Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 1, 2013

Daily Crime Update : 01-10-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁA¥Àæw C¥ÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01/10/2013.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ.  UÀÄ£Éß £ÀA  248/2013.  PÀ®A341,427,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-05-2008gÀAzÀÄ PÉLJr© PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Áèmï £ÀA. 5¦5 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß PÉLJr© E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ zÀÄUÉð±Àéj zÁ¯ï «Ä¯ï ºÉ¸Àj£À°è PÉÊUÁjPÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è gÉf¸ÉÖçõÀ£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F eÁUÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥Áèmï£À J¯Áè PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß £Á£Éà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥sÉäìAUï ¥ÉÆïïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÉݪÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 25-09-2013gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¥Áèmï£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥sÉäìAUï ¥ÉÆïïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd ¸Áé«Ä ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ zÁ£ÉñÀéj gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà E§âgÀÆ   ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr AiÀiÁgÀ C¥Àà£À eÁUÀ CAvÁ ¤ÃªÀÅ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥sÉäìAUï ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £ÀªÀÄä ¥Áèmï£À PÀqÉ ºÉÆÃV ¥Áèmï£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ EzÀÝ ¥sÉäìAUï PÀA§UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr CAzÁUÀ  DªÁeï ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ºÀtªÀıÉÃnÖ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¥Áèmï£À ¥sÉäìAUï PÀA§UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¹Û ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ. F «µÀAiÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ°è ZÀað¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ°è vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2013, PÀ®A     279,337,338 L¦¹   

¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆÃqÀ¯É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀiÁgÉÆÃw vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ºÁUÀÆ n.«.J¸ï.JPÀì® £ÀA PÉ.J-39 ºÉZï-0230 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ZÁAzÀÄj gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆÃnÖzÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀvÀæ ¸ÁgÁªÀıÀ ªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ZÁAzÀÄj UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 ºÉÃZï 0230 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ zÁn NA¸Á¬Ä zsÀ¨Á ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®PÉÌ rüÃQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JzÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®PÉÌ rüQÌ ªÀiÁrzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä ¥sÁå±À£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-4416 EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ®@¸ÀĤî vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ¥Áå±À£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39 eÉ-4416 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr vÁ: zÉêÀt f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ EvÀ¤UÉ UÉÆÃt£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ CzÉà ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ¤UÉ  JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É DzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ £ÁªÀÅ 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì£À°è E¯ÁdÄPÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉ۪ɠ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÀzsÀ ¸ÀA. 219/2013 PÀ®A «ªÀgÀ279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í JPïÖ.

¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÁfÃzÀ SÁ£À EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. KA38J-9643 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ªÁfÃzÀ SÁ£À EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA.MH05G-2613 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÀuÉ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À°è, ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁfÃzÀ SÁ£À EªÀjUÉ §®UÀqÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ CAUÉÊUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÀÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 13:30 UÀAmɬÄAzÀ 14:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 14:45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2013 PÀ®A288, 337 L.¦.¹     
¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á CdÄð£É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: ºÀlÌgÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ²æêÀiÁ½ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß  ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ 1 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±À¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ²æêÀiÁ½ UÁæªÀÄzÀ°è 2 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÀ°è  ¢£ÁAPÀ 26-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÀ EªÀ¼ÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀªÁV ªÀÄzsÁåºÀß ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ±À¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆägÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÁPÉÆÃ¼É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dgï.¹.¹. bÀwÛ£À PÉ®¸À UÀÄvÉÛzÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ¸Á: ¸ÉÆÃA¥ÀÄgÀUÁ(JªÀiï.J¸ï) EvÀ£À ¯ÉçgÀ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀjUÉ ºÀaÑ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ 4 wAUÀ½AzÀ PÀnÖUÉ ¸ÉÃAnæAUÀ ºÁQ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄæ F PÀlÖqÀzÀ D.¹.¹. ¸ÉÃAnæÃAUÀ PÀnÖUÉ ©¼ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄ£ÀĵÀå£À ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆÃwÛzÀÄÝ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄgÀzÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÁPÉÆÃ¼É EªÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ Dgï.¹.¹. ºÁQzÀ PÀlÖqÀzÀ PÀ©âtzÀ ¥Éèl ªÀÄvÀÄÛ PÁAPÀPÀgÉÃl £À£Àß ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV PÀAPÀgÉÃl PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÁ EªÀ½UÉ SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ EvÁå¢ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 183/2013 PÀ®A PÀ®A 78(III) PÉ. ¦. JPïÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹

 ¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ  ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÃmÉ CUÀ¹  ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁÌ dÆeÁmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ  RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ºÁªÀUÉÃ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà £ÀAzÉ 2) ²æ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ¨sÀÄdAUÉ E§âgÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ £Á£ÀÄ  ¦.J¸ï.L eÉÆvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-1443,1405 ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢ÝAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-780 ±ÉñÁågÁªÀ ºÉZï.¹-820 SÁzÀgÀ ¦.¹-1399 C±ÉÆÃPÀgÁd, ¦.¹-1528 zÉëzÁ¸À gÀªÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ fæ£À°è ºÉÆÃgÀlÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ CUÀ¹ ¥ÀPÀÌzÀ°è  fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AvÀÄ ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁÌ dÆeÁmÁ aÃn §gÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÉîègÀÆ 20:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É NªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ 2 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀeÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: ¹A¦UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ ºÉý  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è  ªÀÄlPÁÌ dÆeÁmÁ §gÉzÀ £ÀA§j£À aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀÄlPÁÌ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/-gÀÆ. ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÀÆߧâ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÄ° PÉ®¸À CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl §gÉzÀ £ÀA§j£À aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1 ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ºÀt 3000/- gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J®è NlÄÖ ªÀÄmÁÌ £ÀA §gÉzÀ PÁUÀzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 2 ¨Á® ¥ÉãÀÄßUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 20:00 UÀAmÉUɬÄAzÀ 21:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è  d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀj 2 d£À DgÉÆævÀjUÉ  ªÀ±ÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ. zÁ½PÁ®PÉÌ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ R¢ÃgÀ dAV¸Á§ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ 2) zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ eÁ£À¨Á ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð  eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: zsÀ¨Á ºÉÆÃmÉî ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ 3) ±ÀºÁf vÀAzÉ «l®gÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ  ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Äè vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj d¦Û  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 2 d£À DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                 
        
        
  
Daily Crime Update : 01-10-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁA¥Àæw C¥ÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01/10/2013.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ.  UÀÄ£Éß £ÀA  248/2013.  PÀ®A341,427,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-05-2008gÀAzÀÄ PÉLJr© PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Áèmï £ÀA. 5¦5 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß PÉLJr© E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ zÀÄUÉð±Àéj zÁ¯ï «Ä¯ï ºÉ¸Àj£À°è PÉÊUÁjPÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è gÉf¸ÉÖçõÀ£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F eÁUÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥Áèmï£À J¯Áè PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß £Á£Éà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥sÉäìAUï ¥ÉÆïïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÉݪÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 25-09-2013gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¥Áèmï£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥sÉäìAUï ¥ÉÆïïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd ¸Áé«Ä ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ zÁ£ÉñÀéj gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà E§âgÀÆ   ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr AiÀiÁgÀ C¥Àà£À eÁUÀ CAvÁ ¤ÃªÀÅ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥sÉäìAUï ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £ÀªÀÄä ¥Áèmï£À PÀqÉ ºÉÆÃV ¥Áèmï£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ EzÀÝ ¥sÉäìAUï PÀA§UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr CAzÁUÀ  DªÁeï ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ºÀtªÀıÉÃnÖ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¥Áèmï£À ¥sÉäìAUï PÀA§UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¹Û ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ. F «µÀAiÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ°è ZÀað¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ°è vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  330/2013

ದಿನಾಂಕ : 30/09/2013 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಅಣದೂರೆ ವಯಸ್ಸು 62 ವರ್ಷ ಜಾ : ಕುರುಬ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಖುದಾಂಪುರ್  ನನಗೆ 09 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗಳಾದ  ಸಂಗೀತಾ ಇವಳನ್ನು  ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತೀಪ ಈತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರತೀಪ ಈತನು 2009 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಪ್ರತೀಪ ಈತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಗೀತಾ ಇವಳು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಳು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಈವಾಗ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ 8 ನೇ ಮಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ 17 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೆನೆ. ಶ್ರುತಿ ಇವಳು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಇವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ : 12/09/2013 ರಂದು ಶ್ರುತಿ ಈಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಈಕೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಗುಜರಾತನ ಹುಡಗನ ಜೋತೆ ಓಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ : 30/09/2013 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಗೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವಳು ಯಾವದೆ  ಸ್ಪಷ್ಠವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಶ್ರುತಿ ಇವಳನ್ನು ಗುಜರಾತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುಜರಾತ ಹುಡಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರುತಿ ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಎಂದು  ಗುಜರಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಂಗೀತಾ ಇವಳು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ ಇವಳನ್ನು ಯಾವದೋ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಗುಜರಾತಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ ಹುಡಗನು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ ಇವಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಹಾಗು ಗುಜರಾತ ಹುಡಗನ ವಿರುದ್ದ  ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2013, PÀ®A     279,337,338 L¦¹   

¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆÃqÀ¯É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀiÁgÉÆÃw vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ºÁUÀÆ n.«.J¸ï.JPÀì® £ÀA PÉ.J-39 ºÉZï-0230 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ZÁAzÀÄj gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆÃnÖzÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀvÀæ ¸ÁgÁªÀıÀ ªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ZÁAzÀÄj UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 ºÉÃZï 0230 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ zÁn NA¸Á¬Ä zsÀ¨Á ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®PÉÌ rüÃQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JzÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®PÉÌ rüQÌ ªÀiÁrzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä ¥sÁå±À£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-4416 EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ®@¸ÀĤî vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ¥Áå±À£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39 eÉ-4416 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr vÁ: zÉêÀt f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ EvÀ¤UÉ UÉÆÃt£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ CzÉà ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ¤UÉ  JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É DzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ £ÁªÀÅ 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì£À°è E¯ÁdÄPÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉ۪ɠ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÀzsÀ ¸ÀA. 219/2013 PÀ®A «ªÀgÀ279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í JPïÖ.

¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÁfÃzÀ SÁ£À EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. KA38J-9643 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ªÁfÃzÀ SÁ£À EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA.MH05G-2613 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÀuÉ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À°è, ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁfÃzÀ SÁ£À EªÀjUÉ §®UÀqÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ CAUÉÊUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÀÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 13:30 UÀAmɬÄAzÀ 14:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 14:45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2013 PÀ®A288, 337 L.¦.¹     
¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á CdÄð£É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: ºÀlÌgÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ²æêÀiÁ½ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß  ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ 1 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±À¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ²æêÀiÁ½ UÁæªÀÄzÀ°è 2 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÀ°è  ¢£ÁAPÀ 26-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÀ EªÀ¼ÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀªÁV ªÀÄzsÁåºÀß ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ±À¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆägÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÁPÉÆÃ¼É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dgï.¹.¹. bÀwÛ£À PÉ®¸À UÀÄvÉÛzÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ¸Á: ¸ÉÆÃA¥ÀÄgÀUÁ(JªÀiï.J¸ï) EvÀ£À ¯ÉçgÀ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀjUÉ ºÀaÑ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ 4 wAUÀ½AzÀ PÀnÖUÉ ¸ÉÃAnæAUÀ ºÁQ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄæ F PÀlÖqÀzÀ D.¹.¹. ¸ÉÃAnæÃAUÀ PÀnÖUÉ ©¼ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄ£ÀĵÀå£À ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆÃwÛzÀÄÝ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄgÀzÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÁPÉÆÃ¼É EªÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ Dgï.¹.¹. ºÁQzÀ PÀlÖqÀzÀ PÀ©âtzÀ ¥Éèl ªÀÄvÀÄÛ PÁAPÀPÀgÉÃl £À£Àß ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV PÀAPÀgÉÃl PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÁ EªÀ½UÉ SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ EvÁå¢ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 183/2013 PÀ®A PÀ®A 78(III) PÉ. ¦. JPïÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹

 ¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ  ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÃmÉ CUÀ¹  ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁÌ dÆeÁmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ  RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ºÁªÀUÉÃ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà £ÀAzÉ 2) ²æ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ¨sÀÄdAUÉ E§âgÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ £Á£ÀÄ  ¦.J¸ï.L eÉÆvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-1443,1405 ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢ÝAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-780 ±ÉñÁågÁªÀ ºÉZï.¹-820 SÁzÀgÀ ¦.¹-1399 C±ÉÆÃPÀgÁd, ¦.¹-1528 zÉëzÁ¸À gÀªÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/09/2013 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ fæ£À°è ºÉÆÃgÀlÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ CUÀ¹ ¥ÀPÀÌzÀ°è  fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AvÀÄ ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁÌ dÆeÁmÁ aÃn §gÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÉîègÀÆ 20:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É NªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ 2 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀeÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: ¹A¦UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ ºÉý  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è  ªÀÄlPÁÌ dÆeÁmÁ §gÉzÀ £ÀA§j£À aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀÄlPÁÌ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/-gÀÆ. ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÀÆߧâ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÄ° PÉ®¸À CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl §gÉzÀ £ÀA§j£À aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1 ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ºÀt 3000/- gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J®è NlÄÖ ªÀÄmÁÌ £ÀA §gÉzÀ PÁUÀzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 2 ¨Á® ¥ÉãÀÄßUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 20:00 UÀAmÉUɬÄAzÀ 21:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è  d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀj 2 d£À DgÉÆævÀjUÉ  ªÀ±ÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ. zÁ½PÁ®PÉÌ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ R¢ÃgÀ dAV¸Á§ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ 2) zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ eÁ£À¨Á ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð  eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: zsÀ¨Á ºÉÆÃmÉî ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ 3) ±ÀºÁf vÀAzÉ «l®gÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ  ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Äè vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj d¦Û  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 2 d£À DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.