Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 29, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

zsÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

²æà gÀÄzÉæñÀ.PÉ.¦. ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.07.2011 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ£À¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ 52 ªÀµÀð, ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä£ÀUËqÀ, 32 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ FgÀtÚ 20 ªÀµÀð,mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀ£À¥À°è EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 4 ¥Áè¹ÖPÀ PÉÆqÀUÀ¼À°è MlÄÖ 60 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ 300=00, 2 SÁ° ¥Áè¹ÖPÀ vÀA©UÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. gÀÆ. 400/-d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV, ¸ÀtÚ FgÀtÚ, vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, 42 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ §®gÁªÀÄ¥Àà, 36 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á:zÉêÀ£À¥À°è CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ LzÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¥sÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄzsÀåzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 35 jAzÀ 40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, qÁ:²æÃPÁAvï vÀAzÉ f.gÁd£ï 33 ªÀµÀð, C¸ÉÆöAiÉÄñÀ£ï ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÁåAmï£À »A§¢ eÉéUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr, eÉé£À°èzÀÝ 13000 jAzÀ 13500 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ qÁ:²æÃPÁAvï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 31 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¤ªÀÄð®¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ LzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀȺÀtÂUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CvÉÛ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¥ÀwUÉ E¯Áè ¸À®èzÀ ZÁr ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¥ÀwAiÀÄÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:27.07.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ d£ÁzÀð£À gÁªÀ 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀlgÁªï EªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjzÀÄÝ, D¹Û ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ UÉÆëAzÀgÁeï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÉAPÀlgÁªï EªÀgÀÄ ªÀÄÄaѹzÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆëAzÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀgÁeï£À ¥Àwß CPÀ̪ÀĺÁzÉë 32 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸ÉÃj ªÉAPÀlgÁªï£À ¥Àwß ¸À«vÁ 35 ªÀµÀð EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀlgÁªï£À vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À«vÁ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀlgÁªï @ VjgÁeï vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁeï 48 ªÀµÀð, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 46 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀgÁd 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, dªÀ®UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦vÁæfðvÀ D¹Û 80 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ E£ÀÄß ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. D¹Û ¨sÁUÀªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀPÀÄjvÀÄ UÉÆëAzÀgÁeï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀlgÁªï ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï E§âgÀÄ ¸ÉÃj D¹Û ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ UÉÆëAzÀgÁeï£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ UÉÆëAzÀgÁeï£À vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjUÀÆ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆëAzÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀA-2 gÀ°è zÉêÀ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ fvÉãÀ¸À£Á ºÁUÀÆ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃj zÀįÁ° UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀgÁAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ D¹Û¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀįÁ° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29. 07.2011 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §®«ÃgÀ ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ dPÉÌÃgÀÄ ªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå 25 ªÀµÀð QèãÀgï ¸Á:PÁl£À½î EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2011 gÀAzÀÄ 175 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 35,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಗೃಹಿಣೆ ಆತ್ನಹತ್ಯೆ

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 10/49 ಭವಾನಿ ಪೇಠ ಗೋಂಗಡೆ ವಸ್ತಿ ಸೋಲಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಶಕುಂತಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಅಬಕಾರಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಮಗನಾದ ಅಮೀತಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ 2005 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ, ಲಗ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 4 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಢಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ತಂಗಿ ಶಕುಂತಲಾಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ :ಮಹಾದೇವಮ್ಮಾ ,ಮಾವ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪಾ ರವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮೆಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಮರಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದು 11:45 ಎ.ಎಮ್. ಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆ.ಎ.-32/ಎ-1072 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಆಟೋ ತಗೆಯಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಧರೆನ್ನವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಸಂಗಡ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ತೆಗೆಯುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ಈ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಮವಸ್ರ್ತ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಶರ್ಟನ್ನು ಹರಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-07-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2011 gÀAzÀÄ eÉÆÃUɪÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ®PÀët vÀAzÉ ¤ªÀÈw ªÀiÁ¼ÀPÁ° ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆÃUɪÁr EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 180/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀĺÀvÁ§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¸ÁªÀ RÄgÉù ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 2) gÁªÀtÚ vÀAzÉ ¨ÁUÀÄ ®AUÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 540/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA. feÉ-16/«í-4283 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D²Ã¥sÀ vÀAzÉ JªÀÄ.r. ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå ¨ÉêÀļÀSÉÃqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£À CtÚ ¥sÀjÃzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥sÀjÃzÀ FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀÖnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA 60/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-39-3571 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ® ±Á£ÁªÉÄ ªÀAiÀÄ; 38 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀtªÀÄAvÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¢PÀÄÌ vÉÆÃZÀzÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV ¨sÀwð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28.07.2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀÖnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ËvÀ£Àð lÆjµïÖ §¸ï £ÀA JA.JZï-43/JZï-2777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ wªÀÄä¥ÁàUËqÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: UËqÀ, ¸Á: ©dÓªÀ½î, vÁ: wxÀðºÀ½î, f: ²ªÀªÀÄÆUÀÎ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; ªÉÆUÀzÁ¼À, vÁ: ©ÃzÀgÀ, EvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀw ªÀÄÄPÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ ªÀÄÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ 09 £ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ:
ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ ಸಿಂಗೆನವರ ಸಾ|| ಹಂಗನಳ್ಳಿ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನಾನು ಹೊಲ ಕಡತ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಕಲಕಂಬದವರ ಸಾ|| ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಇತನು ತನ್ನ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೆಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ ಸಾ: ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 28-7-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಕಮಲ ಹೋಟಲ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ರಾಜೇಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಪ್ಲಾಟ ಮಾರಾಟದ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಕಾಲಿನ ಟೊಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ   ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 27-07-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  ಐವಾನ ಈ ಶಾಹಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುವೇಂಪು ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎ 8295 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಮೇಲೆ ನಂ: ಕೆಎ 32 ವಿ 2146 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮೇಳಕುಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೊರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ.
ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಬೆಳಕೋಟಾ ಸಾ; ಭೀಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಕಾಲೂನಿ ರಿಂಗರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಪುಷ್ಪಾ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ 11 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶಿಲ್ಡ ಇತನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಪುಷ್ಪಾ ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ. 27-07-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ರಮಾಬಾಯಿ , ತಂದೆಯಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶಿಲ್ಡ ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗು ಕಾರ ಚಾಲಕ ಇವರು ಅಪಹರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ: ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಫಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ  :   ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಬುಡಗ ಜಂಗಮ ಸಾ: ದಂಡೋತಿ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಹಾಗು ಮಗ ಆಕಾಶ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 28-7-11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿವಿರುವ ವೀರಭದ್ರಶ್ವೇರ ಗುಡಿಯ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಕೆಎ 32 ಎ 8502 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಾ ತಿಡ್ಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದವನೇ ರೋಡ ಬದಿ ಹೊರಟ ನನ್ನ ಮಗ ಆಕಾಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.