Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/20/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 28/02/2010
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010, PÀ®A 279,337 L¦¹:­­-

¢£ÁAPÀ 26/02/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¼ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀÄUÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt G// ²PÀëPÀ ¸Á// aQè (eÉ) ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁwæ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ-38/eÉ-4256 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ gÁd ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ dAfÃgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ// J¸À.¹ G// ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉJ-23/JA-6050 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ, »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄArUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010. PÀ®A 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/02/2010 gÀAzÀÄ 7300 UÀAmÉU ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁæ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèªÀiï GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄAUÀ®V. gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ ºÉÆîzÀ°è ªÉÄêÀÅ PÀvÀÛj¸ÀĪÀ ªÀĶ£ïÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ EgÀ°®è PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5000=00 gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/26-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæè AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÀîgÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀîÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.34/2010 PÀ®A 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ºÀ®UÉ 24 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À GB ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸ÁB PÉÆlUÁ vÁB aAZÉÆý.gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀÆgÉÆâݣÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ J£À.JZÀ. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É M§â ©½ §tÚzÀ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀwñÀ EªÀgÀ UÁrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.DzÀgÉ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA.46/2010 PÀ®A 457,380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 27/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁ¸ÀĪÀÄSÁ£À vÀAzÉ WÉÆÃlÄSÁ£À ªÀ 19 ¸Á PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉÃ¸ï ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ ªÉÆèÉʯï j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ªÉÆèÉʯï CAUÀr ªÀÄÄaPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À CAUÀrAiÀÄ ¥sÀ½ vÉÃUÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¹.¦.AiÀÄÄ. D/Q. 12,000/- 2) ªÉÆèÉʯï ZÉÊ£Á ¸ÉÃmï ¥sÉÆãï. £ÀA. 9986898979 D/Q. 1000/- 3) ZÉÊ£Á ¨Áålj D/Q. 4000/- »ÃUÉ MlÄÖ 17,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2010 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ: 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ JAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á.gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:101 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ ÀCVzÀÄÝÝ CzÉà PÁgÀtPÉÌ EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ :27/02/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zsÀ£Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ E¤ß§âgÀÄ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á.gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:101 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄzÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ §eÁeï¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36, 4612 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 55 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄzÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ a£Àß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà 35 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ §eÁeï JA.80 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:J¦.22,©.3228 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÉzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ dA§tÚ 52 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆãÀ¥Áqï, vÁ:UÀzÁé¯ï, f¯Éè: ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß -ªÀqÉØ¥À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀqÉØ¥À°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀA:PÉJ.36, J¥sï.917 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÆÌnUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀÆÌn ZÁ®PÀ ªÉÄøÀ¸ï ¨sÀAqÁj vÀAzÉ zÉêÀzÁ£ï 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£ÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÄøÀ¸ï ¨sÀAqÁj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ RAqÉÃgÁªï PÁ¼É ¸Á: UÀÄ®âUÁð EªÀ£ÀÄ «DgïJ¯ï§¸ï¸ÀA:PÉJ.25, ¹.5014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, UÀÄgÀÄUÀÄAmÁUÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÀ¸ÉÛwgÀÄ«£À°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁªÀiï,mÁªÀiï DmÉÆÃUÉ ¸ÉÊqïPÉÆqÀ®Ä MªÉÄä¯É JqÀPÉÌ PÀmïªÀiÁr, §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ §¸ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÉÆïÁ, §¸ïZÁ®PÀ ¸Á:ªÉÊeÁ¥ÀÆgÀÄ, vÁ:D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:24.02.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ NtºÀwÛgÀ ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ 1) UÉÆæ vÀAzÉ dA§tÚ, 2) dA§tÚ vÀAzÉ dA§tÚ, 3) FgÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ, 4) dA¥ÁgÉrØ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆPÉñÀ vÀAzÉ PÀÄAl FgÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà£À ¥Àwß £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß zÀ©â, PÀjAiÀÄ¥Àà£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ PÀA§PÉÌ PÀnÖºÁQ PÀ©âtzÀ gÁqï, MtPÉ ªÀÄvÀÄÛ §°èøï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥ÀwßUÉ zÀ©â ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÉÆÃdgÁd vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà 38 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀÄEªÀ£ÀÄ UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£ÀߺÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV, vÉÃd¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¸Á: UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÉƧâ£É ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀgÉ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉAiÀÄ PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀaÑzÀÄÝ ©r¸À®Ä§AzÀ ¨sÉÆÃdgÁd£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÁºÉçUËqÀ EªÀ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¸Á:UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÉƬÄÝj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ eÉÆüÀzÀ zÀAn¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤Ã®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ºÀ½î ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß C½AiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ J°èzÁÝ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀAzÀ°UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà aAZÀgÀQ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà aAZÀgÀQ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è E§âgÀ ªÀÄzsÀå ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ CzÉ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ gÁd¥Àà£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ FUÁUÀ¯É PÀÄr¢¢Ý ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 16.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, 1)f.²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ f.®aѨÁ§Ä, 2) n.gÀªÀÄtgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, 3) gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, 4) J£ï.²ªÁf vÀAzÉ gÁªÀÄ PÀȵÀÚAiÀÄå, 5) ©¥ÉgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉrØ, 6) gÀªÀÄtAiÀÄå vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀÄå, 7) ²ªÀ°AUÀgÉrØ vÀAzÉ a£Àß°AUÀgÉrØ, EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 8340/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV, ²æÃPÁAvÀgÉrØ ¸Á: ©.Dgï.PÁåA¥ï CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ 8 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°èè E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 1860/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÉ.ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà @ §Ä¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÁ¸ÀgÀrØ 24 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉ°¥Áåqï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÉ.±ÀAPÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÁ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ¥Àà §Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ d«ÄãÀĸÀªÉÃð¸ÀA:53 gÀ°è 9 JPÀgÉ d«Ää£À°è ¨É¼É¢zÀÝ vÉÆUÀj & ¸ÀeÉӨɼÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀŪÀiÁr UÀÆqÀĺÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:27.02.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV vÉÆUÀj & ¸ÀeÉÓUÀÆrUÉ ¨ÉAQvÀUÀÄ° ¸ÀA¥ÀÆtð¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:39,200/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉUÉ ºÉÆÃzÀ C¢üÃPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀgÀV ¦.J¸ï.L. (C.«) UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ C£ÀÄgÁzsÁ oÁPÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉgɨÉÆøÀUÁ ¸ÀªÉð £ÀA. 25/2/1 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ eÉƼÀzÀ ¨É¼É, vÉ£Éß ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀoÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ ªÀiÁ°£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÉÄð£À ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ PÉgɨÉÆøÀUÁ ¹ªÉÄÃAiÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÀÄÄUÀ½ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁ®£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀoÁgÀ 2.¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ªÀoÁgÀ 3.UÀÄgÀÄ @ ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀÆUÁgÀ £ÀAzÀÆgÀ 4.£ÁUÀªÀiÁä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ªÀoÁgÀ 5.C±Á vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ªÀoÁgÀ 6.²¯Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ªÀoÁgÀ ¸Á: J®ègÀÆ PÉgɨÉÆøÀUÁ vÁ: f: UÀÄ®§UÁð. 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ KPÉÆzÉñÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÉ eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉ£Éß KPÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀÄwÛj CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J ªÀÄPÀÌ¼É ¥ÉưøÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÉAzÀÄ £ÁªÀÅ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉ F eÉÆüÀzÀ ¨É¼É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢gÀÄwÛj CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ PɼÀUÉ ºÁQ PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà£ÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè UÉƽ¹zÀÄÝ G½zÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÀqÀĪÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ gÁzsÁ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁt UÁAiÀĪÁV G½zÀªÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÀvÀqÉ ªÀiÁr PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁr, ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯ÉèUÉƽ¹, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ¯ï ªÀÄ£Á£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ªÀiË°¸Á§ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 6-846 RÄgÉö ZËPÀ ªÉÆëģÀ¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ C¸ÀgÁ ¥ÀgÀ«Ã£À JA§ÄªÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ EªÀ½UÉ C§ÄÝ¯ï ªÁºÀ§ C£ÀÄߪÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è E¦üÛPÁgÀ EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ D¥Á¢üvÀ ªÀÄÄPÀÛ¢ÃgÀ EvÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄzÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁ£ÀÄ G½zÀÄ PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ÃªÉÄJtÂÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥Ánî ¸Á: PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-27-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀgÀÄuÉøÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÉAUÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä ¥Áål vÀÆUÀĺÁQzÀÄÝ eÉé£À°è 1000/- gÀÆ £ÉÆÃlÄUÀ½gÀĪÀ MlÄÖ 68,000/- gÀÆ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉAUÀgÀPÉÌ vÀÆUÀÄ ºÁQzÀ ¥Áål EgÀ°¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À PÀA¥ËAqÀzÀ°è ©¢ÝvÀÄÛ. gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À QqÀQAiÀÄ°è PÉʺÁQ ¥Áål J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ 68,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C²èî avÀæUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÁr oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Q¸ÀävÀ mÁQøÀ ªÁrzÀ°è 1.¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀĺɧƧ ¸Á|| ©gÁè KjAiÀÄ ªÁr 2. ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ gÁA¥ÀågÉà eÁ|| gÀd¥ÀÆvÀ 3. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁA¥ÀågÉ, eÁ|| gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á|| E§âgÀÄ ªÀÄ°èMPÁdÄtUÀ UÀÄr KjAiÀiÁ ªÁr C²èî avÀæUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¦ü°ä jÃ¯ï ¨ÁPÀì C.Q gÀÆ 2000/- , 2 nPÉÃl §ÄPÀì, ¹A¥ÉèPÀë PÀA¥À¤ ¦ü°ä ¥ÀæeÉPÀÖgï C.Q 3,00,000 , £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 300/- »ÃUÉ MlÄÖ 3,02,300 /- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®¤AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÁ£ÉéAl ¸ÀÆÌ® PÀA¥ËAqÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr Ed£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ EzÀÄÝ 1.VÃj±À vÀAzÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á;ªÀĺÁUÁAªÀ ºÁªÀ.§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð. 2.±ÀgÀtÄ vÀAzÉ CA§gÁAiÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á;§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð. 3.CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ¸Á;§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð 4.dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà UÀÄgÀÄUÀÄAn ¸Á;ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð. 5.±ÀgÀtÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ©gÁzÀgÀ ¸Á; ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð 6.C§ÄÝ® gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃA ¸Á§ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð. 7.gÁºÀįï vÀAzÉ ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á:UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄUÀ½AzÀ 2150 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ºÀÄ®ÄègÀPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥À®è« UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀ|| 17 EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÉüÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉ½ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀQ¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw. ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¸ÀÄUÀÆgÉñÀ a£ÀÆßgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢:29.04.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀÄUÀÆgÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀiÁå a£ÀÆßgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è 40 ¸Á«gÀ ªÀgÀzÀQëÃuÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ RZÀÄð ªÀiÁr vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¥ÁægÀA©¹zÀÝgÀÄ £À£ÀßzÀÄ K£ÀÄ vÀ¥ÀÄà AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ UÀAqÀ CvÉÛ, ¨sÁªÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQ ºÀt §AUÁgÀ vÀgɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ¨sÁªÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt §ADUÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ PÉ®ÆègÀ-DAzÉÆïÁ PÉ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ²æà AiÀıÉÆÃzsÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÉñÀégÀ®Ä ¸Á:ªÉÆÃlÆgÀ ªÀÄAqÀ¯ï PÀåA£ÀQ ( J¦) ºÁ°: DAzÉÆïÁ vÁ:eÉêÀVð PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ lAlA ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÉʧtÚ lAlA £ÀA PÉJ-32 J-2929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JzÀgÁV vÀ£Àß lAlA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Saturday, February 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE27/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 27/02/2010
