨sÀPÀÛgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ ¢QÌUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀ UÀįÁ® §tÚzÀ ±Á¯ï ºÁUÀÆ ªÉÆèÉʯï EzÀÄÝ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ¥ÉÃmÁ §mÉÖ (PÁ« §tÚ) ©¢ÝvÀÄÛ E£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ PÁ« §tÚzÀ ®ÄAV ©¢ÝvÀÄÛ, DzÀgÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ PÁt°®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w.


 

¢£ÁAPÀ 30.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ.ºÁUÀÆ PÀ®ªÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ²æà ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ UÀqÀØA wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ªÀ®zÉÆrØ.vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ UÀÄr¸À°UÉ CPÀQäPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä, CQÌ, UÉƧâgÀ, 1/2 vÉÆð §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆ°, §mÉÖ §gÉ, CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£À ªÀUÉÊgÉ MlÄÖ gÀÆ.27,000=00 ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 03/2013 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀQïï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 12-6-651 J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAeï ªÀÄÄRå UÉÃmï ºÀwÛgÀ ªÀĺÀäzï eÁ¥sÀgï EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ1] ªÀÄĤÃgï CºÀäzï vÀAzÉ §¹Ãgï CºÀäzï 2]¸Á¯ÁgÀ CºÀäzï vÀAzÉ §¹Ãgï CºÀäzï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð3]C¯ÁÛ¥sï CºÀäzï vÀAzÉ §¹Ãgï CºÀäzï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀðJ®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 2-1-54 CAzÉÆæãï Q¯Áè, rr¦L D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ AiÀÄPÁì¯Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 332/1, 5 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 2012 gÀ°è Rjâ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄPÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 09/2013 PÀ®A 341,504.323.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:30-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAoÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ §tÂfUÀgÀÄ,53ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- PÁå¢UÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1)zÉëAzÀæ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉUËqÀ ¸Á- PÁå¢UÉÃgÀ2)§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉUËqÀ ¸Á- PÁå¢UÉÃgÀ3)§¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ UËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ¥Àà UËqÀ ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¸Á¥ïÖ, UÁ°UÀ¼ÀÄ PÀªÀ½ D®gÀ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArØzÀÝgÉãÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.29/2013 PÀ®A. 341,504,506,gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 30-01-13 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü «.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä 40ªÀµÀð, PÀªÀiÁä MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ®QëöäPÁå¥ï vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CA¨Á£ÀUÀgÀPÁåA¦£À°è£À vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÉgÉUÉ G¥ÀPÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ 1) J¸ï.ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªÀ ¸ÁB CA¨Á£ÀUÀgÀ PÁåA¥À2)J¸ï.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªÀ ¸ÁB CA¨Á£ÀUÀgÀPÁåA¥À3) J¸ï.²æäªÁ¸À vÀAzÉ CZÀÄåvï gÁªÀÄAiÀÄå ¸ÁB CA¨Á£ÀUÀgÀPÁåA¥À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÀ PÉgÉUÉ CqÀØ ºÁQ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ¤ÃgÀÄ wgÀÄ«PÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÁ®ÄªÉUÉ CqÀØ ºÁQ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÁ°¤AzÀ ªÀzÀÄÝ, PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É¤ßUÉ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ zÀ£ÀgÁd¤UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2013 PÀ®A. 341, 504,323,506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀÄAmÉ¥Àà ªÀ:25, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀPÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ±ÁåªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ªÀ: 40, G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÀ ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃV ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmɯïUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ ¨Áå£Àgï ºÁQzÀÝ£ÀÄß QwÛ ºÁQ¢Ýà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆÃmɯï¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, dVΤAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà DvÀ£À ºÉAqÀw PÀ¸À¨ÁjUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E§âgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2013 PÀ®A 323, 504, 355, 324, 351, 506 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 31.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ, ¸Á: mÉÊ¥ï-6/778 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ ºÉZï-4357 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï °AiÀÄRvï C° PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁjPÁA¨sÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢¢DgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ DvÀ£À ¸ÉßûvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279,337,338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