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 325, 363, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-2-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ qÁ «oÀ®gÁªÀ «±ÀéPÀªÀÄð, 27 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ ºÁªÀV ªÀÄÄzÁ¼É, E£ÉÆßçâ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃj dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß eÉÆvÉVzÀÝ ªÀÄƪÀgÀ ¸À»vÀ PÁj£À°è ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è »A§¯Á¹ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ @ ZÀAzÀÄ ¥ÀmÉî UÁzÀV. ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ @ «dÄ ¥ÀmÉî UÁzÀV. E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£Àß½î jAUÀ gÉÆÃrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ PÁj£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ UÁAiÀĪÀiÁr PÁj£À UÁè¸ÀUÀ®Ä ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ vÀªÀÄä PÁjÀ£À°è ¨É£ÀPÀ£À½î gÉÆÃrUÉ MAiÀÄÄÝ vÀ®ªÁgÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀzÉ PÁj£À°è vÀAzÀÄ ©ÃnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ 100 UÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ¥Éưøï¸ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ºÁUÀÆ CgÉÆævÀgÀÄ ©.eÉ.¦ gÁdQAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÁVzÀjAzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2010 PÀ®A. 279, 337, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ 0840 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 38/ ¦-123 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgï¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ gÁ.ºÉÃ-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DgÉÆæ MAzÀÄ mÉÊ(r)gï ¯Áj £ÀA. £ÀA. ¹.f-04/eÉ.J-7022 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èqÀzÉà gÁ.ºÉÃ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®Ä, ªÀÄÄR,ºÁUÀÄ M¼ÀUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï jÃPÁëPÉÌ zsÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ jÃPÁë ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁgÁt UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÁªÀiÁ 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ(r)¸À, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¸ÀzÀå UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä (c)ÃzÀgï. ±ÉjÃR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 26/02/2010 gÀ 500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ PÀAmÉÃ¥Áà ¥ÀlªÁzÉ£ÉÆgï ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ¤gÀAd¥Àà £ÀªÀgÀÄ À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÆ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 24 KPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ¥Á°£À ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÀÆqÀzÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁªÀ ¤gÀAd¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀgÀ®èzÉ ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀiÁªÀ ¤gÀAd¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà §rUɬÄAzÀ UÀ®è. ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À C¯Éèà EzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ PÀAmÉÃ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánïï ,C±ÉÆÃPÀ §¼ÀUÁgÀ ºÁUÀÄ ºÉÆl¯ï ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010, PÀ®A : 323,504,506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2) ¢°Ã¥ï qÉÆÃuÉ E§âgÀÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt ZÉPï qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉà AiÀiÁªÀÅzÀÄ ZÉPï PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ZÉPï PɽzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 04/2010.PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÁd¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 42 ªÀµÀð eÁw; J¸ï.¹ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ. gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨sÀÆvÁ¼É. 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É. 3) ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É. ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ.JA§ÄªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÁjAiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀA.45/2010, PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ fÃvÉAzÀæ qÁAUÉ ªÀ 23 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÁzÀ 1) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¨sÀAUÁgÉ ªÀ 28 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÁqÀV 2) ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ eÉÊgÁªÀÄ d«Ä£É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 3) DPÁ±À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì. J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁr¢Ý JAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :PÁ±À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà AiÀÄAPÁgÉrØ ¸Á; ¤d°AUÀ¥Àà £ÀUÀgÀ ªÀļÀSÉÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀA¢æPÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ±Á¯É ªÀļÀSÉÃqÀzÀ°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ Ý £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ £ÀªÀÄä eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃr ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ CªÀ½UÉ MA¢®è MAzÀÄ ¸À® ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀA¢æPÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀwñÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ZÀA¢æPÁ EªÀ½UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ CªÀ½UÉ ¸ÀwñÀ EªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà PÀÄgÀĪÀÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÉAzÀæ¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÁ£ÀgÀ¸ÀA¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÆqÁ ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï zÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀÄAPÀn £ÀgÀ¸À¥Áà gÁdÄ ºÁUÀÄ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ PÀÆr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀÄgÀĪÀÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.J¸ï. ¸ÀÄgÉñÀ¥Àæ¨sÀÄ aÃ¥ï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.©.L ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:03 UÀAmɬÄAzÀ 2:52 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁåAQ£À°è EnÖgÀĪÀ EvÀgÉ UÁæºÀPÀgÀ ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀÄ®§UÁð£ÀUÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl£À°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀzÀgÀ ZÉPïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÁæºÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀlÖ ªÀiÁr ²æãÁxÀ CAvÁ £ÀªÀÄÆ¢¹ ²æãÁxÀ£À CPËAl £ÀA:62093574838 £ÉÃzÀÝPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÄÖ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 25/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ºÀt ²æãÁxÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ CPËAn¤AzÀ ZÉPï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAQ£À°è ¹QÌ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ 2 ZÉPïUÀ¼ÀÄ 1.ZÉPï £ÀA:268828 gÀÆ.60,000/- ªÀÄvÀÄÛ 2.ZÉPï £ÀA:262833 gÀÆ.75,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-02-10 gÀAzÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ, zÀتÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ UÉÆvÁÛV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²Ã ªÀĺÀäzÀ fAiÀiÁG¢Ý£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á: EPÁâ® PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀ¥À£ÀÆgÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 103/3, 104 £ÉÃzÀÝgÀ d«Ää£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ 1.C¸À¥ÁPÀ CºÀäzÀ ZÀÄ®§Ä® 2.C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀiÁ£À RĸÀÄgÀÄ 3. ªÉÆ»eÉƢݣÀ 4.gÀ¦üÃPï qÉæöʪÀgÀ 5.C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á: J®ègÀÆ UÀÄ®§UÁð. AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¸ÀªÉð AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉ»rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ £ÉʪÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆý ¸Á: gÉÆÃeÁ(©) ¥ÁAiÀÄ£ÀUÀ°è UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉÃðn£À°ègÀĪÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ²PÀëPÀgÀ §rÛ °¸ïÖ ºÀaÑzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ, ¦éAiÀÄÄ£À ©FN D¦üøÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ "K eÁ¨É eÁ" CAvÀ C£ÀÄßwÛgÀ®Ä £Á£ÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉ ¤®è¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C°èAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

PÁ¼ÀV oÁuÉ :²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ ªÀÄ»AzÀæ vÁqÀ¥À½î ¸Á:UÉÆlÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉƪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DVzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ»AzÀæ ªÀiÁªÀ ¸ÁAiÀħt CvÉÛ gÉêÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ¼ÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèò UÀÄqÀÆgÀÄ ¸Á: ªÀiÁªÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ (ºÁ.ªÁ) ¨sÁUÀåªÀAw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨sÁUÀåªÀAw £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ. vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀįÉèò EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÆrzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ C£ÁªÀ±ÀåªÁV dUÀ¼À vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV AiÀiÁgÉÆA¢UÁzÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ CªÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀiÁgÀPÁ¸ÀæöÛ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹ÖÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ 4 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 26-2-10 gÀAzÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä vÁAqÁzÀ°è GªÉÄñÀ vÀAzÉ TÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ AiÀÄqÁæ«Ä vÁAqÁ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ E¹àÃl dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 4 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 590=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ »gÉƽî PÁæ¸ï ¢AzÀ 1 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è ªÁUÀÝgÀV ¢AzÀ D¼ÀAzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA PÉ.J.32 2780 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀ¸ÀÄwÛzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥sÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ²æÃ. ¹zÀÝgÀÆqÀ ªÀįÁÌd¥Àà ªÀÄÄUÀ½ ¸Á: »gÉƽî. vÁ: D¼ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß PÉîªÀÅ d£ÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ gÉÆÃqï¤AzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛUÉ PÀÆqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, ±ÀªÀzÀ CAV eÉé£À°è MAzÀÄ PÁqÀð EzÀÄÝ CzÀgÀ°è «oÀ¯ï gÁoÉÆÃqï CAvÁ ºÉ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ qÁ: ZÀAzÀæPÁAvÀ gÁoÉÆÃqï £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ qÁ: ZÀAzÀæPÁAvÀ gÁoÉÆÃqï gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ±ÀªÀªÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹, EªÀgÀºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ¯ï gÁoÉÆÃqï vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀªÀgÁ vÁAqÁ f¯Áè:UÀÄ®§UÁð CAvÁw½¹, ¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ E°è J¸ÉzÀĺÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ÀÄ ¸ÀARðAiÉÄ: PÉJ.36,JA.1677 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ E.eÉ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À -¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ &C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹,ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ E.eÉ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ mÁæPÀÖgï ¸ÀA:PÉJ.36,n©.1389, mÁæ°¸ÀA:PÉJ.36,n©.97 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸Á: G¼ÀQºÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: wrUÉÆüÀ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà, 2)CªÀÄgÉñÀ 28 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ, 3) FgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Á: ªÀÄzÀÄUÀ¯ï, 4) CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: wrUÉÆüÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAzÉè¥Àà £ÀPÀÄÌA¢ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§zÀ D¸À£ÀzÀ°è AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 32 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀA¢ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¨sÀzÀævÁ PÀA§PÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£À §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀmÁÖUÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀĺÁAvÉñÀ ZÀQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C§ÄÝ¯ï £Á²Ãgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¨Áæ»ÃA ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36, J¸ï.4719 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ «ÃgÉñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛzÁlÄwÛzÀÝ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà zÀAr£ÉÃgï 38 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆüÀ¢¤ß, vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ, EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ &C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹,ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ J¸ï.J¯ï.J£ï.EAd¤ÃAiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃeï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛzÁlÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ, vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 45 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀwAiÀÄÄ C£ÀßzÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀ®Ä §A¢zÀÝ£ÀÄß vÀqÉzÀ UÀȺÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄ£ÉSÁ° ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §UÀ®UÀÄqÀØÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀÄ: ®PÀëöät vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 20 ªÀµÀð, & PÀÄ: gÉÃtÄPÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ CtÚ-vÀAVAiÀÄjzÀÄÝ EªÀgÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀ¯ÁUÀzÉ EgÀĪÁUÀ PÀÄ:gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁVzÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ ®PÀëöät£À£ÀÄß ©lÄÖ & ®PÀëöät£ÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À£ÀÄß ©lÄÖ §zÀÄPÀįÁUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£ÀªÀgÀÄ K£À£ÀÄßAvÁgÉÆà CAvÁ AiÉÆÃa¹, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DgÁªÀÄ E®è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï¤AzÀ ºÉÆgÀlÄ, gÁvÉÆæÃ-gÁwæ vÀªÀÄä §UÀ®UÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÆzÉAiÀÄ°è£À §¤ßVqÀPÉÌ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÁ¼À vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä ¸Á: §UÀ®UÀÄqÀØ, ºÁ:ªÀ: ¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÁtzsÁ¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀĨsÁ£À©üà UÀAqÀ ZÀAzÁ¸Á§ 30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.02.2010gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁtzsÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÃAUÁ ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ fãÀÆgÀÄPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, zÉêÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 19 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ £É®ÄèUÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÉÆÃvÁß¼ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ £ÀAd®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà (a£ÀߥÀà) EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÀÆgÀdºÁ£ï UÀAqÀ SÁ¹ÃA¸Á§ EªÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ £ÀÆgÀdºÁ£ï½UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 2 ¥ÁPÉÃmï ¹UÀgÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÀt PÉýzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£É߯Áè ZÀ¯Áè-¦°èAiÀiÁUÀĪÀAvÉ vÀÆgÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÀÆgÀdºÁ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀ®äAV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgï EªÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü CªÀÄätÚ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄätÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÆ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÀlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ¨sÁvÀä ªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ©lÄÖºÉÆÃVgÀĪÀ C.Q.gÀÆ:14,244/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 44 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀÆ®¢¤ß JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà UËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 1840/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ, f.dUÀ£ÁßxÀgÉrØ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ LJ£ïf ªÉʱÀå ¨ÁåAPï¤AzÀ 14.45 UÀAmÉUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ d¯Á®£ÀUÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAeïzÉƼÀUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ UÀzÁé¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è ¤°è¹, DvÀ£À PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr GVÎ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¥ÉmÉÆæïï mÁåAPï£À ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ gÀÆ:3,00,000/- ºÀt EzÀÝ PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ PÁåµï ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, February 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À «ªÀgÀ 26/02/2010