¢£ÁAPÀ: 31-01-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀPÀð E£ïì¥ÉPÀÖgï DzÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀA 2 G¥À«¨sÁUÀ PÁgÀlV ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ G¥À PÁ®ÄªÉ 32 gÀ°è ºÀAa£Á¼À PÁåA¦¤AzÀ ¤ÃgÀÄ ¤ªÁðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃªÀÄgÁd PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è CAzÁdÄ 60 jAzÀ 65 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀÄ ±ÀªÀªÀÅ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è vÉð §A¢zÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ vÀÄA§ vÉÆý£À ±Àmïð EzÀÄÝ, ©Ã½ mÉjPÉÃmï §¤AiÀÄ£ï ¤Ã° eÁAUÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉtªÀÅ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è vÉð §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CAvÁ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆêÀzsÀð£À ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ¤gÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è JE ¸Á; PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀ ºÁ.ªÀ. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2013 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è . ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ºÀA¥À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà PÀÄ°ð, ªÀ: 40, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 730/-,£ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À (§ÄQÌ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


 

¢:01-02-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÁ§UÀqÀØzÀ°è vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆüÀ§Ar 50 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, G: «ÄãÀÄUÁjPÉ ¸Á:£ÀªÁ§UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ vÁAiÀÄ¥Àà gÀªÀjAzÀ :  1] ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉ C.Q.E¯Áè, 2] ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 8 °Ã. ¸ÉÃA¢ªÀżÀîzÀÄÝ 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.55/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:10/2013 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2013 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ದಿನಾಂಕ:30/01/2013 ರಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋರಬಾಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಬೇಕರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಾದಿಮನಿ ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇತನು ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಬೋರಬಾಯಿ ನಗರ ಇತನ ಜೊತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಕಾಶೀನಾಥ ಇತನು ಗಣೇಶ ಇತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಲವಾರನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದನು ಗಾಯಾಳು ಗಣೇಶ ಇತನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಯಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಗಾಯಾಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ,  ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಭೂಷಣ ಜಿ ಬೋರಸೆ ಸಹಾಯಕ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 'ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಐ.ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಕ್ಕಳಕಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐರಫೀಕ ಪಿ.ಸಿಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಪಿ.ಸಿದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಪಿ.ಸಿರಾಮು ಪವಾರ ಪಿ.ಸಿ ರವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಕಾಶಿನಾಥನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇಡಂದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದು,ಮಗಳು ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು,ಮಗನಿಗೆ ಆರಾಮ ಇರದ ಕಾರಣ ಮಗ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ:20-01-2013 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಖತಲಪ್ಪ ಮಂಗದ ಸಾ:ನಾವದಗಿ ಎಂಬುವವನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2013 ಕಲಂ, 366 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಕಪಿಲ್ ದ್ವಜ್ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ದನ್ನಿ, ಸಾ||  .ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಶರಣಸಿರಸಗಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೂ ಜುಡೊ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ನಂ-ಕೆಎ-32 ಎಮ್.ಎ-700 ನೇದ್ದನು ದಿನಾಂಕ:31/01/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಖಾಂತರ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ಲಾರಿ ನಂ-ಕೆಎ32 ಎ-7941 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ನ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಹಾಗೇಯೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:63/2013 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ: 101/ಅಅ ಮುನಿರುದ್ಧೀನ ಹೆಸರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 198 ಪ್ಲಾಟಗಳು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 7.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ  ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಫಾರ್ಮ ನಂ-12, ಕರ ಪಾವತಿ ರಶೀದಿ, ಬಾಕಿ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಖಾತಾ ಎಕ್ಸಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ತಯಾರಿಸಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಗದೀಶ ವಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮೋನಿಕಾ ಜಾಧವ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.  ಹಾಗೂ  ಅವರಾದ ಬಿಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟರ ಪೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು  ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬಿಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟರ ಶರಣಗೌಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡದೇ ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಹಮದ್  ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ ಖಾಸೀಮ ವಯಾ||33 ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪರ ಸಾ||ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗರಗಾ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:64/2013 ಕಲಂ, 465, 468, 471, 420 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:-31/01/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅನುಪ @ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-36 ಯು-8171 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಒಮ್ಮಲೇ ಸ್ಕೀಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾದರ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 65/2013 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಗಂಡ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ದಾಖಲೆ ಸಾ|| ತಡಕಲ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ  ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಅನ್ನುವನೊಂದಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 51  ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ ಜಗದೇವಿ ಭಾವ ಹುಚ್ಚಣ್ಣ ನೆಗಣಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಾವಮ್ಮ ಇವರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತವರು ಮನೆಯವರಿಂದ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯವು  ನ್ನ ತಾಯಿಗೆ  ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ದಿನಾಂಕ:29-01-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ  ತಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ  ಹಣೆಯ ಮದ್ಯ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೀರ್ತಿ ಇವಳಿಗೆ ಕೂಡಗೋಲದಿಂದ ಅವಳ ಎಡಗೈ ಹಸ್ತದ ಮೇಲಭಾಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ  ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:11/2013 ಕಲಂ, 498 (ಎ), 324, 504, ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:31/01/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾಮನಾದ ಬಾಬು ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಗೂಡು ಪಟೇಲ ಸಾ:ಕಿಣ್ಣಿ ಅಬ್ಬಾಸ ಇಬ್ಬರೂ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿಕ್ಕಂ ಇತನು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ನೂಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ನಿಕ್ಕಂ,ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ನಿಕ್ಕಂ, ಸಾಗರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ನಿಕ್ಕಂ, ಸುಧೀರ ತಂದೆ ಶಿವಲಾಲ ನಿಕ್ಕಂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಗಳ ಬಿಡಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿಕ್ಕಂ ಇತನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ನಿಕ್ಕಂ ಇತನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ  ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ. ಮುನೀರ್ ತಂದೆ ವಜೀರ್ ಪಟೇಲ ಸಾ|| ಕಿಣ್ಣಿ ಅಬ್ಬಾಸ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:11/2013 ಕಲಂ,143,147,323,324,341,354,504,506  ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013 PÀ®A. 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÁwæ 10-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà UÉdÓ®UÀnÖ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G.ºÉÆîªÀĤPÉ®¸À ¸Á.©dPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ vÀªÀÄÆäj£À SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ £ÀzsÁ¥À ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀĺÀ§Æ§©üà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, F ¢£À ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæü SÁ¹ÃA¸Á§£À ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà UÉdÓ®UÀnÖ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw ªÀĺÀ§Æ§©üà EªÀj§âgÀÆ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr E§âgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ E§âgÀ PÀÄwÛUÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸Á¬ÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 14/2013 PÀ®A- ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ

PÀÄ. gÀ«ZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ªÀÄÄgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ :13-12-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ vÀ£ÀUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè «±ÁæAw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆVzÀÄÝ  F §UÉÎ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ«ZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÁtÄwÛ®è JAzÀÄ ¥Á®PÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ¥Á®PÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ C®è°è ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ºÀÄqÀÆPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 16/2013 PÀ®A 279, L¦¹

¢£ÁAPÀ : 31-01-2013 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ©¸À£Á¼À ªÀAiÀiÁ : 49 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï. n.¹. §¸ï. PÀAqÀPÀÖgï ¨ÁåqÀÓ £ÀA : 6009 ºÀħâ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ 3 £Éà r¥ÉÆà ºÀħâ½î. EªÀgÀÄ PÁgÀlV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ©lÄÖ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ §¸ï £ÀA : PÉ.J- 42 / J¥sï- 845 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw- PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ : 31-01-2013 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £ÀªÀÄä §¸ï ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgï §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ lZï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï vÀªÀÄä §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ UÁè¸ï dPÀA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï §¹ì£À°èzÀÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 17/2013 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ : 31-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ- 19 ªÀµÀð,eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G- ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 30-1-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ zÀÄgÀUÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-Cgï9206 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÀ«£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ PÁgÀlV- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀQîgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ, zÀÄgÀUÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-Cgï9206 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÀØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EzÀÝ ¸ÉÃ¦Ö PÀ°èUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, ªÉÄÊ PÉÊUÉ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, zÀÄgÀUÉñÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, zÀgÀÄUÉñÀ FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà 31-1-2013 gÀAzÀÄ 00-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸Àì PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. F §UÉÎ DgÉÆæ zÀÄgÀUÉñÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