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁåw ºÀjd£À G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ vÁ:OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¨Á«PÀnÖ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁåw J¸ï¹ G: ©J¸ïJ£ïJ¯ï PÀbÉÃj OgÁzÀ£À°è PÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 PÉ 4410 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ PÁæ¸ï ©æeï ºÀwÛgÀ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 323,498 (J) eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.CPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ; 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ gÁd¨sÀƱÀ£À ¨sÁAqÀ¹AUÁ«PÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20/05/2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁd¨sÀƱÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªï ¨sÁAqÀ¹AUÁ«PÀgÀ £À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀAzÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄR ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ«PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁj ¥ÀæeÁ¦vÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ«PÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÆægÀA© UÁæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀQîgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ °UÀ¯ï £ÉÆnøÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤£Éß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ qÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ- 31 ªÀµÀð ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ PÀqÁå¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ZÉPï qÁæ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄÀ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ZÉPï PɽzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 44/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ 3300 UÀAmÉUÉ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ©ÃzÀgÀ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ £ÀÆgï C° ¸Á:: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ EArPÁ PÁgï £ÀA PÉJ 02 JªÀiï.J¥sï 5901 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A. 324, 504 :-
¢£ÁAPÀ 25/0210 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð:G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ DmÉÆà PÉ.J 39 /3579 EzÀÄÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁV¸ÀÄ®Ä ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÉãÀÄ DµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà @ ªÀÄ®èPÁdÆð£À vÀAzÉ ¸ÀzÀgÀzsÀ PÀÄvÁÛ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. gÀªÀgÀ DmÉÆà ¸ÀgÀ¢ E®èzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÄr¹wÛzÀÝ£ÀÄ DUÁ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß DmÉÆà EzÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÁjUÉ KPÉÌ PÀÄr¸ÀÄwÛ¢ CAvÁ PɽzÀPÉ ¤Ã AiÀiÁªÀ£ÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ J£ÀÄßvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ PÁªÀĸÀÄAzÀgÀ, 19 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁdÄ ºÀÆUÁgÀ 2) ¸ÀwõÀ 3) «ÄxÀÄ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ , CgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2010 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 25/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 61 gÀ°è ±À¢ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ PÉÊ ºÀÄ°è£À°è EzÀÝ ºÁ«UÉ vÀUÀ° MªÉÄä¯É ºÁªÀÅ DPÉAiÀÄ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀaÑzÀjAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DUÀzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀĹAUÀ ªÀ 60 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ zÀÄ®UÀZÀ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì-¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃV «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPï ºÀwÛgÀ EªÀj§âgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ »AzÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉ.J/39 ºÉZï./8460 £ÉÃzÉÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ: 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ JAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀļÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ £ÉüÀV. gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA:J.¦.13.«.7896 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉߺÁ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 379 eÉÆvÉ 34 :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¸Á§ 52 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀjªÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß HgÁzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©ÃUÀ ºÁQzÀÝgÀÄ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀeÁä vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå @ ªÀÄĸÀĸÁ§ 2) £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ £ÀeÁä ªÀÄvÀÄÛ £À©Ã¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ vÁªÀÄæzÀ, ªÀÄvÀÄÛ C°«Ä¤AiÀĪÀiï, ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:PÉJ.34,9193 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è §®¨sÁUÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©aÑzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÃAUÁ aîUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ aîUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¹®ÄQ, PÀÄwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ, 18.20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA:J¦.22, eÉ.6464 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ-CgÀ¹PÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥ÀÄ ¸ÀA:PÉJ.36,JA.3488 £ÉÃzÀÝgÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ dAUÀè¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¸Á: EZÉÃðqï, f¯Áè: ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ EªÀ£À JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À¥Àwß ¥ÁUÀÄAlªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:PÉJ.32, 5556, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÁ®ºÀ½î-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £À«®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸Á§UËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn 10 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á: £À«®ÄUÀÄqÀØ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ²ªÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸Á: AiÀÄzÀÝ® zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA:PÉJ.36, n.7300 mÁæ°¸ÀA:PÉJ.36,3783 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀA©gÁd vÀAzÉ PÀ¥Àð£ï ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-1 EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA: ¹J£ïAiÀÄÄ.477 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï- Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §¸À£ÀUËqÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀA©gÁd vÀAzÉ PÀ¥Àð£ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C®UÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀiÁAqÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-1 EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ d¯Á° vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼ÀUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è mÁæPÀÖgï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤Ã®¥Àà£ÀªÀgÀ PÀmÉÖUÉ ºÀaÑ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ £ÉÆÃr £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà 3) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ °AUÀ¥Àà, 4) ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ°AUÀ¥Àà, 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ UÀÄr¸À°, 7) «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà, 8) ªÉAPÉÆç vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 9) d¯Á° vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, 2) ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸Á§tÚ 30 ªÀµÀð, 3) ®ZÀªÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà 65 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¤Ã®¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©ÃgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á:PÀgÉUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ PÀjUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ, 2) ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¥ÉÆÃvÁß¼ï, 3) CA§tÚ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ, 4) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ, 5) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, 6) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ 7) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄätÚ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wªÀÄäAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦J¸ïL gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl¸À°è vÉÆqÀVzÀÝ dAiÀÄgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 42 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:100/- ªÀiË®åzÀ 10 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:20/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÉAPÀmÉñÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĤZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀtÚ gÀAUÀAiÀÄå 40 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ «£Á:PÁgÀt vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É C¥ÀªÁzÀ §A¢vÀ®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸Á«wæ ¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÉàøÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¥ÉÊ®ªÁ£À ¸Á. ZÀ½îPÉÃj ¸ÁߣÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉë zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¸ÁߣÀPÉÌ E½zÁUÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ PÉÆaѺÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 25-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ H¼É£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï£À °AUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ °AUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄAr£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: H¼ÉãÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.15,775/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: F°UÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ F½UÀ£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ïUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ï F½UÀ£ÀÆjUÉ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-37/8050 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹, ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Thursday, February 25, 2010

DAILY CRIME UPDATE 25/02/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 25/02/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ 1110 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄl¥Àw ªÀAiÀÄ:40ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îPÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¢£Á®Æ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯ÉUÉ MAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ gÉêÀt¹zÉݱÀégÀ ±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ PÁgï £ÀA JªÀiï JZï 04 JPÀë 381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀÄ gÁªÀÄgÀvÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ ddgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2400 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 38 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ªÉÆÃUÀzÁ¼À JA§ÄªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉÃAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£.É ¸ÀzÀj ªÀQÛAiÀÄÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà £ÁgÁ 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ªÉÆÃUÀzÁ¼À JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2010, PÀ®A 147, 148, 498(J), 504 L¦¹ eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ¦ÃgÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð G/PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ. JA§ÄªÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DPÉUÉÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀAqÀ .ºÀ£ÀÄß«ÄaiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¦ÃgÀªÁ¯É ¨ÁªÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ DvÉÛ UÉÆÃj¨Éà UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀiÁªÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄƯÁ£Á¸Á§ £ÉUÉt ¸ÀgÀzÁgÀ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á/ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ 10 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C®°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ¨sÁªÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨ÉèÃqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ VÃj ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ VÃj vÀgÀaÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÁåt PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÉ £À£Àß ªÀiÁªÀ FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢gÀÄvÁÛ£É »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ gÁdÄ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ// Qæ±ÀÑ£ï G// ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw E§âgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ ¸ÀzÀj vÀPÀgÁj£À §UÉÎ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁVÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶÖà ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2010, PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÀAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¦¹-1242 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁ¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð eÁ; J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G- ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, JA§ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ±Àlð ©aÑ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤°è¸ÀÄvÁÛ ºÁUÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀªÁðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕ£ÉAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjªÀAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:24.02.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ Nt ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆqÀĪÀAvÉ UÉÆÃ¥Á®¤UÉ PÉýzÀÄÝ UÉÆÃ¥Á® ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà 32 ªÀµÀð, £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ¼ÀÄ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ Nt ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÁUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ eÉÆÃgÁV MzÀÄÝ §AqÉUÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ©Ã½¹, PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ Dgï.vÁAiÀÄ¥Àà ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À PÀĪÀÄäPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:24.02.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀĸÀA:J¦.04, J.2829 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ V¯ÉøÀÆÎgÀÄ-gÁeÉƽî gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36,E.538 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ 30 ªÀµÀð, ¸Á: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªÀÄAiÀÄå 35 ªÀµÀð, ¸Á: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£À §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥ÀÄ ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä UÉÆëAzÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:24.02.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀA:PÉJ.36, J¥sï.556 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁjAiÀÄÄ, ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 21 ªÀµÀð, ¸Á: GA§¼ÀPÀ¯ï vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §¸ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ 16 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, 11 PÀÄjUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨Áå¼ÉÃgÀ, ¸Á:PÀPÉÌÃj, vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ §®èlV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ¤AUÀtÚ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®è ªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.02.2010gÀAzÀÄ 10.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸É빸ÀzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ AiÀÄ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤Ãj£À°è ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 69 gÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 45 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ vÉð§A¢gÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:23.02.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÀPÀð E£ïì¥ÉPÀÖgï PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÁzsÁPÀ¥Àà §tÚ, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, 4 EAZÀÄ UÀqÀØ, GzÀÝ «ÄøÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà & ©½ PÀÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ CAUÀªÀ¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ ¤Ã®Ä «Ä²ævÀ §tÚºÉÆÃVgÀĪÀ CAqÀgïªÉÃgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.02.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà 60 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UËqÀ¥Àà£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøïªÀiÁr¹¢Ý EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ §A¢gÀÄ« CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¢£ÁAPÀ: 24.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:21.02.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ eÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀwۨɼÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £Á±À¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CzÉ ¢£À gÁwæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà, FgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ, ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, ªÉÄÃn CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, UÀÄr§¸ÀªÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, gÁqï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ UÉÆëAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:245.02.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ 15.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉ.VjgÁd vÀAzÉ PÉ.gÁªÀiÁZÁj ¸Á: ¥ÀAZÀªÀÄÄT EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹, C®ägÁ ¯ÁPï£ÀÄß ¸ÀÆÌç qÉæöÊªï ¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ägÁzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:8,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉ.VjgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:24.02.2010 gÀAzÀÄ dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmïdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¸Á: dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ & ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 2375/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

E¹àÃl dÆeÁl ¤gÀvÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÉÆÃeÁ ªÀiÁPÉÃðl ¨ÉøÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ªÀiÁr 1.C§ÄÝ® C°ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ 2.¨Á¨Á vÀAzÉ SÁzÀgÀ ¸Á§ 3.AiÀÄÆ£Àĸï vÀAzÉ AiÀÄƸÀÄ¥sï 4.C§ÄÝ® PÀjêÀiï vÀAzÉ ZÁªÀÄzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á : J®ègÀÄ RÄgÉö ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃeÁ (©) UÀÄ®§UÁð 4 d£À DgÉÆævÀjAzÀ 355-00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀiï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ gÉÊvÀ ¸ÁªÀÅ :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 24-02-2010 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà d¤ªÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj PÀnÖUÉ vÀUÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀ£À §®UÁ® »A§rUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ° dQ vÀAzÉ dQAiÀÄįÁè ºÀĸÉä ¸Á: bÉÆÃmÁ zÉêÀr gÉÆÃeÁ(PÉ) UÀÄ®§UÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-00 J.JA¢AzÀ ¨É½V£À 6-00 J.JAzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁV® ¥sÀ½ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÉÆëģÀ°ènÖzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï C.Q 15000/- ªÀÄvÀÄÛ jïÉÊ£Àì ªÉÆèÉÊ® C.Q-2000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1750/- gÀÄ MlÄÖ 18750/- gÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

fêÀPÉÌ ºÁtÂAiÀiÁUÀĪÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ oÁPÀÆgÀ eÁzsÀªÀ EªÀjUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ vÉÆlzÀ ¨sÁ«AiÀÄ ¤Ãj£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «±Á ¥ÀzsÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå CxÀªÁ ¥ÁætÂUÀ½UÉ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ ¤Ãj£À°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 24.02.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À eÉêÀVð PÁæ¸ï DmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©gÁzÀgï ¸Á|| dAiÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ JzÀÄgÁ½ ¥ÉÊQ CAvÀ ¨sÁ«¹ ¥É¦ì ¨Ánè¬ÄAzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CvÀ£À PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É ZÉÊ£ÀÄ PÀwÛPÉÆArzÀÝ®èzÉ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 3000/- gÀÆ £ÀUÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Wednesday, February 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w 24/02/2010
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2010 PÀ®A 279, 337, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 38 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÉÃPÀļÀV. gÀªÀgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J 32 JªÀiï 1320 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ gÉPÀļÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ ºÉÆÃZÀPÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-2-2010 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¥ÉÊ¸É 47ªÀµÀð eÁåw PÀ§°UégÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆZÀPÀ£À½î zÁlÄwgÀªÁUÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ EgÀĪÀ §§° VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É. ºÁUÉ fæ£À°èzÀ Qè°£ÀgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CAf Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©ÃlÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ23/02/10 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×®gÁªÀ PÀ£À¸É eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAræ UÀAqÀ£ÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀ£À¸É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,G:MPÀÌ®Äv£ÀÀ ¸Á: ¥ÁAræ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ RaðUÁV ¸ÀgÀPÁj ¨ÁåAQ£À ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸Á® DVzÀÄÝ ¸Á® ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä DUÀÄwÛ¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¥ÁAræ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ À PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 29/2010 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. AiÀÄ §UÉÎ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀAzÉÀ ªÀiÁgÀÄwUÉ E§âgÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä EzÀÄÝ 2£Éà ºÉAqÀw ¸ÀįɪÀiÁä EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ.400/- fêÀ£ÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ ±ÀgÀtªÀiÁä¼ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÀt PÉÆnÖ®èzÀÝPÉÌ ¢:22/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀiÁä¼À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ¯Áè KPÉ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£É M¼ÀV¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ©ÃgÀ§®è£ÀÄ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀįɪÀiÁä¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2010 PÀ®A 341, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ£Áß ©Ã UÀAqÀ SÁeÁ SÁ£ï¥ÀoÁuï 35 ªÀµÀð ²gÀÆj UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ±À¨Á£Á©Ã dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀ DPÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÉÆé£Á ©Ã EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ CªÀgÁzÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀ½îPÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ N«Ä¤ ªÁå£ï ZÁ®PÀ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÆgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA JªÀÄ.JZï 12 E 6917 ¸Á ¹AzÀ§AzÀV. gÀªÀgÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 10/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1225 UÀAmÉUÉ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀVgÀ ¸Á ¹vÁ PÁ¯ÉƤ §.PÀ¯Áåt PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ GµÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ¹AUÀ UÉÆøÁ« ¸Á ¯ÉÆúÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §½UÉ ºÉÆÃV ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ø ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀVzÀÝjAzÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-10 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁåw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉÃA¨É½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Áà zsÀ¥ÀmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄqÀPÉ ¸Á: ±ÉA¨É½î. gÀªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀA§AzÀ £Á¼É ¥É¹ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¢®èzÉ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚUÉÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:23.02.2010 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ¸Á: PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß 2£Éà ¥Àwß ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà ¸Á: AiÀÄPÁè¸ï¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ªÉÆzÀ®£É ¥Àwß ªÀiÁ¼ÀªÀÄä 30 ªÀµÀð AiÀÄPÁè¸ï¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃV dUÀ¼Á ªÀiÁr, PÀvÀÄÛ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÀÄtÂPÉ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¹AUÀ£ÉÆÃr ¤ªÁ¹, §eÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ JgÀqÀÄ ®PÀëgÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À°è gÀÆ:25,000/- ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ vÀ¯Á gÀÆ:75,000/- ¸Á® wÃj¸ÀĪÀAvÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁgÉ¥Àà 35 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛ ¨É¼É¢zÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ «zsÀÄåvï¤AzÁV ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛPÉÌ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ AiÀiÁUÀzÉ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼É MtVzÀÝjAzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 17.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß dAUÉÀèªÀÄä ¢£ÁAPÀ:23.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÉqÀV£Á¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, QlÖ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå ¥ÀÆeÁj 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉqÀV£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:23.02.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹.¥ÁèAmï£À°ègÀĪÀ 8£Éà WÀlPÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï ©°ØAUï£À°è ¦üÃqÀgï ¥sÉÆèÃgïªÉÄÃ¯É ªÉ®Øgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AvÀÄ PÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ¥sÉÆèÃgï£À°ègÀĪÀ QArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀѯÁgÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉ°ØAUï PÉ®¸ÀPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ ªÉ°ÖAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥ÀàUËqÀ 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ eÉÆðºÉÆÃV ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F WÀl£ÉUÉ 1) dĨÉÃgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ J£ï.«.ºÉZï PÉÆÃAiÀiÁ PÀA¥À¤, 2) ²ªÀ£ï ¦¼ÉîöÊ ¸ÉÊmïE£ïZÁdð J£ï.«.ºÉZï PÉÆÃAiÀiÁPÀA¥À¤, 3)¥Àæ¨sÀÄ£ÁxÀ ¸ÉæüÖ EAf¤ÃAiÀÄgï J¸ï.J£ï.¹. PÀA¥À¤, 4) £À«Ã£ï ±ÉnÖ PÀAmÁæPÀÖgï J¸ï.J£ï.¹.PÀA¥À¤ & 5) UÀuÉñÀgÉrØ ¸ÉÊmï E£ïZÁdð J¸ï.J£ï.¹.PÀA¥À¤, PÉ.¦.¹, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.02.2010 gÀAzÀÄ 08.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36, ºÉZï.8877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.J.¦.JA.¹ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀA¥ïºË¸ï PÀqÉUÉ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÀ¸ÉÛzÁlÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ PÀÄgÀĪÀÄtÚ 50 ªÀµÀð, ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀA, zsÀgÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ®, EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¯Áj ¸ÀA:J¦.12, AiÀÄÄ.5071 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è Pɸ啕J¯ï r¥ÉÆâAzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ PÉ®ªÀÅ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÀAUÁzsÀgÀ ¯Áj QèãÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 4 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, 1) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¸Á: E.eÉ.ªÀÄļÀÆîgÀÄ, 2) CºÀäzïC° vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§, 3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, 4) gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 5575/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀ¼ÉªÀĤ, 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 3) D®A¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ & 4) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÀnÖ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ JAlÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À 6 ®Æ£Á ªÁºÀ£À ªÀ±À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :UÀÄ®§UÁð£ÀUÀgÀzÀ ¹.n §¸Àì ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ 1.¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ¨sÀdAwæ, ¸Á|| ®AUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ®AUÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 2.£ÁUÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÁAiÀÄzÀ£ÀPÀgï, ¸Á|| ¸ÀįÁÛ£À ¥ÀÆgÀ jAUï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ PÀªÀÄ® £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ UÀÄgÀÄ¥Àr¹zÁUÀ CªÀj§âgÀÄ FUÀ CAzÁdÄ 1-2 wAUÀ½AzÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqï, wªÀiÁä¥ÀÆj ¸ÀPÀð¯ï, ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉ UÁqÀð JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ®Æ£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.18,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ ¨sÀdAwæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ CAvÁ w½¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 23-2-10 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÉƸÀä¤ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀiÁt¸ÀÆtÂV vÁ; eÉêÀVð EªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 1200=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

fÃ¥À ¥À°Ö ªÉåQÛ ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:-23-2-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà ºÁªÀtÚ vÀAzÉ. ¤AUÀ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀPÉÃj ¸Á: vÉ®ÄègÀ vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É fÃ¥À £ÀA PÉJ 28/JA 2463 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹zÀÝ¥Àà PÀ®è±ÉÃnÖ EªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁgÀt EzÀÝ ¤«ÄÃvÉå £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁ¼À¥Àà, CªÀéªÀÄä, ,®Qëöäà ªÀÄAdƼÀPÀgÀ , ¤Ã®ªÀÄä ªÀqÀØgÀ, G¸ÉãÀªÀÄä dªÀiÁzÀgÀ, ±Á»Ã£ï, eÁ»ÃzÁ, ©Ã©£ï©Ã, ªÀÄÄ£Áß, J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆgÀmÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà PÀ®è±ÉÃnÖ EªÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É PÀlÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁV fÃ¥À£À°èzÀݪÀjUÉ®è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯Ád PÀÄjvÀÄ, UÁtUÁ¥ÀÆgÀ zÀªÁSÁ£É ºÉÆzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ. ±ÁåªÀÄ ªÁWÉÆäÃgÉ ¸Á: CAiÀÄågÀªÁr vÁ: f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ¹r qÁ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 PÀÆå 6242 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÄúÀvÁ ±ÉÆà gÀƪÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. £À£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄ PÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.²ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±À¥Àà EAUÀ£ÀPÀ¯ï ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:168, PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ±ÁAw £ÀUÀgÀ, JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀA¥Á PÁA¥ÉèÃPïì UÉÆèç¯ï lZï CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 PÉ 3496 C||Q|| gÀÆ.18,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ :²æà ¸ÉÆêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÁ¸É¥Àà ¥ÉAZÀ£À¥À½î ¸Á : ¸ÀįɥÉÃl vÁ : aAZÉÆý EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ w¥Àà£ÁÚ C¯Áè¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀqÀ 7 d£ÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëà EªÀ½UÉ PÉÊ ªÀiÁr,¨Á CAvÁ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, F jÃwAiÀÄV ªÀiÁrzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄA¢ ªÀÄÄAzÉ F «µÀAiÀÄ ºÉýzÀgÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÀÆUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÉ CªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23-02-2010 §AzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀÄrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥Él oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.